အကုသုိလ္
အကဲခတ္-
အကဲဆတ္-
အေကာင္အထည္
အကတ္ကုိင္-
အကန္႔အသတ္
အကုန္အက်မ်ား-
အကုန္အစင္
အကယ္တည့္
အကယ္တႏၷဳ
အက်ိအခၽြဲ
အေက်ာေပး-
အေက်ာ္ေဇယ်
အေက်ာ္ပင္
အက်ဳိးနည္း-
အက်ဳိးနပ္-
အက်ဳိးယုတ္-
အေက်ာက္အကန္ေျပာ-
အက်င့္စာရိတၱ
အက်င့္တန္-
အက်ဥ္အခဲ
အက်ဥ္းခ်ဳပ္-
အက်ဥ္းခ်ံဳး
အက်ဥ္းေထာင္
အက်ဥ္းအက်ပ္
အက်ဥ္းတန္-
အက်ိတ္အခဲ
အက်ိတ္အဖု
အက်ပ္ကုိင္-
အက်ံဳးဝင္-(အေရအတြက္ဝင္-)
အက်ယ္တဝင့္
အၾကားရကတ္-
အၾကားအလပ္
အေၾကအညာ
အေၾကာထံုး-
အေၾကာမ်က္-
အေၾကာအျခင္
အႀကံအစည္
အႀကိဳေန႔(သႀကၤန္...)
အႀကိဳအၾကား
အေၾကာင္ရုိက္-
အေၾကာင္းခ်င္းတ
အေၾကာင္းျခင္းရာ
အေၾကာင္းအရာ
အၾကတ္ေန႔(သႀကၤန္...)
အႀကိတ္အနယ္
အၾကပ္တပ္သား
အၾကဳပ္အဆင့္
အၾကမ္းဖ်င္း
အႀကိမ္ႀကိမ္အဖန္ဖန္
အကြင္းအျခည္
အကြပ္အထိန္း
အေကၽြးအေမြး
အကၽြမ္းဝင္-
အေႂကြအႏုပ္
အေႂကြးအငမ္း
အႂကြင္းမဲ့
အခရာ
အခါတစ္ပါး
အခဲမေက်
အခဲအပ်ဥ္
အခံ့သား
အခုိက္အတန္႔
အခန္႔သင့္-
အခန္း(အိမ္...၊ စာအုပ္...)
အခုန္အလႊား
အခမ္းအနား
အခံုး
အခ်ိ
အခ်ီအခ်
အခ်ီးစကား
အေခ်အတင္
အေခ်ာသပ္-
အခ်ဳိသတ္-
အခ်ဳိးက်
အခ်က္အခ်ာ
အခ်င္း(ကၽြဲ...)
အခ်င္း(စက္ဝုိင္း...)
အခ်င္းႀကီးအခ်င္းငယ္
အခ်င္းခပ္သိမ္း
အခ်င္းခ်င္း
အခ်င္းမ်ား-
အခ်င္းအတ
အခ်ည္းစည္း
အခ်ည္းႏွီး
အခ်ိတ္ပုဆုိး
အခ်ဳပ္အျခာ
အခ်ဳပ္အထိန္း
အေျခာက္တုိက္
အျခင္(...၊ ရနယ္)
အျခင္းအရာ
အခြံအေခါက္
အခြင့္အလမ္း
အခြန္အတုတ္
အေႁခြအရံ
အဂတိလုိက္စား-
အငုတ္အရင္း
အငမ္းမရ
အၿငိဳးထား-
အျငင္းသန္-
အၿငိမ့္ပြဲ
အၿငိမ့္သမ
အၿငိမ္းစား
အစသတ္-
အစာေၾက-
အစားၾကဴး-
အစီခံ(ေဆးလိပ္...)
အစီအစဥ္
အစီအလ်ဥ္
အစူအစဥ္
အေစာက္(အလ်ား၊ အနံ၊ ...)
အစဥ္တစုိက္
အစဥ္မျပတ္
အစဥ္းသိ
အစည္းအၼရံုး
အစည္းအေဝး
အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ
အစိတ္သား
အစိတ္အပိုင္း
အစုတ္ပလုတ္
အစပ္အပူ
အစပ္အဟပ္
အစိပ္အက်ဲ
အစိမ္းသရဲ
အစိမ္းအရြမ္း
အစြံေရာင္း-
အစြန္အဖ်ား
အစြန္းအထင္း
အစြန္းအဖ်ား
အစြမ္းသတၱိ
အစြမ္းအစ
အဆမတန္
အဆာက်ယ္-
အဆီယစ္-
အဆီအေငၚတည့္-
အဆီအအိမ့္
အေဆာတလ်င္
အေဆာက္အဦး(အသံုးအေဆာင္၊ပစၥည္းစသည္)
အေဆာက္အအံု(ရံုး၊ ေက်ာင္း၊ အိမ္ စသည္)
အဆင့္အၾကဳပ္
အေဆာင္အေယာင္
အဆစ္အမ်က္
အဆုတ္အသည္း
အဆန္အေစ့
အဆိပ္အေတာက္
အဆုပ္အခဲ
အဆိမ့္အအိမ့္
အဆံုးစြန္
အဆံုးသတ္-
အေဆြခင္ပြန္း
အဆြယ္အပြား
အညတရ
အညမည
အညစ္အေၾကး
အညစ္အထည္း
အၫြန္႔အဖူး
အေညႇာက္
အဏုၾကည့္ကိရိယာ
အဏုျမဴ
အတလုန္
အတိအက်
အတိအလင္း
အေတာမသတ္
အတင္ဂုိဏ္း အရံုဂုိဏ္း
အတင့္ရဲ-
အတုိင္အလွည့္
အတုိင္းအရွည္
အတည္တက်
အတတ္ပညာ
အတိတ္ကာလ
အတိတ္တေဘာင္
အတိတ္နိမိတ္
အတန္ငယ္
အတန္တန္
အတန္႔အစင္း
အတန္းအစား
အတပ္သိ-
အတပ္အၾကပ္
အတံု႔အျပန္
အတံု႔အလွည့္
အတံုးအတစ္
အတံုးအရံုး
အတြင္းေၾကေၾက-
အတြင္းသႏၱာန္
အတြန္႔တက္-
အထီးက်န္-
အထီးတည္း
အထုအထည္
အထူးတလည္
အထဲအျပင္
အထက္ေက်ာ္ကာရီ
အေထာက္မတန္
အထုိက္အေလ်ာက္
အေထာင္းအခတ္
အထည္ကုိယ္
အထည္ႀကီးပ်က္
အထည္အလိပ္
အထိတ္တလန္႔
အထိန္းအကြပ္
အထိန္းအခ်ဳပ္
အထိန္းအယ
အထပ္အဆင့္
အထုပ္အထည္
အထုပ္အပုိး
အထိမ္းအမွတ္
အထံုဝါသနာ
အထံုအက်ဥ္
အထံုအထုိင္း
အထံုအသင္း
အထံု႔အပုိင္း
အထံုးအဖြဲ႕
အထြတ္အထိပ္
အထြတ္အျမတ္
အဒိႏၷာဒါန္
အျဒနကၡတ္
အဓိကရ
အဓိကရုဏ္း
အဓိ႒ာန္
အဓိပၸာယ္
အဓြန္႔ရွည္-
အနမတဂၢ
အနာဂတ္ကာလ
အနာတၾကည္း
အနာပဆုပ္
အနာမီးအနာလွ်ံ
အနားပတ္
အနားသတ္-
အနိယတ
အနီးအကမ္း
အႏုၾကမ္းစီး-
အႏုစိတ္-
အႏုဆုပ္မုန္႔
အႏုညာတ(မထင္ရွားသူ)
အႏုညာတခံု
အႏုရာဓနကၡတ္
အႏုလံုပဋိလံု
အႏုသေႏၶ
အေနကဇာတင္
အေနကန္ဧကန္
အေနာတတ္အုိင္
အေနာဓိသေမတၱာ
အနံအလ်ား
အနံ႔အသက္
အနည္ထုိင္-
အနည္းအက်ဥ္း
အနိ႒ာရံု
အႏုတ္အေပါင္း
အနန္းပင္
အႏုပ္စုတ္ကုပ္စုတ္
အႏုပ္အဖြဲ
အႏြံအတာခံ-
အႏွံ႔အစပ္
အႏွံ႔အျပား
အေႏွာင့္(ဓား...)
အေႏွာင့္အယွက္
အႏွိပ္သည္
အပါးႏွပ္-
အပူတျပင္း
အပူထုတ္-
အပူျပန္-
အေပၚယံ
အပုိအႀကိဳ
အပုိးက်ဳိး-
အပုိးသတ္-
အေပါက္အလမ္းတည့္-
အပင္းလွ်ဳိ-
အေပါင္းဆံ့-
အေပါင္းအေဖာ္
အပတ္တကုတ္
အပန္းတႀကီး
အပန္းေျပသြား-
အပန္းေျဖရိပ္သာ
အပပ္အခြံ
အပုပ္ခ်-
အပါယ္ငရဲ
အေပ်ာ္တမ္း
အပ်ဳိျဖန္း
အပ်င္းေျပဖတ္-
အၿပီးသတ္-
အေျပာက်ယ္-
အျပက္အျပက္
အေျပာက္အၿပိန္း
အေျပာက္အမြမ္း
အျပင္ပန္းလွ-
အေျပာင္အျပက္
အျပစ္ဒဏ္
အျပစ္အဆာ
အျပတ္အသတ္
အျပန္ျပန္အလွန္လွန္
အျပြတ္အခုိင္
အဖုအပိမ့္
အေဖး(အနာ...၊ ႏွာေခါင္း...)
အဖုိ႔ဘာဂ
အဖုိးျဖတ္-
အဖက္လုပ္-
အဖတ္ဆယ္-
အဖိတ္ေန႔
အဖိတ္အစဥ္
အဖန္တလဲလဲ
အဖန္အခါး
အဖံုးအပိတ္
အဖ်ားဆြတ္(...ေျပာ-)
အေဖ်ာ္ယမကာ
အဖ်င္းေျပာ-
အဖ်ဥ္းအဆုတ္
အၿဖိဳက္နက္
အျဖစ္သည္း-
အျဖဳန္း(ေက်ာက္...)
အဘိဇိနကၡတ္
အဘိညာဥ္
အဘိဓာန္
အဘုိးအဘြား
အဘုိးေအ
အဘယ္ေၾကာင့္
အဘြားေအ
အမာရြတ္
အမူအရာ
အမဲရြတ္
အေမာတေကာ
အမည္အရည္
အမိန္႔ျပန္တမ္း
အမံုအဖူး
အမ်က္(သစ္...၊ ဝါး...)
အမ်က္ေက်ာက္
အမ်က္ေဒါသ
အၿမီးျပန္ေခါင္းျပန္
အျမဳေတ
အၿမဲတမ္း
အေျမာက္လက္နက္
အေျမာက္အျမား
အၿမိဳက္သုဓာဘုတ္
အျမင္ကတ္-
အၿမိဳင့္သား
အျမည္း(စားဖြယ္)
အျမတ္အစြန္း
အၿမိတ္အစြန္
အေမြးစုတ္စုတ္
အေမြးအမွင္
အမြန္အစ
အမြမ္းအမံ
အမွီတံကဲ
အမႈထမ္းအရာထမ္း
အမႈိက္သရုိက္
အမွတ္တမဲ့
အမွတ္တရ
အမွတ္ထင္ထင္
အမွတ္သညာ
အမွတ္သည္းေျခ
အမွန္အကန္
အမွန္းကမ္းလမ္း
အမွန္းအဆ
အမႈန္
အမႈန္႔
အမွ်အတန္းေဝ-
အမွ်င္
အျမႇဳပ္
အမႊမ္းတင္-
အ`မႊာပူး
အယားေဖ်ာက္-
အယူသီး-
အေယာင္ေဆာင္-
အယဥ္အရုိင္း
အယုတၱအနတၱ
အယုတ္သျဖင့္
အရဟံ
အရဟတၱဖုိလ္
အရိေမတၱယ်ဘုရား
အရိအရြဲ
အရူးအႏွမ္း
အေရျပား
အေရးေတာ္ပံု
အေရာတဝင္
အရံအတား
အရုိးမ်က္-
အရက္ျပန္
အေရာင္ဟပ္-
အရည္က်ဳိ-
အရည္ရႊမ္း-
အရည္လည္-
အရည္အခ်င္း
အရည္အဖတ္
အရည္အေသြး
အရည္းႀကီး
အရုဏ္ဆြမ္း
အရုဏ္တက္-
အရန္ပါတီဝင္
အရန္သင့္
အရန္းအတား
အရိႏၵမာလွံ
အရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး
အရပ္အေမာင္း
အရိပ္နိမိတ္
အရိပ္အျခည္
အရိပ္အေယာင္
အရိပ္အာဝါသ
အရုပ္ႀကိဳးျပတ္
အရုပ္အဆင္း
အရမ္းကာေရာ
အရမ္းအဆ
အေရြလုိက္-
အရြဲ႕တုိက္-
အရြတ္
အရႈိးထင္-
အရွက္တကြဲ
အရွင္လတ္လတ္
အရွင္သခင္
အရွည္အတုိ
အရွိန္အေစာ္
အရွိန္အဟုန္
အရႊန္းေျပာ-
အလဟႆ
အလူးအလဲ
အေလဏေတာ
အလံတံခြန္
အလံရွဴး
အလုိက်ဴ
အလုိေတာ္ရိ
အလုိအေလ်ာက္
အလုိက္ကမ္းဆုိး(...မသိ)
အလုိက္သင့္အလ်ားသင့္
အေလ်ာင္းအလ်ာ
အလစ္သုတ္-
အလဇၨီ
အလုတ္အေလြး
အလန္႔တၾကား
အလုပ္သမ
အလုပ္အေကၽြး
အလမၸာယ္
အလိမ္အေကာက္
အလိမ္းလိမ္း(ဖုန္...)
အလံုအၿခံဳ
အလံုးအဖန္
အလံုးအရပ္
အလယ္ေကာင္
အလယ္ဗဟုိ
အလယ္အလတ္
အေလ်ာ္အစား
အေလ်ာက္အလ်ား
အလ်င္စလုိ
အလ်င္အျမန္
အလ်င္အဦး
အလ်ဥ္(ပံုးရည္...)
အလ်ဥ္မျပတ္
အလ်ဥ္မီ-
အလ်ဥ္းသင့္-
အလြန္တရာ
အလြန္အၾကဴး
အလြန္အကၽြံ
အလြန္းသင့္-
အလြမ္းသယ္-
အလြယ္တကူ
အလွဴအတန္း
အလွည့္က်
အလွမ္းက်ယ္-
အလွ်ံပယ္
အလွ်ဳိအလွ်ဳိ
အလွ်င္းမသိ
အဝါးဝ-
အဝီစိတြင္း
အဝဂ္ဗ်ည္း
အဝတ္အထည္
အဝွန္႔(လူ...)
အဝွမ္းအေကာ
အသလိႆနကၡတ္
အသဝနီနကၡတ္
အသာတၾကည္
အသားက်-
အသားက်ေျပး-
အသားတင္
အသားနီလန္-
အသားပပ္-
အသားလြတ္
အသီးအႏွံ
အသူတစ္ရာ
အသူရကာယ္
အသူရိန္
အေသအလဲ
အေသးစိတ္
အသံေၾကာင္
အသံဗလံ
အသက္တမ္း
အသက္ျပင္း-
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း
အသက္အရြယ္
အသုိက္အဝန္း
အသစ္က်ပ္ခၽြတ္
အသည္းႏွလံုး
အသည္းအထန္
အသည္းအသန္
အသတ္အပုတ္
အသတ္အလတ္
အသုတ္(...အစု)
အသိပ္အႏွက္
အသုပ္စံု
အသိမ္အေမြ႕
အသံုးစရိတ္
အသံုးတည့္-
အသံုးလံုးေက်-
အသံုးအႏႈန္း
အသံုးအျဖဳန္း
အေသြးအရည္
အသြံအဖ်င္း
အသြင္သဏၭာန္
အသြမ္းေသြး-
အေဟာသိကံ
အေဟာင္းအျမင္း
အဟိတ္တိရစၧာန္
အဟုတ္အဟတ္
အဟန္႔အတား
အဟိန္းအေဟာက္
အဟုန္အရွိန္
အဟမ္းအဟမ္း
အအကၡရာ
အအိပ္ဆတ္-
အအုပ္အခံ

အာ
အာကာ
အာကာသစုိးနတ္
အာခံ-
အာခံတြင္း
အာခ်ာတ္ႀကိယာ
အာဂသတၱိ
အာဂႏၱဳ
အာဂံုေဆာင္-
အာဃာတထား-
အာေစးထည့္-
အာစပ္
အာဇာနည္
အာဏာတန္ခုိး
အာဏီတာရာ
အာထဗၺဏေဗဒင္
အာဒါလြတ္ပင္
အာဒိဝန္
အာနီပုလဲ
အာေပါင္အာရင္း
အာပတ္ေျဖ-
အာပံုမုန္႔
အာေဘာ္
အာမဘေႏၱခံ-
အာမဝႏၱံခံ-
အာေမဍိတ္
အာရံုခံတန္ေဆာင္း
အာရံုေျခာက္ပါး
အာလယျပတ္-
အာလာပသလာပ
အာလုတ္က်င္း-
အာလိန္ငါးဆင့္
အာလုပ္ပုဒ္
အာဝဇၨန္းရႊင္-
အာသဠီႇနကၡတ္
အာဟာရ

အား
အားႀကိဳးမာန္တက္
အားခြန္ဗလ
အားတက္သေရာ
အားတုံ႔အားနာ
အားထုတ္-
အားပါးတရ
အားလပ္-
အားလံုး
အားသြန္ခြန္စုိက္
အားအားယားယား
အားအန္

အိ/ဣ
အိ- (ေပ်ာ့~ -)
အိျဗတ္စပါး
ဣရိယာပုတ္

အီ/ဤ
အီ- (စား၍~ -)
အီ- (ေရ~ -)
အီ- (လွည္း~ -)
အီေကြတာ
ဤေရြ႕ဤမွ်
အီလည္လည္


ဥ- (ၾကက္ဥ~ -)
ဥကင္ဖြင့္-
ဥခ်ဳိးငွက္
ဥဒဟို
ဥဒါဟ႐ုဏ္
ဥဒည္းေတာင္
ဥဒါန္းက်ဴး-
ဥဒါန္းမေက်
ဥႏွဲပင္
ဥပဓိ႐ုပ္
ဥပပတ္နတ္
ဥပမာဥပမည္း
ဥပါဒါန္
ဥပါပ်ံ- (ဥပၸာတ္ပ်ံ-)
ဥေပကၡာ
ဥပေစၧဒကကံ
ဥပဇၩာယ္ဆရာ
ဥပဒ္ေဘး
ဥပါဒ္ဌီဘင္
ဥပန္း (ၾကက္~ -)
ဥပါယ္တံမ်ဥ္
ဥပုသ္သီတင္း
ဥဗ်ဳိင္း
ဥဘေတာဗ်ည္း
ဥဘုတ္ငွက္
ဥမင္လိုဏ္ေခါင္း
ဥမြန္းပင္
ဥေယ်ာဇဥ္စကား
ဥယ်ာဥ္
ဥ႐ူတိုင္ (အိမ္~ -)
ဥသဘႏြား
ဥသိမ္ (ၾကက္~ -)
ဥသွ်စ္ပင္
ဥၾသငွက္

အူ
အူေၾကာင္ေၾကာင္
အူခ်ာေပါက္-
အူခ်ဥ္
အူယား-
အူယားဖားယား
အူလည္လည္
အူသိမ္အူမ

ဦး
ဦး- (ေရႊကို~ -)
ဦး (~ေအာင္လုပ္-)
ဦးခက္
ဦးေခါင္း
ဦးခ်ဳိ
ဦးခြံ
ဦးေစာက္ကၽြမ္းျပန္
ဦးစြန္းဖုတ္
ဦးဆံဖားလ်ား
ဦးဆက္
ဦးေဆာက္ပန္း
ဦးေဆြးဆံျမည့္
ဦးၫႊတ္-
ဦးတည္ခ်က္
ဦးထိပ္
ဦးထုပ္
ဦးေႏွာက္
ဦးပဥၥင္း
ဦးျပည္း (ေခါင္းတံုး)
ဦးပြတ္(လွည္း~ -)
ဦးယဥ္းေခါင္းခဲနာ
ဦးရီးဦးေလး
ဦးရည္(ထန္း~ -)
ဦးလည္မသုန္
ဦးလံုးသိမ္း-
ဦးလံုးသြင္း-
ဦးေသွ်ာင္


ဧကနံပုဆိုး
ဧကရာဇ္ပင္
ဧကဝုစ္စကား
ဧကသီသကၤန္း
ဧကာဒသမ
ဧကာသနိက္ဓူတင္
ဧကႏၲ
ဧကန္အေနကန္
ဧခ်င္း
ဧၿပီလ
ဧယင္က်ဴး-
ဧရာမ
ဧရာဝတီတိုင္း
ဧရာဝဏ္ဆင္
ဧရိယာ
ဧဝကန္
ဧသာန္အရပ္

ေအး
ေအးခ်မ္း-

အဲ
အဲခ်င္း

ေအာ/ၾသ
ေအာ- (ပံု~ -)
ေအာ- (အသံ~ -)
ၾသဂုတ္လ
ၾသဇာေညာင္း-
ၾသဇာတိကၠမ
ၾသဇာပင္
ေအာတိုက္-
ၾသဓိသေမတၱာ
ၾသဘာေပး-
ၾသရသသားႀကီး

ေအာ့
ေအာ့ေၾကာလန္-
ေအာ့နာဝမ္းက်-
ေအာ့ႏွလံုးနာ
ေအာ့အန္-

ေအာ္/ေၾသာ္
ေၾသာ္ (အာေမဍိတ္)
ေအာ္ဂလီဆန္-
ေအာ္ျမည္-
ေအာ္ေရာငွက္
ေအာ္လဲနတ္သတ္ပင္
ေအာ္လန္

အံ
အံ-(စာ...-)
အံကုိက္-
အံကပ္(သြား...)
အံႀကိတ္-
အံဆံုး
အံဆြဲ
အံပံု(သြား...)
အံပြား
အံဖံုး
အံရြတ္-
အံဝင္ခြင္က်
အံသကုိက္(သကၤန္း)
အံသာ(ေဗဒင္သံုး)

အံ့
အံ့(ျပဳ...မူ...)
အံ့ခ်ီး-
အံ့ပြဲ(ျပပြဲ)
အံ့ဖြယ္သရဲ
အံ့မခန္း
အံ့အာသရဲ
အံ့အားသင့္-
အံ့ၾသ-

အို
အုိနာက်ဳိးကန္း
အုိမင္းမစြမ္း
အုိရြမ္း-

အိုး
အုိးကင္း
အုိးျခမ္းကြဲ
အုိးစရည္း
အုိးေစာင္ျခမ္း
အုိးစည္
အုိးစြပ္ခြက္စြပ္စား
အုိးတုိးအမ္းတမ္း
အုိးတည္နစ္
အုိးတုတ္ႀကီး
အုိးတန္ဆန္ခတ္
အုိးထိန္းပင္
အုိးထိန္းသည္
အုိးပစ္မကြဲ
အုိးပုတ္
အုိးပုတ္ပင္
အုိးမဲသုတ္-

အက္
အကၠပတ္
အကၡရာဝလိ
အကၡရာဝန္းအကၡရာေထာင့္
အေကၡာဘိဏီ

ဥက္
ဥကၠာပ်ံ-
ဥေကၠာေဋယ်
ဥကၠ႒

ေအာက္
ေအာက္-(...-၊ အုန္-)
ေအာက္က်ဳိ႕-
ေအာက္ခ်င္းငွက္
ေအာက္ခ်င္းစာပင္
ေအာက္ေျခလြတ္-
ေအာက္ေျခသိမ္း
ေအာက္တုိဘာလ
ေအာက္ပုိးက်ဳိက္-
ေအာက္ျပန္(ဂီတသံစဥ္)
ေအာက္ေမ့-
ေအာက္သက္ေက်-

အိုက္
အုိက္စပ္ပူေလာင္-

အဂ္
အဂၢိရတ္

အင္
အင္ကုပ္
အက်ႌ
အင္ၾကင္းပင္
အဂၤေတ
အဂၤါဇာတ္
အဂၤါေန႔
အဂၤါရုပ္
အဂုၤတၱိဳရ္
အင္တင္တင္လုပ္-
အင္တန္အင္မွ်
အင္တံုအုိးခြက္
အင္ပ်ဥ္နာ

အင့္
အင့္-(ဗုိက္~-)

အင္း
အင္းဆန္သြင္း-
အင္းပ်ဥ္
အင္းမလႈပ္အဲမလႈပ္
အင္းလုိက္-
အင္းဝေခတ္

ေအာင္
ေအာင္ခ်ည္(မင္းကုိခ်ည္)
ေအာင္ေဇယ်တု
ေအာင္မဲညိဳပင္
ေအာင္လံ(တံခြန္)

ေအာင့္
ေအာင့္အည္းသည္းခံ-

အိုင္
အုိင္ခ်င္း
အုိင္ထြန္း-

အစ္
အစ္ကုိ
အစ္မ

ဣစ္
ဣစၦာသယ

ဥစ္
ဥစ္(ေဗဒင္သံုး၊ ...နိစ္)

ဧည့္
ဧည့္ေထာက္ခံ-
ဧည့္မထစပါး
ဧည့္ေျမ
ဧည့္ဝတ္ေစာင္ဝတ္
ဧည့္သည္

အဋ္
အ႒ကထာက်မ္း
အ႒မ
အ႒မုတ္အင္း

ဣဋ္
ဣ႒ာရံု

ဥဏ္
ဥဏၰလံုေမြးရွင္

အတ္
အတ္-(ပူ...-)
အတ္(ႏုိ႔...ေစာ္နံ-)
အတၱေနာမတိ
အတၱဟိတ
အတၳဳပၸတၱိ

အိတ္/ဣတ္
အိတ္ကပ္
ဣတၱိလိင္
အိတ္႐ႈံ႕
အိတ္သြန္ဖာေမွာက္

အုတ္/ဥတ္
အုတ္ (ေျမ~ေက်ာက္~)
အုတ္ႂကြပ္တန္း
အုတ္ခြက္ဘုရား
ဥတၱရဖလဂုနီနကၡတ္
ဥတၱရဘျဒပိုဒ္နကၡတ္
ဥတၱရယဥ္စြန္းတန္း
ဥတၱရာသာဠ္နကၡတ္
အုတ္အာသရဲ
အုတ္အာေသာင္းသဲ
အုတ္ေအာ္ေသာင္းတင္း
အုတ္အုတ္က်က္က်က္

ဣဒ္
ဣဒၼိပါဒ္

အန္
အန္-(ပ်ဳိ႕~-)
အန္(ေၾကြ~)
အန္(အား~)
အန္ခတ္-
အန္ခ်င္း
အန္စာ
အန္ေဆး
အႏၲရကပ္
အႏၲရာယ္
အႏၲာပိတ္-
အန္တုဗလျပဳ-
အေႏၲဝါသိက
အေႏၲာဂဓဝင္-(အေႏၲာဂတဝင္-)
အေႏၲာဂတဝင္-(အေႏၲာဂဓဝင္-)
အေႏၲာဝီထိ
အန္ေထာင္(...ႀကိဳးစား-)
အႏၵဂူေက်ာက္
အႏၶပုဂၢိဳလ္
အန္ဖတ္

အန္း
အန္း-(ေရာင္-၊ ရမ္း-)
အန္းနာမန္းနာ

ဣန္
ဣႏၵနီလာ
ဣေႄႏၵဆည္-

အုန္
အုန္ေအာက္-

အုန္း
အုန္း-(ၿခိမ့္...-)
အုန္းျခစ္
အုန္းခြံ
အုန္းခြံေရာင္
အုန္းဆံႀကိဳး
အုန္းဆံျခည္ေထြး
အုန္းဆန္
အုန္းႏုိ႔ဆမ္း
အုန္းပနီပင္
အုန္းပင္
အုန္းဖြဲပင္
အုန္းေမာင္းေခါက္-
အုန္းမႈတ္
အုန္းမွန္ကူ
အုန္းရည္
အုန္းေလးဖက္ခ်-
အုန္းသီးဆန္ေျခာက္
အုန္းအင္းသံ
အုန္းအုန္းကၽြက္ကၽြက္

အပ္
အပ္-(ျပဳသင့္ျပဳ...-)
အပ္-(ရင္ခ်င္း...-)
အပ္(ခ်ဳပ္သည့္...)
အပ္က်မပ္က်
အပ္ခ်ည္လံုး
အပ္ခ်ဳပ္ခံု
အပ္စပ္-
အပ္ႏွံ-
အပ္ျပန္ေပါက္

အိပ္
အိပ္ခ်င္မူးတူး
အိပ္တန္းတက္-
အိပ္ဖန္ေစာင့္
အိပ္မက္
အိပ္မက္တိတၳံဳ
အိပ္ေမြ႕ခ်-
အိပ္ေမြ႕ပင္
အိပ္မႈန္စံုမႊား
အိပ္ရာလိပ္
အိပ္ေရးပ်က္-

အုပ္
အုပ္- (လႊမ္းဖံုး-)
အုပ္ (ခြက္~)
အုပ္ (ဂါထာခုနစ္~)
အုပ္ (ပိတ္~)
အုပ္ကြပ္-
အုပ္ခ်ဳပ္-
အုပ္စု
အုပ္စည္းမပ်က္
အုပ္ေဆး
အုပ္ေဆာင္း
အုပ္ထိန္း-
အုပ္ေပါင္း
ဥပၸာတ္ပ်ံ- (ဥပါပ်ံ-)
အုပ္မွည့္

အဗ္
အဗၻႏၲရသရက္ပင္

အမ္း
အမ္း-(ရွက္...-)
အမ္း-(အေၾကြ...-)
အမ္းတမ္းတမ္း
အမ္းၿပီးနမ္းၿပီး

အိမ္
အိမ္ႀကီးရခုိင္
အိမ္ေျခရာေျခ
အိမ္တုိင္ရာေရာက္
အိမ္တန္းလ်ား
အိမ္ေထာင္ရက္သားက်-
အိမ္ပုဆစ္တုပ္
အိမ္မုိးျခင္တင္
အိမ္ေျမႇာင္
အိမ္ရာေထာင္-
အိမ္ရွင္မ
အိမ္လံုးခ်မ္းသာပင္
အိမ္သည္

အိမ့္
အိမ့္တလိမ့္စုန္း
အိမ့္ရွင္စည္
အိမ့္အိမ့္(ဘုတ္ငွက္ျမည္သံ)

အိမ္း
အိမ္း(ဝန္ခံစကား)
အိမ္းအည္းမလုပ္

ဥမ္
ဥမၼတၱက

အံု/ဥံဳ
အံု- (ေခါင္း~-)
အံု- (ေဆး~-)
အံု- (ပ်ား~-)
အံု(ဘူး~)
အံုႂကြ-
ဥံဳခံ-
အံုေဆး
ဥံဳတလဲလဲဖြတလဲလဲ
အံုတံုတံု
အံုတံုပင္
ဥ့ဳေၾသာင္း
အံုအံုသဲသဲ
အံုအံုေသာင္းေသာင္း

အံု႔
အံု႕-(မုိး...-)
အံု႕ပုန္း

အံုး
အံုး-(ေခါင္း...-)
အံုး-(မီး...-)
အံုးခု
အံုးတံုး
အံုးလြဲ-
အံုးဝန္း

အသ္
အႆတုိရ္ျမင္း

ဣသ္
ဣႆရမူလီပင္
ဣႆာမစၦရိယ

ဥသ္
ဥႆဖရား
ဥႆာဟ(လံု႔လ...)
ဥႆံု(လံုးဝ...)