ဘကုန္းအကၡရာ
ဘႀကီး
ဘဂႏၵိဳလ္နာ
ဘေထြး
ဘျဒပုိဒ္နကၡတ္
ဘနန္း(အံ့...)
ဘယက္တန္ဆာ
ဘရဏီနကၡတ္
ဘရာစီယာ
ဘရုိကိတ္
ဘရုိက္တီးေက်ာက္
ဘရင္ဂ်ီနာ(ဂရင္ဂ်ီနာ)
ဘရိတ္အုပ္-
ဘရန္ဒီ
ဘေလာက္
ဘဝဲ
ဘဝဂ္

ဘာ
ဘာ(...ေျပာ၊ ...လုပ္)
ဘာဂ်ာ(တူရိယာ)
ဘာလီရည္
ဘာသာလဝါ
ဘာသိဘာသာ

ဘား
ဘားကၽြမ္း
ဘားကၽြမ္း

ဘိ
ဘိ(ငွက္ေထာင္သည့္...၊ ဖိစရာ)
ဘိက်ပ္
ဘိလိယက္
ဘိလပ္ေျမ
ဘိလပ္ရည္
ဘိသိက္သြန္း-

ဘီ
ဘီ(ဘုိးေဘး...ဘင္)
ဘီစကြတ္မုန္႔
ဘီယာ
ဘီလူး
ဘီလံုးငွက္

ဘီး
ဘီး(ဆံပင္ၿဖီးသည့္...)
ဘီး(လွည္း...)
ဘီးကုပ္
ဘီးေက်ာ္ပတ္
ဘီးစိပ္
ဘီးဆံပတ္
ဘီးေတာင္ပုိငွက္

ဘု
ဘု(ေမာင္းထုသည့္...)
ဘုက်-
ဘုဇပတ္ပင္
ဘုမသိဘမသိ
ဘုရား
ဘုရင္မ

ဘူ
ဘူက်-
ဘူဇြာ
ဘူတာရံု
ဘူပိတ္-
ဘူမိနက္သန္
ဘူမိေဗဒ
ဘူရိဒတ္ဇာတ္

ဘူး
ဘူး(ေဆး...)
ဘူး(မလုိက္...)
ဘူး(အပင္း...)
ဘူးခံ-
ဘူးေတာင္း
ဘူးဒေယာင္းပင္
ဘူးပင္
ဘူးေမွ်ာ-
ဘူးလည္သီးခတ္ခ်ည္-
ဘူးလံုးနားမထြင္း
ဘူးဝ(ေထာင္...)
ဘူးသပိတ္ပင္

ေဘ
ေဘထုပ္

ေဘး
ေဘး(ဘုိး...ဘီဘင္)
ေဘး(လမ္း...)
ေဘးက်ပ္နံက်ပ္
ေဘးခ်င္းတုိက္
ေဘးခ်ိတ္ထား-
ေဘးထုိးရင္က်င္နာ
ေဘးဒဏ္
ေဘးပန္း
ေဘးဘ်မ္း
ေဘးရန္
ေဘးဥပဒ္

ဘဲ
ဘဲ(မလုပ္...၊ မကုိင္...)
ဘဲ(...သား...ဥ)
ဘဲက်ားရုိက္-(ပိန္းက်ားရုိက္-)
ဘဲစာျမက္
ဘဲစားဘဲေခ်
ဘဲေတာင္(ဗိသုကာသံုး)
ဘဲေတာင္(ရက္ကန္း...)
ဘဲၿမီး(ဆံေတာက္)

ေဘာ
ေဘာစကုိင္းပင္
ေဘာဇဥ္
ေဘာလံုး
ေဘာလယ္သီခ်င္း

ေဘာ့
ေဘာ့ဝါး

ေဘာ္
ေဘာ္(လူ...ဝင္-)
ေဘာ္ေငြ
ေဘာ္လီေဘာ

ဘို႔
ဘုိ႔(ႏြား...)

ဘိုး
ဘုိး(...ေဘးဘီဘင္)
ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္
ဘုိးတံ(တေယာ)
ဘုိးဘြား
ဘုိးေအ

ဘက္
ဘက္(ေတာင္...ေျမာက္...)
ဘက္(သူ႕...ကုိယ့္...)
ဘက္စံု-
ဘက္ညီ-
ဘက္တံ
ဘက္ထရီ
ဘက္လုိက္-

ေဘာက္
ေဘာက္က်-
ေဘာက္ခနဲ
ေဘာက္ဆတ္ဆတ္
ေဘာက္တူေလွ
ေဘာက္ဘက္ခတ္-
ေဘာက္အဖြဲ႕(ေကာက္စုိက္အဖြဲ႕)

ဘင္
ဘင္(ဘုိးေဘးဘီ...)
ဘင္(သလြဲစင္)
ဘင္ခရာ
ဘင္ဂ်ဳိ
ဘင္နာ
ဘင္ပုပ္

ဘင္း
ဘင္းပင္

ေဘာင္
ေဘာင္(လူ႕...နတ္...)
ေဘာင္ခတ္-
ေဘာင္ဘင္ခတ္-(လႈိင္း...-)
ေဘာင္ဘင္ေဝ-(လႈိင္း...-)
ေဘာင္ဝင္-
ေဘာင္သြင္း-

ေဘာင္း
ေဘာင္း(ဆီဆံု)
ေဘာင္းဘီ

ဘိုင္
ဘုိင္က်-
ဘုိင္ပင္(သစ္ပင္)
ဘုိင္သား(သစ္သားညံ့)

ဘုဥ္း
ဘုဥ္းေပး-

ဘဏ္
ဘ႑ာစုိး
ဘဏ္တုိက္

ဘတ္
ဘတ္ဂ်က္
ဘတ္ေငြ

ဘိတ္
ဘိတ္ဆံုးက်-

ဘုတ္
ဘုတ္ငွက္
ဘုတ္ဆံု
ဘုတ္ထုိင္း

ဘဒ္
ဘဒၵကမၻာ

ဘန္
ဘန္ခ်ည္ႀကိဳး

ဘန္႔
ဘန္႔ေပြးပင္

ဘန္း
ဘန္းမုန္႔

ဘိန္း
ဘိန္းဘင္း
ဘိန္းမုန္႔

ဘုန္း
ဘုန္းကံ
ဘုန္းက်က္သေရ
ဘုန္းႀကီးပ်ံ
ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႕
ဘုန္းတန္ခုိး
ဘုန္းသမၻာ

ဘုမ္
ဘုမၼစုိးနတ္
ဘုမၼရာဇာ

ဘံု
ဘံု(လူ႕...နတ္...)
ဘံု(အမ်ားဆုိင္)
ဘံုကထိန္
ဘံုဆုိင္(အရက္ဆုိင္)
ဘံုပုိင္(ေရ...)
ဘံုျပတ္(ျမင္းလွည္း)
ဘံုမတီးငွက္
ဘံုလွ်ဳိ
ဘံုဝါဒ
ဘံုသုဥ္းကိန္း
ဘံုအိမ္

ဘယ္
ဘယ္(...သြား၊ အ...ေၾကာင့္)
ဘယ္ေၾကာင့္
ဘယ္ညာ
ဘယ္ျပန္ညာျပန္

ဘြာ
ဘြာခတ္-

ဘြား
ဘြား(ဘုိး...)
ဘြားဘြားေပၚ-
ဘြားဘြားဘုိးဘုိး
ဘြားေအ

ဘြဲ႕
ဘြဲ႕(ရဟန္းအမည္)
ဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္း
ဘြဲ႕ခ်ဥ္ပင္
ဘြဲ႕တံဆိပ္
ဘြဲ႕ထူး
ဘြဲ႕ျဖဴပုဆုိး
ဘြဲ႕သီခ်င္း

ဘြင္း
ဘြင္းဘြင္းေျပာ-

ဘြိဳင္
ဘြဳိင္လာ

ဘြတ္
ဘြတ္ဖိနပ္