ဒ ၊ ဓ


ဒကာခံ-
ဒကာဒကာမ
ဒေထြးအကၡရာ
ဒဓိရည္(ဒိန္ခ်ဥ္ရည္)
ဒယီးဒယုိင္
ဒယဥ့္တုိက္-
ဒယိမ္းဒယိုင္
ဒေရာေမ်ာပါး
ဒေရာေသာပါး
ဒရယ္
ဒလဟာ
ဒလေဟာ
ဒလက္လည္-
ဒလန္
ဒသမ
ဒဟတ္ပင္
ဒဟတ္သကုိင္းပင္

ဒါ
ဒါယကာ(ေက်ာင္း...၊ ဘုရား...)
ဒါယိကာမ(ေက်ာင္း၊ ဘုရား...)

ဒိ
ဒိသာပါေမာကၡ

ဒီ
ဒီဂရီဘြဲ႕
ဒီဇင္ဘာလ
ဒီဇုိင္း
ဒီဇယ္
ဒီပါဝလီပြဲ
ဒီေရ
ဒီလံုးခဲ
ဒီလံုးငွက္

ဒီး
ဒီးဒီးက်-(ေခၽြး...-)
ဒီးဒူးပင္
ဒီးဒုတ္ငွက္

ဒု
ဒု(...၊ ျဗက္)
ဒုကုဋ္သကၤန္း
ဒုစရုိက္
ဒုတိယ
ဒုနဲ႔ေဒး
ဒုယင္အက်ၤ

ဒူ
ဒူေပနာေပ
ဒူလာေရာဂါ

ဒူး
ဒူးဂဏန္း
ဒူးဆစ္
ဒူးတိုက္ေဆြးေႏြး-
ဒူးတင္ေပါင္တင္
ဒူးတုိင္စုိက္-
ဒူးတုန္-
ဒူးတုပ္-
ဒူးေနရာေတာ္ေနရာ
ဒူးႏွန္႔-
ဒူးပိတ္နံရံ
ဒူးပုန္းတုိက္-
ဒူးမုန္႔
ဒူးရင္းယုိ
ဒူးေရာင္ရွိန္(ျခင္းခတ္နည္း)
ဒူးရွပ္ထုိး(ျခင္းခတ္နည္း)
ဒူးေလး
ဒူးလမ္းျပလမ္း
ဒူးလံုး(တူရိယာသံ)
ဒူးဝန္း(ပုဆစ္...)

ေဒ
ေဒဝဒတ္
ေဒဝဓံ
ေဒသစိတ္
ေဒသိယစကား
ေဒသႏၱရဗဟုသုတ

ေဒါ
ေဒါယားပင္
ေဒါရင္းပင္
ေဒါသအမ်က္
ေဒါသူပုန္ထ-

ေဒါ႔
ေဒါ့ရင္း(ပုစဥ္းရင္ကြဲ)

ေဒၚ
ေဒၚႀကီး
ေဒၚလီက်ဳိ-
ေဒၚလီေမႊ-

ဒံ
ဒံေပါက္ထမင္း

ဒိုး
ဒုိးခနဲဒက္ခနဲ
ဒုိးေျခာက္(ငါးေျခာက္)
ဒုိးငါးပိ
ဒုိးတီး-
ဒုိးတူေပါင္ဖက္
ဒုိးထုိးကစား-
ဒုိးဒုိးဒုန္းဒုန္း(ျမည္သံ)
ဒုိးပတ္ဝုိင္း

ဒက္
ဒကၡိဏယဥ္စြန္းတန္း
ဒကၡိဏသာခါဆင္းတု
ဒက္ထိတုိး-
ဒက္နာ
ဒက္ဘယက္

ဒုက္
ဒုကၠရစရိယာက်င့္-

ေဒါက္
ေဒါက္(...ေထာက္-)
ေဒါက္ေကာင္း-
ေဒါက္ျခာ
ေဒါက္ခြပင္
ေဒါက္စရစ္ပင္
ေဒါက္ဒလဲပင္
ေဒါက္ေဒါက္(ျမည္သံ)
ေဒါက္ေဒါက္ႀကဲ-(စာဖတ္...-)
ေဒါက္ေဒါက္သြား-(စာဖတ္...-)
ေဒါက္လွည္း

ဒိုက္
ဒုိက္စပါး
ဒုိက္သေရာ

ဒင္
ဒင္(ေျမေဆာင့္ကိရိယာ)
ဒင္(ေသနတ္...)
ဒဂၤါး
ဒင္ဒင္(ျမည္သံ)
ဒင္ဒင္ေျပး-

ေဒါင္
ေဒါင္ေကာင္း-
ေဒါင္က်က်ျပားက်က်
ေဒါင္ခ်ာစုိင္း-
ေဒါင္ခ်ာလည္-
ေဒါင္စုိင္း-
ေဒါင္ေဆာက္(လက္သမားသံုး)
ေဒါင္တင္း-
ေဒါင္ဒင္(ျမည္သံ)
ေဒါင္ေဒါင္(ျမည္သံ)
ေဒါင္လုိက္ျပားလုိက္

ေဒါင့္
ေဒါင့္တေလာင္ပင္
ေဒါင့္တလိပ္ပင္
ေဒါင့္ပဆိတ္ေကာင္

ေဒါင္း
ေဒါင္းေျခပင္
ေဒါင္းၿခံ
ေဒါင္းငွက္
ေဒါင္းဆပ္ျပာပင္
ေဒါင္းတလူေမာင္းတလူ
ေဒါင္းေတာက္-
ေဒါင္းတင္ေမာင္းတင္
ေဒါင္းေတာင္ယပ္
ေဒါင္းတည္ေမာင္းတည္
ေဒါင္းေပါင္ကလပ္
ေဒါင္းေပါင္ပင္
ေဒါင္းမုတ္ဆိတ္ျမက္
ေဒါင္းလန္း

ဒိုင္
ဒုိင္(စပါး...၊ ဖဲ...)
ဒုိင္ခံ-
ဒုိင္ခြက္
ဒုိင္နယ္
ဒုိင္ယာရီ

ဒိုင္း
ဒုိင္း(ဆန္မႈန္႔ခ်သည့္...)
ဒုိင္းျမား
ဒုိင္းလႊ
ဒုိင္းလႊား
ဒုိင္းဝန္
ဒုိင္းဝန္း

ဒိဋ္
ဒိ႒

ဒဏ္
ဒဏ္ခံရ-
ဒဏ္ခတ္-
ဒ႑ာရီပံုျပင္
ဒဏ္တပ္-
ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္

ဒိတ္
ဒိတ္ဒိတ္(ျမည္သံ)

ဒုတ္
ဒုတၳာ
ဒုတ္ဒုတ္(ျမည္သံ)
ဒုတ္ဒုတ္ထိ

ဒန္
ဒႏၱစုိနာ
ဒန္ပူ(တံပူ)
ဒန္သတၱဳ

ဒန္႔
ဒန္႔ကၽြဲပင္
ဒန္႔သခြားပင္
ဒန္႔သလြန္ပင္

ဒန္း
ဒန္းစီး-
ဒန္းတလက္ပင္
ဒန္းပင္

ဒိန္
ဒိန္ခ်ဥ္
ဒိႏၷက္သဲ(ေဗဒင္သံုး)

ဒိန္း
ဒိန္းတလိန္းနတ္
ဒိန္းဒိန္း(ျမည္သံ)
ဒိန္းသံသီခ်င္း

ဒုန္း
ဒုန္းစုိင္း-
ဒုန္းဒုန္းဒင္းဒင္း(ျမည္သံ)
ဒုန္းဒုန္းဒုိင္းဒုိင္း(ျမည္သံ)
ဒုန္းေျပး-
ဒုန္းျမင္း

ဒံု
ဒံု(ေဂၚလီပစ္ရာ...)
ဒံုမင္း(တူရိယာ)
ဒံုရင္း(မူလေနရာ)

ဒံုး
ဒံုး(စည္း...)
ဒံုးကလား(လက္သမားသံုး)
ဒံုးက်ည္
ဒံုးခံ-
ဒံုးခ်င္း
ဒံုးေျခာက္(ပုစြန္ေျခာက္)
ဒံုးတုိက္-
ဒံုးပ်ံလက္နက္
ဒံုးေရာင္း-
ဒံုးေလွ
ဒံုးေဝး-
ဒံုးအက

ဒယ္
ဒယ္အုိး

ဒုလ္
ဒုလႅဘရဟန္း

ဒ်န္႔
ဒ်န္႔(တူရိယာသံ)

ျဒ
ျဒဗ်ဂုဏ္းက်မ္း

ျဒပ္
ျဒပ္(ဂုဏ္...)
ျဒပ္စင္

ဒြ
ဒြယံဒြယံအစံု

ဒြါ
ဒြါဒရာဘယက္
ဒြါရ

ဒြိ
ဒြိစံုသကၤန္း
ဒြိဟ(စိတ္...ျဖစ္-)
ဒြိဟသံသယ

ေဒြး
ေဒြးခ်ဳိး
ေဒြးေဘာ္

ဒြန္
ဒြန္တြဲ-

ဒြန္း
ဒြန္းစ႑ား


ဓနရွင္
ဓနသိဒၶ(နကၡတ္)
ဓနိပင္
ဓႏုကြက္
ဓႏုရာသီ
ဓႏုန္းပင္
ဓမကရုိဏ္ေရစစ္
ဓမင္းငါးပိ
ဓေလ့ထံုးစံ
ဓေအာက္ၿခိဳက္အကၡရာ

ဓာ
ဓာတုေစတီ
ဓာတုေဗဒ
ဓာႏြႏၲရီေဆးက်မ္း

ဓား
ဓားက်င္း-
ဓားခုတ္ေကာင္
ဓားစာခံ
ဓားေဆာက္(ဓားရုိး)
ဓားေႏွာင့္ဓားသြား
ဓားျပသူခုိး
ဓားမခ်ပ္
ဓားမေနာက္ပိတ္ေခြး
ဓားမဦးခ်ေျမ
ဓားေျမႇာင္
ဓားလက္နက္
ဓားလြတ္ကုိင္
ဓားလြယ္ခုတ္
ဓားလွီးခ်ဥ္(ပုစြန္ခ်ဥ္)

ဓူ
ဓူတင္(...က်င့္-)
ဓူဝံၾကယ္

ဓာတ္
ဓာတ္(သဒၵါသံုး)
ဓာတ္ႀကီးေလးပါး
ဓာတ္ေခ်ာက္ခ်ား-
ဓာတ္ခ်ဳပ္-
ဓာတ္ခြဲခန္း-
ဓာတ္ငုပ္-
ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္
ဓာတ္ပံုေပါင္
ဓာတ္ပ်က္-
ဓာတ္သြား-

ဓမ္
ဓမၼခန္
ဓမၼတာ
ဓမၼဓိ႒ာန္
ဓမၼဝတ္
ဓမၼသတ္
ဓမၼာရံု
ဓမၼႏၲရာယ္