<<<<<< ဓ >>>>>>

ဓာဓားဓူဓာတ္ဓမ္ဓနရွင္
ဓနသိဒၶ(နကၡတ္)
ဓနိပင္
ဓႏုကြက္
ဓႏုရာသီ
ဓႏုန္းပင္
ဓမကရုိဏ္ေရစစ္
ဓမင္းငါးပိ
ဓေလ့ထံုးစံ
ဓေအာက္ၿခိဳက္အကၡရာ

ဓာ
ဓာတုေစတီ
ဓာတုေဗဒ
ဓာႏြႏၲရီေဆးက်မ္း

ဓား
ဓားက်င္း-
ဓားခုတ္ေကာင္
ဓားစာခံ
ဓားေဆာက္(ဓားရုိး)
ဓားေႏွာင့္ဓားသြား
ဓားျပသူခုိး
ဓားမခ်ပ္
ဓားမေနာက္ပိတ္ေခြး
ဓားမဦးခ်ေျမ
ဓားေျမႇာင္
ဓားလက္နက္
ဓားလြတ္ကုိင္
ဓားလြယ္ခုတ္
ဓားလွီးခ်ဥ္(ပုစြန္ခ်ဥ္)

ဓူ
ဓူတင္(...က်င့္-)
ဓူဝံၾကယ္

ဓာတ္
ဓာတ္(သဒၵါသံုး)
ဓာတ္ႀကီးေလးပါး
ဓာတ္ေခ်ာက္ခ်ား-
ဓာတ္ခ်ဳပ္-
ဓာတ္ခြဲခန္း-
ဓာတ္ငုပ္-
ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္
ဓာတ္ပံုေပါင္
ဓာတ္ပ်က္-
ဓာတ္သြား-

ဓမ္
ဓမၼခန္
ဓမၼတာ
ဓမၼဓိ႒ာန္
ဓမၼဝတ္
ဓမၼသတ္
ဓမၼာရံု
ဓမၼႏၲရာယ္