ဟ ၊ ဠ


ဟဒယရႊင္-
ဟအကၡရာ

ဟာ
ဟာသ

ဟိ
ဟိမဝႏၱာ

ဟီ
ဟီ-(ျမင္း...-)
ဟီရိၾသတၱပၸ

ဟီး
ဟီး(...ခ်ငုိ-)
ဟီးေလးခုိ-

ေဟ
ေဟမဝန္
ေဟမန္(ေဆာင္းဥတု)
ေဟမန္(ေတာ)

ဟဲ
ဟဲ-(အသံ...-)

ေဟာ
ေဟာကိန္းထုတ္-
ေဟာစာတမ္း

ေဟာ့
ေဟာ့ရမ္း-

ဟံ
ဟံ(ဆင္တစ္မ်ဳိး)

ဟို
ဟုိတယ္

ဟိုး
ဟိုးေလးတေက်ာ္

ဟက္
ဟက္-(သလိပ္...-)
ဟက္တက္ကြဲ-

ဟင္
ဟသၤပဒါး
ဟသၤာငွက္

ဟင္း
ဟင္းၾကြပ္ပင္
ဟင္းခ်ဳိ
ဟင္းဂလာပင္
ဟင္းႏုနယ္ပင္
ဟင္းပုပ္ပင္
ဟင္းရည္ရႈပ္-
ဟင္းရည္ဟင္းဖတ္
ဟင္းရမ္းပင္
ဟင္းလ်ာ

ေဟာင္
ေဟာင္ဖြာေဟာင္ဖြာ

ေဟာင္း
ေဟာင္းျမင္း-

ဟိုင္း
ဟုိင္း(ဆင္တစ္မ်ဳိး)

ဟစ္
ဟစ္ေၾကြး-

ဟည္း
ဟည္း-(ေျမႀကီး...-၊ စည္...-)

ဟိတ္
ဟိတ္ဟန္ထုတ္-

ဟုတ္
ဟုတ္တိပတ္တိ
ဟုတ္မွန္-
ဟုတ္ဟုတ္ညားညား

ဟန္
ဟန္က်ပန္က်
ဟန္ခ်င္း

ဟန္႔
ဟန္႔တား-

ဟိန္း
ဟိန္း-(က်ား...-၊ ျမည္...-)
ဟိန္းခ်-
ဟိန္းေနေအာင္ႀကီး-
ဟိန္းေဟာက္-

ဟုန္
ဟုန္(ေလ...)

ဟုန္း
ဟုန္း-(က်ား...-)
ဟုန္းဟုန္းေတာက္-

ဟပ္
ဟပ္-(အစာကုိ...-)
ဟပ္တပ္စြဲ-
ဟပ္ထုိးလဲ-
ဟပ္မိ-

ဟုပ္
ဟုပ္ခနဲ
ဟုပ္စား(သူခုိး)
ဟုပ္တြန္း(ေလ)
ဟုပ္ဟုပ္(ျမည္သံ)

ဟံု
ဟံု-(ဟင္း...-)

ဟံုး
ဟံုးစံုး-(ႀကံဳးဝါး-)
ဟံုးနတ္
ဟံုးႏြယ္ပင္

ဟသ္
ဟႆတနကၡတ္
ဟႆရသဠႀကီးအကၡရာ

ဠဳ
ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္းေတာ္