ဋ ၊ ဌ ၊ ဍ ၊ ဎ ၊ ဏ


ဋသန္လ်င္းခ်ိတ္အကၡရာ

ဋီ
ဋီကာေက်ာ္က်မ္း
ဋီကာခ်ဲ႕-


ဌဝမ္းဘဲအကၡရာ

ဌာ
ဌာနခ်ဳပ္
ဌာနစိတ္
ဌာနႏၱရ
ဌာပနာ-

ေဌး
ေဌးႃကြယ္-

ဌာန္
ဌာန္ကရုိဏ္းက်-
ဌာန္ကုန္-


ဍရင္ေကာက္ပင္
ဍရင္ေကာက္အကၡရာ


ဎေရမႈတ္အကၡရာ


ဏႀကီးအကၡရာ