ထဆင္ထူးအကၡရာ
ထဘီ
ထမနဲ
ထမင္းၾကမ္း
ထမင္းခ်ဳိး
ထမင္းဆုပ္ပင္
ထမင္းရည္
ထမင္းလုတ္
ထမင္းဦးေပါင္း
ထမုန္
ထရံအကာ

ထာ
ထာဝစဥ္
ထာဝရ

ထား
ထား
ထားဝယ္ေဆာင္
ထားဝယ္မႈိင္းပင္

ထိ
ထိကရံုးပင္

ထီ
ထီေပါက္စဥ္

ထီး
ထီး
ထီးခ်က္ေစာင့္နတ္သမီး
ထီးခ်က္ေတာ္
ထီးတည္း(တစ္ေယာက္...)
ထီးထီးႀကီး
ထီးရံနန္းရံ(ေစာ္ဘြားေစာ္ကန္)
ထီးရန္နန္းရန္(အိမ္ေရွ႕မင္း)
ထီးအံု

ထု
ထုေခ်လႊာ
ထုထည္
ထုပိကာ(ျပာသာဒ္အထြတ္)
ထုပိတ္(ေလွကား အစိတ္အပုိင္း)
ထုသားေပသားရ-

ထူ
ထူထပ္-
ထူပါရံုေစတီ
ထူပိန္းပိန္း
ထူေျပာ-(ေရာဂါ...-)
ထူလပိန္း
ထူလပ်စ္
ထူလအန္း

ထူး
ထူးခတ္-
ထူးျခား-
ထူးခၽြန္-
ထူးဆန္း-
ထူးျပား-
ထူးပြတ္(ဆင္...)
ထူးျမတ္-

ထဲ
ထဲ(အ...မွာ)

ေထာ
ေထာေပးေထာပတ္
ေထာမနာ
ေထာလပတ္ပင္

ေထာ္
ေထာ္ပည္ပင္
ေထာ္ပန္
ေထာ္မုိင္းေထာ္ကန္
ေထာ္ေလာ္ကန္႔လန္႔

ထံ
ထံတ်ာ
ထံဒ်န္႔
ထံသုိ႔

ထို
ထုိၿမိဳ႕
ထုိေရြ႕ထုိမွ်

ထိုး
ထုိးက်င့္-
ထုိးႀကိတ္-
ထုိးခုတ္-
ထုိးဆြပ္-
ထုိးထုိးထုတ္ထုတ္အသံ
ထုိးမုန္႔
ထုိးသုတ္-

ထက္
ထက္ၾကပ္မကြာ
ထက္ျခမ္းခြဲ-
ထက္ျမက္-
ထက္ဝက္ခြဲ-
ထက္ဝန္းက်င္
ထက္ဝယ္ဖြဲ႕ေခြ-
ထက္သန္-

ေထာက္
ေထာက္ႀကံ့ပင္
ေထာက္ခံ-
ေထာက္ခ်င့္-
ေထာက္ပံ့-
ေထာက္ရွာပင္
ေထာက္လွမ္း

ထိုက္
ထုိက္တန္-

ထင္
ထင္ေၾကးေပး-
ထင္ျမင္ခ်က္
ထင္မွတ္-
ထင္ေယာင္ထင္မွား
ထင္ရွား-
ထင္ရွားပင္
ထင္ဟပ္-

ထင္း
ထင္းရွဴးပင္

ေထာင္
ေထာင္ႀကီးခ်ဳပ္
ေထာင္ေခ်ာက္
ေထာင္တန္းအခ်ဳပ္
ေထာင္ဒဏ္
ေထာင္ပံုရာပံု
ေထာင္မတ္-
ေထာင္လွန္႔-

ေထာင့္
ေထာင့္ႀကီးအုပ္(လယ္ထြန္နည္း)
ေထာင့္တန္းဆြဲ-
ေထာင့္ျဖတ္
ေထာင့္မက်ဳိး
ေထာင့္မွန္
ေထာင့္သန္းနာ
ေထာင့္အရပ္

ေထာင္း
ေထာင္းေထာင္းေၾက-
ေထာင္းဖြပ္-

ထိုင္
ထုိင္ခံု
ထုိင္မသိမ္းအက်ၤ

ထိုင္း
ထုိင္းမ်ဥ္း-
ထုိင္းမႈိင္း-

ထစ္
ထစ္(ေလွကား...)
ထစ္ၾကဴးျမည္-
ထစ္ႀကိဳး-
ထစ္ခံု
ထစ္ခ်ဳန္း-
ထစ္ၿခိမ္း-
ထစ္အုန္း-

ထည္
ထည္ႀကီးပ်က္
ထည္ခ်င္းလဲ-
ထည္စြပ္ထည္လဲ
ထည္ထည္ဝါဝါ
ထည္လဲဝတ္-

ထည့္
ထည့္သြင္း-

ထတ္
ထတ္ထတ္
ထတ္ထတ္ေပ်ာင္းေပ်ာင္း

ထိတ္
ထိတ္ခတ္-
ထိတ္တံုး
ထိတ္ထိတ္ႀကဲ
ထိတ္ထိတ္ပ်ာပ်ာ
ထိတ္လန္႔-

ထုတ္
ထုတ္-(အျပင္...-)
ထုတ္ေခ်ာက္
ထုတ္ခ်င္းခပ္-
ထုတ္ေဆာင္ျပ-
ထုတ္ထုတ္(ျမည္သံ)
ထုတ္ႏုတ္-
ထုတ္ပယ္-
ထုတ္ျပန္ေၾကညာ-
ထုတ္ေဖာ္-
ထုတ္လုပ္-

ထန္
ထန္-(ခက္...-)
ထန္ထန္မာမာ
ထန္ျပင္း-

ထန္႔
ထန္႔ထန္႔

ထန္း
ထန္းက်င့္ႏြယ္ပင္
ထန္းေၾကာဖ်ာ
ထန္းေခါက္ဖာ
ထန္းေစ့မႈတ္
ထန္းေစ့မႈတ္ငွက္
ထန္းေစ့မႈတ္ပ်ား
ထန္းစစ္
ထန္းဆင့္ပင္
ထန္းတစ္ရင္းတက္
ထန္းပလပ္ျပား
ထန္းပင္
ထန္းပပ္
ထန္းရည္
ထန္းလ်က္

ထိန္
ထိန္ညီး-
ထိန္ထိန္ေတာက္-
ထိန္လွ်ပ္-
ထိန္ဝင္း-

ထိန္႔
ထိန္႔ထိန္႔ေက်ာ္-
ထိန္႔ထိန္႔ရုိက္-

ထိန္း
ထိန္းေက်ာင္း-
ထိန္းၾကပ္-
ထိန္းကြပ္-
ထိန္းခ်ဳပ္-
ထိန္းထိန္း(ျမည္သံ)
ထိန္းသိမ္း-
ထိန္းအုပ္-

ထပ္
ထပ္ေက်ာ့-
ထပ္ေခ်ာဖြပ္-
ထပ္ဆင့္-
ထပ္တလဲလဲ
ထပ္တူထပ္မွ်
ထပ္တစ္ရာပင္
ထပ္တစ္ရာမုန္႔
ထပ္တြန္႔-
ထပ္မံ

ထိပ္
ထိပ္(ဦး...)
ထိပ္ကပ္နာ
ထိပ္ေခါင္
ထိပ္ခ်ာ
ထိပ္စြန္
ထိပ္ဆံႀကိဳး
ထိပ္တန္း
ထိပ္ေပါက္သရက္ပင္
ထိပ္ဖ်ား
ထိပ္သီး

ထုပ္
ထုပ္-(ဖက္ျဖင့္...-)
ထုပ္စြပ္ေလ်ာက္စြပ္
ထုပ္ဆီးတုိး-
ထုပ္ဆီးတမ္းကစား-
ထုပ္တုိး-
ထုပ္ပုိး-
ထုပ္ျပန္ေလ်ာက္ျပန္
ထုပ္ေလ်ာက္ဒုိင္းျမား

ထမ္း
ထမ္းစင္
ထမ္းပုိး-
ထမ္းပုိးက်ည္း
ထမ္းပုိးတက္-
ထမ္းပုိးထမ္းညီမွ်-
ထမ္းပုိးလွင္ကန္
ထမ္းရြက္-

ထိမ္
ထိမ္-(အမႈကုိ...-)
ထိမ္ခ်န္ -
ထိမ္ပင္

ထိမ္ျမဴး -
ထိမ္ျမႇဳပ္ -
ထိမ္ဝွက္ -


ထိမ္း
ထိမ္းျမား-

ထံု
ထံု-(ဝါသနာ...-)
ထံုက်ဥ္-
ထံုႀကိဳင္-
ထံုေဆး-
ထံုေတေတ
ထံုထုိင္း-
ထံုနာနာ
ထံုေပေပ
ထံုမြမ္း-
ထံုေမႊး-
ထံုသင္း-

ထ႔ံု
ထံု႔ပုိင္းႀကိဳးၾကား

ထံုး
ထံုး(ကြမ္းစား...)
ထံုးၾကက္တက္ရည္
ထံုးေျခာက္ေရာင္
ထံုးစံ
ထံုးတမ္း
ထံုးနည္း
ထံုးပံု
ထံုးဖြဲ႕-
ထံုးဘူး
ထံုးမီစံက်
ထံုးၿမိတ္-
ထံုးအုိင္

ထယ္
ထယ္ဒူး(လယ္ယာသံုး)
ထယ္ေရးညက္-

ေထရ္
ေထရ္ႀကီးဝါႀကီး

ထြာ
ထြာဆုိင္

ထြား
ထြားက်ဳိင္း-
ထြားညံ့-
ထြားမြတ္-

ေထြ
ေထြဆန္း-
ေထြေထြလည္လည္
ေထြပစ္-
ေထြျပား-
ေထြလီကာလီ

ေထြး
ေထြးခံ
ေထြးယွက္-
ေထြးေရာယွက္တင္
ေထြးေလး
ေထြးလံုးရစ္ပတ္

ထြက္
ထြက္စံ-
ထြက္ေျမာက္-
ထြက္ရပ္လမ္း

ထြင္
ထြင္ခုတ္-
ထြင္ႏုတ္-

ထြတ္
ထြတ္ထြတ္ႏုႏု
ထြတ္ျမင္းနာ
ထြတ္ျမတ္-
ထြတ္ရရြတ္
ထြတ္အုိင္းနာ

ထြန္
ထြန္-(လယ္...-)
ထြန္က်စ္စာ
ထြန္ေခ်းခဲ
ထြန္ျခစ္
ထြန္စိပ္တံုး
ထြန္ညႇင္းကြင္း
ထြန္တံုးပိတ္-
ထြန္သန္လွည္းသန္

ထြန္႔
ထြန္႔ထြန္႔လူး-

ထြန္း
ထြန္း-(ျဖစ္...-)
ထြန္းကား-
ထြန္းညႇိ-(မီး...-)
ထြန္းထိန္-
ထြန္းေပါက္-
ထြန္းေျပာင္-