က

က
ကကုသန္ဘုရား
ကကူရံငါး
ကႀကီးအကၡရာ
ကႀကိဳးတီးလံုး
ကႀကိဳးတန္ဆာ
ကခုန္-
ကခ်လာ
ကေခ်သည္
ကေခ်ာ္ကခၽြတ္
ကခ်င္ျပည္နယ္
ကစားခုန္စား
ကစားဒုိင္
ကစီရည္
ကေစာ့ပင္
ကေစာ္ဖတ္
ကေစာ္ရည္
ကစဥ့္ကရဲ
ကစဥ့္ကလ်ား
ကစိန္းကဝါး
ကဆုန္ေပါက္-
ကဆုန္လ
ကဇြန္းရြက္ (ကန္စြန္းရြက္)
ကဇြန္းဥ (ကန္စြန္းဥ)
ကညင္ပင္
ကညစ္
ကညြတ္ပင္
ကဏန္း(သတၱဝါ) <သံတူ> ဂဏန္း(သခၤ်ာ)
ကဏန္းျမင္း၊ ကဏန္းလက္မ၊ ေဖာင္စီးကဏန္း
<သံတူ> ဂဏန္းေျခ၊ ဂဏန္းသခၤ်ာ၊ ဒူးဂဏန္းေက်းဂဏန္း
ကတညဳတတရား
ကတိ <သံတူ> ဂတိ
ကတိကဝတ္၊ ကတိစာခ်ဳပ္၊ ကတိျပဳ - ၊ ကတိသစၥာ
<သံတူ> ဆႏၵာဂတိ၊ ဒုဂၢတိဘံု၊ လားရာဂတိ၊ သုဂတိဘံု၊ အဂတိလိုက္စား - 
ကေတာကေမ်ာ(ကေသာကေမ်ာ)
ကေတာ့ <သံတူ> ကန္ေတာ့ -
ဆီကေတာ့၊ လက္ကေတာ့ထိုး - ၊ ဝဲကေတာ့
<သံတူ> ကန္ေတာ့ဆြမ္း၊ ကန္ေတာ့ပြဲ၊ ကန္ေတာ့ဝန္ခ် -
ကေတာ္(မင္း...၊ စုိး...)
ကတုိးေကာင္
ကေတာက္ကဆတ္
ကေတာက္ကတက္၊ ေခြးကတက္
<သံတူ> ခံတက္ခ်ဥ္၊ ခံတက္ပင္
ကေတာက္စပ္ပင္
ကေတာက္ပင္
ကတုိက္ကရုိက္
ကေတာင္ေခ်ာက္ခ်ား
ကတည္းက(သြား...)
ကတတ္ငန္းပင္
ကတုတ္က်င္း
ကတုတ္ရင္တား
ကတုန္ကယင္
ကတုန္းကတုိက္
ကတမ္းကရမ္း
ကတိမ္းကပါး
ကတိမ္းကယိမ္း
ကတံုကနက္ပင္
ကတံုးျမႇံဳး၊ ကြမ္းကတံုး၊ တိုက္ကတံုး၊ ေတာင္ကတံုး၊ ျမႇံဳးကတံုး၊ လည္ကတံုး
<သံတူ> ေခါင္းတံုးဆံေတာက္၊ ေခါင္းတံုးမင္းသား၊ ေခါင္းတံုးရိတ္ -
ကတြတ္ေပါက္
ကတြတ္ပင္ <=> သတြတ္ပင္
ကတြတ္မုန္႔
ကထိန္ပြဲ
ကဒတ္ပင္
ကဒတ္မုန္႔
ကနကုတ္ေျမြ
ကနစုိထင္း
ကနစုိးပင္
ကနေဖာ့ပင္
ကနားဖ်င္း
ကႏုကမာ
ကႏုတံ
ကနဲ (ခနဲ  ဝင္း ~ ၊ ထိန္ ~ )
ကနကၠဒဏ္ထီး
ကႏုတ္ပန္း
ကႏြဲ႕ကလ်
ကပိလဝတ္ျပည္
ကပုိကရုိ
ကေပါက္ကေရာက္
ကေပါက္ခ်ိကေပါက္ခ်ာ
ကေပါက္တိကေပါက္ခ်ာ
ကပုိင္(ထုိင္စရာ)
ကပုိင္ပင္
ကပ်ာကယာ
ကပ်ာကသီ
ကပ်စ္ကညစ္
ကျပားအမ်ဳိးသား
ကျပက္ကေခ်ာ္
ကျပင္(အိမ္...)
ကေျပာင္းကျပန္
ကဖ်က္ယဖ်က္
ကဗ်ာလကၤာ
ကဗြီးပင္
ကဘီလူးငါး
ကဘုန္းသားခရု
ကမကထ
ကမခ်သင္ရုိး
ကမာက်ီစပါး
ကမူအစြန္း
ကမူးကတူး
ကမူးရွဴးထုိး
ကေမာက္ကမ
ကမန္း ( ခမန္း  = လုနီးနီး )
ကမန္းကတန္း
ကေမ်ာေသာပါး
ကမ်ဥ္းနီ
ကမ်ဥ္းနံ႕သာ
ကေျမာ့-
ကျမင္းေၾကာထ-
ကယားျပည္နယ္
ကယီ-
ကယုကယ
ကယုကယင္
ကေယာပင္
ကေယာက္ကယက္
ကေယာင္ကတမ္း
ကေယာင္ကယင္
ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ား
ကရကဋ္ရာသီ
ကရကတ္ငွက္
ကရကြက္ငွက္
ကရႏို႕( ထုိင္မသိမ္းကရႏို႔ = ထုိင္မသိမ္းအက် ေရွ႕တြဲ၊ ထမ္းပိုးတံုး ~ ၊ လွည္း ~ )
ကရမက္နံ႕သာ
ကရေဝးပင္
ကရဝိက္ငွက္
ကရဝိက္ေဖာင္
ကရာေတး
ကရား(ေရ...)
ကရားေရပိတ္စကား
ကရိကထ
ကရုဏာ၊ က႐ုဏာရသ၊ က႐ုဏာသက္ -
<သံတူ> ဂ႐ုကံ၊ ဂ႐ုစိုက္ - ၊ ဂ႐ုတစိုက္၊ ဂ႐ုျပဳ - ၊ ဂ႐ုလဟု
ကေရကရာမုန္႔
ကေရာေသာပါး
ကေရာ္ကမည္
ကရက္(ေရႊရည္ခ်ိန္)
ကရင္ျပည္နယ္
ကရင္ဝါး
ကရင္ၾသသံ
ကေရာင္းတီးလံုး
ကရုိဏ္(ေရစစ္)
ကရုိဏ္း(သဒၵါသံုး၊ ေဗဒင္သံုး)
ကရိန္းစက္
ကရုန္းကရင္း
ကရြတ္ကင္းေလွ်ာက္
ကရြတ္ေခြ
ကလတက္
ကလနား
ကလနံ
ကလႏို႔ ( ကရႏို႔ )
ကလေမာင္း(ခ်ိန္ခြင္တစ္မ်ဳိး)
ကလလရည္ၾကည္
ကလေအာ္ (သံႏုတ္)
ကလိထုိး-
ကလိယုဂ္ေခတ္
ကလီစာ
ကေလကေခ်
ကေလးသူငယ္
ကလဲ့က်-
ကလဲ့စားေခ်-
ကေလာ္တံ
ကေလာ္တုတ္-
ကလက္သိမ္ပင္
ကေလာင္တံ
ကလုိင္(ေခါင္းေလာင္းငယ္)
ကလုိင္(တြင္းေခါင္း)
ကလုိင္(ထန္းသမားသံုး)
ကလုိင္သုတ္-
ကလန္ကဆန္
ကလန္ကလား
ကလန္သံပ်င္
ကလိန္းကလက္
ကလပ္ႀကီးႀကိဳးသီခ်င္း
ကလပ္ခြက္၊ ၾကာကလပ္၊ ကြမ္းကလပ္၊ ေတာင္ကလပ္၊ ေဒါင္းေပါင္ကလပ္
ကလာပ္(အစု၊ ေဆး၊ သဒၵါက်မ္း)
ကလာပ္စည္း၊ ေဆးကလာပ္ေက်ာ္၊ ႐ုပ္ကလာပ္
ကလိမ္က်-
ကလိမ္ခ်ံဳ
ကလိမ္ပင္
ကလယ္ကလယ္(မ်က္လံုး...)
ကေလ်ာ့ကလ်ည္း
ကလြန္ေတာင္ခရု
ကသျမင္ငါး
ကသိကေအာက္
ကသီကရီ
ကေသာကေမ်ာ(ကေတာကေမ်ာ)
ကေသာက္ကေရာက္
ကသုိဏ္း
ကသုတ္ကပ်ာ
ကသုတ္ကရက္(ကသုတ္ကသက္)
ကသုတ္ကရုတ္
ကသုတ္ကသက္(ကသုတ္ကရက္)
ကသယ္ပင္
ကသယ္မႈန္႔

ကာ
ကာ (သြား ~၊ လာ ~)
ျပဳတ္လုတဲကာ၊ ပြတ္ကာသီကာ၊ ျဖစ္ဆန္းကာ၊ ရိပ္ကာသီကာေျပာ - ၊ သာမန္ကာလွ်ံကာ၊ သီကာရီကာ
<သံတူ>  ခါေတာ္မီ၊ ခါတင္က၊ ခါလည္ခါက်ဴး၊ သြားခါစ၊ သြားခါနီး၊ သြားခါမွ၊ ဆတ္ဆတ္ခါ - ၊ ဆန္ေကာဆန္ခါ၊ တလင္းေခ်းခါ - ၊ ပစ္ပစ္ခါခါ၊ ပ်ဳိးေခ်းခါ - ၊ ေျပာင္တလင္းခါ - ၊ ျဖဴခါစင္ - ၊ ျဖဴခါျပာခါက် -
ကာက်ဴပြတ္ပင္
ကာခ်င္း
ကာခ်ယ္ဆြဲ -
ကာတြန္းရုပ္ေျပာင္
ကာျပန္ -
ကာဖတ္ (ယမ္းထိန္း ~)
ကာဗြန္စကၠဴ
ကာေဘာ္လစ္ဆီ
ကာမဂုဏ္
ကာမဘံု
ကာမတၱ (ျပဳ ~၊ မည္ ~)
ကာယကံေျမာက္
ကာယသိဒၶိ
ကာယိေျႏၵ
ကာရဏူပစာ
ကာရံ -
ကာရုိက္ႀကိယာ
ကာရန္ (ကဗ်ာ)

ကား
ကား
ကား (ငါးလုပ္ငန္းသံုး)
ကားၾကက္ -
ကားခ်ပ္
ကားျပန္႔ -
ကားရား
ကားလိပ္ (ဇာတ္ခံု ~)

ေစာ္ကား - ၊ စိမ္းကား - ၊ ျပည္ဖံုးကားခ် - ၊ ရမ္းကား - ၊ ေလွကားခံု၊ ေလွာ္ကား (ေလွႀကီးတစ္မ်ဳိး)

ကိ
ကိရိယာ (အသံုးအေဆာင္)
<သံတူ>  ႀကိယာ (ဝါစဂၤ)

ကီ
ကီလုိဂရမ္
ကီလုိဝပ္

ကု
ကုဋီအိမ္
ကုေဋ
ကုတုိ႔ ကူးတုိ႔
ကုဗေပ
ကုမုျဒာၾကာ
ကုလသမဂၢ
ကုလားကာ ကန္႔လန္႔ကာ
ကုလားေကာက္ငွက္
ကုလားေက်ာင္း
ကုလားစပါး
ကုလားဆင္
ကုလားတည္ (သရက္သီး ~)
ကုလားထုိင္
ကုလားပဲ
ကုလားဖန္ထုိး -
ကုလားမ
ေဆးကုလားမ
ကုလားမေျခေထာက္
ကုလားမ်က္စိပင္
ကုလားေရႊ
ကုလားေသကုလားေမာ
ကုလားေအာ္င႐ုတ္
ကုလားအုတ္
ကုလားအံုးေဆာင္းထပ္
ကုသိနာရံု
ကုသုိလ္
ကုဟည္းပင္ <=> ကုတ္ဟည္းပင္

ကူ
ကူပံ့ -
ကူေဖာ္ေလာင္ဖက္

ကူး
ကူးခပ္ -
ကူးတုိ႔ဆိပ္
ကူးတို႔လ်ား
ျဖတ္ကူးတို႔
ကူးေျပာင္း -
ကူးေျမာက္ -
ကူးလူးဆက္ဆံ -
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ -

ေက
ေကတိကာတိလုပ္ -
ေကဒါ

ကဲ
ကဲလြန္ -

ကဲ့
ကဲ့ - (စပါး ~ -)
ကဲ့ရဲ႕သၿဂဳႋဟ္ -
ကဲ့ဝွက္ -

ေကာ
ေကာဇာသကၠရာဇ္
ေကာဏာဂံုဘုရား
ေကာလာဟလ
ေကာလိသိန္ပင္
ေကာလိေၾက -
ေကာလိပ္ေက်ာင္း

တိမ္ေကာ - ။

ေကာ့
ေကာ့ပ်ံ -
ေကာ့ရေရာ့
ေကာ့လန္ -

ေကာ္
ေကာ္ကတ္ေျပာ -
ေကာ္စီေကာ္ -
ေကာ္စီတံ
ေကာ္ေဇာ
ေကာ္တရာ
ေကာ္ပုိေရးရွင္း
ေကာ္ျပား (ဓာတ္ပံုသံုး)
ေကာ္ျပန္႔ေၾကာ္
ေကာ္ဖီမႈန္႔
ေကာ္ဖတ္စကၠဴ
ေကာ္မတီ
ေကာ္မရွင္
ေကာ္ေရာ္ - (ရွိခုိး ~ -)
ေကာ္ရင္ဂ်ီေဆး
ေကာ္လံ
ေကာ္လံုးကတ္လံုး

ကက္ေကာ္တကန္၊ ကတ္ေကာ္ - ၊ ဖလင္ေကာ္ျပား

ကံ
ကံကုန္ -
ကံၾကမၼာ
ကံေကၽြးခ် -
ကံခ်ာကစား -
ကံစြပ္ကံညား
ကံေဆာင္ - 
ကံဇာတာ
ကံျပင္းပင္
ကံျမစ္ - (ဆံုးမ -)
ကံသီ-
ကံေသကံမ
ကံအားေလ်ာ္စြာ

ကိုယ့္ထုိက္ႏွင့္ကိုယ့္ကံ၊ ပရိကံ၊ ျပည့္ကံေကၽြး၊ ဘုန္းကံ၊ ဝတၳဳကံေျမ၊ အေဟာသိကံ၊ ဥပေစၧဒကကံ၊ အကံင (ေပါ)

သံတူ ကန္ ကိုလည္းၾကည့္

ကံ့
ကံ့ကူဆံ
ကံ့ကူတံ
ကံ့ကူလက္လွည့္ဆရာ
ကံ့ေကာ္ပန္း

သံတူ ကန္႔ ကိုလည္းၾကည့္

ကို
ကုိကင္းေဆး
ကုိဓဥပေဒ
ကုိရင္သာမေဏ

ပင္ကိုနာမ္၊ ပင္ကုိမူလ၊ ပင္ကိုေရးဝတၳဳ၊ ပင္ကိုသေဘာ။

သံတူ ကိုယ္ ကိုလည္းၾကည့္

ကိုး
ကုိးေၾကာင္းခရုိင္
ကုိးရုိးကားရား
ကုိးလုိးကန္႔လန္႔

ကက္
ကကၠရာ(ျမေက်ာက္)
ကကၠရုပန္း
ကကၠဳကမ်ဥ္း(အေမႊးအထံု)
ကကၠဳဆူး(...ခ်ီ၊ ...ခ်)
ကက္ေကာ္တကန္
ကက္ကက္လန္
ကက္ကင္းဓာတ္
ကက္ကင္း႐ုိက္ -

ကုက္
ကုကၠလံ
ကုကၠား
ေညာင္ကုကၠား၊ တံခြန္ကုကၠား
ကုကၠိဳပင္
ကုကၠဳစၥျဖစ္ -

<သံတူ>  ကု႒ႏူနာ၊ ဂိဇၩကုဋ္ေတာင္၊ ဒုကုဋ္သကၤန္း

သံတူ ကုဋ္ကုတ္ကုပ္ ကုိလည္းၾကည့္

ေကာက္
ေကာက္က်ီးေကာက္က်စ္
ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲ -
ေကာက္ႀကီးစပါး
ေကာက္ခံ -
ေကာက္ခ်က္ခ် -
ေကာက္ခ်ိတ္ -
ေကာက္စုိက္တံ
ေကာက္စုိက္သမ
ေကာက္ဆုိင္ပံု
ေကာက္ဆုပ္
ေကာက္ညႇင္းက်ည္ေတာက္
ေကာက္ညႇင္းငခ်ိပ္
ေကာက္တက်စ္
ေကာက္ႏုတ္ခ်က္
ေကာက္ပဲသီးႏွံ
ေကာက္ပင္ရိတ္လွီးစကား
ေကာက္ျပန္႕
ေကာက္ရ -
ေကာက္ရုိးပံု
ေကာက္ရိတ္သမား
ေကာက္လတ္စပါး
ေကာက္လန္းတီပင္
ေကာက္လ်င္စပါး
ေကာက္လႈိင္းသိမ္း -
ေကာက္သားထည့္ -

ကုန္းေကာက္ - ၊ ေကြ႕ေကာက္ - ၊ စိတ္ေကာက္ - ။

ကိုက္
ကိုက္( ~ ၊ ေပ၊ လက္မ)
ကိုက္တံ
ကုိက္ထုိး - (လက္သမား ~ -)

ကတ္ေၾကးကိုက္မုန္႔၊ တြက္ေျခကိုက္ - ၊ အံကိုက္ - ၊ အံသကိုက္သကၤန္း
<သံတူ> ဂုိက္ေကာင္း - ၊ ဂုိက္က် - ၊ ဂုိက္ဆုိက္၊ ဂုိက္ထုတ္- ၊ ဂိုက္ဖမ္း - ၊ ဂုိက္လုပ္ -

ကင္
ကင္ - (ငါး ~)
ကင္ညႇပ္
ကင္ပလင္းပင္
ကင္ပိမ့္ႏြယ္ပင္
ကင္ပ်စ္(ငါး ~၊ ႏုိ႔ ~)
ကင္ပြန္းတပ္ -
ကင္ပြန္းပင္
ကင္မရာ

ကင္း
ကင္းေျခမ်ား
ကင္းၿငိမ္း -
ကင္းစီး
ကင္းေစာင့္ -
ကင္းစုန္းေကာင္
ကင္းစမ္းေလ
ကင္းတဲ
ကင္းနားသန္ေကာင္
ကင္းပုစြန္
ကင္းေပ်ာက္ -
ကင္းပတ္ႀကိဳးသီခ်င္း
ကင္းပုန္းခ် -
ကင္းပံုလက္ျခားပင္
ကင္းမလက္မည္း
ကင္းၿမီးေကာက္
ကင္းရွင္း -
ကင္းလိပ္ေခ်ာ
ကင္းလြတ္ -
ကင္းဝပ္ -
ကင္းသမား
ကင္းသန္း

ေဘးကင္းရန္ကြာ၊ မီးကင္း၊ သရက္ကင္း၊ အကင္းပါး - ၊ အကင္းမေသ၊ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္။

ေကာင္
ေကာင္ကေလး
ေကာင္စီ
ေကာင္စစ္ဝန္
ေကာင္စုတ္
ေကာင္မေလး
ေကာင္ေလး
ေကာင္ဟန္

ၾကက္ေကာင္လံုးေၾကာ္၊ တစ္ေကာင္ႏွစ္ေကာင္၊ မုတ္ေကာင္၊ ေဟ့ေကာင္၊ အေကာင္ (တိရစၧာန္)၊ အေကာင္အထည္။

ေကာင္း
ေကာင္းေကာင္းကန္းကန္း
ေကာင္းခ်ီးစကား
ေကာင္းျမတ္ -
ေကာင္းမြန္ -

ကံေကာင္း - ၊ လူေကာင္းလူေတာ္၊ အေကာင္းႀကိဳက္၊ အိပ္ေကာင္းစားေကာင္း။

ကိုင္
ကုိင္စြဲ -
ကုိင္ဆုပ္ -

လက္ကုိင္၊ လက္ကုိင္တုတ္။

ကိုင္း
ကုိင္း (အုိး ~)
ကုိင္းကုန္
ကုိင္းကၽြန္း
ကုိင္းခြန္
ကိုင္းဆက္ -
ကုိင္းဆတ္ၿမီးျမက္
ကုိင္းၫြတ္ -
ကိုင္းေထာက္ -
ကိုင္းေထာင္ -
ကိုင္းပင္
ကုိင္းပန္းျပားပင္
ကုိင္းပ်ပင္
ကုိင္းျဖဴၿမီးျမက္
ကိုင္း႐ႈိင္း -

ကုကၠိဳင္း၊ ခါးကိုင္း - ၊ မ်က္မွန္ကိုင္း၊ ေလးကိုင္း၊ အိုးကိုင္း၊ ဒဟတ္သကိုင္းပင္၊ ေပြးကိုင္းပင္၊ အကိုင္းအခတ္။

ကစ္
ကစၥည္းပင္
ကစၥည္းသဒၵါက်မ္း

ကိစ္
ကိစၥေခ်ာ -
ကိစၥၿငိမ္း -
ကိစၥတံုး -
ကိစၥဝိစၥ
အမႈကိစၥ

သံတူ ကိတ္ ကိုလည္းၾကည့္

ကုဋ္
ကု႒ႏူနာ

ဂိဇၩကုဋ္ေတာင္၊ ဒုကုဋ္သကၤန္း

ေကာဋ္
ေကာ႒ာသ (သံုးဆယ့္ႏွစ္ ~)

ကဏ္
ကဏၬေကာစလုပ္ -
ကဏၭဌာန္
က႑ (အခန္း ~)
က႑ကျမင္းေတာ္
က႑ေကာစလုပ္ -
ကဏၰဝိဇၩန နားသမဂၤလာ
ကဏၰသုခ

သံတူ ကန္ ကိုလည္းၾကည့္

ကတ္
ကတ္ေကာ္ -
ကတ္ကုတ္ -
ကတ္ေၾကး
ကတ္ေၾကးကုိက္မုန္႔
ကတၱရသေခ်ၤပင္
ကတၱရာေစး
ကတၱရာပင္
ကတၱရီပင္
ကတၱဝါငွက္
ကတၱား(သဒၵါသံုး)
ကတၱားခ်ိန္
ကတၱားျခား -
ကတၱီပါ
ကတ္တီးကတ္ဖဲ့
ကတၱဴေလွ
ကတ္ထူဖံုး
ကတ္ျပား
ကတ္ျပားစကၠဴ
ကတ္ဖဲ့လုပ္-
ကတ္ဖုိကတ္မပင္
ကတ္ဖုိးကတ္ဖဲ့
ကတ္သီးကတ္သတ္
ကတ္သတ္-

ကုတ္ကုတ္ကတ္ကတ္၊ ခဲကတ္ - ၊ ေခ်ာင္းကတ္ - ၊ ဂုဏ္သကတ္၊ ေဆးကတ္ေၾကးပင္၊ တ႐ုတ္ကတ္တံခါး၊ တံုးေပကတ္သတ္၊ တြက္ကတ္ - ၊ နားၾကားျပင္းကတ္ - ၊ ပိဋကတ္၊ ပို႔စကတ္၊ ေပကတ္ကတ္၊ မ်က္ႏွာထားကတ္ - ၊ ျမင္ျပင္းကတ္ - ၊ လက္ေပါက္ကတ္ - ၊ လွ်ိဳ႕ကတ္ - ၊ အကတ္ကိုင္ - ၊ အၾကားရကတ္ - ၊ အျမင္ကတ္ - ၊ အလုပ္ခုိကတ္ -  ။

သံတူ ကက္ကပ္ကသ္ ကုိလည္ၾကည့္

ကိတ္
ကိတ္ၿဂိဳဟ္
ကိတၱိမသား
ကိတ္မုန္႔

သံတူ ကိစ္ ကိုလည္းၾကည့္

ကုတ္
ကုတ္ (ေကာ္သည့္ ~)
ကုတ္ကုတ္ကတ္ကတ္
ကုတ္ကုတ္က်စ္က်စ္ (ႀကိဳးႀကိဳးစားစား၊ခက္ခက္ခဲခဲ)
ကုတ္ျခစ္ -
ကုတ္ပတ္ - (ေပါ)
ကုတ္ဖဲ့ -
ကုတ္ျဖင့္ေကာ္ -
ကုတ္သဲ - (ေပါ)
ကုတ္ဟီးေခ်ာင္းဆုိးနာ
ကုတ္ဟည္းပင္ (ကုဟည္းပင္)
ကုတ္အက်ႌ

ကနကုတ္ေႁမြ၊ က်ားကုတ္က်ားခဲ၊ ႀကိဳးကုတ္ - ၊ ျခစ္ျခစ္ကုတ္ကုတ္ (ၿခိဳးၿခိဳးျခံျခံ)၊ ေစ့ကုတ္ - ၊ မိုးကုတ္ကုပ္စက္ဝန္း၊ မိုးကုတ္ပတၱျမား၊ မ်က္ေမွာင္ကုတ္ - ၊ မင္းကုတ္ပင္၊ အပတ္တကုတ္၊ အီကုတ္

သံတူ ကုက္ကုဋ္ကုပ္ ကိုလည္းၾကည့္

ကန္
ကန္ေက်ာက္ -
ကန္ႀကိဳးဆက္ခ်ည္ -
ကန္စြန္းပင္
ကန္ဆင္းမုိး
ကႏၱာရ
ကန္ေတာ့ -
ကန္ေတာ့ဆြမ္း
ကန္ေတာ့ပြဲ
ကန္ထရုိက္တာ
ကန္ေပါင္
ကန္ရာသီ
ကန္သင္းရုိး

ကမၸည္းကန္ - ၊ က်ားကန္ - ၊ ေက်ာက္ကန္ - ၊ ေက်ာင္းကန္၊ ေၾကာက္ကန္ကန္ - ၊ ျခားကန္သင္း၊ ေခၽြးကန္ - ၊ ငမွန္ကန္သိုက္၊ စာရင္းကန္ - ၊ စံုကန္ - ၊ ေစာ္ဘြားေစာ္ကန္၊ စႁႏၵကန္ေက်ာက္၊ ဆင္ေျခကန္ - ၊ ဆုတ္ကန္ကန္ - ၊ ေညာင္ကန္ၾကက္၊ တစ္ဖက္ဆည္ကန္၊ တြန္းကန္ - ၊ ေထာ္မိုင္းေထာ္ကန္၊ ထမ္းပိုးလွင္ကန္၊ နယ္ကန္ (ရက္ကန္းသံုး)၊ ႏြားကန္ႀကိဳး၊ ေႏွးကန္ - ၊ ပါဠိပါကန္၊ ေပယ်ာလကန္ - ၊ ပုတ္တလုတ္ကန္၊ ပန္းကန္ျပား၊ ပုန္ကန္ - ၊ ေဖာင္းကန္အုိး၊ မဆံ့ရင္ကန္၊ မႏုိင္ရင္ကန္၊ မရကန္ပင္၊ မသာရကန္ေက်ာက္၊ မွန္ကန္ - ၊ ယက္ကန္ယက္ကန္၊ ရကန္၊ ႐ုန္းကန္ - ၊ ေလးကန္ - ၊ ေလာကႏၲရိက္ငရဲ၊ လက္ဆည္ကန္၊ ေလ်ာ္ကန္ - ၊ ေလွပင့္ကန္၊ ဝကၤႏၲဉာဏ္၊ သေဘာသကန္၊ သ႐ုပ္သကန္၊ သူပုန္သူကန္၊ သူရကန္ေက်ာက္၊ သက္ေသသက္ကန္၊ သစ္ပကန္ပင္၊ အေၾကာက္အကန္ေျပာ - ၊ အေနကန္၊ ဧကန္၊ ဧကႏၲ၊ ဧဝကန္။

သံတူ ကံ ၊ ကမ္ ကိုလည္းၾကည့္

ကန္႔
ကန္႔ကလာပင္
ကန္႔ကြက္ -
ကန္႔ခ်ဳပ္ပင္
ကန္႔ဆီး -
ကန္႔ေထာက္ (ေလွ ~)
ကန္႔ဓာတ္
ကန္႔ပလူပင္
ကန္႔လန္႔ကာ
ကန္႔လန္႔က်င္
ကန္႔လန္႔တုိက္ -
ကန္႔လန္႔ဖီလာ
ကန္႔လန္႔ျဖတ္ -
ကန္႔သတ္ခ်က္
ကန္႔အိတ္ပင္

ေထာ္ေလာ္ကန္႔လန္႔၊ ဖီလာကန္႔လန္႔၊ ေလွကန္႔ေထာက္၊ အကန္႔အကန္႔၊ အကန္႔အသတ္

ကန္း
ကန္း - (မ်က္စိ ~)
ကန္းမ (ဆဲေရးစကား)

ေကာင္းေကာင္းကန္းကန္း၊ က်ီးကန္း၊ ေက်းဇူးကန္း - ၊ ေစာင္းကန္းေစာင္းကန္း၊ ေစြတိေစြကန္း၊ တေဇာက္ကန္း၊ နကန္းတစ္လံုးမွ်မသိ၊ နားပင္းကိုးကန္း၊ ႏုိ႔ကန္း - ၊ မိုက္တိမုိက္ကန္း၊ မ်ဳိးကန္း - ၊ ေယာင္ကန္းကန္း၊ ယုတ္ကန္း - ၊ ေရတြင္းကန္း - ၊ ရွက္ကိုးရွက္ကန္း၊ အိုနာက်ဳိးကန္း၊ အင္းကန္း - ။

သံတူ ကမ္း ကုိလည္းၾကည့္

ကိန္
ကိႏၷရာ
ကိႏၷရာနာ
ကိႏၷရီ

ကိန္း
ကိန္း -
ကိန္းခန္း
ကိန္းဂဏန္း
ကိန္းဝပ္ -
ကိန္းေသေပါက္ <=> က်ိန္းေသေပါက္
ကိန္းေအာင္း -

ေဗဒင္ကိန္းခန္း၊ ေဟာကိန္းထုတ္ - ။
သံတူ - ပကိဏ္း (ေရာႁပြမ္းျခင္း)

ကုန္
ကုန္ (ျပန္ ~ ၿပီ)
ကုန္က်စရိတ္
ကုန္ၾကမ္း
ကုန္ကၽြန္း -
ကုန္ခန္း -
ကုန္ေခ်ာ
ကုန္ေျခာက္ဆုိင္
ကုန္စလယ္
ကုန္စည္ဒုိင္
ကုန္စိမ္းသည္
ကုန္ဆံုး-
ကုန္ထုတ္ကိရိယာ
ကုန္ထုပ္စကၠဴ
ကုန္ပုပ္
ကုန္ေသးဆုိင္
ကုန္သည္

ကမ္းကုန္ - ၊ ေျခကုန္လက္ပန္းက် - ၊ ဌာန္ကုန္ - ၊ တစ္ေနကုန္တစ္ေနခန္း၊ မကုန္မခ်င္း၊ မီးကုန္ယမ္းကုန္၊ အကုန္အက်မ်ား - ၊ အကုန္အစင္၊ ခ်ိတ္ကုန္တုိက္ကုန္၊ စားကုန္ေသာက္ကုန္။
ဝတ္ေက်ဝတ္ကုန္ ဝတ္ေက်ဝတ္ကံု။

သံတူ ကုမ္ ႏွင့္ ကံု ကိုလည္းၾကည့္

ကုန္း
ကုန္း-(ခါး ~ -)
ကုန္းက်င္း
ကုန္းေၾကာင္းခရီး
ကုန္းၾကည္း
ကုန္းေခ်ာ-
ကုန္းတုိက္-
ကုန္းတပ္
ကုန္းႏွီး(ျမင္း...)
ကုန္းပုိး-
ကုန္းေပါင္ထုိး-
ကုန္းပတ္
ကုန္းျပင္ျမင့္
ကုန္းျပန္-
ကုန္းေဘာင္ႀကီးေၾကာ္
ကုန္းေဘာင္ေခတ္
ကုန္းမ(ဆဲေရးစကား)
ကုန္းရုန္းလုပ္-
ကုန္းလယ္စီး

ေက်ာကုန္း၊ က်တ္တီးကုန္း၊ ခါးကုန္း - ၊ ဘကုန္း၊ ျမင္းကုန္ႏွီး၊ ႐ွဴနာ႐ႈိက္ကုန္း၊ လက္ျပင္ကုန္း - ၊ သခ်ႋဳင္းကုန္း၊ 

သံတူ ကံုး ကိုလည္း ၾကည့္

ကပ္
ကပ္(ထရံ)
ကပ္(လူနာတင္ ~)
ကပ္ကလူငွက္
ကပ္ကုိး -
ကပ္ကမၻာ
ကပ္ေက်ာ္ဘုရား
ကပ္ႀကီးသံုးပါး
ကပ္ၿငိ -
ကပ္ေစးႏွဲ
ကပ္ပါး
ကပ္ပါးရပ္ပါး
ကပၸိ -
ကပၸိယ
ကပၸ႒ီတိေလးပါး
ကပ္ပယ္ (ခ်ိန္ခြင္ငယ္)
ကပ္ပယ္အိတ္
ကပ္ေျမႇာင္ -
ကပ္ရပ္ -

ေကာ္ကပ္ - ၊ ေက်ာက္ကပ္၊ ကြမ္းကပ္၊ ဂြမ္းကပ္၊ ဆည္းကပ္ - ၊ ဇီးကပ္ - ၊ ေတာင့္ကပ္ဖားရား၊ ထိပ္ကပ္နာ၊ နားကပ္၊ ပိန္ကပ္ကပ္၊ မီးကပ္မီးခ်ိတ္၊ မီးေနကပ္၊ လူနာတင္ကပ္၊ လက္ဝါးကပ္တုိင္၊ ဝါးကပ္၊ အနီးကပ္၊ အိတ္ကပ္၊

သံတူ ကတ္ ကိုလည္းၾကည့္

ကုပ္
ကုပ္ - (~ ေကြး -)
ကုပ္ကျမင္း
ကုပ္ကလူငွက္
ကုပ္ကုပ္ေန -
ကုပ္ကုပ္ရုပ္ရုပ္
ကုပ္က်စ္ပိျပား -
ကုပ္ေကြး -
ကုပ္ေခ်ာင္းေခ်ာင္း
ကုပ္ဆက္
ကုပ္ဆုိင္း
ကုပ္တြယ္ -
ကုပ္ႏွိပ္ -
ကုပ္ပုိး
ကုပ္အိမ္

ခ်ဳိကုပ္ႏြား၊ ေခ်ာင္ကုပ္ေန - ၊ ေျခကုပ္စခန္း၊ စာရင္းကုပ္ - ၊ ဇိကုပ္ - ၊ တကုပ္ကုပ္လုပ္ - ၊ တဲကုပ္၊ တင္းကုပ္၊ ဘီးကုပ္၊ မိုးကုပ္စက္ဝန္း၊ လက္စြပ္စြန္ကုပ္၊ လည္ကုပ္၊ လိပ္ကုပ္၊ လွည္းေပါင္းကုပ္၊ အႏုပ္စုတ္ကုပ္စုတ္၊ အင္ကုပ္။

သံတူ ကုတ္ ကိုလည္း ၾကည့္

ကုဗ္
ကုဗီ႓းထမင္း

ကမ္
ကမၸေလြ
ကမၸည္း
ကမၸည္းကန္-
ကမၸည္းတပ္-
ကမၸတ္နိဂံုး
ကမၸတ္သီး
ကမၺလာခင္းႏွီး
ကမၺလာသီး(ေရွာက္မ်ဳိး)
ကမ႓ာ
ကမၼဇေလ
ကမၼဇိဒၶိ
ကမၼဝါစာ
ကမၼသကာ
ကမၼ႒ာန္း

ကပ္ကမ႓ာ၊ ဘဒၵကမ႓ာ၊ က႑ဳကမၺလာ၊ နဝကမၼ

သံတူ ကံကန္ ကိုလည္း ၾကည့္

ကမ္း
ကမ္း
ကမ္း-(ေပး...-)
ကမ္းကုန္-
ကမ္းခံု
ကမ္းတက္-
ကမ္းထိပ္
ကမ္းပါးျပတ္
ကမ္းပါးယံ
ကမ္းေျမာင္ေဒသ
ကမ္းလွမ္း-

ေစာက္မွန္းကမ္းမွန္း၊ စည္းကမ္းသတ္ - ၊ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့၊ ေတာင္ကမ္းပါးယံ၊ တစ္ဖက္ကမ္းခပ္ - ၊ တံုးတိုက္တုိက္ ကမ္းတိုက္တိုက္၊ လမ္းမွန္ကမ္းမွန္၊ အမွန္းကမ္းလမ္း၊ ေပးကမ္း - ၊ မနီးမကမ္း၊ မမီမကမ္း၊ မလွမ္းမကမ္း၊ လက္ဆင့္ကမ္း - ၊ လက္တစ္ကမ္း၊ လွမ္းမီကမ္းမီ၊ လႊဲကမ္း - ၊ အနီးအကမ္း၊ အနပၸကမ္း။

သံတူ ကန္း ကိုလည္းၾကည့္

ကုမ္
ကုမၸဏီ
ကုမ႓ဏ္
ကုမၼာရီ

သံတူ ကံု ၊ ကုန္ ကုိလည္းၾကည့္

ကံု
ကံုကုမံပင္
ကံုကယ္ -
ကံုင -
ကံုတြင္ -
ကံုထံ -
ကံုရာသီ
ကံုလံု -

ေျပကံု - ၊ လူကံုထံ၊ ဝတ္ေက်ဝတ္ကံု။

သံတူ ကုန္ ကိုလည္းၾကည့္

ကံုး
ကံုး - (ပန္း ~ -)
ကံုးစပ္ထဘီ
ကံုးသီ -

စာစီစာကံုး၊ စီကာပတ္ကံုး၊ ဆပ္ကံုးလည္ဆြဲ၊ ပုလဲကံုး၊ ပတ္ကံုးဝန္းက်င္၊ လွည္းစည္းကံုး။

သံတူ ကုန္း ကိုလည္းၾကည့္

ကယ္
ကယ္ခၽြတ္ -
ကယ္ဆယ္ -
ကယ္ေပါက္
ကယ္မ -
ကယ္ေလာင္းႂကြက္

ပုစြန္ကယ္ျမႇံဳး၊ စြတ္ကယ္စြတ္ကယ္၊ တကယ္တမ္း၊ ျပက္ကယ္ျပက္ကယ္၊ မ႐ွဴႏုိင္ မကယ္ႏုိင္၊ ရင္ျပည့္ရင္ကယ္၊ သြတ္ကယ္သြတ္ကယ္၊ အကယ္တည့္၊ အကယ္တႏၲဳ။

ကာယ္
နိကာယ္ငါးရပ္ - (၁) ဒီဃနိကာယ္၊ (၂) မဇၩိမနိကာယ္၊ (၃) သံယုတၱနိကာယ္၊ (၄) အဂၤုတၱရနိကာယ္၊ (၅) ခုဒၵကနိကာယ္။ ႐ူပနိကာယ္၊ သဒၵနိကာယ္၊ အသူရကာယ္။

ကုိယ္
ကုိယ္က်ဳိးနည္း -
ကုိယ္က်င့္တရား
ကုိယ္က်ပ္အက်ႌ
ကုိယ္ခံေဆး
ကုိယ္ခႏၶာ
ကုိယ္ခ်င္းစာတရား
ကုိယ္စားလွယ္
ကုိယ္စီကုိယ္င
ကုိယ္စြမ္းကုိယ္စ
ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် (မိမိကုိယ္တုိင္)
ကုိင္တုိင္ကုိယ္ၾကပ္
ကုိယ္တံုးလံုး
ကုိယ္ေတြ႕မ်က္ျမင္
ကုိယ္ထီးက်န္ -
ကိုယ္ထူကိုယ္ထ
ကုိယ္ထူးကုိယ္ခၽြန္
ကုိယ္ထင္ျပ -
ကုိယ္ထည္
ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ကုိယ္ပစ္လက္ပစ္
ကုိယ္ဖိရင္ဖိ
ကုိယ္ေယာင္ျပ -
ကုိယ္ေယာင္ေဖ်ာက္ -
ကိုယ္ေရးရာဇဝင္
ကုိယ္ရံႀကီးပင္
ကုိယ္ရံေတာ္တပ္
ကုိယ္ရင့္တတူ
ကုိယ္ေရာင္ကုိယ္ဝါ
ကုိယ္ရည္ေသြး -
ကုိယ္ရံုသကၤန္း
ကုိယ္ရွိန္သတ္ -
ကုိယ္ေလးလက္ဝန္
ကုိယ္လုပ္ေမာင္းမ
ကုိယ္လံုးကုိယ္ေပါက္
ကုိယ္လံုးတီး
ကုိယ္လံုးေပၚမွန္
ကုိယ္လြတ္ရုန္း -
ကုိယ္ဝတ္သင္းပုိင္
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ -

သံတူ ကို ကိုလည္းၾကည့္

ကိုယ့္
ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသ -
ကုိယ့္ထုိက္ႏွင့္ ကုိယ့္ကံ
ကုိယ့္မင္းကုိယ့္ခ်င္း
ကိုယ့္အားကုိယ္ကိုး -

ကသ္
ကႆပဘုရား

က်
က် - (ခ်၍ ~ -)
က် (စားေန ~ အစာ)
က်က်နန
က်ေက်ာက္နာ
က်ပန္း (ႀကံဳရာ ~ ) ႀကံဳရာက်ဘန္း
က်ပန္း ( ~ စကားေျပာပြဲ) က်ဖမ္းစကားေျပာပဲြ
က်ဗဟံုး (သူငယ္နာ ~ )
က်သင့္ေငြ

ခ်၍က် - ၊ စားေနက် ေၾကာင္ဖား၊ စိတ္တုိင္းက် - ၊ မတင္မက်၊ လုပ္ေနက်အလုပ္၊ အားက် - ၊ အံဝင္ခြင္က်၊ သူငယ္နာက်ဗဟံုး။

သံတူ ၾက ကိုလည္းၾကည့္

က်ာ
က်ာက်ာက်ည္က်ည္ျမည္-
က်ာပြတ္ႏွင္တံ

က်ဴက်ဴက်ာက်ာျမည္ - ၊ စီစီက်ာက်ာျမည္ - ။

သံတူ ၾကာ ကိုလည္းၾကည့္

က်ား
က်ား(သတၱဝါ)
က်ားကုတ္က်ားခဲ
က်ားကန္ -
က်ားက်ားလ်ားလ်ား
က်ားက်ဳတ္သစ္က်ဳတ္
က်ားထုိး -
က်ားေမာ့ -
က်ားလွ်ာ(လက္သမားသံုး)

ေၾကာင္ေၾကာင္က်ားက်ား၊ ကြက္က်ား၊ ျခင္က်ား၊ ငန္းေတာ္က်ားေႁမြ၊ ငွက္က်ား၊ ပဲက်ား၊ ေျပာက္က်ားတပ္၊ ေျပာက္က်ိေျပာက္က်ား၊ ေျပာက္တိေျပာက္က်ား၊ ဖြတ္က်ား၊ ဘဲက်ား႐ိုက္ - (ပိန္းက်ား႐ုိက္ - )၊ မိုးကြက္က်ားရြာ - ၊ မိုးေျပာက္က်ားရြာ - ၊ ျမင္းက်ား၊ ေယာက်္ား၊ လူကူးမ်ဥ္းက်ား၊ ေလးကြက္က်ား၊ သနပ္ခါးပိန္းက်ား႐ိုက္ - ၊ သက္က်ားအုိ၊ သစ္ခုတ္က်ားစီး။

သံတူ ၾကား ကိုလည္းၾကည့္

က်ိ
က်ိက်ိ (ခၽြဲ ~ ၊ ေနာက္ ~ )
က်ိက်ိတက္
က်ိက်ဴး - (ေပါ)
က်ိခၽြဲ -

ေခ်ာက်ိက်ိ၊ ငန္က်ိက်ိ၊ ညစ္က်ိ - ၊ ေနာက္က်ိ - ၊ ပက္က်ိ၊ မာလာက်ိက်ဳ (ေပါ) ၊ ယားက်ိက်ိ၊ ေသခ်င္ပက္က်ိ၊ အက်ိအခၽြဲ။

သံတူ ႀကိ ၊ ၾကည့္ ကိုလည္းၾကည့္

က်ီ
က်ီ - (ေရႊကုိ ~ -)
က်ီ (စပါး ~)
က်ီၾကတုိက္တာ
က်ီစား -
က်ီစယ္ -

ကမာက်ီစပါး၊ စပါးက်ီ၊ ပုတ္ကက္က်ီၾက၊ မာက်ီ (ဖာေထးစရာ)၊ ေရမာက်ီ၊ ေရႊက်ီ - ၊ အက်ႌ။

သံတူ က်ည္ၾကည္ ကိုလည္းၾကည့္

က်ီး
က်ီးကန္း
က်ီးေျခႏြယ္ပင္
က်ီးႏွင့္ဖုတ္ဖုတ္
က်ီးေပါင္းတက္ -
က်ီးၿပိဳ -
က်ီးရန္း
က်ီးအာသီး
က်ီးအက္ေၾကာင္ဝင္

ေကာက္က်ီးေကာက္က်စ္၊ တင္က်ီးငွက္၊ မီးက်ီးခဲ၊ ရွားမီးက်ီး။

သံတူ ႀကီး ကိုလည္းၾကည့္

က်ဴ
က်ဴကပိုင္
က်ဴက်ဴက်ာက်ာျမည္ -
က်ဴေငြ
က်ဴတံ (ဘိလိယက္ ~ )
က်ဴထရံ
က်ဴပင္
က်ဴလယာဆုိင္

ကာက်ဴပြတ္ပင္၊ တက်ဴက်ဴငို - ၊ ပေလြက်ဴ - ၊ ေဘာ္က်ဴေငြလ၊ မာက်ဴရီမီးလံုး၊ အလိုက်ဴ။

သံတူ ၾကဴ ကိုလည္းၾကည့္

က်ဴး
က်ဴး-(ဥဒါန္း ~ -)
က်ဴးေက်ာ္ -
က်ဴးရင့္ -
က်ဴးလြန္ -
က်ဴးေအး -

ကာလရွည္က်ဴး - ၊ က်ိက်ဴး - (ေပါ) ၊ခါလည္ခါက်ဴး၊ ခ်ီးက်ဴး - ၊ စည္းကမ္းလြန္က်ဴး - ၊ တြန္က်ဴး - ၊ ထင္စံုက်ဴးစံု၊ ႏွစ္လည္ခါက်ဴး၊ ႏႈတ္က်ဴးလက္လြန္၊ ပုိက္က်ဴးကစား - ၊ ေဖာ္က်ဴး - ၊ ရင့္က်ဴး - ၊ လႊဲက်ဴး - ၊ သီက်ဴး - ၊ ဥဒါန္းက်ဴး - ၊ ဧယင္က်ဴး - ၊ အိမ္ရာက်ဴး - ။

သံတူ ၾကဴး ကိုလည္းၾကည့္

ေက်
ေက် - (တာဝန္ ~ -)
ေက် - (ေပ်ာက္ကြယ္ -)
ေက်ကံု -
ေက်ခ်မ္း -
ေက်ညက္ - (သေဘာတရား ~ -)
ေက်နပ္ -
ေက်ပ -
ေက်ေပ်ာက္ -
ေက်ပြန္  ေက်ႁပြန္ -
ေက်လည္ -
ေက်ေအး -

က်ိန္းေက် - ၊ က်မ္းေက် - ၊ စာေက် - ၊ စိတ္ေက် - ၊ စိတ္မေက်ပြဲ၊ ဆယ္လီေက် - ၊ ဇယားေက် - ၊ တာဝန္ေက် - ၊ ဒဏ္ေက်ေဆး၊ ေနာေက် - ၊ ပဲတင္းပဲေက်၊ ပ်က္ေက် - ၊ ပြတ္ခုံပြတ္ေက်၊ မင္းတုိင္းေက်လုပ္ - ၊ ေလာကြတ္ေက် - ၊ ဝတ္ေက်တမ္းေက်၊ ဝတ္ေက်ဝတ္ကုံ၊ ေသေက် - ၊ အခဲမေက်၊ အသံုးလံုးေက် - ၊ ဥဒါန္းမေက် ကမ႓ာမေက်၊ ေအာက္သက္ေက် - ။

သံတူ ေၾက ကိုလည္းၾကည့္

ေက်း
ေက်းက်ဳတ္ (ၾကက္တူေရြး)
ေက်းကၽြန္
ေက်းငွက္
ေက်းစြပ္ -
ေက်းဇူးကန္း -
ေက်းဇူူးဆပ္ -
ေက်းႏႈတ္ကိရိယာ
ေက်းႏႈတ္ပင္
ေက်းရြာ
ေက်းသႏၲာ (ၾကက္တူေရြး)

ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်း၊ စားေက်း စားလက္၊ တစ္ရပ္တစ္ေက်း၊ ဒူးဂဏန္းေက်းဂဏန္း၊ ယဥ္ေက်း - ။

သံတူ ေၾကး ကိုလည္းၾကည့္

က်ဲ
က်ဲ - (မစိပ္၊ မပ်စ္)
က်ဲက်ဲ (ေနပူ ~)
က်ဲက်ဲဝုိင္း -
က်ဲေတာက္ေတာက္

က်ဳိးက်ဳိးက်ဲက်ဲ၊ က်ဳိးတုိးက်ဲတဲ၊ ဆန္ခါက်ဲ၊ ေနပူက်ဲက်ဲ၊ ျပန္႔က်ဲ - ၊ ဖူးစားက်ဲ - ၊ အစိပ္အက်ဲ။

သံတူ ၾကဲ ကိုလည္းၾကည့္

ေက်ာ
ေက်ာ - ( ~ မွ ~ ရေစ)
ေက်ာကုန္း
ေက်ာခုိင္း -
ေက်ာခုိင္းနံစပ္
ေက်ာခ်မ္း -
ေက်ာေငြ
ေက်ာစည္း - (ေပါ)
ေက်ာတင္းစည္း -
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ
ေက်ာပူေခါင္းပူ
ေက်ာရုိး

ေက်ာက္ေက်ာမုန္႔၊ နက္ေက်ာ - ၊ မာေက်ာ - ၊ သင္းေက်ာစင္ၾကယ္ - ၊ ေသွ်ာင္ေက်ာထံုး - ၊ အေက်ာေပး - ။

သံတူ ေၾကာ ကိုလည္းၾကည့္

ေက်ာ့
ေက်ာ့ - (ဆင္ ~ -)
ေက်ာ့က်ည္း - (ေပါ)
ေက်ာ့ကြင္း
ေက်ာ့ခ်ည္ -

ဆင္ေက်ာ့ဖမ္း - ၊ ဆန္စသည္ေက်ာ့ယူ - ၊ တစ္ေက်ာ့ႏွစ္ေက်ာ့၊ တစ္ပတ္ေက်ာ့ - ၊ ထပ္ေက်ာ့ - ။

သံတူ ေၾကာ့ ကိုလည္းၾကည့္

ေက်ာ္
ေက်ာ္ၾကား -
ေက်ာ္ေစာ -
ေက်ာ္စံေကးဖား
ေက်ာ္မေကာင္း ၾကားမေကာင္း
ေက်ာ္လႊား -

ကြက္ေက်ာ္ျမင္ - ၊ ကြက္ေက်ာ္႐ိုက္ - ၊ ခုန္က်ိခုန္ေက်ာ္၊ ငန္းနီေက်ာ္ေဆး၊ ေဆးကလာပ္ေက်ာ္၊ ဆန္ေက်ာ္ဆန္ၾကမ္း၊ ဋီကာေက်ာ္က်မ္း၊ ထိန္႔ထိန္႔ေက်ာ္ - ၊ နပ္ေက်ာ္ထမင္း၊ ဘီးေက်ာ္ပတ္၊ မုဆိုးေက်ာ္ေဆး၊ ရာေက်ာ္စပါး၊ ေရာေက်ာ္၊ လႊံ႕ေက်ာ္ - ၊ ဟိုးေလးတေက်ာ္၊ အေက်ာ္ေဇယ်၊ အေက်ာ္နံ႔သာ၊ အထက္ေက်ာ္ကာရီ။

သံတူ ေၾကာ္ ကိုလည္းၾကည့္

က်ံ
က်ံ - (လိမ္း ~)
က်ံက်ံျမည္ -

ဆည္းက်ံက်ံ (ေပါ) ၊ တလင္းက်ံ - ၊ ပလိမ္းပက်ံ၊ ေပက်ံ - ။

သံတူ ၾကံက်န္ၾကန္ ၊ ၾကမ္ ကိုလည္းၾကည့္

က်ံ႕
တစ္က်ံ႕တည္း

သံတူ ၾကံ့ ကိုလည္းၾကည့္

က်ဳိ
က်ဳိခ်က္ -

ေဒၚလီက်ဳိ - ၊ ေရက်ဳိငါးပိ၊ ရြက္ၾကမ္းေရက်ဳိ (သာမန္)၊ အရည္က်ဳိ - ။

သံတူ ႀကိဳ ကိုလည္းၾကည့္

က်ဳိ႕
က်ိဳ႕ - (ၫြတ္ ~ - ၊ ေအာက္ ~ -)

က်ဳိး
က်ဳိး - (ခ်ိဳး၍ ~ -)
က်ဳိးက်ဳိးက်ဲက်ဲ
က်ဳိးက်ဳိးက်ည္က်ည္ျမည္ -
က်ဳိးကၽြန္ (မသိ ~ ျပဳ - )
က်ဳိးဆတ္ -
က်ဳိးတုိးက်ဲတဲ
က်ဳိးႏြံ -
က်ဳိးပဲ့ -
က်ဳိးေပါက္ -
က်ဳိးယုတ္ရွက္ကြဲ

ကိုယ္က်ဳိးနည္း - ၊ ခ်ဳိက်ဳိးနားရြက္ပဲ့၊ ခ်ဳိး၍က်ဳိး - ၊ ငယ္က်ဳိးငယ္နာ၊ ေဇာင္းက်ဳိးနာ၊ ေစ်းေပါင္က်ဳိး၊ ၫြတ္က်ဳိး - ၊ တစ္ဝက္က်ဳိး - ၊ ေထာင့္မက်ဳိး၊ ႏႈတ္က်ဳိး - ၊ ပိုင္းပိုင္းက်ဳိး - ၊ ႁပြတ္ႁပြတ္က်ဳိး - ၊ ျဖန္းျဖန္း်က်ဳိး - ၊ မသိက်ဳိးကၽြန္ျပဳ - ၊ မီးက်ဳိးေမာင္းပ်က္၊ မာန္စြယ္က်ဳိး - ၊ မ်က္မုန္းက်ဳိး - ၊ ျမစ္က်ဳိးအင္း၊ ႐ိုက်ဳိး - ၊ အက်ဳိးနည္း - ၊ အက်ဳိးနပ္ - ၊ အက်ဳိးယုတ္ - ၊ အပုိးက်ဳိး - ၊ အိုနာက်ဳိးကန္း။

သံတူ ႀကိဳး ကိုလည္းၾကည့္

က်က္
က်က္ - (ခ်က္၍ ~ -)
က်က္စာမွတ္စာ
က်က္စား -
က်က္နပ္ -
က်က္မိ - (မ်က္ႏွာ ~ - ၊ အသံ ~ -)
က်က္သေရ

စားက်က္ေျမ၊ တက်က္က်က္ရန္ျဖစ္ - ၊ ဘုန္းက်က္သေရ၊ ေျမက်က္၊ မွ်ိဳ႕က်က္သေရ၊ မ်က္ႏွာက်က္မိ - ၊ ေရက်က္ေအး၊ ရင့္က်က္ - ၊ ေလ့က်က္ - ၊ လယ္က်က္၊ သူစိမ္းသူက်က္၊ အသံက်က္မိ - ၊ အုတ္အုတ္က်က္က်က္။

သံတူ ၾကက္ ကိုလည္းၾကည့္

ေက်ာက္
ေက်ာက္ကာထည္
ေက်ာက္ကန္ -
ေက်ာက္ကုန္း
ေက်ာက္ကပ္
ေက်ာက္ေက်ာမုန္႔
ေက်ာက္ခ်ဥ္
ေက်ာက္ဂြမ္း
ေက်ာက္စရစ္
ေက်ာက္စည္
ေက်ာက္ဆူးခ် -
ေက်ာက္ဆင္းတု
ေက်ာက္ဆတ္-
ေက်ာက္တံ
ေက်ာက္တင္းကပ္နာ
ေက်ာက္ပတ္တီး
ေက်ာက္ပ်ဥ္
ေက်ာက္ဖရံုပင္
ေက်ာက္ျဖဳန္း
ေက်ာက္မ်က္ရြဲ
ေက်ာက္ေရာဂါ
ေက်ာက္ရည္
ေက်ာက္သလင္း
ေက်ာက္သံပတၱျမား
ေက်ာက္သင္ပုန္း

ေမာင္းေက်ာက္၊ မွတ္ေက်ာက္၊ ေရေက်ာက္၊ လိပ္ေက်ာက္ၿမီး၊ အမ်က္ေက်ာက္။

သံတူ ေၾကာက္ ကိုလည္းၾကည့္

က်ဳိက္
က်ဳိက္ - (ခါးေတာင္း ~ -)
က်ဳိက္ (ေရတစ္ ~ )
က်ဳိက္က်ဳိက္ဆူပြက္ -
က်ဳိက္ခ် -
က်ဳိက္ထီး႐ိုး

ခါးေတာင္းက်ဳိက္ - ၊ ဇင္းက်ဳိက္ေတာင္၊ ေအာက္ပိုးက်ဳိက္ - ။

သံတူ ႀကိဳက္ ကုိလည္းၾကည့္

က်င္
က်င္ - (နာ ~ -)
က်င္ - (ေရႊ ~ -)
က်င္ (ျပဳ ~ ၊ မူ ~ ၊ ျဖစ္ ~ ရကား)
က်င္ (ပစၥည္း)
က်င္ကုိင္ -
က်င္ႀကီးက်င္ငယ္
က်င္စြယ္
က်င္တြယ္
က်င္ေျပာနာ
က်င္မႈန္႔ (ေရႊ ~)
က်င္လည္ -

ကၽြမ္းက်င္ - ၊ ေျခက်င္ေလွ်ာက္ - ၊ စက်င္ေက်ာက္၊ ဆံက်င္ (ဆံထုိး)၊ ဆန္႔က်င္ဘက္၊ တံက်င္၊ တံခါးကန္႔လန္႔က်င္၊ တက္မက်င္၊ ထက္ဝန္းက်င္၊ ပတ္ကံုးဝန္းက်င္၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ဖုိက်င္ထုိး - ၊ ရြက္က်င္၊ ေရႊက်င္ - ၊ ေရႊက်င္ခပ္ပဝါ၊ ေလတံက်င္ေရာဂါ။

သံတူ ၾကင္ ကုိလည္းၾကည့္

က်င့္
က်င့္ႀကံ -
က်င့္တမ္း
က်င့္ထံုး
က်င့္ရုိးက်င့္စဥ္
က်င့္ဝတ္
က်င့္သံုး -

စ႐ုိက္အက်င့္၊ ထန္းက်င့္ေလွကား၊ ဒုကၠရစရိယာက်င့္ - ၊ နိယထံုက်င့္ - ၊ ျပဳက်င့္ - ၊ ေမာေနယ်အက်င့္၊ ေလ့က်င့္ - ၊ အက်င့္စာရိတၱ၊ အက်င့္တန္ - ၊ ထုိးက်င့္ - ၊ ေလက်င့္ထုိး - ။

သံတူ ၾကင့္ ကိုလည္းၾကည့္

က်င္း
က်င္း - (ခင္း  ~ -)
က်င္း - (ဓား ~ -)
က်င္း - (ေရႏွင့္ ~ -)
က်င္း (တြင္း)
က်င္းထုိး -
က်င္းပ -
က်င္းယက္ -

ကတုတ္က်င္း၊ ကိုးကုန္းကိုးက်င္း၊ ခင္းက်င္း - ၊ ဆားက်င္း၊ တစ္ေခါက္တစ္က်င္း၊ ဓားက်င္း - ၊ နားပန္က်င္း - ၊ ႏြားစားက်င္း၊ ပလုတ္က်င္း - ၊ ျဖန္႔က်င္း - ၊ ဗလာက်င္း - ၊ ေရႏွင့္က်င္း - ၊ လင္းက်င္း - ၊ လင္းလင္းက်င္းက်င္း၊ လွည္းက်င္း - ၊ လြန္းက်င္း၊ ဝိၿဂိဳဟ္က်င္း - ၊ ဝပ္က်င္း၊ အ႐ုဏ္က်င္း - ၊ အာလုတ္က်င္း - ။

သံတူ ၾကင္း ကိုလည္းၾကည့္

ေက်ာင္း
ေက်ာင္း - (ထိန္း ~ -)
ေက်ာင္း - (ဝမ္း ~ -)
ေက်ာင္းကန္
ေက်ာင္းေခၚႀကိမ္
ေက်ာင္းသခၤမ္း
ေက်ာင္းအမ

ကၽြဲေက်ာင္းသား၊ စံေက်ာင္း၊ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္၊ ထိန္းေက်ာင္း - ၊ မိေက်ာင္း၊ မိေက်ာင္းကြမ္းဖတ္ပင္၊ မိေက်ာင္းတုံး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း။

သံတူ ေၾကာင္း ကိုလည္းၾကည့္

က်ဳိင္း
က်ဳိင္း (ထီး)
က်ဳိင္းေကာင္ (ပုိး)
က်ဳိင္းေခါင္း (ေႁမြ)

ထြားက်ဳိင္း။

က်စ္
က်စ္ (ႀကိဳး ~ -)
က်စ္ - (မာ - )
က်စ္က်စ္မာ -
က်စ္က်စ္ျမည္ -
က်စ္စာ
က်စ္ဆံနီ (အုန္းဆံဖတ္)
က်စ္ဆံၿမီး
က်စ္တြန္႔တက္ -
က်စ္လ်စ္ -

ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲ - ၊ ကုတ္ကုတ္က်စ္က်စ္၊ ႀကိဳးက်စ္ - ၊ တီက်စ္စာ၊ ထြန္က်စ္စာ၊ နဂါးက်စ္တြင္း၊ မာက်စ္ - ၊ ေျမက်စ္ - ၊ ျမံႇဳးက်စ္ - ၊ ေလက်စ္ - ၊ သင္းက်စ္။

သံတူ ၾကစ္ ကိုလည္းၾကည့္

က်ဥ္
က်ဥ္ - (ခါးေသး - ၊ ခါး ~ -)
က်ဥ္ - (ေျခ ~ -)
က်ဥ္ေၾကာ
က်ဥ္ထံု -
က်ဥ္နီက်ဥ္နက္

ခါးက်ဥ္ - ၊ ေျခက်ဥ္ - ၊ ထံုက်ဥ္ - ၊ေျမက်ဥ္ပစ္ - ၊ အက်ဥ္အခဲ၊ အထံုအက်ဥ္။

သံတူ ၾကဥ္ ကိုလည္းၾကည့္

က်ဥ္း
က်ဥ္း - (ဂဏန္း ~ -)
က်ဥ္းက်ဳတ္ -
က်ဥ္းက်ပ္ -
က်ဥ္းခ်ံဳး -
က်ဥ္းေျမာင္း -

ဂဏန္းက်ဥ္း - ၊ နံက်ဥ္းနံက်ယ္နံေျပာက္ (နိႆယ)၊ ျမစ္က်ဥ္း၊ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ - ၊ အက်ဥ္းခ်ံဳး - ၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ အက်ဥ္႐ံုး - ၊ အက်ဥ္းအက်ပ္၊ အနည္းအက်ဥ္း။

သံတူ ၾကဥ္း ကိုလည္းၾကည့္

က်ည္
က်ည္က်ည္က်ာက်ာျမည္ -
က်ည္က်ည္ေလာင္ေလာင္
က်ည္ေစ့
က်ည္ဆန္
က်ည္ေတာက္ (ဝါး ~)
က်ည္ေတာင့္ (ေသနတ္ ~)
က်ည္ေပြ႕

က်ဳိးက်ဳိးက်ည္က်ည္ျမည္ - ၊ ကိုယ္ရင္းက်ည္ (ေပါ) ၊ က်ည္က်ည္ေလာင္ေလာင္၊ က်ည္နဲက်ည္ႏု (ေပါ) ၊ ေၾကာင္ဥက်ည္၊ ခဲလံက်ည္ေတာက္ (ေကာက္ညႇင္းက်ည္ေတာက္)၊ ခုိင္က်ည္ - ၊ စိတ္ရင္းက်ည္ (ေပါ) ၊ ဆီပြတ္က်ည္ေပြ႕၊ ဆံုက်ည္၊ တက်ည္က်ည္ငို - ၊ တိလင္းက်ည္ (ေပါ) ၊ ဒံုးက်ည္၊ ပတၱက်ည္ပင္၊ ပိတ္တက်ည္ပင္၊ ဖြတ္ဥက်ည္၊ မေနာက်ည္ (ေပါ) ၊ မီးက်ည္မီးပန္း၊ လိပ္က်ည္၊ ဝါးက်ည္ေတာက္၊ ေသနတ္က်ည္ေတာင့္၊ သံမီးက်ည္၊ အက်ည္ၾကမ္းျပင္။

သံတူ ၾကည္က်ီ ကိုလည္းၾကည့္

က်ည္း
က်ည္းကုလား
က်ည္းေကြး
က်ည္းပင္
က်ည္းေပါင္ (တံခါး ~)
က်ည္းေပါင္ေခြ -
က်ည္းဖြပ္ -
က်ည္းဝန္း (ေစတီ ~)
က်ည္းသားရုိက္ -
က်ည္းေသးက်ည္းရွင္

ငါးက်ည္းေျခာက္၊ ေစတီက်ည္းဝန္း၊ ေဆးမန္းက်ည္း၊ ညိဳ႕သက်ည္း၊ တက်ည္းလြဲ - ၊ တင္က်ည္းတုတ္၊ ထမ္းပိုးက်ည္း၊ ဖေနာင့္ဖက်ည္း၊ မ်က္စိတက်ည္းလြဲ - ၊ မန္းက်ည္းပင္၊ မန္းက်ည္းၾကက္ဆူ၊ မန္းက်ည္းပနီပင္၊ ေရသက်ည္းပင္၊ အက်ည္းတန္ - ။

သံတူ ၾကည္း ကိုလည္းၾကည့္

က်တ္
က်တ္ငန္ေရ
က်တ္တီးကုန္း
က်တ္တေစၧ
က်တ္တြင္း
က်တ္ေရ

သံတူ ၾကတ္ ကိုလည္းၾကည့္

က်ိတ္
က်ိတ္ (အဖုအ ~)
က်ိတ္က်ိတ္ခဲခဲ (ခက္ခက္ခဲခဲ)
က်ိတ္က်ိတ္ျမည္ -
က်ိတ္ႀကံက်ိတ္လုပ္ -
က်ိတ္ဓား
က်ိတ္ပုတီး
က်ိတ္ပင္
က်ိတ္လမန္းပင္
က်ိတ္လိတ္ေသ (ေသခ်ာ)

တစ္က်ိတ္တည္း တစ္ၾကံတည္း၊ တစ္က်ိတ္တည္း တစ္ဉာဏ္တည္း၊ မုတၱက်ိတ္နာ၊ အက်ိတ္အခဲ၊ အက်ိတ္အဖု။

သံတူ ႀကိတ္ ကိုလည္းၾကည့္

က်ဳတ္
က်ဳတ္ပင္

က်ားက်ဳတ္သစ္က်ဳတ္၊ ေက်းက်ဳတ္ (ၾကက္တူေရြး)၊ က်ဥ္းက်ဳတ္ - ။

သံတူ ၾကဳတ္ ကိုလည္း ၾကည့္

က်န္
က်န္ - (ခ်န္၍ ~ -)
က်န္စစ္ပင္
က်န္ရစ္ -
က်န္လပ္ -

ႂကြင္းက်န္ - ၊ စားႂကြင္းစားက်န္၊ ေမ့က်န္ - ၊ လက္က်န္ေငြ၊ အထီးက်န္ - ။

သံတူ က်ံ ၊ ၾကံ ၊ ၾကန္ ၊ ၾကမ္ ကိုလည္းၾကည့္

က်န္း
က်န္းခံ့သာ -
က်န္းေတာ -
က်န္းတန္း - (မာ - )
က်န္းမာ -

ခံ့က်န္း - ၊ စိတ္က်န္းမာန္ေလွ်ာ့၊ နာဖ်ားမက်န္း၊ ေသာင္းက်န္း - ၊ အီသာခံ့က်န္း။

သံတူ ၾကမ္း ကိုလည္းၾကည့္

က်ိန္
က်ိန္စာ
က်ိန္ဆဲ -
က်ိန္တြယ္ -

က်မ္းက်ိန္၊ က်ဳိးက်ိန္ (ေက်းငွက္ျမည္သံ)

သံတူ ႀကိမ္ ကိုလည္းၾကည့္

က်ိန္း
က်ိန္း - (မ်က္စိ၊ သြား၊ အသား ~ -)
က်ိန္းေက် -
က်ိန္းေခ် -
က်ိန္းစက္ -
က်ိန္းစပ္ -
က်ိန္းေသ -

ေခါင္းက်ိန္း - ၊ မ်က္စိက်ိန္း - ၊ သြားက်ိန္း - ။

သံတူ ႀကိမ္း ကိုလည္းၾကည့္

က်ပ္
က်ပ္ - (မေခ်ာင္၊ က်ဥ္း - )
က်ပ္ - (ဝက္အူ ~ -)
က်ပ္ ( ~ ေတာင္း)
က်ပ္က်ပ္တင္းတင္း (က်ဥ္းက်ဥ္းက်ပ္က်ပ္)
က်ပ္က်ပ္တည္းတည္း (က်ဥ္းက်ဥ္းက်ပ္က်ပ္)
က်ပ္ခုိး
က်ပ္ခုိးစင္
က်ပ္ခၽြတ္ (အသစ္ ~)
က်ပ္စည္း -
က်ပ္တုိက္ -
က်ပ္တင္ -
က်ပ္တည္းက်ဥ္းေျမာင္း -
က်ပ္နာ
က်ပ္ျပား (ဒဂၤါး)
က်ပ္မျပည့္သူ
က်ပ္ျမင္းမုိရ္
က်ပ္လ်ား

ကြမ္းက်ပ္၊ ခၽြဲက်ပ္ - ၊ ငါးက်ပ္တုိက္၊ တင္းက်ပ္ - ၊ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္၊ တုိင္းက်ပ္ျပည္က်ပ္၊ နားက်ပ္ - ၊ နားပူသံက်ပ္၊ ပဲက်ပ္ပ်ဥ္၊ ပင္က်ပ္ႏုတ္ - ၊ ျပည့္က်ပ္ - ၊ ႁပြန္က်ပ္၊ ဘိက်ပ္ေဆာင္၊ ဘိက်ပ္အစ္၊ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္၊ ေဘးထုိးရင္နာက်ပ္၊ ရင္က်ပ္ေရာဂါ၊ လက္က်ပ္အကႌ်၊ ဝက္အူက်ပ္ - ၊ အက်ဥ္းအက်ပ္၊ အက်ပ္ကိုင္ - ၊ အသစ္က်ပ္ခၽြတ္၊ အကႌ်ကိုယ္က်ပ္။

သံတူ ၾကပ္ ကိုလည္းၾကည့္

က်ိပ္
က်ိပ္ (တစ္ ~ ၊ ႏွစ္ ~ ) = တစ္ဆယ္

သံတူ ႀကိတ္ ကိုလည္းၾကည့္

က်ဳပ္
က်ဳပ္ (ကၽြႏု္ပ္)

သံတူ ၾကဳပ္ ကိုလည္းၾကည့္

က်မ္း
က်မ္း - (ညႇိ - )
က်မ္း (ေပစာညႇပ္ေသာ သစ္သားခ်ပ္)
က်မ္းေက် -
က်မ္းက်ိန္ -
က်မ္းဂန္စာေပ
က်မ္းတံုး (လယ္ယာသံုး)

တံသုတ္က်မ္း - ၊ တင္းက်မ္း။

သံတူ ၾကမ္း ကိုလည္းၾကည့္

က်ဳံ
က်ံဳစား -
က်ံဳဆုိ႔နာ

မွတ္က်ံဳ - ၊ ယံုက်ဳံ - ။

သံတူ ၾကံဳ ကိုလည္းၾကည့္

က်ဳံ႕
က်ံဳ႕ - (ခ်ဳံ႕၍  ~ -)
က်ံဳ႕က်ံဳ႕ထုိင္ -
က်ံဳ႕က်ံဳ႕ယံု႔ယံု႔
က်ံဳ႕ဝင္ -

က်ဳံး
က်ံဳး - (သိမ္း ~ -)
က်ံဳးပစ္ -
က်ံဳးေျမာင္း

ဆင္က်ံဳး၊ ယူက်ံဳးမရ၊ သိမ္းက်ံဳး - ၊ အက်ံဳးဝင္ - (အေရအတြက္ဝင္ - )

သံတူ ၾကံဳး ကိုလည္းၾကည့္

က်ယ္
က်ယ္ျပန္ -
က်ယ္ဝန္း -
က်ယ္ဝွမ္း - (နိမ့္ဝွမ္းက်ယ္ေျပာ - )

ႀကီးက်ယ္ - ၊ ခါးစဥ္းရင္က်ယ္ - ၊ ငါးမ်က္ဆန္က်ယ္၊ စြာက်ယ္စြာက်ယ္၊ စြပ္က်ယ္အကႌ်၊ ညစ္က်ယ္က်ယ္၊ တက်ယ္ပကတ္ပင္၊ တြင္က်ယ္ - ၊ နက်ယ္ေကာင္၊ နက်ယ္ပင္၊ ျပင္က်ယ္၊ ျမင္ကြင္းက်ယ္၊ သံုးပံုဖဲက်ယ္ - ၊ အက်ယ္တဝင့္၊ အဆာက်ယ္ - ၊ အေျပာက်ယ္ - ၊ အလွမ္းက်ယ္ အလယ္လပ္ - ။

သံတူ ၾကယ္ ကိုလည္းၾကည့္

ၾက
ၾက (က်ီ ~)
ၾက (သြား ~ ၿပီ)
ၾကခတ္ဝါး
ၾကငွန္း
ၾကစုပင္
ၾကလုိဝါး
ၾကလွဲဝဲ
ၾကေသာင္းဝါး

ေၾကာင့္ၾက - ၊ သြားၾကလာၾက - ။

သံတူ က် ကိုလည္းၾကည့္

ၾကာ
ၾကာကလပ္
ၾကာခ်ည္ (ၾကာမွ်င္)
ၾကာခ်ပ္
ၾကာျခည္ (နန္းသံုး အကာအရံ)
ၾကာဆံဟင္း
ၾကာေညာင္း -
ၾကာညႇိဳ႕
ၾကာတံဆိပ္
ၾကာပစ္ -
ၾကာျပန္ၾကာေမွာက္
ၾကာမံု
ၾကာျမင့္ -
ၾကာယပ္
ၾကာလန္ၾကာေမွာက္
ၾကာဝတ္ဆံမႈန္
ၾကာသပေတးေန႔
ၾကာသကၤန္း

ကုမုျဒာၾကာ၊ ႀကိဳးၾကာငွက္၊ ၾကန္႔ၾကာ - ၊ စၾကာ၊ ေနၾကာပန္း၊ ေဖာင္စၾကာ၊ မ်ားမၾကာမီ၊ ရွည္ၾကာ - ၊ ေသာၾကာေန႔။

သံတူ က်ာ ကိုလည္းၾကည့္

ၾကား
ၾကားခုလတ္
ၾကားေခ်ာင္ -
ၾကားနာ -
ၾကားျပင္း -
ၾကားျပင္းကတ္ -
ၾကားဖူးနားဝ
ၾကားဖ်ဥ္ -
ၾကားဖ်န္ -
ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာ

ေက်ာ္ၾကား - ၊ ႀကိဳႀကိဳၾကားၾကား၊ ႀကိဳးၾကားႀကိဳးၾကား၊ ၾကမ္းၾကားေလၾကား၊ ေၾကာက္လန္႔တၾကား ၊ ေခ်ာင္ႀကိဳေခ်ာင္ၾကား ၊ ေခ်ာင္းၾကားပင္ ၊ ေခ်ာင္းႀကိဳေျမာင္းၾကား၊ ခ်ဳိင္းၾကား၊ ျခင္းၾကား၊ ခြၾကား၊ စပ္ၾကား၊ တလန္းၾကား (ေပါ) ၊ တည္ၾကား - (ေပါ) ၊ ထံု႔ပိုင္းႀကိဳးၾကား၊ နားၾကားျပင္းကတ္ - ၊ ႏုိးႏုိးၾကားၾကား၊ ပန္ၾကား - ၊  ပပ္ၾကားအက္ - ၊ ျပန္ၾကား - ၊ ျပန္ၾကားခ်က္၊ ဖိတ္ၾကားစာ၊ မၾကားဝံ့ မနာသာ၊ ျမက္ၾကားမႈိ ၊ ေျမာင္ေခ်ာက္ၾကား၊ မိန္႔ခြန္းႁမြက္ၾကား - ၊ ေရလက္ၾကား၊ ရင္ၾကားေစ့ - ၊ လက္ၾကားလမ္း၊ လွ်ိဳေျမာင္ခ်ပ္ၾကား၊ သၾကားလံုး၊ သိၾကားပဲဆုပ္ကစားနည္း၊ သိၾကားမင္း၊ သစ္ၾကားသီး၊ အလန္႔တၾကား။

သံတူ က်ား ကိုလည္းၾကည့္

ႀကိ
ႀကိတိေၾကာင္ေတာင္
ႀကိယာ (သဒၵါသံုး)
ႀကိယာဝိေသသန

ကာ႐ုိက္ႀကိယာ၊သုဒၶႀကိယာ၊ အာခ်ာတ္ႀကိယာ။

သံတူ က်ိၾကည့္ ကိုလည္းၾကည့္

ႀကီး
ႀကီးေကာင္ငင္ -
ႀကီးေကာင္ဝင္ -
ႀကီးက်ယ္ -
ႀကီးၾကပ္ -
ႀကီးစုိး -
ႀကီးစဥ္ငယ္လုိက္
ႀကီးေတာ္
ႀကီးျပင္း -
ႀကီးေျပာင္စပ္ - (ေပါ)

ေကာက္ႀကီးစပါး၊ ေၾကးထမ္းႀကီး၊ ခမ္းႀကီးနားႀကီး၊ ငရဲႀကီး - ၊ ငတ္ႀကီးက် - ၊ ငွက္ႀကီးေတာင္ဓား၊ စပါးႀကီးေႁမြ၊ ေတာင္တန္ႀကီး၊ ထီးထီးႀကီး၊ ေထာင့္ႀကီးအုပ္ (လယ္ထြန္နည္း)၊ ပဲႀကီးခြံတြန္႔ - ၊ ပ်ားႀကီးစြဲ (ဗိသုကာ)၊ ပ်စ္ဆြဲႀကီးေန - ၊ ေျပာ့ႀကီးမႉး၊ ဖ်င္းမႀကီး (ေရာေက်ာ္စပါး)၊ ျဗဳန္းစားႀကီး၊ ႐ႈိက္ႀကီးတငင္၊ လုိပန္းႀကီး - ၊ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ - ၊ သဲႀကီးမဲႀကီး၊ ေသွ်ာင္ႀကီးေဗြ၊ အထည္ႀကီးပ်က္၊ အရည္းႀကီး၊ အိမ္ႀကီးရခုိင္။

သံတူ က်ီး ကိုလည္းၾကည့္

ၾကဴ
ၾကဴၾကဴေမႊး -

ေမႊးၾကဴ - ၊ သင္းၾကဴ - ။

သံတူ က်ဴ ကိုလည္းၾကည့္

ၾကဴး
ၾကဴး - (စား ~ ေသာက္ ~ -)
ၾကဴး (အလြန္အ ~)

ကာမၾကဴး - ၊ ေႂကြအန္ၾကဴး - ၊ ေဆာ္ၾကဴး - ၊ ထစ္ၾကဴးျမည္ - ၊ ပိုးစုန္းၾကဴး၊ မိုးသားၾကဴး - ၊ ႐ိုက္ၾကဴး - ၊ လြန္လြန္ၾကဴးၾကဴး၊ အစားၾကဴး - ၊ အလြန္အၾကဴး။ 

သံတူ က်ဴး ကိုလည္းၾကည့္

ေၾက
ေၾက - (မုန္႔မုန္႔ညက္ညက္ျဖစ္ - )
ေၾကကြဲ -
ေၾကျငာ -
ေၾကညာ -
ေၾကညက္ - (အစာ ~ -)
ေၾကျပဳန္း -
ေၾကျမည့္ -
ေၾကမြ -

ေကာလီေၾက - ၊ ကမ႓ာေၾကေသာ္လည္း ဥဒါန္းမေက် (ကမ႓ာမေက်)၊ စိစိညက္ညက္ေၾက - ၊ တြန္႔ေၾက - ၊ ေထာင္းေထာင္းေၾက - ၊ ဖြတ္ဖြတ္ေၾက - ၊ ျမည့္ျမည့္ေၾက - ၊ မြမြေၾက - ၊ ေလေၾကေဆး၊ သိသိေၾက - ၊ အေၾကအညာ၊ အစာေၾကညက္ - ၊ အတြင္းေၾကေၾက - ။

သံတူ ေက် ကိုလည္းၾကည့္

ေၾကး
ေၾကးႀကီး -
ေၾကးခၽြတ္ေဆး  (  ေခ်းခၽြတ္ေဆး ၊ ဂ်ီးခၽြတ္ေဆး )
ေၾကးေငြ
ေၾကးစည္
ေၾကးေညႇာ္
ေၾကးတမ္းစား
ေၾကးတြန္း -  (  ေခ်းတြန္း ၊ ဂ်ီးတြန္း )
ေၾကးထူ - (  ေခ်းထူ ၊ ဂ်ီးထူ )
ေၾကးထမ္းႀကီး
ေၾကးနီေၾကးဝါ
ေၾကးနင္း
ေၾကးေနာင္
ေၾကးနန္းစာ
ေၾကးပံ့ -
ေၾကးမံု
ေၾကးမံုခြက္တာရာ
ေၾကးမံုျပင္
ေၾကးမ်ား -  (  ေခ်းမ်ား ၊ ဂ်ီးမ်ား )
ေၾကးရတတ္

ကတ္ေၾကး၊ ကတ္ေၾကးကိုက္မုန္႔၊ ေခါက္ျပန္ေၾကး၊ ခုိင္ေၾကး၊ ေငြကုန္ေၾကးက်၊ ဆက္ေၾကး ၊ ေဆးကတ္ေၾကးပင္ ၊ တန္ရာတန္ေၾကး၊ ထင္ေၾကးေပး - ၊ ဒဏ္ေၾကး၊ ပ်မ္းမွ်ေၾကး၊ မဂၤလာေၾကး၊ ေမာင္းေၾကးနင္းခတ္ - ၊ လစဥ္ေၾကး၊ ေလာင္းေၾကး၊ ေလ်ာ္ေၾကး၊ အေၾကးခြံ၊ အညစ္အေၾကး။

သံတူ ေက်း ကိုလည္းၾကည့္

ၾကဲ
ႀကဲ - (အားစုိက္ -)
ႀကဲခင္း
ႀကဲျဖန္႔ -
ႀကဲျဖန္း -
ႀကဲမႊန္း -
ႀကဲေသး

စာဖတ္ေဒါက္ေဒါက္ႀကဲ - ၊ စြန္႔ႀကဲ၊ ဆက္ဆက္ႀကဲ၊ ထင္တုိင္းႀကဲ - ၊ ထိတ္ထိတ္ႀကဲ ( ဒိတ္ဒိတ္ႀကဲ )၊ ပ်ဳိးႀကဲ၊ ျဖန္႔ႀကဲ - ၊ ဖြာဆန္ႀကဲ - ၊ ဖြာလန္ႀကဲ - ၊ ဗံုးႀကဲ - ၊ မ်ဳိးႀကဲ - ၊ ေျမႇာက္ႀကဲ - ။

သံတူ က်ဲ ကိုလည္းၾကည့္

ေၾကာ
ေၾကာ (ေရ ~ ေျမ ~)
ေၾကာတံ (ရက္ကန္းသံုး)
ေၾကာတင္ - (ရက္ကန္းသံုး)
ေၾကာေသးေၾကာမ

ကျမင္းေၾကာထ - ၊ က်ဥ္ေၾကာ၊ ၾကမ္းေၾကာ - (ၾကမ္းခင္း - )၊ စကားေၾကာရွည္ - ၊ စေၾကာအိမ္၊ ေစာေၾကာ - ၊ စစ္ေၾကာေမးျမန္း - ၊ ေဆးေၾကာ - ၊ ေဆးေဖာ္ေၾကာဖက္၊ ဇက္ေၾကာ၊ ဇာတ္ေၾကာရွည္ - ၊ ဇမၺဴတစ္ေၾကာ၊ ေတာင္ေၾကာ၊ ထန္းေၾကာဖ်ာ၊ ေနာက္ေၾကာတက္ - ၊ နန္႔ေၾကာဆြဲ - ၊ ႏွီးေၾကာဖ်ာ၊ ပ်င္းေၾကာဆြဲ - ၊ ျဖဳန္းေၾကာ (ေက်ာက္အျဖဳန္းေျမေၾကာ)၊ မ်က္ေၾကာတင္း - ၊ မ်က္ႏွာေၾကာမတည့္၊ ေျမေၾကာ႐ႈံ႕ - ၊ ယာဥ္ေၾကာ၊ ေရေၾကာေျမေၾကာလိုက္ - ၊ ေရေဝေၾကာ၊ လက္ေၾကာမတင္း၊ ေသြးေၾကာေလေၾကာ၊ အေၾကာမ်က္ - ၊ အေၾကာအျခင္၊ အေပၚယံေၾကာ၊ ေအာ့ေၾကာလန္ - ။

သံတူ ေက်ာ ကိုလည္းၾကည့္

ေၾကာ့
ေၾကာ့ - (လွပ - )
ေၾကာ့ၾကမ္း -
ေၾကာ့ေမာ့ -
ေၾကာ့ရွင္း -

ၾကမ္းေၾကာ့၊ လူေပၚေၾကာ့။

သံတူ ေက်ာ့ ကိုလည္းၾကည့္

ေၾကာ္
ေၾကာ္ခ်က္ -
ေၾကာ္ျငာ -
ေၾကာ္ေလွာ္ -

ေကာ္ျပန္႔ေၾကာ္၊ ေႂကြးေၾကာ္ - ၊ ငါးပိလိမၼာေၾကာ္၊ ငါးေပါင္းေၾကာ္၊ ဆီေၾကာ္မုန္႔၊ တေၾကာ္ေၾကာ္ေအာ္ - ၊ ထစ္ေၾကာ္ - ၊ ပဲကပ္ေၾကာ္၊ ျပဳတ္ေၾကာ္ဟင္း၊ ျပန္ေၾကာ္ဟင္း၊ ဗယာေၾကာ္ ဘယာေၾကာ္ ၊ ေမာင္းေၾကာ္ - ၊ ယိုးမွားေၾကာ္၊ ႐ိုက္ဟည္းေၾကာ္ - ၊ ဟစ္ေၾကာ္ - ။

သံတူ ေက်ာ္ ကုိလည္းၾကည့္

ၾကံ
ႀကံႀကီးစည္ရာ
ႀကံစာပင္
ႀကံစည္ -
ႀကံဆစ္
ႀကံၫႊတ္ပင္
ႀကံတုိင္ (ဗိသုကာသံုး)
ႀကံပင္
ႀကံပန္းခုိင္
ႀကံပပ္
ႀကံပံုထုတ္ -
ႀကံဖတ္
ႀကံဖန္ -
ႀကံမိႀကံရာ
ႀကံသကာ
ႀကံဟင္းပင္

စႀကႍေလွ်ာက္ - ၊စႀကႍလမ္း၊ ဆင္ႀကံႀကံ - ၊ တစ္က်ိတ္တည္း တစ္ႀကံတည္း၊ လုပ္ရည္ႀကံရည္၊ သစ္ႀကံပိုးပင္။

သံတူ က်ံ ၊ က်န္ၾကန္ ၊ ၾကမ္ ကိုလည္းၾကည့္

ၾကံ့
ႀကံ့ (သတၱဝါ)
ႀကံ့ႀကံ့ခံ -
ႀကံ့ခုိင္ -
ႀကံ့တုိင္ (လယ္ယာသံုး)
ႀကံ့ထုိးမုိးဆင္း
ႀကံ႕ေထာက္ -
ႀကံ့ပုိးေကာင္
ႀကံ့ေလ်ာ္ (သတၱဝါ)

ေထာက္ႀကံ႕ပင္ (ေဖာက္ႀကံ႕ပင္)

သံတူ က်ံ႕ၾကန္႔ ကိုလည္းၾကည့္

ႀကိဳ
ႀကိဳ - (ဆီး ~ -)
ႀကိဳႀကိဳၾကားၾကား
ႀကိဳဆုိ -
ႀကိဳတင္ -

ေခ်ာင္ႀကိဳေခ်ာင္ၾကား၊ ေခ်ာင္းႀကိဳေျမာင္းၾကား၊ စစ္ႀကိဳေခတ္၊ ဆီးႀကိဳ - ၊ ေစ်းႀကိဳ၊ တင္ႀကိဳျပဳျပင္ - ၊ ဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္း၊ မီးႀကိဳမီးတား၊ ေရႊႀကိဳ၊ သႀကၤန္အႀကိဳေန႔၊ အႀကိဳအၾကား၊ အပုိအႀကိဳ၊ အပုိ႔အႀကိဳ။

သံတူ က်ဳိ ကိုလည္းၾကည့္

ႀကိဳ႕
ႀကိဳ႕ထုိး -
ႀကိဳ႕ပင္
ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕

ဝုိက္ႀကိဳ႕ - ။

ႀကိဳး
ႀကိဳး - (ထစ္ ~ -)
ႀကိဳး (ခ်ည္ေသာ ~)
ႀကိဳးကုိင္ -
ႀကိဳးကုတ္ -
ႀကိဳးၾကာငွက္
ႀကိဳးၾကားႀကိဳးၾကား
ႀကိဳးႀကီးခ်ိတ္အဆင္
ႀကိဳးကြင္း
ႀကိဳးခုန္ -
ႀကိဳးစား -
ႀကိဳးဆြဲ -
ႀကိဳးပမ္း -
ႀကိဳးလြန္း
ႀကိဳးဝက
ႀကိဳးဝုိင္း (သစ္ေတာ ~)
ႀကိဳးသီခ်င္း

ကလပ္ႀကီးႀကိဳးသီခ်င္း၊ ကင္းပတ္ ႀကိဳးသီခ်င္း၊ ကန္ႀကိဳးဆက္ခ်ည္ - ၊ ခါးႀကိဳးတန္ဆာ၊ စည္းႀကိဳး၊ စြဲႀကိဳး (ကန္ႀကိဳး)၊ ဆယ္ႀကိဳးဆယ္လ၊ ဆြဲႀကိဳးခ် - ၊ ဆြဲႀကိဳးတန္ဆာ၊ တစ္ႀကိဳးတည္းေျပး - ၊ ထစ္ႀကိဳး - ၊ ထစ္ခ်ဳန္းရြာႀကိဳး - ၊ ထိပ္ဆံႀကိဳး၊ ထံု႔ပိုင္းႀကိဳးၾကား၊ ဖိနပ္သည္းႀကိဳး၊ ဖြဲ႕ႀကိဳး (ေကာက္လႈိင္း ~ ၊ ႏြား ~ ၊ ေစာင္း ~ )၊ ဘန္ခ်ည္ႀကိဳး၊ မဲႀကိဳး၊ မိုးႀကိဳးပစ္ - ၊ မိုးႀကိဳးသတၱဳ၊ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္၊ မ်ဥ္းႀကိဳး၊ မ်ဥ္းပစ္ႀကိဳး၊ ျမႀကိဳးႏြယ္အဆင္၊ ၿမီးပ်မ္းႀကိဳး၊ ျမင္းဇက္ႀကိဳး၊ ျမည္ႀကိဳး - ၊ ေမွ်ာ့ႀကိဳး၊ ယျမားႀကိဳး၊ ေရသီႀကိဳး၊ ရက္ကန္းႀကိဳးေႁမြ၊ ေရွာတုိးမုိးႀကိဳး၊ ဝရဇိန္မိုးႀကိဳး၊ လက္ျပန္ႀကိဳးတုပ္ - ၊ လြန္ႀကိဳး၊ ဝမ္းပတ္ႀကိဳး၊ သံႀကိဳးစား၊ သို႐ံုးႀကိဳး (ေလွ)၊ သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္း၊ သစ္ေတာႀကိဳးဝုိင္း၊ အ႐ုပ္ႀကိဳးျပတ္၊ အားႀကိဳးမာန္တက္၊ အုန္းဆံႀကိဳး။

သံတူ က်ဳိး ကိုလည္းၾကည့္

ၾကက္
ၾကက္ - (ျဖန္႔ ~ -)
ၾကက္ေခ်းစုခ်ည္ -
ၾကက္ေျခခတ္ -
ၾကက္ေျခနီအသင္း
ၾကက္ခြပ္ -
ၾကက္ခြပ္လႈိင္း
ၾကက္ဆူသီး
ၾကက္ဆူး (မ်က္စိ ~)
ၾကက္ေဆာင္းလ
ၾကက္ဆုတ္ခြပ္ပစ္
ၾကက္ညႇာေရာဂါ
ၾကက္တူေရြးငွက္
ၾကက္တက္ရည္
ၾကက္ေတာင္စည္း
ၾကက္ေတာင္ျပန္
ၾကက္တြန္ -
ၾကက္ေပါင္ေစး
ၾကက္ေပ်ာက္ငွက္ေပ်ာက္
ၾကက္ပ်ံမက်စည္ -
ၾကက္မတမ္း
ၾကက္မအုပ္ပင္
ၾကက္မ်က္သင့္ -
ၾကက္ယက္ -
ၾကက္ရင္ (ဗိသုကာသံုး)
ၾကက္ရင္း -
ၾကက္ရုန္းပန္း
ၾကက္လွ်ာ
ၾကက္သဟင္းပင္
ၾကက္သီးေမြးညင္းထ -
ၾကက္သြန္ၿမိတ္
ၾကက္ဟင္းခါးပင္
ၾကက္ဥခိုးေႁမြ
ၾကက္ဥဆန္ေခ်ာင္

ကားၾကက္ - ၊ ကြမ္းသီးၾကက္ေခ်း၊ စည္ၾကက္ - ၊ ျဖန္႔ၾကက္ - ၊ မလိုင္ၾကက္ - ၊ မ်က္စိၾကက္ဆူး၊ မ်က္ႏွာၾကက္။

သံတူ က်က္ ကိုလည္းၾကည့္

ေၾကာက္
ေၾကာက္ကန္ကန္ -
ေၾကာက္ႀကိမ္း - (ေပါ)
ေၾကာက္ခံခံ -
ေၾကာက္ျငင္ - (ေပါ)
ေၾကာက္ရြံ႕ -
ေၾကာက္လန္႔ -
ေၾကာက္လန္႔တၾကား

သံတူ ေက်ာက္ ကိုလည္းၾကည့္

ႀကိဳက္
ႀကိဳက္ႀကံဳ -
ႀကိဳက္ခ်စ္ -
ႀကိဳက္ညီ -
ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ -

ႀကိမ္ႀကိဳက္ - ၊ ႀကံဳႀကိဳက္ - ၊ ခ်စ္ႀကိဳက္ - ။

သံတူ က်ဳိက္ ကိုလည္းၾကည့္

ၾကင္
ၾကင္ - (သနား -)
ၾကင္စဦး
ၾကင္နာ -
ၾကင္ေဖာ္ၾကင္ဖက္
ၾကင္ရာ

နီၾကင္ၾကင္၊ ဝါၾကင္ၾကင္၊ လြန္းၾကင္ငွက္၊ လြန္းၾကင္ေလွ၊ အၾကင္လင္မယား။

သံတူ က်င္ ကိုလည္းၾကည့္

ၾကင့္
နီၾကင့္ၾကင့္၊ ဝါၾကင့္ၾကင့္

သံတူ က်င့္ ကိုလည္းၾကည့္

ၾကင္း
ငါးၾကင္း၊ ငါးၾကင္းၿမီး၊ အင္ၾကင္း။

သံတူ က်င္း ကိုလည္းၾကည့္

ေၾကာင္
ေၾကာင္ -
ေၾကာင္ကတုိး
ေၾကာင္က်စ္ပင္
ေၾကာင္ေၾကာင္က်ားက်ား
ေၾကာင္တက္တက္
ေၾကာင္ေတာင္ကန္း
ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္
ေၾကာင္ပန္းပင္
ေၾကာင္ပ်စ္ပင္
ေၾကာင္ဖားၿမီးတံတုိ
ေၾကာင္မ်က္ရြဲ
ေၾကာင္ၿမီးတူပင္
ေၾကာင္လည္ေၾကာင္ပတ္
ေၾကာင္လည္ခန္း
ေၾကာင္လိမ္ေလွကား
ေၾကာင္လွ်ာပင္
ေၾကာင္ဝံပုိင့္
ေၾကာင္ဝင္က်ီးအက္
ေၾကာင္သမ္းရုပ္
ေၾကာင္ဥက်ည္
ေၾကာင္အမ္းအမ္း
ေၾကာင္အိမ္

အေၾကာင္႐ုိက္ - ၊ အူေၾကာင္ေၾကာင္။

ေၾကာင့္
ေၾကာင့္ (ပစၥည္း)
ေၾကာင့္ၾကစုိက္ -
ေၾကာင့္ၾကမဲ့

ေၾကာင္း
ေၾကာင္း (ေရ ~ ၊ ေလ ~)
ေၾကာင္း (ေလာက ~ ၊ ဓမၼ ~)
ေၾကာင္း (အက္ ~ ၊ ကြဲ ~)
ေၾကာင္းေၾကာင္း ( ~ ထ - ၊ ~ ေျပး - ၊ ~ သြား - )
ေၾကာင္းျခည္း (ေပါ)
ေၾကာင္းတူသံကြဲ
ေၾကာင္းေပး - (စာကုိ ~ -)
ေၾကာင္းလမ္း -

ကိုးေၾကာင္းလကၤာ၊ ၾကည္းေၾကာင္း ေရေၾကာင္း၊ ေခါင္စည္းေၾကာင္း၊ ေခါင္းစီးစာေၾကာင္း၊ ငါးေၾကာင္းငါးတန္၊ စာကုိေၾကာင္းေပး - ၊ စစ္ေၾကာင္း၊ စပ္ေၾကာင္း၊ စြတ္ေၾကာင္း၊ ေဆာက္ေၾကာင္း၊ တစ္ေၾကာင္းဆြဲပန္းခ်ီ၊ ႏွတ္ေၾကာင္းေပး - ၊ ေျပရာေျပေၾကာင္း၊ ေျပာ့ေၾကာင္းထုိး - ၊ ေရစီးေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္း၊ ေလာကေၾကာင္း၊ ဓမၼေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းခ်င္းတ၊ အေၾကာင္းျခင္းရာ၊ အက္ေၾကာင္းကြဲေၾကာင္း၊ အက္ေၾကာင္းထပ္ အပ္ေၾကာင္းထပ္ - ။

သံတူ ေက်ာင္း ကိုလည္းၾကည့္

ႀကိဳင္
ႀကိဳင္ - (ေမႊး ~ -)
ႀကိဳင္ပ် -
ႀကိဳင္ပ်ံ႕ -
ႀကိဳင္မႊန္း -
ႀကိဳင္လႈိင္ -
ႀကိဳင္သင္း -

ၾကစ္
ၾကစ္ - (ေနလ ~ -)

သံတူ က်စ္ ကိုလည္းၾကည့္

ၾကဥ္
ၾကဥ္ - (ပယ္ - ၊ ဖယ္ -)
ၾကဥ္ဖယ္ -
ၾကဥ္ေရွာင္ -

ေနာင္ၾကဥ္ - ၊ ပယ္ၾကဥ္ - ၊ ဖဲၾကဥ္ - ၊ ဖယ္ၾကဥ္ - ၊ေရွာင္ၾကဥ္ - ။

သံတူ က်ဥ္ ကိုလည္းၾကည့္

ၾကဥ္း
ၾကဥ္းေဆာင္ -

ေဆာင္ၾကဥ္း - ။

သံတူ က်ဥ္း ကိုလည္းၾကည့္

ၾကည္
ၾကည္ညိဳ -
ၾကည္ႏူး -
ၾကည္ျဖဴ -
ၾကည္လင္ -
ၾကည္သာ -

ခေပါင္းေရၾကည္ပင္၊ ခ်စ္ၾကည္ - ၊ ဆီၾကည္၊ တည္ၾကည္ - ၊ ပုန္းမၾကည္ (ပုဗၺၾကယ္)၊ မ်က္ၾကည္လႊာ၊ ယံုၾကည္ - ၊ အၾကည္ေတာ္၊ အၾကည္ဓာတ္၊ အရည္ၾကည္၊ အသာတၾကည္၊

သံတူ က်ည္က်ီ ကိုလည္းၾကည့္

ၾကည့္
ၾကည့္မွန္
ၾကည့္ေမွ်ာ္ -
ၾကည့္ရႈ -

သံတူ က်ိ ကိုလည္းၾကည့္

ၾကည္း
ၾကည္း - (ေျမႀကီး ~ -)
ၾကည္းကုန္း
ၾကည္းေၾကာင္းခရီး
ၾကည္းခံတက္ပင္
ၾကည္းတပ္

နာၾကည္း - ၊ ဖုတ္ၾကည္း သၿဂႋဳဟ္ - ၊ ႐ုိက္ၾကည္း - ၊ လန္႔ၾကည္း - ၊ အနာတၾကည္း။

သံတူ ႀကီးက်ီးက်ည္း ကိုလည္းၾကည့္

ၾကတ္
ၾကတ္ - (ေနလ ~ -)
ၾကတၱိကာနကၡတ္
ၾကတ္နန္ပင္

ေညာင္ၾကတ္ပင္၊ ႏွမ္းၾကတ္ပင္၊ အၾကတ္ေန႔ (သႀကၤန္ ~)။

သံတူ က်တ္ ကိုလည္းၾကည့္

ႀကိတ္
ႀကိတ္ - (စပါး ~ -)
ႀကိတ္ - (အားစုိက္ -)
ႀကိတ္ႀကိတ္ခဲခဲ (အားစုိက္ခြန္စုိက္)
ႀကိတ္ႀကိတ္တုိး စည္ကား -
ႀကိတ္ခဲ - (အားစုိက္ - )
ႀကိတ္ဆံု
ႀကိတ္နယ္ -
ႀကိတ္ႏႈန္း
ႀကိတ္မႏုိင္ခဲမရ
ႀကိတ္မွိတ္ခံ -
ႀကိတ္မွန္ပင္

ထိုးႀကိတ္ - ၊ ဝါႀကိတ္၊ ဝါႀကိတ္လိမ္ပင္၊ သြားႀကိတ္ - ၊ အႀကိတ္အနယ္၊ အံႀကိတ္ - ။

သံတူ က်ိတ္ ကိုလည္းၾကည့္

ၾကဳတ္
ၾကဳတ္ - (နက္ ~ - )
ၾကဳတ္ၾကဳတ္ျမည္ -
ၾကဳတ္ခြက္

ၾကမ္းၾကုတ္ - ၊ မည္းၾကဳတ္ - ၊မ်က္ၾကဳတ္ကိုးတန္၊ မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္ - ၊ ဝမ္းၾကဳတ္ - ၊ အူတၾကဳတ္ၾကဳတ္ျမည္ - ။

သံတူ က်ဳတ္ ၊ က်ဳပ္ ကိုလည္းၾကည့္

ၾကန္
ၾကန္စံု
ၾကန္အင္လကၡဏာ

ဆင္ၾကန္ျမင္းၾကန္၊ နီၾကန္ၾကန္၊ ေဗြၾကန္လကၡဏာ၊ ဝါၾကန္ၾကန္္၊ သႀကၤန္၊ သႀကၤန္ေတာ္ေခၚ - ။

သံတူ က်ံ ၊ က်န္ၾကံ ၊ ၾကမ္ ကိုလည္းၾကည့္

ၾကန္႔
ၾကန္႔ၾကာ -

သံတူ ၾကံ႕ ကိုလည္း ၾကည့္

ၾကပ္
ၾကပ္ၾကပ္တင္းတင္း (ဖိဖိစီးစီး)
ၾကပ္ၾကပ္တည္းတည္း (ဖိဖိစီးစီး)
ၾကပ္ၾကပ္သတိထား
ၾကပ္ထုပ္ထုိး -
ၾကပ္ပူတုိက္ -
ၾကပ္မတ္ -

ကိုယ္တုိင္ကိုယ္ၾကပ္၊ ႀကီးၾကပ္ - ၊ စာၾကပ္စာမ၊ ေစာင့္ၾကပ္ - ၊ စည္းၾကပ္ - ၊ တိုက္အုပ္တုိက္ၾကပ္ - ၊ တပ္ၾကပ္၊ ထက္ၾကပ္မကြာ၊ ထိန္းၾကပ္ - ၊ နားၾကပ္ကိရိယာ၊ လက္ေကာက္လက္ၾကပ္၊ လက္တည္းလက္ၾကပ္၊ လက္ပူးလက္ၾကပ္မိ - ၊ အၾကပ္တပ္သား၊ အတပ္အၾကပ္။

သံတူ က်ပ္ ကိုလည္းၾကည့္

ၾကဳပ္
အဆင့္အၾကဳပ္

ၾကမ္
ၾကမၼာငင္ -

ၾကမ္း
ၾကမ္း (အခင္း)
ၾကမ္းၾကားေလၾကား
ၾကမ္းေၾကာ - (ၾကမ္းခင္း -)
ၾကမ္းေၾကာ့ -
ၾကမ္းၾကဳတ္ -
ၾကမ္းကြပ္ -
ၾကမ္းခင္းေစ်း
ၾကမ္းဆည္
ၾကမ္းတုိက္ -
ၾကမ္းတစ္ေျပးတည္း
ၾကမ္းတမ္း - (မႏု၊ မေခ်ာ)
ၾကမ္းတြင္းေပါက္
ၾကမ္းေထာ္ -
ၾကမ္းပုိးေကာင္
ၾကမ္းပုိးေတေလ
ၾကမ္းျပင္

ကုန္ၾကမ္း၊ ေၾကာ့ၾကမ္း - ၊ ခြၾကမ္းစပါး၊ ေဆးၾကမ္း (ပေယာဂ ~)၊ တရၾကမ္း၊ ထမင္းၾကမ္း၊ ဓာတ္ၾကမ္းကု - ၊ နင္းၾကမ္း၊ ႏႈတ္ၾကမ္းအာၾကမ္း၊ ပုဆုိးၾကမ္း (အမဲဝမ္းတြင္းသား)၊ ပတ္ၾကမ္းတိုက္ - ၊ ပြက္ေသးၾကမ္း - ၊ ဖီးၾကမ္းငွက္ေပ်ာ၊ ရြက္ၾကမ္းေရက်ဳိ၊ လွည္းၾကမ္းလွည္းယဥ္၊ အၾကမ္းဖ်င္း။

သံတူ က်မ္းက်န္း ကိုလည္းၾကည့္

ႀကိမ္
ႀကိမ္ (တစ္ ~ ၊ ႏွစ္ ~)
ႀကိမ္ႀကိဳက္ -
ႀကိမ္ျခင္း
ႀကိမ္ျခမ္းတံစဥ္း
ႀကိမ္ဒဏ္
ႀကိမ္ပိုက္ေတာ
ႀကိမ္ပင္
ႀကိမ္ပ်စ္ပင္
ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ
ႀကိမ္လံုး

ေက်ာင္းေခၚႀကိမ္၊ ေမ်ာက္ႀကိမ္ပင္၊ ျမင္းႀကိမ္၊ ရမထာႀကိမ္၊ ဝက္ႀကိမ္ပင္၊ အႀကိမ္ႀကိမ္ အဖန္ဖန္။

သံတူ က်ိန္ ကိုလည္းၾကည့္

ႀကိမ္း
ႀကိမ္းေမာင္း -
ႀကိမ္းဝါး -

ေၾကာက္ႀကိမ္း - (ေပါ) ၊ ဓားႀကိမ္းႀကိမ္း - ။

သံတူ က်ိန္း ကိုလည္းၾကည့္

ၾကံဳ
ႀကံဳ - (ပိန္ - )
ႀကံဳ - (အခန္႔သင့္ - ၊ တုိက္ဆုိင္ - )
ႀကံဳႀကိဳက္ -
ႀကံဳရာက်ပန္း
ႀကံဳလွီ -

ခရီးႀကံဳ - ၊ ဆူႀကံဳနိမ့္ျမင့္၊ ညႇိဳးႀကံဳ - ၊ ေတြ႕ႀကံဳ - ၊ ပိန္ႀကံဳ - ၊ လူႀကံဳပါး - ၊ လမ္းႀကံဳ - ၊ ဝိသႀကံဳနတ္သား။

သံတူ က်ံဳ ကိုလည္းၾကည့္

ၾကံဳး
ႀကံဳးပ -
ႀကံဳးဝါး -

သံတူ က်ဳံး ကုိလည္းၾကည့္

ၾကယ္
ၾကယ္တာရာ
ၾကယ္တံခြန္
ၾကယ္ျပာပန္း
ၾကယ္ေရမႈတ္
ၾကယ္လြဲမုိး
ၾကယ္သီးတပ္ -

ခုနစ္စင္ၾကယ္၊ စင္ၾကယ္ - ၊ စိုင္း႐ွဴးၾကယ္၊ ဆန္းၾကယ္ - ၊ ပုဗၺၾကယ္ (ပုန္းမၾကည္)၊ ေဖ်ာက္ဆိပ္ၾကယ္၊ သင္းေက်ာစင္ၾကယ္ - ။

သံတူ က်ယ္ ကိုလည္းၾကည့္

ကြာ
ကြာျခား -
ကြာလွမ္း -

ေဝးကြာ - ။

ကြီ
ကီြႏုိင္

ေကြ႕
ေကြ႕နီမႈန္႔
ေကြ႕နီသဲေက်ာက္
ေကြ႕ပတ္သြား -
ေကြ႕လည္ေၾကာင္ပတ္ = ေဝ့လည္ေၾကာင္ပတ္

တစ္ေကြ႕ႏွစ္ေကြ႕

ေကြး
ေကြးၫြတ္ -

ၾကက္ငွက္တုတ္ေကြးေရာဂါ၊ ခ်မ္း၍ ေကြး - ၊ တုတ္ေကြးေကြး - ။

ကြဲ
ကြဲေၾက -
ကြဲျပား -
ကြဲၿပိဳ -
ကြဲရွ -
ကြဲသတ္ -

ရွင္ကြဲ ေသကြဲ ကြဲ - ။

ကြက္
ကြကၠရာပင္
ကြက္က်ား (ကြက္တိ ~)
ကြက္ေက်ာ္ျမင္ -
ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း (~ ျမင္ -)
ကြက္စိပ္ရုိက္ -
ကြက္စိပ္ေဟာ -
ကြက္တိ
ကြက္လပ္

႐ွဴကြက္၊ သိုင္းကြက္၊ အကြက္၊ အကြက္ခ် - ၊ အကြက္ျမင္ - ၊ အ႐ူးကြက္နင္း - ။

ကြင္း
ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ (~ ျမင္ -)
ကြင္းစက္ (လယ္ယာသံုး)
ကြင္းစြပ္ ( ~ လက္ေကာက္)
ကြင္းဆက္
ကြင္းျပင္
ကြင္းေျပာင္ေျပာင္
ကြင္းလံုးကၽြတ္
ကြင္းေလွ်ာခ်ည္ -

စက္ကြင္း၊ ေဘာလံုးကြင္း၊ မီးကြင္း - ၊ မီးေလာင္ကြင္း၊ အကြင္းလိုက္ အကြင္းလုိက္။

ကြတ္
ကြတ္ပုလင္း

ဘီစကြတ္မုန္႔၊ မင္းကြတ္ပင္၊ ယာကြတ္တီေဆး၊ ရက္မေပါင္းကြတ္၊ ေလာကြတ္ေက် - ၊ ေလာကြတ္ပ်ဴငွာ - ၊ လန္ကြတ္တီ။

သံတူ ကြပ္ ကုိလည္းၾကည့္

ကြန္
ကြန္ကရစ္
ကြန္ခေနာက္
ကြန္ခ်ာ
ကြန္ခ်ာဖူး
ကြန္ဂဒူးငွက္
ကြန္ဂရက္
ကြန္ဆာေဗးတစ္
ကြန္တိုမ်ဥ္း
ကြန္ပါ
ကြန္ေပါင္ဒါ
ကြန္ပစ္ -
ကြန္ပ်ဴတာ
ကြန္ဖရင့္
ကြန္ျမဴနစ္
ကြန္ရက္
ကြန္ရြက္

ပုိက္ကြန္။

သံတူ ကြမ္ ကိုလည္းၾကည့္

ကြန္႔
ကြန္႔ -
ကြန္႔ျမဴး -
ကြန္႔ျမန္း -

ကြန္း
ကြန္းစား (ခ်င့္ဝန္)
ကြန္းစင္ခန္း
ကြန္းစင္တုိင္
ကြန္းေထာက္ -
ကြန္းေျပာက္
ကြန္းဖူး

ခြက္ကြန္းစား၊ ဆင္ကြန္း (စုန္း)၊ နတ္ကြန္း၊ ေမာ္ကြန္းထိန္း။

သံတူ ကြမ္း ကိုလည္းၾကည့္

ကြပ္
ကြပ္ - (အနား ~ -)
ကြပ္ကဲ -
ကြပ္ဆံုးမ -
ကြပ္ညႇပ္ -
ကြပ္ပ်စ္
ကြပ္မ်က္ -
ကြပ္သိမ္းခ်က္

ၾကမ္းကြပ္ - ၊ ထိန္းကြပ္ - ၊ နတ္ကြပ္၊ ႏွိပ္ကြပ္ - ၊ ၿမိဳ႕ကြပ္၊ သင္းကြပ္ - ၊ အထိန္းအကြပ္။

သံတူ ကြတ္ ကုိလည္းၾကည့္

ကြမ္
ကြမ္ - (ေက်ာက္စိမ္းတံုးကုိ ~ -)

သံတူ ကြန္ ကိုလည္းၾကည့္

ကြမ္း
ကြမ္း - (ႏွစ္ထပ္ ~ -)
ကြမ္းကတံုး
ကြမ္းကလပ္
ကြမ္းကပ္
ကြမ္းက်ပ္
ကြမ္းခ်ပ္
ကြမ္းညႇပ္
ကြမ္းေတာင္ကုိင္
ကြမ္းပန္း
ကြမ္းပံု
ကြမ္းဖုိး
ကြမ္းဖတ္
ကြမ္းယာ
ကြမ္းလင္ပင္
ကြမ္းသီးၾကက္ေခ်း
ကြမ္းသီးပင္
ကြမ္းေသာင္ပင္
ကြမ္းအစ္

ငါးကြမ္းရွပ္၊ ဆင္ကြမ္းပင္၊ နတ္သမီးကြမ္းေသြး၊ ႏွစ္ထပ္ကြမ္း၊ ဖလားစံုကြမ္းအစ္။

သံတူ ကြန္း ကိုလည္းၾကည့္

ကြယ္
ကြယ္ပ်က္ - (ေပ်ာက္ - )
ကြယ္ေပ်ာက္ -
ကြယ္ျပက္ - (ထိမ္ခ်န္ - )
ကြယ္လြန္ -
ကြယ္ဝွက္ -

ကာကြယ္ - ၊ မ်က္ကြယ္ျပဳ - ။

ေကၽြး
ေကၽြးတံု႕ေကၽြးလွည့္
ေကၽြးေမြး -
ေကၽြးဥ (ေကၽြးပင္၊ ~ )

ကံေကၽြးခ် - ၊ ဆြမ္းလုပ္ေကၽြး - ၊ တည္ေကၽြး - ၊ တည္ခင္းေကၽြးေမြး - ၊ ျပည့္ကံေကၽြး၊ လုပ္ေကၽြး - ၊ အေကၽြးအေမြး။

သံတူ ေႂကြး ကိုလည္းၾကည့္

ကၽြဲ
ကၽြဲေကာပင္
ကၽြဲေကာ္
ကၽြဲေက်ာင္းသား
ကၽြဲခတ္ -
ကၽြဲနံ (ဗိသုကာသံုး)
ကၽြဲႏွာေခါင္းခ်ိတ္ပင္
ကၽြဲပခံုးထ -
ကၽြဲေမွ်ာ့

ကၽြံ
ကၽြံ - (ေျခ ~ -၊ ႏႈတ္ ~ -)
ကၽြံက် -

စကားကၽြံ - ၊ ဆင္ကၽြံတရား၊ ႏုန္းကၽြံ - ၊ နယ္ကၽြံ - ၊ အလြန္အကၽြံ။

သံတူ ကၽြန္ ကိုလည္းၾကည့္

ကၽြက္
ကၽြက္ကၽြက္ဆူ -
ကၽြက္ကၽြက္ညံ -

အုန္းအုန္းကၽြက္ကၽြက္

သံတူ ႂကြက္ ကုိလည္းၾကည့္

ကၽြတ္
ကၽြတ္ - (ခၽြတ္၍ ~ -)
ကၽြတ္ (တာယာႏွင့္ ~)
ကၽြတ္ (ေမွ်ာ့၊ ~)
ကၽြတ္ကၽြတ္ျမည္ -
ကၽြတ္ဆက္ (ေဆြမ်ဳိးဆက္)
ကၽြတ္တမ္းဝင္ -
ကၽြတ္ႏြယ္ပင္
ကၽြတ္လြတ္ -

ခြင္လံုးကၽြတ္၊ စင္းလံုးကၽြတ္၊ ပင္လံုးကၽြတ္၊ ေမြးကၽြတ္နာ၊ သီတင္းကၽြတ္လ။

သံတူ ႂကြပ္ ကိုလည္းၾကည့္

ကၽြန္
ကၽြန္ေတာ္
ကၽြန္ေတာ္မ
ကၽြႏု္ပ္
ကၽြန္မ
ကၽြန္ယံု
ကၽြန္သေပါက္

မသိက်ဳိးကၽြန္ျပဳ - ၊ ႐ူးကၽြန္မူ၍ကပ္ - ၊ အကၽြႏု္ပ္။

သံတူ ကၽြံ ကိုလည္းၾကည့္

ကၽြန္း
ကၽြန္းေခါက္ႏြယ္ပင္
ကၽြန္းခုတ္ -
ကၽြန္းဆြယ္
ကၽြန္းတုိက္ -
ကၽြန္းပင္
ကၽြန္းေမ်ာ
ကၽြန္းေျမကုိင္းေျမ

ကၽြမ္း
ကၽြမ္း - (မီးေလာင္ ~ -)
ကၽြမ္း (ရက္ကန္း ~)
ကၽြမ္းက်င္ -
ကၽြမ္းပစ္ -
ကၽြမ္းျပန္က် -
ကၽြမ္းဘား
ကၽြမ္းလွန္ -
ကၽြမ္းဝင္ -
ကၽြမ္းသႏၲာလန္ -

ႂကြ
ႂကြ - (ေျခ ~ -)
ႂကြ - (ေပါ) (ေသ -)
ႂကြ - (ေပါ) (အူျမဴး -)
ႂကြႂကြရြရြ
ႂကြခ်ီ-
ႂကြျမန္း-

ႂကြား
ႂကြားႂကြားႂကြႂကြ
ႂကြားႂကြားဝင့္ဝင့္
ႂကြားဝါ -

ေႂကြ
ေႂကြ - (ေႁခြ၍ ~)
ေႂကြ (သတၱဝါ)
ေႂကြက် -
ေႂကြေစ့
ေႂကြဇြန္း
ေႂကြထည္
ေႂကြပုပ္
ေႂကြအန္ကစား -

ေႂကြ႕
ေႂကြ႕ေႂကြ႕ရမ္းရမ္း

ေႂကြး
ေႂကြး - (အသံျမည္ -)
ေႂကြးေၾကာ္ -
ေႂကြးဆပ္ -
ေႂကြးဆယ္ၿမီခ် -
ေႂကြးၿမီခ် -
ေႂကြးရင့္ -

ငိုေႂကြး - ၊ စားေႂကြးေသာက္ေႂကြး၊ ေဆာ္ေႂကြး - ၊ ျမည္ေႂကြး - ၊ ရင့္ေႂကြး - ၊ ဟစ္ေႂကြး - ၊ အေႂကြးအငမ္း။

သံတူ ေကၽြး ကိုလည္းၾကည့္

ႂကြက္
ႂကြက္က်စ္မုန္႔
ႂကြက္စုတ္
ႂကြက္တက္ -
ႂကြက္နားေပါင္းပင္
ႂကြက္ႏုိ႔
ႂကြက္ၿမီးတန္း -
ႂကြက္ေလွ်ာက္
ႂကြက္ဝမ္းျဖဴ
ႂကြက္သား (ေျခသလံုး ~)

မီးခုိးႂကြက္ေလွ်ာက္။

သံတူ ကၽြက္ ကုိလည္းၾကည့္

ႂကြင္း
ႂကြင္းက်န္-

အႂကြင္းမရွိ (~ ယံု -)

ႂကြပ္
ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္
ႂကြပ္ဆတ္ဆတ္
ႂကြပ္တက္ -
ႂကြပ္သတၱဳ

ခရမ္းႂကြပ္ပင္၊ ပ်ဥ္ႂကြပ္၊ မုန္႔ႂကြပ္၊ ျမက္ႂကြပ္ရြက္၊ မႈိႂကြပ္ပင္၊ ရြရြႂကြပ္ႂကြပ္၊ ဝက္ႂကြပ္ပင္၊ သံႂကြပ္၊ သင္းႂကြပ္ထ - ၊ ဟင္းႂကြပ္ပင္၊ အုတ္ႂကြပ္။

သံတူ ကၽြတ္ ကုိလည္းၾကည့္

ႂကြယ္
ႂကြယ္ႀကီးစပါး
ႂကြယ္ပုပ္ႂကြယ္စပ္
ႂကြယ္လူးစပါး
ႂကြယ္ဝ

စကားႂကြယ္ - ။