ခခယမ္းယမ္း
ခေခြးအကၡရာ
ခေညာင္း -
ခၫြတ္ -
ခဏခ်င္း
ခဏတစ္ျဖဳတ္
ခဏပန္း
ခနဲ (ဝင္း ~၊ ထိန္ ~)
ခနဲ႕တဲ့တဲ့
ခေနာ္ခနဲ႕
ခေနာက္စိမ္း
ခေနာင္းခနဲ႕ပင္
ခနပ္ (အုိးလက္ရုိက္)
ခႏႊဲ
ခေပါင္းေရၾကည္ပင္
ခမည္းခမက္
ခမည္းေပး-
ခမည္းဖခင္
ခမန္း (လုနီးနီး)
ခမ်ာ
ခယ -
ခယဝယ ( ~ လုပ္ -)
ခေယာင္းေတာ
ခရာ -
ခရာ (တူရိယာ)
ခရာေစာက္အင္း
ခရာတုတ္ -
ခရာတြတ္ -
ခရာပင္
ခရီးက်ံဳ႕
ခရီးႀကံဳ -
ခရီးပန္း -
ခ႐ုစုတ္ငွက္
ခ႐ုတုတ္ငွက္
ခ႐ုပတ္ေဗြ
ခ႐ူပင္
ခေရေစ့တြင္းက်
ခေရပင္
ခေရာ္ခရြတ္
ခ႐ုိး (ၿခံစည္း႐ုိး)
ခရင္းေကာင္
ခ႐ုိင္ (ထီး ~)
ခ႐ုိင္ဝန္
ခရား ကရား
ခရင္း ခက္ရင္း
ခရစ္ယာန္
ခရမ္းကေစာ့ပင္
ခရမ္းၾကြပ္ပင္
ခရမ္းေခါင္းပင္
ခရမ္းခ်ဥ္ပင္
ခရမ္းစပ္ပင္
ခရမ္းပိပင္
ခရမ္းပင္
ခရမ္းပိမ့္(လိေမၼာ္)
ခရမ္းေရာင္
ခရြတ္ခေရာ္
ခေလး ကေလး
ခေလာက္ဆန္ -
ခေလာက္ဆြဲ (အိမ္ ~)
ခလုတ္ (မီး ~)
ခလုတ္ဆူးေျငာင့္
ခလုတ္တံသင္း
ခလယ္ေကာင္
ခဝါသည္
ခအံုးပင္

ခါ
ခါ (သြား ~ စ၊ သြား ~ နီး၊ သြား ~ မွ)
ခါခ် -
ခါခ်ဥ္ထုပ္
ခါခ်ဥ္အံု
ခါေတာ္မီ
ခါတင္က
ခါတိန္ညင္
ခါလီ (~ ဆဲြ၊ ~ ျပန္ -)
ခါလည္ခါက်ဴး

ဆတ္ဆတ္ခါ - ၊ ဆန္ေကာဆန္ခါ၊ တလင္းေခ်းခါ - ၊ တစ္ခါတေလ၊ ပစ္ပစ္ခါခါ၊ ပ်ဳိးေခ်းခါ - ၊ ေျပာင္တလင္းခါ - ၊ ျဖဴခါစင္ - ၊ ျဖဴခါျပာခါက် - ၊ လႈပ္ခါ - ၊ အခါမလင့္မီ၊ အခ်ိန္အခါ။

သံတူ ကာ ကိုလည္းၾကည့္

ခါး
ခါးက်ဥ္ - (ခါးေသး - )
ခါးႀကိဳးတန္ဆာ
ခါးေၾကာင္ရုပ္
ခါးခါးသီးသီး
ခါးခ်စ္ - (တူးခ်စ္ - )
ခါးခ်ည့္ -
ခါးခ်ပ္ဝတ္ -
ခါးစည္းရင္က်ယ္ -
ခါးစည္း
ခါးဆီးပတ္ၿမီ
ခါးေတာင္းက်ဳိက္ -
ခါးထစ္ခြင္ -
ခါးပတ္
ခါးပန္းႀကိဳး
ခါးပန္းသတ္ -
ခါးပံုစ
ခါးဖုမုန္လာပင္
ခါးဖန္႔ဖန္႔
ခါးမ်က္ -
ခါးရန္းႀကိဳး
ခါးလွည့္လက္ဖြဲ႕
ခါးေသးရင္ခ်ီ

ၾကက္ဟင္းခါးသီး၊ ငွက္ခါး၊ တူးတူးခါးခါး၊ မုန္႔ဟင္းခါး မုန္႔ဟင္းငါး။

ခု
ခုခံ -
ခုတင္က
ခုတင္ခု
ခုတင္ေညာင္ေစာင္း
ခုတင္တုန္းက
ခုတံုး
ခုနက
ခုနတုန္းက
ခုနစ္ခု
ခုနစ္စဥ္ၾကယ္
ခုနစ္လံေရ
ခုနစ္သံခ်ီ
ခုႏွစ္သကၠရာဇ္
ခုႏွိမ္ -
ခုလတ္ (အလယ္အလတ္) (လမ္း ~)

ခိုးလို႔ခုလု၊ စိတ္ခု - ၊ တစ္စံုတစ္ခု၊ ယခု။

ခူ
ခူဆံပင္
ခူဆန္ (ရက္ကန္း ~)
ခူသံ (လွည္းဖေနာင့္သံ)

ခူး
ခူးခပ္ -
ခူးဆြတ္ -

တန္ခူးလ။

ခဲ
ခဲ - (ေရ ~ -)
ခဲ - (သြား ~ ၊ လာ ~ ၊ လုပ္ ~)
ခဲကတ္ -
ခဲတံ
ခဲတစ္ပစ္ေဝး - ဂဲတစ္ပစ္ေဝး
ခဲပုပ္
ခဲဖုိးေငြ
ခဲဖ်က္
ခဲဖြယ္စားဖြယ္
ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္
ခဲယဥ္း -
ခဲယမ္းမီးေက်ာက္
ခဲရာခဲဆစ္
ခဲလံက်ည္ေတာက္
ခဲလံေခ်ာင္း ခဲတံေခ်ာင္း

ကိုက္ခဲ - ၊ ေက်ာက္ခဲ (ေျမခဲ၊ ရႊံ႕ခဲ)၊ ခက္ခဲ - ၊ ေနေက်ာက္ခဲ၊ မုိက္ခဲ၊ ေရခဲ၊ လိပ္ခဲတည္းလည္း၊ အံုခဲ - ။

ေခါ
ေခါပုတ္
ေခါပန္းေတာင္း
ေခါပ်ဥ္မုန္႔

ေခၚ
ေခၚ
ေခၚဗံု

ဆင့္ေခၚ - ၊ ဖိတ္ေခၚ၊ တစ္ေခၚ၊ ေမးထူးေခၚေျပာ၊ အေခၚအေဝၚ၊ ေအာ္ေခၚ - ။

ခံ
ခံကတုတ္
ခံစား စံစား -
ခံစစ္ (တုိက္စစ္ ~)
ခံစပ္ပင္
ခံတက္ပင္
ခံေတာင္း
ခံတပ္
ခံတြင္း
ခံႏုိင္ရည္ရွိ -
ခံပင္
ခံျပင္း -
ခံဝန္ခ်က္

ခုခံ - ၊ ခ်က္လွည့္ခံ - ၊ ျခင္းခံတန္း၊ ေခၽြးခံအက်ႌ၊ ငံု႔ခံ - ၊ ငွက္ေခ်းခံ၊ စစ္ခံစစ္ထိုး၊ ေဆးလိပ္အစီခံ၊ ဆိုးမ်ဳိးခံ - ၊ ဆက္ခံ - ၊ ဆုတ္ခံခံ - ၊ ဆိပ္ခံသမၺန္၊ ဆြမ္းခံျပန္ခ်ိန္၊ ဇိမ္ခံပစၥည္း၊ ညီလာခံ၊ ေညႇာ္ခံေဆး၊ တရားခံေျပး၊ တင္းခံ - ၊ တစ္ဆင့္ခံ၊ ေတာင့္ခံ - ၊ ေထာက္ခံ - ၊ ေထြးခံ၊ ဒကာခံ - ၊ ဒိုင္ခံ - ၊ ဒဏ္ခံရ - ၊ ဒံုးခံ - ၊ ဓားစာခံ၊ နာခံမွတ္သား - ၊ နားေတာ္ခံ၊ ေနဆာခံ - ၊ ေနာက္ေယာင္ခံ - ၊ နည္းနာခံ - ၊ ပၪၨင္းခံရွင္ျပဳ - ၊ ပတၱာခံ - ၊ ပြတ္ခံ - ၊ မီးခံအုတ္၊ မင္ခံစကၠဴ၊ မ်က္ရည္ခံမွဲ႔၊ ေျမခံရက္၊ ျမင္းခံ၊ ရမန္ခံ - ၊ ေရခံတည္ (ေက်ာက္ပ်ဥ္ ~ )၊ လည္စင္းခံ - ၊ ဝန္ခံ - ၊ အႏြံအတာခံ - ၊ အာခံ - ၊ အာမဘေႏၲခံ - ၊ ဧည့္ေထာက္ခံ - ၊ အိမ္လက္ခံတုိင္၊ ဥံဳခံ - ၊ ေအာက္ခံ၊ ေအာက္ခံအက်ႌ။

သံတူ ခန္ ကိုလည္းၾကည့္

ခံ့
ခံ့က်န္း-
ခံ့ညား - (တည္တံ့ - ၊ ခမ္းနား -)
ခံ့ထည္ -

ခုိင္ခံ့ - ၊ အခံ့ခ်ဳပ္စာအုပ္၊ အခံ့သား။

သံတူ ခန္႔ ကုိလည္းၾကည့္

ခို
ခုိ (တိရစၧာန္)
ခုိကတ္ - (အလုပ္ ~ -)
ခုိကပ္ - (သူတစ္ပါးထံ ~ ေန -)
ခုိဂ်ာ
ခုိဒါအရွင္ျမတ္
ခုိနန္းခ်ဳိး
ခုိၿမီးခ် -
ခုိလႈံ -

ၾကာခို - ၊ တည္းခုိ - ။

ခိုး
ခုိးေၾကာင္ခုိးဝွက္
ခုိးထုပ္ခုိးထည္
ခုိးသားဓားျပ

မီးခိုး၊ အခိုးအေငြ႕။

ခက္
ခက္ခဲ -
ခက္တေရာ္ (ကုိယ္လက္ ~ ရွိ -)
ခက္ထန္ -
ခက္မငါးျဖာ
ခက္ရင္းခြ

နာက်င္ခဲခက္ - ၊ သစ္ရြက္သစ္ခက္၊ အခက္အလက္၊

ေခါက္
ေခါက္ခ်ဳိးေစာင္
ေခါက္ဆြဲေၾကာ္
ေခါက္တံု႕ေခါက္ျပန္
ေခါက္တံု႔ခ်ည္ -
ေခါက္တြန္႔
ေခါက္ျပန္ေၾကး
ေခါက္မုန္႔
ေခါက္႐ိုးက်ဳိး -

တံုးေခါက္ - ၊ သစ္ေခါက္၊ အေခါက္ေရ၊ အသားေခါက္။

ခိုက္
ခိုက္ (သြား ~ ၊ လာ ~)
ခုိက္ခုိက္တုန္ -
ခုိက္မိ -
ခုိက္ရန္ေဒါသ

ထိခိုက္ - ၊ အခိုက္အတန္႔၊

ခင္
ခင္တုရင္
ခင္တိတ္လွည္း
ခင္တန္း
ခင္ထိတ္ငွက္
ခင္ပုပ္ငွက္
ခင္ပုပ္စင္ (ေလွ ~)
ခင္ပုပ္ပင္
ခင္ပြန္း
ခင္ပြန္းပစ္
ခင္ဗ်ား
ခင္မင္ -

ခ်စ္ခင္ - ၊ ခ်ည္ခင္ - ၊ ယခင္၊ သခင္။

ခင္း
ခင္းက်င္း -
ခင္းႏွီး

စစ္ခင္း - ၊ နံနက္ခင္း၊ ယာခင္း၊ အခင္း။

ေခါင္
ေခါင္ခ်ဳပ္ -
ေခါင္စည္းေၾကာင္း
ေခါင္ၫြန္႔
ေခါင္တုိင္ (အိမ္ ~)
ေခါင္မိုး
ေခါင္ေရ (ဒီေရ)
ေခါင္ရည္
ေခါင္ရန္းပင္
ေခါင္ေလ်ာက္
ေခါင္သူႀကီး
ေခါင္အုပ္

မိုးေခါင္ - ၊ လြင္တီးေခါင္၊ ေဝးလံေခါင္ဖ်ား၊ သန္းေခါင္ယံ၊ အလယ္ေခါင္၊ အာေခါင္။

ေခါင့္
ေခါင့္ (ျဖစ္ ~ ျဖစ္ခဲ)

ေခါင္း
ေခါင္း (ဦး ~)
ေခါင္းက်ိန္း -
ေခါင္းခု
ေခါင္းခဲ -
ေခါင္းခ်င္းရုိက္ -
ေခါင္းစီးစာေၾကာင္း
ေခါင္းစဥ္
ေခါင္းစည္းႀကိဳး
ေခါင္းေဆာင္
ေခါင္းဆတ္ -
ေခါင္းညိတ္ - ေခါင္းညိမ့္
ေခါင္းတုိင္ (မီးခုိး ~)
ေခါင္းတည္ -
ေခါင္းတပ္ -
ေခါင္းတံုး (ဦးျပည္း)
ေခါင္းနားပန္းႀကီး -
ေခါင္းပါး -
ေခါင္းေပါင္း
ေခါင္းပိတ္ (ဝါးလံုး ~)
ေခါင္းပန္းလွန္ -
ေခါင္းပံုျဖတ္ -
ေခါင္းၿဖီးသည့္ဘီး
ေခါင္းမာ -
ေခါင္းၿမီးၿခံဳ -
ေခါင္းရိတ္ -
ေခါင္းရြတ္ဗ်ပ္ထုိး -
ေခါင္းရႈပ္ -
ေခါင္းေလာင္း
ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္
ေခါင္းအံု -
ေခါင္းအံုးစြပ္

ေတာေခါင္း၊ လူေသအေခါင္း၊ လိပ္ေခါင္းေရာဂါ၊ ဝမ္းေခါင္း၊ အေခါင္းေပါက္၊ ဦးေခါင္း အုတ္ေခါင္း ။

ခိုင္
ခုိင္က်ည္ -
ခုိင္ေၾကး
ခုိင္ခံ့ -
ခုိင္ႏႈန္း
ခုိင္မာ -
ခုိင္လံု -

ပန္းခုိင္၊ ေမးခုိင္ေရာဂါ၊ ရခုိင္မုန္႔တီ၊ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ဝမ္းခိုင္ - ။

ခိုင္း
ခုိင္း
ခုိင္းႏႈိင္း -
ခုိင္းဖတ္

အခုိင္းအေစ။

ခတ္
ခတ္ - (ကၽြဲ ~ -)
ခတ္ - (ပုတ္ ~ -)
ခတ္ - (မ်က္စဥ္း ~ -၊ ဆား ~ -)
ခတ္ - (ေလွာ္ ~ -)
ခတ္ - (ေသာ့ ~ -)
ခတ္ကြင္း
ခတ္ခံု (ေလွ ~)
ခတ္ခ်ဳိပင္
ခတၱာပန္း
ခတၱိယ
ခတ္ႏွိပ္ - (တံဆိပ္ ~ -)
ခတ္ပုတ္ -
ခတ္ေလွ

ၾကခတ္ဝါး၊ ၾကက္ေျခခတ္၊ ျခင္း႐ုိင္ခတ္ - ၊ ဆားခတ္ - ၊ ေဆးခတ္ - ၊ တူရိယာလက္ခတ္၊ တံဆိပ္ခတ္ႏွိပ္ - ၊ ေတာက္တက္ခတ္ - ၊ တုိက္ခတ္ - ၊ ထူးခတ္ - ၊ ဒဏ္ခတ္ - ၊ နကၡတ္၊ ပိုင္းတန္းခတ္ - ၊ ပစ္ခတ္ - ၊ ပစ္စလက္ခတ္၊ ပိတ္သင္းခတ္ပင္၊ ပ်ာယာခတ္ - ၊ ဘူးလည္သီးခတ္ခ်ည္ - ၊ ေဘာက္ဘက္ခတ္ - ၊ ေဘာင္ခတ္ - ၊ ဘြာခတ္ - ၊ မီးခတ္ေက်ာက္၊ ေမာင္းေၾကးနင္းခတ္ - ၊ မ်က္စဥ္းခတ္ - ၊ မ်က္ေတာင္ခတ္ - ၊ မ်က္ႏွာကဲခတ္ - ၊ မ်ဥ္းခတ္ - ၊ ေယာက္ယက္ခတ္ - ၊ ယပ္ခတ္ - ၊ ရက္ကန္းလက္ခတ္၊ ႐ုိက္ခတ္ - ၊ ရင္ခတ္ပင္၊ ႐ုတ္ရက္ခတ္ - ၊ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္၊ ႐ႈပ္ယွက္ခတ္ - ၊ ေရႊမ်က္ပါးခတ္ - ၊ လူးလာဆန္ခတ္၊ လက္ခေမာင္းခတ္ - ၊ လက္ထိပ္ခတ္ - ၊ လက္ပမ္းေပါက္ခတ္ - ၊ လံုးႀကီးတင္ဆန္ခတ္၊ သံေျခခ်င္းခတ္ - ၊ အိုးတန္ဆန္ခတ္စကား၊ အန္ခတ္ - ။

သံတူ ခပ္ ကိုလည္းၾကည့္

ခုတ္
ခုတ္ - (စက္ ~ -)
ခုတ္ - (ဓားျဖင့္ ~ -)
ခုတ္ခ်ဳိင္ -
ခုတ္စဥ္း -
ခုတ္ျဖတ္ -
ခုတ္လွဲ -

ဂ်ပ္ခုတ္ေစာင္၊ စက္ခုတ္ - ၊ တြင္ခုတ္ - ၊ ထုိးခုတ္ - ၊ ဓားခုတ္ေကာင္၊ ဓားလြယ္ခုတ္၊ ေသာင္ခုတ္သေဘၤာ၊ သစ္ခုတ္က်ားစီး၊ သစ္ခုတ္သမား။

သံတူ ခုပ္ ကိုလည္းၾကည့္

ေခတ္
ေခတ္ကာလ
ေခတ္စမ္းစာေပ
ေခတ္ဆန္ -
ေခတၱခဏ
ေခတ္တိမ္ -
ေခတ္မီ -

ေက်ာက္ေခတ္၊ သူ႔ေခတ္သူ႔ခါ။

ခန္
ခန္တမာ
ခႏၲီတရား
ခႏၶာကုိယ္
ခႏၶာငါးပါး
ခႏၶာဝန္

ဓမၼခန္၊ သရကၡန္ပင္။

သံတူ ခံ ကုိလည္းၾကည့္

ခန္႔
ခန္႔ခြဲ - (စီမံ ~ -)
ခန္႔ညား - (ေၾကာက္ရြံ႕ - ၊ ရုိေသ -)
ခန္႔တုိင္းကံု -
ခန္႔တြက္ -
ခန္႔မွန္း -
ခန္႔မွန္းေျခ
ခန္႔အပ္ -

ငါးႏွစ္ခန္႔၊ စီမံခန္႔ခြဲ - ၊ ပမာမခန္႔၊ မခိုးမခန္႔၊ မခန္႔တရန္႔၊ မေလးမခန္႔၊ အခန္႔သင့္ - ။

သံတူ ခံ့ ကိုလည္းၾကည့္

ခန္း
ခန္း (အ ~)
ခန္းေျခာက္ -
ခန္းဆီး
ခန္းေတာက္ပင္
ခန္းမ ခမ္းမ
ခန္းဝါ
ခန္းဝင္ဥစၥာ

ကုန္ခန္း - ၊ ကိန္းခန္း၊ ခၽြဲခန္းသလိပ္၊ စခန္း၊ စံခန္း၊ ေစးမခန္းပင္၊ စက္ခန္း၊ စမၼခန္း (ေဗဒင္သံုး)၊ ဆံုးခန္းတုိင္ေရာက္ - ၊ တိုက္ခန္း၊ တုိင္းခန္းလွည့္လည္ - ၊ တစ္ခန္းရပ္ျပဇာတ္၊ တစ္ေနကုန္ တစ္ေနခန္း၊ ဓာတ္ခြဲခန္း၊ ႏွာေရာင္ခန္း၊ ျပခန္း၊ မီးစာကုန္ ဆီခန္း၊ ေလ့က်င့္ခန္း၊ လင္ခန္းမယားခန္း၊ ေသခန္းရွင္ခန္း၊ သင္ခန္းစာ၊ အခန္းခမ္းအနား၊ အံ့မခန္း။

သံတူ ခမ္း ကိုလည္းၾကည့္

ခုန္
ခုန္က်ိခုန္ေက်ာ္
ခုန္ေပါက္ေျပးလႊား -
ခုန္ပ်ံ -
ခုန္လႊား -

ေဆြ႕ေဆြ႕ခုန္ - ၊ တစ္ေဆြ႕ခုန္ ျမားဆိပ္၊ ေျပးခုန္ပစ္၊ ဖားခုန္ဖားဆင္း (မညီမၫြတ္)၊ ဖန္ခုန္ကစား - ၊ ျမဴးခုန္ - ၊ ရင္ခုန္သံ၊ လွပ္လွပ္ခုန္ - ၊ အျမင့္ခုန္ - ။

သံတူ ခံု ကိုလည္းၾကည့္

ခပ္
ခပ္ - (တစ္ဖက္ကမ္း ~ -)
ခပ္ - (ေရ ~ -)
ခပ္ ( ~ နည္းနည္း၊ ~ မ်ားမ်ား)
ခပ္ခ်ဳိ (ေယာက္ခ်ဳိ)
ခပ္တန္းတန္း
ခပ္ထတ္ထတ္ (မေပ်ာ့မမာ)
ခပ္ျပာ
ခပ္မဆိတ္
ခပ္ယူ -
ခပ္သိမ္း
ခပ္သြတ္

တစ္ဖက္ကမ္းခပ္ - ၊ ထုတ္ခ်င္းခပ္ - ၊ ပ်ားပန္းခပ္ - ၊ ဖိုးမီသိန္းခပ္ - ၊ ျမက္သီးခပ္ - ၊ ေရခပ္ - ၊ ေရႊက်င္ခပ္ပဝါ၊ လူခပ္သိမ္း၊ အခ်င္းခပ္သိမ္း။

သံတူ ခတ္ ကိုလည္းၾကည့္

ခုပ္
ခုပ္ - (ေၾကာင္ ~ -)
ခုပ္ - (ဇယ္ ~ -)
ခုပ္ - (အစား ~ -)
ခုပ္ခုပ္မက္မက္

စားမာန္ခုပ္ - ၊ ဇယ္ခုပ္ - ၊ လက္ခုပ္ပင္၊ လက္ခုပ္လက္ဝါး၊ လ်င္ခုပ္၊ ဝါးလက္ခုပ္။

သံတူ ခုတ္ ကိုလည္းၾကည့္

ခမ္း
ခမ္းႀကီးနားႀကီး
ခမ္းနား -

ေက်ာင္းသခၤမ္း၊ တခမ္းတနား၊ ႏႈတ္ခမ္း၊ မ်က္ခမ္းစပ္ေရာဂါ၊ မင္းခမ္းမင္းနား၊ အခမ္းအနား။

သံတူ ခန္း ကိုလည္းၾကည့္

ခံု
ခံု (ထုိင္ ~)
ခံုညင္းဒုိး
ခံုညင္းပင္
ခံုတမင္
ခံုတုိင္
ခံုတန္းလ်ား
ခံုဖိနပ္
ခံုမင္ -
ခံုရံုး
ခံုေလာက္
ခံုသမာဓိ
ခံုသမတ္

ကမ္းခံု၊ ခ်ားခံု (ရက္ကန္းသံုး)၊ ခ်စ္ခံု (ရက္ကန္းသံုး)၊ ေျခခံုလက္ခံု၊ ျငင္းခံု - ၊ စည္းခံုေစတီ၊ ဆီးခံု၊ ဇာတ္ခံု၊ တံခါးခံု၊ တြင္ခံု၊ တြန္းခံု၊ ထုိင္ခံု၊ ထစ္ခံု၊ ပန္းတည္ခံု၊ ပ်ဥ္ခံု၊ ပြတ္ခံု၊ ဖားခံုညင္း၊ ဖိုခံုေလာက္၊ မီးပြတ္ခံု၊ ေမ်ာက္ခံုညင္းပင္၊ ျမင္းခံု (ထုိင္ခံုရွည္)၊ ျမင္းခံုတုိင္၊ ေမွာက္ခံုအိပ္ - ၊ မွန္တင္ခံု၊ ေလွကားခံု၊ ေသာင္ခံု၊ သန္လ်က္ခံု၊ အႏုညာတခံု၊ အပ္ခ်ဳပ္ခံု၊ အုတ္ခံု။

သံတူ ခုန္ ကိုလည္းၾကည့္

ခံုး
ခံုး (သပ္စီ ~ ၊ တုိးစီ ~)
ခံုးေက်ာ္တံတား
ခံုးေကာင္
ခံုးတံတား
ခံုးမ်က္စ

မ်က္ခံုးေမႊး။

ခ်
ခ် - (က်ေအာင္ ~ -)
ခ်ရားပင္
ခ်ရားပြင့္ဆံထံုး
ခ်ရားသီး (ေစတီ ~ )
ခ်လန္ (ေငြသြင္း ~ )

ကခ်လာ၊ ကမခ်သင္ပုန္းႀကီး၊ ကိုယ္အန္းခ် - ၊ ေႂကြးဆယ္ၿမီခ် - ၊ ခ်ပါတီ၊ ခ်ရားပင္၊ ခ်ရားပြင့္ဆံထံုး၊ ခ်ီတံုခ်တံု၊ ေခ်ာက္ခ် - ၊ ခ်ံဳးပြဲခ်ငို - ၊ ငိုခ်င္းခ် - ၊ ေငြသြင္းခ်လန္၊ စတည္းခ် - ၊ စာခ် - ၊ ေစတီခ်ရားသီး၊ စိတ္ႏွလံုး တံုးတံုးခ် - ၊ ဆံခ် - ၊ ဆံၿမိတ္ခ် - ၊ ဆံအိတ္ခ် ၊ ဆန္ခါခ် - ၊ ဆြဲႀကိဳးခ် - ၊ ဇယားခ် - ၊ ေဇာက္ခ်လုပ္ - ၊ တထစ္ခ်၊ ဓားမဦးခ်ေျမ၊ နားခ် - ၊ ႏွိမ့္ခ် - ၊ ဖားလ်ားခ် - ၊ ေဖာက္သည္ခ် - ၊ ျဖတ္စာခ် - ၊ ဖြင့္ခ် - ၊ မုခ်ဆတ္ဆတ္၊ ေမာင္းခ်ဓား၊ ေမ်ာက္ၿမီးခ် - (ခါးေတာင္းက်ဳိက္ -)၊ မ်ဥ္းခ် - ၊ ၿမီခ်ၿမီဆယ္၊ မႈိင္ေတြခ် - ၊ မွတ္ခ်က္ခ် - ၊ မွန္စီေရႊခ်၊ ရတုအခ်ီအခ်၊ ႐ႈတ္ခ် - ၊ ေရႊပိန္းခ် - ၊ ဝက္သစ္ခ်ပင္၊ ဝုိက္ခ်ေမာက္ခ်၊ ဝန္ခ် - ၊ သက္ႀကီးေခါင္းခ်အခ်ိန္၊ သတၱဳခ် - ၊ သန္ခ်ေဆး၊ ဟီးခ် - ၊ ဟိန္းခ် - ၊ အပုပ္ခ် - ၊ ဧကန္မုခ်၊ အုန္းေလးဖ်က္ခ် - ၊ အိပ္ေမြ႕ခ် - ။

သံတူ ျခ ကိုလည္းၾကည့္

ခ်ာ
ခ်ာ - (ညံ့ဖ်င္း -)
ခ်ာတူးလံ -
ခ်ာတိတ္
ခ်ာရစ္
ခ်ာလပတ္လည္ -

ကေပါက္ခ်ိ ကေပါက္ခ်ာ၊ ကေပါက္တိ ကေပါက္ခ်ာ၊ ကံခ်ာကစား - ၊ ကြန္ခ်ာ၊ ကြန္ခ်ာဖူး၊ ခ်က္ခ်ာ - ၊ ခ်ဴခ်ာ - ၊ ဂဏန္းသခၤ်ာ၊ ေစ့စပ္ေသခ်ာ၊ စုတ္ခ်ာ - ၊ ေဆြမ်ဳိးရင္းခ်ာ၊ တပ္အပ္ေသခ်ာ၊ ထိပ္ခ်ာ၊ ေဒါင္ခ်ာစိုင္း - ၊ ေဒါင္ခ်ာလည္ - ၊ ႏံုခ်ာ - ၊ ပတ္ခ်ာလည္ - ၊ ဖက္သခ်ာနာ၊ ဖ်င္းခ်ာ - ၊ ဗရခ်ာ၊ ေဗြခ်ာ၊ မာခ်ာ - ၊ ေယာင္ခ်ာခ်ာ၊ ေယာင္တိေယာင္ခ်ာ၊ ႐ူးခ်ာခ်ာ၊ လံုးခ်ာလိုက္ - ၊ သေဝခ်ာလည္ - ၊ ေသခ်ာဂန၊ သည္းခ်ာ၊ သြက္ခ်ာပါဒေရာဂါ၊ သြက္ခ်ာလည္ - ၊ အခ်က္အခ်ာ၊ အူခ်ာေပါက္ - ။

သံတူ ျခာ ကိုလည္းၾကည့္

ခ်ား
ခ်ား ( ~ ၊ ရဟတ္)
ခ်ားခံု (ရက္ကန္းသံုး)
ခ်ားပုတ္ -

ေခ်ာက္ခ်ား - ၊ ပန္းထိမ္လက္ခ်ား၊ ဖရင္းခ်ားသီခ်င္း၊ လက္ပုတ္ခ်ား၊ ေသြးေလေခ်ာက္ခ်ား - ။

သံတူ ျခား ကိုလည္းၾကည့္

ခ်ိ
ခ်ိ - (မ်ားျပား -)

ေခ်ာင္ခ်ိ -၊ ျဖန္႔ခ်ိ - ၊ မခံခ်ိမခံသာ၊ မခ်ိတရိ၊ မခ်ိတင္ကဲ၊ မခ်ိမဆံ့၊ မခ်ိသြားျဖဲ၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိ - ၊ အခ်ိ (ေပါ)

သံတူ ခ်ည့္ ကိုလည္းၾကည့္

ခ်ီ
ခ်ီ (ပြဲတစ္ ~)
ခ်ီေကာက္ေပး -
ခ်ီႂကြ -
ခ်ီတံုခ်တံု
ခ်ီပုိး -
ခ်ီပင့္ -
ခ်ီမ -

စစ္ခ်ီ - ၊ တစ္ခ်ီတစ္ေမာင္း၊ ပါခ်ီပါခ်ဲ့၊ ပန္းခ်ီ၊ ေျမႇာက္ခ်ီ၊ အခ်ီအခ်။

သံတူ ခ်ည္ ျခည္ ကိုလည္းၾကည့္

ခ်ီး
ခ်ီး (ဗိသုကာသံုး)
ခ်ီးက်ဴး -
ခ်ီးမြမ္း -
ခ်ီးေျမႇာက္ -
ခ်ီးျမႇင့္ -
ခ်ီးအံ့ -

ေကာင္းခ်ီးစကား၊ ေခ်ာက္ခ်ီးေခ်ာက္ခ်က္၊ အံ့ခ်ီး - ။

သံတူ ခ်ည္း ၿခီး ျခည္း ကိုလည္းၾကည့္

ခ်ဴ
ခ်ဴ - (သစ္သီး ~ -၊ ဝမ္း ~ -)
ခ်ဴခ်ာ -
ခ်ဴစား - (ဘန္း)
ခ်ဴပံုး (ဝမ္း ~)
ခ်ဴလံုး (ႏြား ~)
ခ်ဴသံပါေအာင္ညည္း -

ခ်ဴး
မန္ခ်ူး

သံတူ ျခူး ကိုလည္းၾကည့္

ေခ်
ေခ် (မွဲ႔)
ေခ် - (သင္ပုန္း ~ -)
ေခ် (သတၱဝါ)
ေခ်ခၽြတ္ -
ေခ်ငံ -
ေခ်ဆုိခ်က္
ေခ်ဆတ္ -
ေခ်ပ -
ေခ်ဖ်က္ -
ေခ်မႈန္း -
ေခ်သငယ္

ကေခ်သည္၊ ကလဲ့စားေခ် - ၊ ကေလကေခ်၊ ကတၱရသေခ်ၤပင္၊ က်ိန္းေခ် - ၊ ခြင္းေခ် - ၊ ေငြေခ် - ၊ စကားအေခ်အတင္ေျပာ - ၊ ထုေခ်လႊာ၊ ႏွာေခ် - ၊ ေပးေခ် - ၊ ဘဲစားဘဲေခ်၊ မဟုတ္ေခ်၊ မ်က္ႏွာေခ်မႈန္႔၊ ယၾတာေခ် - ၊ ရွမ္းေခ်ေခ် - ၊ လက္စားေခ် - ၊ သင္ပုန္းေခ် - ၊ အေၾကာင္းၾကားေခ်၊ အေခ်အတင္၊ အသေခ်ၤယ၊ အိုရေခ်ေသး။

သံတူ ေျခ ကိုလည္းၾကည့္

ေခ်း
ေခ်း (မစင္)
ေခ်းကုန္း -
ေခ်းငွား -
ေခ်းတုတ္ခေနာင္း
ေခ်းပင္ကေလာပင္
ေခ်းယုိအိမ္

ႏွာေခ်း၊ မ်က္ေခ်း၊ သေခ်း၊ အေခ်းစပ္ - ။

ခ်ဲ
ခ်ဲ - (က်ဲေအာင္ ~ -)

ခ်ဲ႕
ခ်ဲ႕ - (က်ယ္ေအာင္ ~ -)
ခ်ဲ႕ထြင္ -

နယ္ခ်ဲ႕လက္ပါးေစ၊ ပါခ်ီပါခ်ဲ့၊ အခ်ံဳ႕အခ်ဲ႕။

ေခ်ာ
ေခ်ာ - ( ~ - ၊ လွ -)
ေခ်ာကလက္
ေခ်ာက်ိက်ိ
ေခ်ာစာ
ေခ်ာဆြဲ -
ေခ်ာေထာက္ -
ေခ်ာထုပ္
ေခ်ာပို႔ -
ေခ်ာပစ္ -
ေခ်ာမိ - (ဘန္း)
ေခ်ာေျမ့ -
ေခ်ာေမြ႕ -
ေခ်ာမြတ္ -

လူေခ်ာ၊ အျမန္ေခ်ာပို႔။

ေခ်ာ့
ေခ်ာ့ျမႇဴ -

ကေလးေခ်ာ့ေတး။

ေခ်ာ္
ေခ်ာ္ - (လြဲ ~ -)
ေခ်ာ္ခၽြတ္ -
ေခ်ာ္ရည္
ေခ်ာ္လဲ -

ခ်ဳိ
ခ်ဳိ (ဦး ~)
ခ်ဳိကုပ္
ခ်ဳိက်ဳိးနားရြက္ပဲ့
ခ်ဳိႂကြ -
ခ်ဳိခ်ဥ္
ခ်ဳိေစာင္း
ခ်ဳိဆိမ့္ -
ခ်ဳိတည္လူး
ခ်ဳိထား -
ခ်ဳိပ်ပ်
ခ်ဳိၿပံဳး -
ခ်ဳိျမျမ
ခ်ဳိျမက္ -
ခ်ဳိၿမိန္ -
ခ်ဳိသာ -
ခ်ဳိအီ -
ခ်ဳိေအး -

ေစ်းခ်ဳိ၊ မခ်ဳိမခ်ဥ္မ်က္ႏွာ၊ မ်က္ႏွာခ်ဳိေသြး - ၊ အခ်ိဳအခ်ဥ္။

ခ်ဳိ႕
ခ်ဳိ႕ - (ႏွစ္ ~ - ၊ ရက္ ~ -)
ခ်ဳိ႕ငဲ့ -
ခ်ဳိ႕တဲ့ -
ခ်ဳိ႕ယြင္း - (ခ်ဳိ႕တဲ့မွားယြင္း - )

အခ်ဳိ႕တဝက္။

ခ်ဳိး
ခ်ဳိး - (က်ဳိးေအာင္ ~ -)
ခ်ဳိး (ငွက္)
ခ်ဳိး (ထမင္း ~ )
ခ်ဳိးကူ -
ခ်ဳိးကပ္ -
ခ်ဳိးေျခရာျမက္
ခ်ဳိးစာေကာက္ျမက္
ခ်ဳိးႏွိမ္ -
ခ်ဳိးပိန္တူးငွက္
ခ်ဳိးဖ်က္ -
ခ်ဳိးမႈတ္ -
ခ်ဳိးေရသံုးေရ
ခ်ဳိးလင္းျပာ
ခ်ဳိးလည္ေျပာက္
ခ်ဳိးသိမ္းငွက္

ဂ႐ုိ႕ခ်ဳိး - ၊ စာခ်ဳိး - ၊ ငရဲခ်ဳိး၊ ေဆးထမင္းခ်ဳိး၊ တစ္ခ်ဳိးတည္း (တစ္ပံုစံတည္း)၊ တစ္ဆစ္ခ်ဳိးလမ္း၊ ေဒြးခ်ဳိး၊ ေမ်ာက္ခ်ဳိးဝါး၊ မႈိခ်ဳိးမွ်စ္ခ်ဳိး၊ ေရခ်ဳိး - ၊ ေလးခ်ဳိး၊ သစ္စိမ္းခ်ဳိးခ်ဳိး - ၊ အခ်ဳိးက်။

သံတူ ၿခိဳး ကိုလည္းၾကည့္

ခ်က္
ခ်က္ - (ထမင္း  ~ -)
ခ်က္ (ကုိယ္ခႏၶာ ~)
ခ်က္ (တံခါး ~)
ခ်က္ကလိခ်ဳိင္း
ခ်က္က်လက္က်
ခ်က္ေကာင္းမိ -
ခ်က္ေက်ာက္
ခ်က္ႀကိဳး
ခ်က္ေႂကြ -
ခ်က္ခ်ာ -
ခ်က္ခ်က္ျမည္ -
ခ်က္ခ်င္းၿပီး
ခ်က္ေစ့လက္ေစ့
ခ်က္ေဆး
ခ်က္တစ္ျဖဳတ္
ခ်က္ထုိး - (တံခါး  ~ -)
ခ်က္ထိုး - (စစ္တုရင္ကစား -)
ခ်က္ျပဳတ္ -
ခ်က္ေဗြ
ခ်က္ျမႇဳပ္အရပ္
ခ်က္လက္မွတ္
ခ်က္လွည့္ခံ -

တစ္ခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္။

ေခ်ာက္
ေခ်ာက္ကမ္းပါး
ေခ်ာက္ခ် -
ေခ်ာက္ခ်ား -
ေခ်ာက္ခ်ီးေခ်ာက္ခ်က္
ေခ်ာက္တြန္း -

ကေတာင္ေခ်ာက္ခ်ား၊ ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ား၊ ေခ်ာက္ခ်ီးေခ်ာက္ခ်က္၊ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ား - ၊ ေထာင္ေခ်ာက္၊ ထုတ္ေခ်ာက္၊ ပလီစိေခ်ာက္ခ်က္၊ ပိဋကသံုးပံု ေခ်ာက္ခ်ားႏုိင္ - ၊ ေျမာင္ေခ်ာက္ၾကား၊ ဝွန္ေခ်ာက္ - (ေပါ) ၊ ေသြးေလေခ်ာက္ခ်ား - ၊ ဧကန္ထုတ္ေခ်ာက္။

သံတူ ေျခာက္ ကိုလည္းၾကည့္

ခ်င္
ခ်င္ - (စား ~ -)
ခ်င္ခ်င္မာ -
ခ်င္ခ်င္ျမည္ -
ခ်င္ျခင္းျဖစ္ -
ခ်င္တုိင္း (ျဖစ္ ~ ျဖစ္ -)
ခ်င္ရဲေျပ -
ခ်င္ေရြးပင္

လိုခ်င္ - ၊ ေသခ်င္ပက္က်ိ၊ သြားခ်င္လာခ်င္ - ၊ အိပ္ခ်င္မူးတူး။

သံတူ ျခင္ ကိုလည္းၾကည့္

ခ်င့္
ခ်င့္ - (ခန္႔မွန္း -)
ခ်င့္ခ်ိန္ -
ခ်င့္ေျမာ္ -
ခ်င့္မွန္း -
ခ်င့္ဝန္

မခ်င့္မရဲ။

ခ်င္း
ခ်င္း (တစ္ေယာက္ ~)
ခ်င္း (ေန႔ ~ ည ~)
ခ်င္း (သင္း)
ခ်င္းေျခာက္ ဂ်င္းေျခာက္
ခ်င္းေစာင္
ခ်င္းစိမ္းတက္
ခ်င္းတ (အေၾကာင္း ~)
ခ်င္းနင္း - ( ~ ထုိးေဖာက္ -)
ခ်င္းပင္ ဂ်င္းပင္
ခ်င္းျပည္နယ္
ခ်င္းယားပင္
ခ်င္းသုပ္ ဂ်င္းသုပ္

ကၽြဲအခ်င္း၊ ခ်က္ခ်င္းၿပီး၊ ေျခခ်င္းဝတ္၊ ငါးျမစ္ခ်င္း၊ ငိုခ်င္းခ် - ၊ စံုတြဲသီခ်င္း၊ စက္ဝုိင္းအခ်င္း၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း၊ ညတြင္းခ်င္း၊ တစ္ခဏခ်င္း၊ တစ္မုဟုတ္ခ်င္း၊ တစ္ေယာက္ခ်င္း၊ ထည္ခ်င္းလဲ - ၊ ထုတ္ခ်င္းခပ္ - ၊ ဒံုးခ်င္း၊ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း၊ ႏုိင္းခ်င္း၊ ႏွစ္ခ်င္းေပါက္ - ၊ ပြဲခ်င္းၿပီး - ၊ ျဗဳန္းခ်င္းဒုိင္းခ်င္း၊ ေဘးခ်င္းတုိက္၊ မကုန္မခ်င္း၊ မင္းခ်င္း၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၊ ျမစ္ခ်င္းၿပီးေဆး၊ ေမြးခ်င္းေပါက္ေဖာ္၊ ေရခ်င္းယားပင္၊ ေရာက္လွ်င္ေရာက္ခ်င္း၊ လတ္တေလာခ်င္း၊ လံုးခ်င္းဝတၳဳ၊ လႊာခ်င္းေစာင္၊ သီခ်င္း၊ သူငယ္ခ်င္း၊ သံေျခခ်င္းခတ္ - ၊ ေသြးခ်င္းသားခ်င္း၊ အေၾကာင္းခ်င္းတ၊ အခ်င္းႀကီး အခ်င္းငယ္၊ အခ်င္းခ်င္း၊ အခ်င္းခပ္သိမ္း၊ အခ်င္းမ်ား - ၊ အခ်င္းဝက္၊ အခ်င္းအတ၊ အရည္အခ်င္း၊ အဲခ်င္း၊ ေအာက္ခ်င္းငွက္၊ ေအာက္ခ်င္းစာပင္၊ အိုင္ခ်င္း။

သံတူ ျခင္း ကိုလည္းၾကည့္

ေခ်ာင္
ေခ်ာင္ - (မက်ပ္)
ေခ်ာင္ကုပ္ေန -
ေခ်ာင္ႀကိဳေခ်ာင္ၾကား
ေခ်ာင္ခ်ိ -
ေခ်ာင္လည္ -

သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး၊ အေခ်ာင္ရ - ၊ အာေခ်ာင္ - (ဘန္း)

ေခ်ာင္း
ေခ်ာင္း - (သူခုိး  ~ -)
ေခ်ာင္းကတ္ -
ေခ်ာင္းၾကားပင္
ေခ်ာင္းႀကိဳေျမာင္းၾကား
ေခ်ာင္းၾကည့္ -
ေခ်ာင္းေခါင္း
ေခ်ာင္းေျခာက္ဆုိး -
ေခ်ာင္းစလုတ္
ေခ်ာင္းဆုိးေရာဂါ
ေခ်ာင္းနပန္း
ေခ်ာင္းေနာင္း -
ေခ်ာင္းေျမာင္း -
ေခ်ာင္းရံ
ေခ်ာင္းရုိးေျမာင္းရိုး
ေခ်ာင္းဟန္႔ -

ခ်ဳံးခ်ဳံးက်ေခ်ာင္း၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ တစ္ေခ်ာင္းပုဒ္၊ တုတ္ေခ်ာင္း၊ ႁပြန္ေခ်ာင္း၊ လည္ေခ်ာင္း၊ သူခုိးေခ်ာင္း - ၊ အေခ်ာင္းလိုက္။

သံတူ ေျခာင္း ကိုလည္းၾကည့္

ခ်ဳိင္
ခ်ဳိင္ - (အကုိင္း ~ -)
ခ်ဳိင္ခ် -

ခ်ဳိင့္
ခ်ဳိင့္ (ထမင္း ~)
ခ်ဳိင့္ (နိမ့္ရာ ~)
ခ်ဳိင့္ (ေလွာင္ ~)
ခ်ဳိင့္ခြက္ -
ခ်ဳိင့္ဝွမ္း -

တစ္ဆင့္ခ်ဳိင့္၊ ပိန္႔ခ်ဳိင့္ - ။

ခ်ဳိင္း
ခ်ဳိင္းကလိ
ခ်ဳိင္းၾကား
ခ်ဳိင္းေထာက္ခြ
ခ်ဳိင္းေမြး

ခ်စ္
ခ်စ္ - (ခါး ~ -၊ တူး ~ -)
ခ်စ္ႀကိဳက္ -
ခ်စ္ၾကင္ -
ခ်စ္ၾကည္ -
ခ်စ္ကၽြမ္းဝင္ -
ခ်စ္ခံု (ရက္ကန္းသံုး)
ခ်စ္ခ်စ္ေတာက္ပူ -
ခ်စ္တီး

ခါးခ်စ္ - ၊ တူးခ်စ္ - ၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္၊ မ်က္ခ်စ္ေဆး။

သံတူ ျခစ္ ကိုလည္းၾကည့္

ခ်ဥ္
ခ်ဥ္စုတ္စုတ္
ခ်ဥ္ေပါင္လက္ျခားပင္
ခ်ဥ္ပစ္ပင္
ခ်ဥ္ျပြတ္ပင္
ခ်ဥ္ဖတ္
ခ်ဥ္ၿဖံဳ႕ၿဖံဳ႕
ခ်ဥ္ၿဖံဳးၿဖံဳး
ခ်ဥ္ယုတ္ပင္
ခ်ဥ္ရည္ဟင္း

ငါးခ်ဥ္၊ စိတ္ခ်ဥ္ေပါက္ - ၊ ေဆာက္ခ်ဥ္ပင္၊ ေညာင္ခ်ဥ္ပင္၊ ဒိန္ခ်ဥ္၊ ဓားလွီးခ်ဥ္ (ပုစြန္ခ်ဥ္)၊ ပဲတီခ်ဥ္၊ ပန္းခ်ဥ္ေပါင္၊ ဘြဲ႕ခ်ဥ္ပင္၊ မက္လင္ခ်ဥ္ လ်က္ဆား၊ ေမွာ္ခ်ဥ္ပင္၊ မႈိခ်ဥ္ပင္၊ မွ်စ္ခ်ဥ္၊ ေလခ်ဥ္တက္ - ၊ လက္လုပ္ခ်ဥ္၊ ဝါးေရာက္ခ်ဥ္၊ အူခ်ဥ္အူသိမ္။

သံတူ ခ်င္ ျခင္ ကိုလည္းၾကည့္

ခ်ဥ္း
ခ်ဥ္း - (က်ဥ္းေအာင္ ~ -)
ခ်ဥ္းကပ္ -
ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္ -

သံတူ ခ်င္း ျခင္း ကိုလည္းၾကည့္

ခ်ည္
ခ်ည္(သြား ~ လာ ~)
ခ်ည္ခင္စြပ္ငွက္
ခ်ည္ခင္ဝတ္ငွက္
ခ်ည္ငင္ -
ခ်ည္ငင့္ -
ခ်ည္တုပ္ -
ခ်ည္မွ်င္
ခ်ည္ဝင္အူေပါက္
ခ်ည္ေသ့ - (ရက္ကန္းသံုး)

ကန္ျကိုးဆက္ခ်ည္ - ၊ ေက်ာ့ခ်ည္ - ၊ ၾကာခ်ည္ ၾကာမွ်င္၊ ျကက္ေခ်းစုခ်ည္ - ၊ ကြင္းေလွ်ာခ်ည္ - ၊ ေခာက္တံု့ခ်ည္ - ၊ ခ်ည္တုပ္ - ၊ နန္းခ်ည္၊ ပရိတ္ခ်ည္၊ ပါခ်ည္ပါခ်ဲ႕၊ ေဖာက္ခ်ည္တုိင္ခ်ည္၊ ဖြဲ့ခ်ည္ - ၊ ဘူးလည္သီးခတ္ခ်ည္ - ၊ ဘန္ခ်ည္ႀကိုး၊ မာဆရိုက္ခ်ည္၊ မင္းကိုခ်ည္ (မွန္ကူခ်ည္)၊ မိန္းမခ်ည္ခ်ည္ - ၊ ျမိတ္စာခ်ည္၊ မွန္ကူခ်ည္ (မင္းကုိခ်ည္)၊ ေယာလံုခ်ည္၊ ရွာခ်ည္ဖ်င္၊ ရွုံ႕ခ်ည္ႏွပ္ခ်ည္၊ ေရႊခ်ည္ထုိးအထည္၊ ဝါခ်ည္၊ သြားခ်ည္လာခ်ည္၊ ေအာက္ခ်ည္ (မင္းကိုခ်ည္)၊ အပ္ခ်ည္လံုး။

သံတူ ခ်ီ ျခည္ ကိုလည္းၾကည့္

ခ်ည့္
ခ်ည့္ - (အားနည္း -)
ခ်ည့္ခ်ည့္ပါးပါး
ခ်ည့္နဲ႕ -

စားရခ်ည့္ေသးရဲ႕။

သံတူ ခ်ိ ကိုလည္းၾကည့္

ခ်ည္း
ခ်ည္း (လက္ ~ သက္သက္)

ထက္ခ်ည္း၊ အခ်ည္းစည္း၊ အခ်ည္းႏွီး။

သံတူ ခ်ီး ၿခီး ျခည္း ကိုလည္းၾကည့္

ခ်ိတ္
ခ်ိတ္ (ငါးမွ်ား  ~ ၊ အက်ႌ ~)
ခ်ိတ္ကုန္တုိက္ကုန္
ခ်ိတ္ဆက္
ခ်ိတ္ဆြဲ -
ခ်ိတ္တိတ္တိတ္ေျပာ -

ခ်ြန္းခ်ိတ္ - ၊ ငါးမွ်ားခ်ိတ္၊ ငါးသံခ်ိတ္၊ ေစာင္းခ်ိတ္ေျပာ - ၊ ဋသန္လ်င္းခ်ိတ္၊ တြယ္ခ်ိတ္၊ ပါးခ်ိတ္ရိုး၊ ပုစြန္ေဖာ့ခ်ိတ္၊ ပဲ့ခ်ိတ္စက္၊ ေဘးခ်ိတ္ထား - ၊ မီးကပ္မီးခ်ိတ္၊ မ်က္ေစာင္းခ်ိတ္ - ၊ လြန္းျပန္လက္ခ်ိတ္ပုဆိုး၊ လႈိင္းခ်ိတ္အဆင္၊ အခ်ိတ္ပုဆိုး၊ အက်ႌခ်ိတ္။

သံတူ ခ်ိပ္ ကိုလည္းၾကည့္

ခ်ဳတ္
ခ်ဳတ္ခ်ဳတ္ျမည္ -

သံတူ ခ်ဳပ္ ျခုတ္ ျခုပ္ ကိုလည္းၾကည့္

ခ်န္
ခ်န္ - (က်န္ေအာင္ ~ -)
ခ်န္ျခြင္း -
ခ်န္လွပ္ -

တစ္ရက္ခ်န္၊ ထိမ္ခ်န္ - ။

သံတူ ျခံ ကိုလည္းၾကည့္

ခ်ိန္
ခ်ိန္ - ( ~ ရြယ္ -)
ခ်ိန္ခြင္ေပါင္
ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ
ခ်ိန္စက္ -
ခ်ိန္ဆ -
ခ်ိန္ထုပ္ (ဗိသုကာသံုး)
ခ်ိန္ဝန္
ခ်ိန္သီး

မိုးေရခ်ိန္၊ သီးခ်ိန္တန္သီး၊ အခ်ိန္ကာလ၊ အပူခ်ိန္။

ခ်ိန္း
ခ်ိန္း - (ေတြ႕ဆံုရန္ ~ -)
ခ်ိန္းခ်က္ -

ခ်ဳန္း
ခ်ဳန္း - (မုိး ~ -)
ခ်ဳန္းခ်ဳန္း (ျမည္သံ)

ခ်ပ္
ခ်ပ္ - (ၾကားတြင္ညႇပ္ -)
ခ်ပ္ - (ျပား ~ -)
ခ်ပ္ၾကား
ခ်ပ္ေၾကာင္း (လွည္းလမ္း ~)
ခ်ပ္ခဲ -
ခ်ပ္ခ်ပ္ရပ္ရပ္
ခ်ပ္ထူ
ခ်ပ္ျပား
ခ်ပ္ဘီး
ခ်ပ္ေျမာင္
ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာ

ခ်ိပ္
ခ်ိပ္ (နီညိဳေရာင္)
ခ်ိပ္တံဆိပ္
ခ်ိပ္ေတာင့္
ခ်ိပ္ပိတ္စာအိတ္
ခ်ိပ္သင္ျဖဴးပင္
ခ်ိပ္သတ္ပင္

ေကာက္ညႇင္းငခ်ိပ္၊ ဆီးခ်ိပ္ပင္၊ ညိုခ်ိပ္ခ်ိပ္၊ နီခ်ိပ္ - ၊ နက္ခ်ိပ္ - ၊ မည္းခ်ိပ္ခ်ိပ္။

သံတူ ခ်ိတ္ ကိုလည္းၾကည့္

ခ်ဳပ္
ခ်ဳပ္ - (မုိး ~ -)
ခ်ဳပ္ - (အပ္ ~ -)
ခ်ဳပ္ကုိင္ -
ခ်ဳပ္ခံု
ခ်ဳပ္ခ်ယ္ - (ဟန္႔တားပိတ္ပင္ -)
ခ်ဳပ္ၿငိမ္း -
ခ်ဳပ္စပ္ (အထည္ ~)
ခ်ဳပ္ေဆး
ခ်ဳပ္တည္း -
ခ်ဳပ္ထိန္း -
ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ -
ခ်ဳပ္ရုိးေၾကာင္း

ကန္႔ခ်ုပ္ပင္၊ ေျခခ်ုပ္မိ - ၊ ဂုိဏ္းခ်ုပ္၊ ငါးရိုးခ်ုပ္၊ စာခ်ုပ္စာတမ္း၊ စာခ်ုပ္ေပတည္း၊ စာရင္းခ်ုပ္ - ၊ စုေတခ်ုပ္ - ၊ စက္ခ်ုပ္ - ၊ စိတ္ခ်ုပ္ - ၊ ဆီးခ်ုပ္ - ၊ ဇီဝိန္ခ်ုပ္ - ၊ ဇက္ခ်ုပ္ - ၊ ေစ်းခ်ုပ္ထည္၊ ဌာနခ်ုပ္၊ ေထာင္ျကီးခ်ုပ္၊ ထိန္းခ်ုပ္ - ၊ ဓာတ္ခ်ုပ္ - ၊ နိဂံုးခ်ုပ္ - ၊ ပသွ်ဴးခ်ုပ္၊ ပိုက္ခ်ုပ္ - ၊ ေပါင္းခ်ုပ္ - ၊ ဖမ္းခ်ုပ္ - ၊ ဗိုလ္ခ်ုပ္၊ မုိးခ်ုပ္ - ၊ ရက္ခ်ုပ္၊ ရြာနီးခ်ုပ္စပ္၊ ေလခ်ုပ္ - ၊ ဝက္ခ်ုပ္နာ၊ ဝက္သိုးခ်ုပ္၊ ဝုိင္းႀကီးခ်ုပ္၊ ဝန္ျကီးခ်ုပ္၊ အက်ဥ္းခ်ုပ္ - ၊ အခ်ုပ္အျခာ၊ အထည္ခ်ုပ္စပ္၊ အပ္ခ်ုပ္ခံု၊ အုပ္ခ်ုပ္ - ။

သံတူ ခ်ုတ္ ျခုတ္ ျခုပ္ ကို္လည္းၾကည့္

ခ်မ္း
ခ်မ္းၿငိမ္း
ခ်မ္းစိမ့္စိမ့္
ခ်မ္းတုန္ -
ခ်မ္းေျမ့ -
ခ်မ္းသာ -
ခ်မ္းေသာင့္ခ်မ္းသာ
ခ်မ္းေအး -

ေက်ခ်မ္း - ၊ ေက်ာခ်မ္း - ၊ ျငိမ္းခ်မ္း - ၊ ညေနခ်မ္း၊ ေရခ်မ္းစင္၊ ေအးခ်မ္း - ၊ အိမ္လံုးခ်မ္းသာပင္၊ ေစာင္ခ်မ္းပင္။

သံတူ ျခမ္း ကိုလည္းၾကည့္

ခ်ိမ့္
ခ်ိမ့္မည္ (လာ ~)

သံတူ ျခိမ့္ ကိုလည္းၾကည့္

ခ်ဳံ
ခ်ံဳ (ေတာ ~)
ခ်ံဳတုိးဗ်ဳိင္း
ခ်ံဳပိတ္ေပါင္း
ခ်ံဳပုတ္
ခ်ံဳပုတ္ေပါင္း

ကလိမ္ခ်ံု၊ ေစးခ်ံု၊ ဆူးခ်ုံ၊ ေတာခ်ုံ။

သံတူ ျခံု ကိုလည္းၾကည့္

ခ်ဳံ႕
ခ်ံဳ႕ - (က်ံဳ႕ေအာင္ ~ -)
ခ်ံဳ႕ခ်ဥ္း -
ခ်ံဳ႕ယံု႔ - (ခ်ံဳ႕ -)

အက်ဥ္းခ်ုံ့ - ၊ အခ်ုံ့အခ်ဲ့။

ခ်ဳံး
ခ်ဳံး - (ပိန္ ~ -)
ခ်ဳံးက် -
ခ်ဳံးခ်ဳံးက်ေခ်ာင္း
ခ်ဳံးပြဲခ်ငုိ -

ခ်ယ္
ခ်ယ္ဂါရီ
ခ်ယ္ရီပန္း

ကာခ်ယ္ဆြဲ၊ ခ်ုပ္ခ်ယ္ - (ဟန့္တားပိတ္ပင္ - )၊ ေရြးခ်ယ္ - ။

သံတူ ျခယ္ ကိုလည္းၾကည့္

ျခ
ျခေကာင္
ျချခ
ျခကုန္းေတာင္ပုိ႔
ျခခံုးေကာင္ (ျခပုန္းေကာင္)
ျခပုန္းေကာင္ (ျခခံုးေကာင္)
ျခသံ

သံတူ ခ် ကုိလည္းၾကည့္

ျခာ
ျခာ (တစ္ရက္ ~ ၊ ႏွစ္ရက္ ~)
ျခာ - (အၾကားလပ္ ~ )

ရက္ျခာဖ်ား၊ ေဒါက္ျခာ၊ အခ်ုပ္အျခာ။

သံတူ ခ်ာ ကိုလည္းၾကည့္

ျခား
ျခား - (ကြဲျပား -)
ျခားကန္သင္း
ျခားနားခ်က္
ျခားသန္႔ -

ခဲြျခား - ၊ တျခား၊ တျခားတစ္ပါး၊ တသီးတျခား၊ တစ္ေန႔တျခား၊ ထူးျခား - ၊ ပိုင္းျခင္း - ၊ လူမ်ဳိးျခား၊ လက္ျခားရြက္၊ လက္တစ္လံုးျခားလိမ္ - ၊ လိမၼာေရးျခား၊ သီးျခား။

သံတူ ခ်ား ကုိလည္းၾကည့္

ျခီး
ျခီး (ခရီး)

သံတူ ခ်ီး ၊ ခ်ည္း ကိုလည္းၾကည့္

ျခဴး
ျခဴး (သတၱဝါ)
ျခဴးပန္းျခဴးႏြယ္

စိန္ျခူးျကာေညာင္၊

သံတူ ခ်ဴး ကိုလည္းၾကည့္

ေျခ
ေျခ - (ေၾကေအာင္ ~ -)
ေျခကုန္လက္ပန္းက် -
ေျခကုပ္စခန္း
ေျခက်င္ေလွ်ာက္ -
ေျခက်ဥ္ -
ေျခခံုလက္ခံု
ေျခခ်င္းဝတ္
ေျခေခ်ာင္းလက္ေခ်ာင္း
ေျခခ်ဳပ္မိ -
ေျခေျချမစ္ျမစ္
ေျခခၽြတ္လက္ခၽြတ္
ေျခစံုရပ္ -
ေျခစြပ္
ေျခဆံလက္ဆံ
ေျခဆုပ္လက္နယ္
ေျခေထာက္
ေျခပစ္လက္ပစ္
ေျခပုန္းခုတ္ -
ေျခပြတ္တုိင္လည္ -
ေျခဖဝါးလက္ဖဝါး
ေျခမ်က္ -
ေျခမ်က္စိ
ေျခမႊ -
ေျခလ်င္တပ္
ေျခလြန္လက္လြန္
ေျခသပြတ္လုိက္ -
ေျခသလံုး
ေျခသည္လက္သည္
ေျခသည္သူရဲ
ေျခသည္းလက္သည္း
ေျခသုတ္ဖံု
ေျခသိမ္းေခါင္းပုိက္
ေျခအိတ္

ကင္းေျခမ်ား၊ ၾကက္ေျခခတ္ - ၊ ၾကက္ေျခနီအသင္း၊ ခ်ဳိးေျခရာျမက္၊ ေခြးေျခ (ခံု)၊ ဂ်င္ေျခလည္ - ၊ စားေျခ၊ ဆင္ေျခကန္ - ၊ ဆင္ေျခဆင္လက္၊ ဆင္ေျခဖံုးေဒသ၊ ဆင္ေျခေလွ်ာေျမ၊ တုိင္းေျချပည္ျမစ္၊ တိမ္ေျခ၊ တြက္ေျခကိုက္ - ၊ ေဒါင္းေျခပင္၊ ပုစြန္ေျခေျကြပင္၊ ပိုင္းေျခ၊ ေျပာေျခေျပာလက္၊ ဖဝါးေျခထပ္၊ ဗိုလ္ေျခ၊ ျဗူးေျခေထာက္ပင္၊ ျမူေျခ၊ မွန္းေျခ၊ ေျမွာက္ေျခ၊ လူေျခတိတ္ - ၊ လက္ဆံေျခဆံ၊ လက္ဆိပ္ေျခဆိပ္၊ လက္တံေျခတံ၊ လက္ထိတ္ေျခထိတ္၊ သံေျခခ်င္းခတ္ - ၊ သည္းေျခ၊ အမွတ္သည္းေျခ၊ ေအာက္ေျခလြတ္ - ၊ ေအာက္ေျခသိမ္း၊ အိမ္ေျခရာေျခ။

သံတူ ေခ် ကိုလည္းၾကည့္

ျခံ
ၿခံ (ဥယ်ာဥ္)
ၿခံရံ -

ျခိုးျခံ၊ စည္းျခံ၊ ေဒါင္းျခံ၊ ေပါင္ျခံ၊ ပတ္ျခံ - ၊ ပန္းျခံ၊ ဝက္ျခံတင္းတိပ္၊ ဝက္ျခံလွည္း၊ ဝင္းျခံ၊ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမ။

သံတူ ခ်န္ ကိုလည္းၾကည့္

ၿခိဳး
ၿခိဳးၿခံ -

သံတူ ခ်ဳိး ကိုလည္းၾကည့္

ေျခာက္
ေျခာက္ - (ေၾကာက္ေအာင္ ~ -)
ေျခာက္ကပ္ -
ေျခာက္ခန္း -
ေျခာက္ဂဏန္း
ေျခာက္စေထာင္လွည္း
ေျခာက္ေပါက္သီခ်င္း
ေျခာက္ျပစ္ကင္း -
ေျခာက္လံုးပတ္
ေျခာက္လံုးျပဴး
ေျခာက္လွန္႔ -
ေျခာက္သေယာင္း -
ေျခာက္ေသြ႕ -

ကုန္ေျခာက္ဆုိင္၊ ခန္းေျခာက္ - ၊ ခ်င္းေျခာက္၊ ေခ်ာင္းေျခာက္ဆိုး - ၊ ေျခာက္သေယာင္း - ၊ ျခိမ္းေျခာက္ - ၊ ငါးေျခာက္၊ စာေျခာက္ရုပ္၊ ေဆးေျခာက္၊ ညွိုးေျခာက္ - ၊ ေတာေျခာက္ - ၊ ထံုးေျခာက္ေရာင္၊ ဒိုးေျခာက္ (ငါးေျခာက္)၊ ဒံုးေျခာက္ (ပုစြန္ေျခာက္)၊ ပတ္ေျခာက္ က - ၊ ပန္းေျခာက္၊ ပိန္ေျခာက္ - ၊ ပ်င္းေျခာက္ေျခာက္၊ ျမစ္ေျခာက္နာ၊ မြဲေျခာက္ေျခာက္၊ မွဲ႔ေျခာက္၊ ေျမြစိမ္းျမီးေျခာက္၊ ေလးလံုးေျခာက္ဖက္၊ လက္ဖက္ေျခာက္၊ ဝဲေျခာက္နာ၊ ေသြ့ေျခာက္ - ၊ အေျခာက္တုိက္၊ အာရံုေျခာက္ပါး၊ အုန္းသီးဆန္ေျခာက္။

သံတူ ေခ်ာက္ ကိုလည္းျကည့္

ၿခိဳက္
ၿခိဳက္ - ( ~ ေဟာက္ - )
ၿခိဳက္ခနဲ
ၿခိဳက္ၿခိဳက္ၿမိဳက္ၿမိဳက္
ၿခိဳက္ၿမိဳက္ -
ၿခိဳက္ေဟာက္ -

ႏွစ္ျခိုက္ - ။

ျခင္
ျခင္ - (စပါး ~ -)
ျခင္ေကာင္
ျခင္ခံတန္း
ျခင္ဆီ
ျခင္ညႇပ္
ျခင္ေထာင္
ျခင္ပိတ္တန္း
ျခင္ပုန္း
ျခင္ယပ္
ျခေသၤ့
ျခေသ့ၤလည္ျပန္

ခြက္ျခင္ေရာင္း - ၊ စပါးျခင္ - ၊ ဆင္ျခင္ - ၊ ဆင္ျခင္တံုတရား၊ အေျကာအျခင္၊ အျခင္ရနယ္၊ အိမ္မိုးျခင္တင္။

သံတူ ခ်င္ခ်ဥ္ ကိုလည္းၾကည့္

ျခင္း
ျခင္း (ျဖစ္ ~၊ ပ်က္ ~)
ျခင္းၾကား
ျခင္းခတ္ -
ျခင္းျခင္းနီ -
ျခင္းေတာင္း
ျခင္းရာ (အေၾကာင္း ~)
ျခင္းရုိင္ခတ္ -
ျခင္းလံုး

ခ်င္ျခင္းျဖစ္ - ၊ ဆြဲျခင္း၊ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ေတာ္၊ ေပ်ာက္ျခင္းမလွေပ်ာက္ - ၊ ေဖာျခင္းေသာျခင္း၊ ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္း၊ မ်က္ကြယ္ျခင္းေတာင္း၊ ျမစ္ျခင္းလံုး (ဘူးေမွ်ာ)၊ ေသျခင္းဆုိး၊ အေျကာင္းျခင္းရာ၊ အျခင္းအရာ။

သံတူ ခ်င္းခ်ဥ္း ျခင္း ကိုလည္းၾကည့္

ေျခာင္း
ေျခာင္းေျခာင္း (ေဒါသအမ်က္ ~ ထြက္ -)

ရိုက္ေျခာင္း - ၊ အေငြ့ေျခာင္းေျခာင္းထြက္ - ။

သံတူ ေခ်ာင္း ကိုလည္းၾကည့္

ျခစ္
ျခစ္ - (ေရး  ~ -)
ျခစ္ကုတ္ -
ျခစ္ျခစ္ကုတ္ကုတ္ (ၿခိဳးၿခိဳးၿခံၿခံ)
ျခစ္ျခစ္ျခဳတ္ျခဳတ္
ျခစ္သား (လက္သမားသံုး)

ဇြန္းျခစ္အုန္းသီး၊ ထြန္ျခစ္၊ မီးျခစ္ဆံ၊ ေရခဲျခစ္၊ ေရးျခစ္ - ၊ အာေခါင္ျခစ္ ေအာ္ - ၊ အုန္းျခစ္။

သံတူ ခ်စ္ ကိုလည္းၾကည့္

ျခည္
ျခည္ (ေရာင္ ~ )
ျခည္ (လက္စြပ္တစ္ ~ )
ျခည္ (အရိပ္အ ~ )

ၾကာျခည္ရန္ (နန္းသံုးအကာအရံ)၊ ေစာင္းပါးရိပ္ျခည္၊ စစ္ရိပ္စစ္ျခည္၊ ဆံျခည္ေထြး၊ ဆံျခည္မွ်င္၊ တိမ္ျခည္၊ နာရီဆံျခည္၊ ေနျခည္၊ မ်က္ျခည္ျပတ္ - ၊ မ်က္ရိပ္ မ်က္ျခည္၊ ျမူျခည္၊ ေရာင္ျခည္၊ လက္စြပ္တစ္ျခည္၊ လင္းေရာင္ျခည္၊ လွ်ပ္ျခည္၊ ေသြးျခည္ဥ၊  အကြင္းအျခည္၊ အရိပ္အျခည္၊ အုန္းဆံျခည္ေထြး။

သံတူ ခ်ီခ်ည္ ကိုလည္းၾကည့္

ျခည္း
ဆတ္ျခည္း၊ ျဖဳတ္ျခည္း၊ ရုတ္ျခည္း၊ သုတ္ျခည္း၊ သြတ္ျခည္း။

သံတူ ခ်ီးခ်ည္း ျခီး ကိုလည္းၾကည့္

ျခဳတ္
ျခဳတ္ျခဳတ္ထိ
ျခဳတ္ျခယ္ - (ရန္ရွာ - )

ျခစ္ျခစ္ျခုတ္ျခုတ္။

သံတူ ခ်ဳတ္ခ်ဳပ္ ကိုလည္းၾကည့္

ျခဳပ္
ျခဳပ္ (ပ ~)

သံတူ ခ်ဳတ္ ၊ ခ်ဳပ္ ကိုလည္းၾကည့္

ျခမ္း
ျခမ္း - (ခြဲ ~ - ၊ ထက္ ~ ခြဲ -)

ျကိမ္ျခမ္းတံစဥ္း၊ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ - ၊ တစ္ျခမ္းပဲ့၊ ထက္ျခမ္းကြဲ - ၊ ေပါက္ျခမ္း၊ ပြတ္ျခမ္းပြတ္လံုး၊ လျခမ္း၊ ဝါးျခမ္း၊ ေဝျခမ္း - ၊ ဝယ္ျခမ္း - ၊ အိုးျခမ္းကြဲ၊ အိုးေစာင္ျခမ္း။

သံတူ ခ်မ္း ကိုလည္းၾကည့္

ၿခိမ့္
ၿခိမ့္ၿခိမ့္မြမ္း -
ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲသဲ
ၿခိမ့္အုန္း -

ဆိုင္းတျခိမ့္ျခိမ့္တီး - ၊ ပြဲတျခိမ့္ျခိမ့္ခံ - ။

သံတူ ခ်ိမ့္ ကိုလည္းၾကည့္

ၿခိမ္း
ၿခိမ္း - (မုိး ~ -)
ၿခိမ္းေျခာက္ -
ျခိမ္းနြွံ -
ျခိမ္းမဲ -
ျခိမ္းေမာင္း -

ထစ္ျခိမ္း - ၊ မိုးျခိမ္း - ၊ ရိုက္ျခိမ္း - ။

သံတူ ခ်ိန္း ကိုလည္းၾကည့္

ျခံဳ
ၿခံဳ - (လႊမ္း ~ - )
ၿခံဳငံုမိ -
ၿခံဳထည္
ၿခံဳေျပာ -
ၿခံဳရံု -

ေခာင္းျမီးျခံု - ၊ ခၽြတ္ျခံုက် - ၊ ေစာင္ျခံု - ၊ ပိုက္ျခံု - ၊ မုန္႔သိုင္းျခံု၊ လံုျခံု - ၊ လႊမ္းျခံု - ၊ ဝုိက္ျခံု - ၊ ဝန္းျခံု - ။

သံတူ ခ်ဳံ ကိုလည္းၾကည့္

ျခယ္
ျခယ္ - (ေဆး ~ -)
ျခယ္စီ -
ျခယ္နားကပ္
ျခယ္မႈန္း -
ျခယ္လွယ္ -
ျခယ္သ -

ျခုတ္ျခယ္ - (ရန္ရွာ - )၊ စီျခယ္ - ၊ စိန္ျခယ္ပန္း၊ ေဆးျခယ္ - ၊ ဇဝါေရးျခယ္ - ၊ မ်က္ႏွာျခယ္မႈန္႔။

သံတူ ခ်ယ္ ကိုလည္းၾကည့္

ခြ
ခြ(ကဏန္းလက္မ၊ ေလးတစ္မ်ဳိး)
ခြက် -
ခြၾကား
ခြၾကမ္းစပါး
ခြဆံု
ခြတုိးစပါး
ခြတုိက္ -
ခြတုတ္

ေက်ာ္ခြ - ၊ ေလးခြ၊ လမ္းခြလမ္းဆံု၊ သစ္ခြ။

ခြာ
ခြာခ် -
ခြာညိဳပန္း
ခြာျပာပန္း
ခြာရာတုိင္း - (ဘန္း)
ခြာရည္စီး -
ခြာလိပ္ -
ခြာသဇင္ (ႏြားေျပးပံု)

ကပ္ခြာ၊ ခပ္ခြာခြာေန - ၊ ဆုတ္ခြာ - ၊ ထြက္ခြာ - ၊ ႏြားခြာ၊ ျမင္းခြာရြက္။

ေခြ
ေခြ (လွိမ့္ကစားရသည့္ ~ )
ေခြေခြေလး ေကြး -
ေခြၫြတ္ -
ေခြႏံုး -
ေခြယုိင္ -
ေခြလိပ္ -
ေခြလိမ္ -

ဗီဒီယိုေခြ၊ မုန္႔ေခြ၊ အေခြ။

ေခြ႕
ေခြ႕ - (သေဘာ ~ -)

ခ်ုိႏွင့္ေခြ႕ -

ေခြး
ေခြးကတက္
ေခြးေျခ (ခံု)
ေခြးစပ္ေကာင္
ေခြးတေရာ္ပင္
ေခြးေတာက္ပင္
ေခြးေတာက္သိမ္ပင္
ေခြးပုပ္ေကာင္
ေခြးၿမီးပုတ္ပင္
ေခြးၿမီးျမက္ပင္
ေခြးရူးျပန္ -
ေခြးေလွးၾကမ္းပုိး
ေခြးေလွးပ်ား
ေခြးေလွးယားပင္
ေခြးလွ်ာငါး
ေခြးသားအုပ္မ
ေခြးေသးပန္းပင္
ေခြးသြားစိပ္
ေခြးအာကပ္ေကာက္ညႇင္း
ေခြးအန္ဖတ္ျမက္

ခြဲ
ခြဲခန္႔ -
ခြဲျခား -
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ -
ခြဲစိတ္ -
ခြဲတမ္း
ခြဲထားသတ္ပံု
ခြဲထုတ္ -
ခြဲေဖာက္ -

ရင္ခဲြရံု၊ အုန္းသီးခြဲကစားနည္း (ဖဲ)။

ခြံ
ခြံ (အေပၚ ~ ၊ အေရ ~ )
ခြံနီစပါး
ခြံေျပာင္းပင္
ခြံဖံုး
ခြံဝါေကာက္ညႇင္း

စပါးခြံ၊ ဇယ္ခြံ - ၊ ပဲျကီးခြံတြန့္ - ၊ မ်က္ခြံ၊ ေရႊပုစြန္ခြံ၊ လက္သည္းခြံ၊ သံပရာခြံဦးထုပ္၊ အခြံ ခြာ - ၊ အခြံ ခၽြတ္ - ၊ အခြံအေခါက္၊ အေပာ္ခြံ၊ အေရခြံ၊ ဦးခြံ၊ အက်ႌလည္ခြံ၊ အုန္းခြံေရာင္။

သံတူ ခြန္ ကိုလည္းၾကည့္

ခြံ႕
ခြံ႕ - (အစာ ~ -)

ဇက္ခြံ့ -

အသံတူ ခြန့္ ကိုလည္းၾကည့္

ခြက္
ခြက္ၾကဳတ္
ခြက္ကြန္းစား
ခြက္ခ်င္းၿပီး
ခြက္ျခင္ေရာင္း -
ခြက္ခြက္လန္ (~ ေအာင္ရႈံး -)
ခြက္ထုိးခြက္လန္(~ ရယ္ -)
ခြက္ေယာက္

ျခင္ခြက္၊ ဆီမီးခြက္၊ ဖဲခြက္စား၊ မ်က္ခြက္၊ ေသာက္ေရခြက္၊ အခြက္ေျပာင္ - (ဘန္း) 

ခြင္
ခြင္က် -
ခြင္ေပ်ာက္ -
ခြင္ဖန္ -
ခြင္ရာ (ကစားစည္းဝုိင္း)
ခြင္ရွာ -
ခြင္လံုးကၽြတ္ -

ခ်ိန္ခြင္၊ ေျခခြင္ - ၊ တရားခြင္၊ အလုပ္ခြင္။

ခြင့္
ခြင့္တင္ -
ခြင့္ေတာင္း -
ခြင့္ျပဳ -
ခြင့္ရက္ရွည္
ခြင့္လႊတ္ -

ဖ်ားနာခြင့္၊ သြားလာခြင့္၊ အခြင့္အေရး။

ခြင္း
ခြင္းေခ် - (သဒၵါသံုး)

ပစ္ခြင္း - ။

ခြတ္
သခြတ္ပင္

သံတူ ခြပ္ ကိုလည္းၾကည့္

ခြန္
ခြန္ေသခြန္ရွင္
ခြန္အား

ကိုင္းခြန္၊ ၾကယ္တံခြန္၊ ငါးတံခြန္၊ စံငွားခြန္၊ တံခြန္ကုကၠား၊ ေျမခြန္၊ ေရတံခြန္၊ ေလတံခြန္၊ လက္ခြန္ယာနက္၊ သစ္ခုတ္သည့္ခြန္၊ အခြန္အတုတ္၊ အားခြန္ဗလ၊ အာသြန္ခြန္စိုက္။

သံတူ ခြံ ကိုလည္းၾကည့္

ခြန့္
စခြန္႔တီး -
ပက္ခြန္႔။

သံတူ ခြံ့ ကိုလည္းၾကည့္

ခြန္း
ခြန္း (စကား ~ )
ခြန္းႀကီးခြန္းငယ္
ခြန္းတံု႔ျပန္ -
ခြန္းေထာက္သျဖန္

ေမးခြန္း။

ခြပ္
ခြပ္ - (ၾကက္ ~ -)
ခြပ္လက္ (ၾကက္ ~ )

ၾကက္ဆုတ္ခြပ္ပစ္၊ ပဲခြပ္၊ လႈိင္းၾကက္ခြပ္။

သံတူ ခြတ္ ကိုလည္းၾကည့္

ေခၽြ
ေခၽြတာေရး

သံတူ ေျခြ ကိုလည္းၾကည့္

ေခၽြး
ေခၽြးကန္ -
ေခၽြးခံအက်ႌ
ေခၽြးငုပ္ -
ေခၽြးတၿပိဳက္ၿပိဳက္
ေခၽြးတပ္ဆဲြ -
ေခၽြးထုတ္ေဆး
ေခၽြးဒီးဒီးက် -
ေခၽြးႏွဲစာ
ေခၽြးျပန္ -
ေခၽြးမ
ေခၽြးသံ
ေခၽြးသိပ္ -

နဖူးကေခၽြး ေျခမက်၊

ခၽြဲ
ခၽြဲက်ိက်ိ
ခၽြဲက်ပ္ -
ခၽြဲခန္းသလိပ္
ခၽြဲပ်စ္ -
ခၽြဲဟက္ -

ခၽြံ
ခၽြံခၽြံ (ျမည္သံ)
ခၽြံခၽြံေျပး -
ခၽြံခၽြံရက္ရက္

မိုးျကိုးခ်ြံ - ၊ ရြပ္ရြပ္ခ်ြံခၽြံ။

သံတူ ခၽြန္ ကိုလည္းၾကည့္

ခၽြင္
ခၽြင္ခၽြင္(ျမည္သံ)

ခၽြတ္
ခၽြတ္- (ကၽြတ္ေအာင္ ~ -)
ခၽြတ္ေခ်ာ္ -
ခၽြတ္ၿခံဳက် -
ခၽြတ္ခၽြတ္ (ျမည္သံ)
ခၽြတ္စြပ္တူ -
ခၽြတ္နင္း -
ခၽြတ္ယြင္း -
ခၽြတ္လား
ခၽြတ္လြဲ - (မွားယြင္း -)
ခၽြတ္လႊဲ - (ပေယာဂကု -)

ဆဲြခၽြတ္ - ၊ မဥမခၽြတ္။

ခၽြန္
ခၽြန္ - (အဖ်ား ~ -)
ခၽြန္ထက္ -

ကိုယ္ထူးကိုယ္ခၽြန္၊ စာခၽြန္၊ စုလစ္မြမ္းခၽြန္၊ ထူးခၽြန္ - ၊ မႈိခၽြန္ပင္၊ လူရည္ခၽြန္၊ ေလခၽြန္ - ၊ ဝါးခၽြန္၊ အဖ်ားခၽြန္ - ၊ အခၽြန္နဲ႔မ - ။

သံတူ ခၽြံ ကိုလည္းၾကည့္

ခၽြန္း
ခၽြန္း
ခၽြန္း - (အဖ်ား ~ -)
ခၽြန္း (ဆင္)
ခၽြန္းခ်က္
ခၽြန္းခ်ိတ္ -
ခၽြန္းေတာင္းလက္နက္
ခၽြန္းသတ္ -
ခၽြန္းအုပ္ -

စုတ္ခၽြန္းခၽြန္း။

ႁခြ
ႁခြ - (ႂကြေအာင္ ~ -)

ေႁခြ
ေႁခြ - (ေႂကြေအာင္ ~ -)
ေႁခြခ် -
ေႁခြဆြတ္ -
ေႁခြရံသင္းပင္း
ေျခြေရြ -

ဆြတ္ေျခြ - ၊ ေတာင္းဆုေျခြ - ၊ မိန္႔ခြန္းေျခြ - ၊ အေျခြအရံ။

သံတူ ေခၽြ ကိုလည္းၾကည့္

ႁခြင္း
ႁခြင္း - (ႂကြင္းေအာင္ ~ -)
ႁခြင္းခ်က္
ႁခြင္းခ်န္ -

ႁခြမ္း
ႁခြမ္းႁခြမ္း(ျမည္သံ)