လေခ်းသတၱဳ
လျခမ္း
လငပုပ္ဖမ္း
လစာႏႈမ္း
လစဥ္ေၾကး
လဆန္းလဆုတ္
လပို႔(ႏြား...၊ ပ်ား...)
လျပည့္ဝန္း
လမိုင္းကပ္-
လမန္းစပါး
လမယ္(ခ်င့္ဝန္)
လမ်က္(ခ်င့္ဝန္)
လျမဴ(ခ်င့္ဝန္)
လေမွ်ာ္ၾကာ
လဟာျပင္
လအကၡရာ

လီ
လီ(တစ္... ၊ ႏွစ္...)
လီဆယ္-

လု
လု(ၿပီး...ၿပီးခင္)
လုယက္ -
လုလု(လာ...)
လုလင္ေက်ာ္ပင္
လုလင္တိုင္(ေလ...)
လုလင္ျပန္ အခ်ိန္

လူ
လူကံုထံ
လူႀကံဳပါး-
လူေျခတိတ္-
လူေစ့တတ္ေစ့
လူစဥ္မီ-
လူစိမ္းလူရြမ္း
လူစြမ္းေကာင္
လူစြမ္းလူစ
လူဆိုးလူသြမ္း
လူညြန္႔တံုး-
လူတန္းစား
လူတန္းေစ့-
လူႏုံ
လူပါးလူနပ္
လူေပါေသာ
လူေပါက္ေသာက္
လူေပါင္းဆံ့-
လူပ်က္(လူသြမ္း)
လူျပက္(လူရႊင္ေတာ္)
လူျပန္ေတာ္
လူၿပိန္း
လူဖလံ
လူေဘာ္ဝင္-
လူမမည္
လူေယာင္ျပ
လူရတတ္
လူရည္ခၽြန္
လူရည္လူသြား
လူရည္လည္-
လူရိပ္လူေရာင္
လူရႈပ္လူေပြ
လူလည္လုပ္-
လူဝါးဝ-
လူဝံ
လူအဝွန္႔(လူအမ်ား)

လူး
လူးဆပ္ပဲေျပာင္း
လူးလားဆန္ခတ္
လူးလားတုံ႔ေခါက္
လူးလဲ-
လူးလြန္႔-
လူးလိွမ့္-

ေလ
ေလက်င့္ထိုး-
ေလက်စ္-
ေလေၾကေဆး
ေလခ်ဳိဖ်န္း-
ေလခ်ဥ္တက္-
ေလခ်ဳပ္-
ေလခၽြန္-
ေလငန္းေရာဂါ
ေလစုန္ေလဆန္
ေလစိမ္းတိုက္-
ေလညင္းခံ-
ေလတံက်င္ေရာဂါ
ေလတံခြန္
ေလတင္ေလေအာက္
ေလနိပ္-
ေလနိမ္-
ေလပုန္း
ေလပုပ္ထုတ္ေဆး
ေလေျပထိုး-(သဘင္သံုး)
ေလျပည္ေလညင္း
ေလေပြ
ေလျဖတ္-
ေလျဖန္းေရာဂါ
ေလမုန္တိုင္း
ေလယူေလသိမ္း
ေလယာဥ္ပ်ံ
ေလလံပစ္-
ေလလည္-
ေလသလပ္-
ေလသံပစ္-
ေလသင္တုန္း
ေလသြန္တံခါး
ေလဟာနယ္

ေလ့
ေလ့က်က္-
ေလ့က်င့္-
ေလ့က်င့္ခန္း

ေလး
ေလးကန္-
ေလးကြက္က်ား
ေလးခင္းျပ-
ေလးခ်ဳိး
ေလးစိတ္ေလး`မႊာ
ေလးညႇိဳ႕
ေလးညင္းပြင့္
ေလးလံ-
ေလးလံုးေျခာက္ဖက္

လဲ
လဲ-(လွဲ၍...)
လဲ-(အက်ၤ...)
လဲေလ်ာင္း-
လဲလွယ္-
လဲဝါ
လဲအံုပင္

ေလာ
ေလာ(လူ...နတ္...)
ေလာကဓံ
ေလာကဓာတ္
ေလာကဝတ္
ေလာကုတၱရာ
ေလာကႏၱရိက္ငရဲ
ေလာကြတ္ေက်-
ေလာကြတ္ပ်ဴငွာ
ေလာဗန္
ေလာဘက္တင္-
ေလာဘက္ထိုး-
ေလာေလာဆယ္
ေလာေလာပူ-
ေလာေလာလတ္လတ္

ေလာ့
ေလာ့(သြား...)

ေလာ္
ေလာ္လည္-

လံ
လံ-(ႏြား...)
လံ(တစ္... ႏွစ...)
လံႀကိဳး(ႏြား...)
လံဗူးပင္

လို
လိုခ်င္-
လိုပန္းႀကီး-
လိုဘ(သူ...ျပည့္-)
လိုရမည္ရ
လိုလိုမည္မည္

လက္
လက္ကတီး
လက္ကေတာ့ထိုး...
လက္ကသံုးေတာင္ေဝွး
လက္ေကာက္ဝတ္
လက္က်န္ေငြ
လက္က်ပ္အက်ၤ
လက္ၾကားလမ္း
လက္ၾကပ္တန္ဆာ
လကၡဏာ
လက္ခေမာင္းခတ္-
လက္ခလယ္
လက္ခံ-
လက္ခံတိုင္(အိမ္...)
လက္ေခါက္လက္ဝါး
လက္ခတ္(တူရိယာ...၊ ရက္ကန္း...)
လက္ခုပ္တစ္ေဖာင္
လက္ခုပ္ပင္
လက္ခုပ္လက္ဝါး
လက္ခ်ားဓာတ္
လက္ခ်ည္းသက္သက္
လက္ခ်ပ္(တူရိယာ)
လက္ျခား(...ရြက္)
လက္ငုတ္လက္ရင္း
လက္စတုံး-
လက္စသတ္-
လက္စားေခ်-
လက္စဥ္းသိ-
လက္စြပ္
လက္စြမ္းလက္စ
လက္ေဆးခံ
လက္ဆံေျခဆံ
လက္ဆင့္ကမ္း-
လက္ဆည္ကန္
လက္ဆိပ္ေျခဆိပ္
လက္ဆုပ္လက္ကိုင္
လက္ဆံု(ေမာင္းဆံု၊...)
လက္ဆံုစား-
လက္ဆြန္းလက္ဖက္
လက္ညိႇဳး
လက္တံေျခတံ
လက္တစ္ကမ္း
လက္တစ္ဆုပ္
လက္တစ္လံုးျခားလိမ္-
လက္တည့္စမ္း-
လက္တန္းစကားေျပာ-
လက္တုံ႔ျပန္-
လက္ထိတ္ခတ္-
လက္ထိတ္ေျခထိတ္
လက္ထုတ္ပင္
လက္ထပ္ထိမ္းျမား-
လက္ထိပ္လက္ဖ်ား
လက္ထြန္႔ပစ္-
လက္ပူးလက္ၾကပ္မိ-
လက္ပံပင္
လက္ေပါက္ကတ္-
လက္ပစ္ကူး-
လက္ပစ္ေျခပစ္-
လက္ပုတ္ခ်ား
လက္ပန္းက်-
လက္ပပ္ေစာ္နံ-
လက္ပမ္းေပါက္ခတ္-
လက္ပမ္းသမား
လက္ပံုေရာင္း
လက္ပ်ဥ္းက်-
လက္ျပင္ကုန္း-
လက္ျပန္ႀကိဳးတုပ္-
လက္ပြတ္စူး
လက္ပြန္းတတီး
လက္ဖက္ပင္
လက္ဖ်ံရိုး
လက္ေဖ်ာက္တီး-
လက္ဖ်စ္တစ္တြက္
လက္ေဗြ
လက္မ
လက္မရြံ႕အာဏာသား
လက္မလည္
လက္မြန္မဆြ
လက္မွတ္
လက္ယာလက္ဝဲ
လက္ယက္တြင္း
လက္ယပ္ေခၚ-
လက္ယွက္ထိုး-
လက္ရဲဇက္ရဲ
လက္ရက္ထည္
လက္ရည္တစ္ျပင္တည္း
လက္ရန္း(အိမ္...)
လက္ရိပ္ျပ-
လက္ရမ္းလက္ဆ
လက္ရံုး(ေလွကား...)
လက္ရံုးရည္
လက္ေရြးစင္
လက္လီလက္ကား
လက္လိပ္(ရက္ကန္း...)
လက္လုပ္ခ်ဥ္
လက္လုပ္လက္စား
လက္လြတ္စပယ္
လက္လွည့္(ပိုက္ဆံ...ေခ်း-)
လက္လွမ္းမွီ-
လက္လွ်ဳိ-
လက္ဝါးကပ္တိုင္
လက္ဝါးႀကီးအုပ္-
လက္ေဝွ႔လက္ပမ္း
လက္သီးဆုပ္
လက္သည္(ကာယကံရွင္)
လက္သည္(ေလာင္းကစား)
လက္သည္(ဝမ္းဆြဲ)
လက္သည္းကြင္း
လက္သည္းခြံ
လက္သုတ္ပဝါ
လက္သန္း
လက္သပ္ေမြး-
လက္သိပ္ထိုး-
လက္သုပ္စုံ
လက္သံုး
လက္အန္ေသ-
လက္အုပ္ခ်ီ-

ေလာက္
ေလာက္င-
ေလာက္ငံ-
ေလာက္စလံုး
ေလာက္လမ္းေကာင္

လိုက္
လိုက္တမ္းေျပးတမ္းကစား-
လိုက္ဖက္-
လိုက္လံ-
လိုက္ေလ်ာ-

လင္
လင္ခန္းမယားခန္း
လင္စံေရြး-
လင္စံုမယားဖက္
လင္ပန္း
လင္သည္ေယာက္်ား

လင္း
လင္းက်င္း-
လင္းကြင္း(တူရိယာ)
လင္းတငွက္
လင္းတပနီငွက္
လင္းပက္ပိုက္
လင္းပိုင္ငါး
လင္းျပာငွက္
လင္းၿမီးဆြဲငွက္
လင္းေျမြ
လင္းယဥ္တိုင္
လင္းယုန္ငွက္
လင္းေရာင္ျခည္
လင္းရွဴးငါး
လင္းေလပင္
လင္းလင္းက်င္းက်င္း
လင္းလပ္(တံလွ်ပ္)
လင္းလြန္းပင္
လင္းဟုပ္ငွက္

လိင္
လိင္(ဣတၳိ...၊ ပုလႅိင္)
လိင္ဒဏ္(ဝိနည္းသံုး)
လိင္ျပန္-
လိင္အန္ဝိဘတ္(သဒၵါသံုး)

ေလာင္
ေလာင္ကၽြမ္း-
ေလာင္ဂ်ီတြဒ္
ေလာင္ပန္းပင္
ေလာင္ၿမိဳက္-

ေလာင္း
ေလာင္းကိုယ္ေလွ
ေလာင္းေၾကး
ေလာင္းစပ္ေလွ
ေလာင္းတမ္းကစား-
ေလာင္းရိပ္မိ-

လိုင္
လိုင္စင္

လစ္
လစ္လပ္-

လည္
လည္ကပ္တန္ဆာ
လည္ကုပ္
လည္ေခ်ာင္း
လည္ခ်ဳိင့္
လည္ခြံ(အက်ၤ...)
လည္ေစ့
လည္စင္းခံ-
လည္စည္း
လည္ဆံေမြး
လည္ညႇပ္တိုင္(တံခြန္တိုင္...)
လည္တံ
လည္တုန္(စိန္...)
လည္ပင္း
လည္ပတ္-
လည္ပတ္(အက်ၤ...)
လည္ပ်င္းက်-
လည္ျပန္ၾကည့္-
လည္မ်ဳိိ
လည္လည္ပတ္ပတ္
လည္လည္ဝယ္ဝယ္
လည္သီး(ျပႆဒ္...)

လည္း
လည္း(စား...စားပါ)
လည္းေကာင္း
၎(ထို၊ယင္း)

လိုဏ္
လိုဏ္ဂူ

လတ္
လတ္(လာ...ေသာအခါ)
လတ္(အႀကီး၊ အ...၊ အငယ္)
လတ္ေကာ့လတ္ေကာ့
လတ္ဆတ္-
လတ္တေလာခ်င္း
လတီၱတြဒ္
လတံၱ(လာ...)
လတ္လတ္(အရွင္...)
လတ္လတ္ေလာေလာ
လတ္လ်ားလတ္လ်ား(...ေန-)

လိတ္
လိတ္(က်ိတ္...ေသခ်ာ)

လုတ္
လုတ္(ထမင္း...)
လုတ္က်င္း-

လန္
လန္-(လွန္၍...)
လန္ကြတ္တီ
လန္ဖိေက်ာက္

လန္႔
လန္႔-(လွန္႔၍...)
လန္႔ထိတ္-
လန္႔ဖ်ပ္-

လန္း
လန္းဆန္း
လန္းလန္းလတ္လတ္

လိန္း
လိန္းေထး-
လိန္းထိုး-
လိန္းဖာ-

လပ္
လပ္-(လစ္...)
လိပ္-(ဖ်ာကို...)

လိပ္
လိပ္(သတၱဝါ)
လိပ္ကုပ္(သတၱဝါ)
လိပ္ေက်ာက္ၿမီး
လိပ္က်ည္(သတၱဝါ)
လိပ္က်ည္ပင္
လိပ္ခဲတည္းလည္း
လိပ္ခံုးမိုး
လိပ္စာ(ေနရပ္...)
လိပ္ဆူးေရႊပင္
လိပ္တပ္-
လိပ္တံုး(ရက္ကန္းသံုး)
လိပ္ပတ္လည္-
လိပ္ပုပ္(သတၱဝါ)
လိပ္ျပာ
လိပ္ျပာစဥ္-
လိပ္ေျပာက္(သတၱဝါ)
လိပ္လည္း
လိပ္သည္းေက်ာက္

လုပ္
လုပ္ေကၽြး-
လုပ္ငန္းေဆာင္တာ
လုပ္ရည္ႀကံရည္
လုပ္ရတ္(အဂၢိရတ္သံုး)
လုပ္ရပ္
လုပ္လီလုပ္လဲ့

လာဘ္
လာဘ္တိတ္
လာဘ္သပ္ပကာ

လမ္း
လမ္း(ခရီး...)
လမ္းေၾကာင္း
လမ္းႀကံဳ-
လမ္းခုလတ္
လမ္းစဥ္
လမ္းပန္း
လမ္းဖုန္-
လမ္းေျမာင္
လမ္းမွန္ကမ္းမွန္
လမ္းသရဲ
လမ္းသြယ္(လမ္းေျမာင္...)

လိမ္
လိမ္ေကာက္-
လိမ္ညာ-
လိမ္ပင္
လိမ္ဖည္-
လိမၼာ-
လိေမၼာ္ပင္
လိမ္ယွက္-
လိမ္လည္-

လိမ့္
လိမ့္-(လွိမ့္၍)
လိမ့္(သြား...မည္)
လိမ့္လည္း-

လိမ္း
လိမ္း-(လွ်ာ...)
လိမ္း-(သနပ္ခါး...)
လိမ္းက်ံ-
လိမ္းသုတ္-
လိမ္းသပ္-

လံု
လံု-(ေရ...)
လံုခ်ည္
လံုၿခံဳ-
လံုခြက္
လံုမပ်ဳိ
လံုေလာက္-
လံုလံုလဲလဲ

လံု႔
လံု႔လထုတ္-

လံုး
လံုး(ေဆး...၊ စာ...၊ တစ္... ႏွစ္...)
လံုးႀကီးတင္ဆန္ခတ္
လံုးခ်ာလိုက္-
လံုးခ်င္း(...ဝတၳဳ)
လံုးေစ့ပတ္ေစ့
လံုးစိမ္းဆန္
လံုးတီးဆန္
လံုးေထြး-
လံုးပတ္
လံုးပန္း-
လံုးရပ္သဏၭာန္
လံုးလည္လိုက္-
လံုးလံုးလ်ားလ်ား
လံုးေလ်ာင္း-
လံုးဝဥႆံု
လံုးဝန္း-

လယ္
လယ္(အ... အလတ္)
လယ္က်က္
လယ္ခြန္ယာနက္
လယ္တမန္းက်မ္း-
လယ္တီ-
လယ္ပတူပင္
လယ္ယာ
လယ္သူမ

လ်ာ
လ်ာထား-

ေလ်ာ့
ေလ်ာ့-(ေလွ်ာ့၍...)
ေလ်ာ့နည္း-
ေလ်ာ့ပါး-
ေလ်ာ့ရိေလ်ာ့ရဲ

ေလ်ာ္
ေလ်ာ္ကန္-
ေလ်ာ္ေၾကး
ေလ်ာ္ညီစြာ
ေလ်ာ္ျပစ္ေလ်ာ္ဒဏ္

လ်က္
လ်က္-(လွ်ာျဖင့္...)
လ်က္(သြား... လာ...)
လ်က္ဆား

ေလ်ာက္
ေလ်ာက္(ထုပ္...)
ေလ်ာက္ပတ္-
ေလ်ာက္လ်ား(ေနာက္မွ...)

လ်င္
လ်င္ခုပ္
လ်င္ထန္
လ်င္ျမန္-
လ်င္လ်ား-

ေလ်ာင္း
ေလ်ာင္းစက္-
ေလ်ာင္းေတာ္မူ(ဆင္းတု)

လ်စ္
လ်စ္လ်ဴရႈ-

လ်ဥ္
လ်ဥ္(အ...မျပတ္)

လ်ဥ္း
လ်ဥ္းပါး-

လ်ပ္
လ်ပ္လ်ပ္(လ်င္ျမန္)

ေလြ႕
ေလြ႕ေလြ႕ရမ္းရမ္း

လြဲ
လြဲကမ္း-
လြဲေခ်ာ္-
လြဲခၽႊတ္-

လြင္
လြင္တီးေခါင္
လြင္ျပင္

လြင့္
လြင့္စဥ္-
လြင့္ပ်ံ႕
လြင့္ျပယ္-

လြတ္
လြတ္-(လႊတ္၍...)
လြတ္ကၽြတ္-
လြတ္ၿငိမ္း-
လြတ္ေျမာက္-
လြတ္လပ္-

လြန္
လြန္-(ပို-၊ ကဲ-)
လြန္က်ဴး-(စည္းကမ္း...)
လြန္ႀကိဳး
လြန္ကၽြံ-
လြန္ဆန္-
လြန္ပူ
လြန္ပင္
လြန္လြန္ၾကဴးၾကဴး
လြန္လြန္း-

လြန္း
လြန္း(ႀကိဳး...)
လြန္း(ရက္ကန္းသံုး)
လြန္း(အလြန္)
လြန္းၾကင္ငွက္
လြန္းၾကင္ေလွ
လြန္းပုဆိုး
လြန္းျပန္စက္ရက္ကန္း
လြန္းျပန္ယာဥ္
လြန္းျပန္လက္ခ်ိတ္ပုဆိုး

လြမ္း
လြမ္းခ်င္း
လြမ္းဆြတ္-
လြမ္းေပ်ာင္း-

လြယ္
လြယ္လင့္တကူ
လြယ္အိတ္

လွီ
လွီ-
လွီႀကံဳ-

လွီး
လွီးခၽြတ္-
လွီးျဖတ္-

လွဴ
လွဴဒါန္း-

ေလွ
ေလွကားခံု

လွဲ
လွဲ-(လဲေအာင္...)
လွဲခုတ္-
လွဲခ်ဳိင္-

ေလွာ္
ေလွာ္ခတ္-(ေလွကို...)
ေလွာ္ခၽြတ္-(ေရႊကို...)
ေလွာ္စာရည္

လွံ
လွံစြပ္
လံွတံ

ေလွာက္
ေလွာက္ပံ့-
ေလွာက္ျဖည့္-

လႈိက္
လိႈက္စား-
လိႈက္ၿပံဳး-
လိႈက္ဖို-
လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ

လွင္
လွင္ကန္

ေလွာင္
ေလွာင္ခ်ဳိင့္
ေလွာင္ေျပာင္-
ေလွာင္အိမ္

လႈိင္
လိႈင္ၾကဴ-
လိႈင္ပ်-
လိႈင္ပ်ံ႕-

လႈိင္း
လိႈင္းၾကက္ခြပ္
လိႈင္းခ်ိတ္အဆင္
လိႈင္းတံပိုး
လိႈင္းလတ္

လွစ္
လွစ္-
လွစ္လွပ္-

လွည့္
လွည့္-(လည္ေအာင္...)
လွည့္(လာ...၊ သြား...)
လွည့္ပတ္-
လွည့္ျဖား-
လွည့္လည္-

လွည္း
လွည္းက်င္း-
လွည္းၾကမ္းလွည္းယဥ္
လွည္းစည္းကံုး
လွည္းနားေစာင့္
လွည္းပံုေတာင္း
လွည္းရံတိုင္
လွည္းသန္ထြန္သန္
လွည္းဦးပန္း
လွည္းဦးပြတ္

လွန္
လွန္-(လန္ေအာင္...)
လွန္ေလွာ-

လွန္႔
လွန္႔-(လန္႔ေအာင္...)
လွန္႔ေျခာက္-

လွန္း
လွန္း-(ေန...)

လွပ္
လွပ္-(လပ္ေအာင္...)
လွပ္လွပ္ခုန္-

လႈပ္
လႈပ္တုပ္လႈပ္တုပ္
လႈပ္ယမ္း-
လႈပ္ယွက္-
လႈပ္ရွား-

လွမ္း
လွမ္း(ေျခ...၊ ...ၾကည့္...)
လွမ္း(မ...မကမ္း)
လွမ္းမီကမ္းမီ
လွမ္းလွမ္း(ခပ္...)

လွိမ့္
လိွမ့္-(လိမ့္ေအာင္...)

လႈံ
လံႈ-(ခို...၊ မီး...)

လႈံ႕
လံႈ႔ေဆာ္-

လွ်ာ
လွ်ာခင္
လွ်ာထိုးပ်ဥ္
လွ်ာနာခြာနာ
လွ်ာပြတ္ေဆး
လွ်ာလည္-
လွ်ာလိပ္သံ

ေလွ်ာ
ေလွ်ာက်-
ေလွ်ာေမြးသား

ေလွ်ာ့
ေလွ်ာ့-(ေလ်ာ့ေအာင္...)
ေလွ်ာ့ေစ်း

ေလွ်ာ္
ေလွ်ာ္-(ဖြပ္...)
ေလွ်ာ္ေတသကၤန္း
ေလွ်ာ္ပင္
ေလွ်ာ္ပစ္-
ေလွ်ာ္မွ်င္

လွ်ံ
လံွ်-(ေရ...)
လွ်ံ(မီးေတာက္မီး...)
လွ်ံညီး-

လွ်ဳိ
လွ်ဳိ-(အေပါက္တြင္...)
လွ်ဳိေျမာင္

လွ်ဳိ႕
လွ်ဳိ႕ကတ္-
လွ်ဳိ႕ဝွက္-

လွ်ဳိး
လွ်ဳိး-(ဝပ္...)
လွ်ဳိးငုပ္-

ေလွ်ာက္
ေလွ်ာက္-(လမ္း...)
ေလွ်ာက္ၾကား-
ေလွ်ာက္ထား-
ေလွ်ာက္ျပန္သံေပး
ေလွ်ာက္လဲ-
ေလွ်ာက္လႊာ

လွ်င္
လွ်င္(သြား...၊ လာ...)

လွ်ပ္
လွ်ပ္-(ေတာက္ပ-)
လွ်ပ္-(မီး...)
လွ်ပ္ျခည္
လွ်ပ္စား-
လွ်ပ္စားျဖတ္စား
လွ်ပ္စစ္လွ်ပ္စီး
လွ်ပ္တစ္ျပက္
လွ်ပ္ပလာမ
လွ်ပ္ေပၚေလာ္လည္-
လွ်ပ္ပန္းစား-
လွ်ပ္ျပက္-
လွ်ပ္ဖ်တ္-(လ်င္ျမန္...)
လွ်ပ္သြား-

လွ်မ္း
လွ်မ္း-(ျပည့္...)
လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္

လႊ
လႊစာမႈန္႔

လႊာ
လႊာ-(ပါးပါး...)
လႊာခ်င္းေစာင္

လႊား
လႊား-(ခုန္...၊ ေက်ာ္...)
လႊား(ဒိုင္း...)

လႊဲ
လႊဲ-(လမ္း...)
လႊဲက်ဴး-

လႊံ႕
လႊံ႕ေက်ာ္-
လႊံ႕ပတ္-

လႊင့္
လႊင့္-(အသံ...)
လႊင့္ပစ္-

လႊတ္
လႊတ္-(လြတ္ေအာင္...)
လႊတ္ခနဲေျပာ-
လႊတ္ေတာ္
လႊတ္ရံုး

လႊမ္း
လႊမ္းၿခံဳ-
လႊမ္းဖံုး-
လႊမ္းအုပ္-