မေကာင္းဆုိးဝါး
မေကာင္းတေရာင္း
မကုိဋ္
မကန္း(ငါး၊ လိပ္၊ ...)
မကုန္မခ်င္း
မၾကားဝံ့မနာသာ
မေကြးတုိင္း
မခံခ်ိမခံသာ
မခုိ႔တရုိ႔
မခုိးမခန္႔
မခန္႔တရန္႔
မခန္႔ေလးစား
မခ်ိတရိ
မခ်ိတင္ကဲ
မခ်ိမဆန္႔
မခ်ိသြားၿဖဲ
မခ်င့္မရဲ
မစုိ႔မပုိ႔
မစုပ္ပ်ားအံု
မစုပ္ဖေယာင္း
မဆီမဆုိင္
မဆူးမရဲ
မဆံ့မကန္
မဆံ့မၿပဲ
မဆံ့ရင္ကန္
မဆံ့အင္တန္
မဆတ္တငံ့
မဏိၾသဃပင္
မတကဘတ္ဆြမ္း
မတူတရူ
မေတာ္တေရာ္
မေတာ္မတည့္
မတန္တဆ
မတန္သီး(မန္က်ည္း...)
မတမ္း(ႏြား...၊ ၾကက္...)
မထိတထိ
မထီတရီ
မထီမဲ့ျမင္
မထီေလးစား
မထံုတက္ေသး
မေထရ္ရဟန္း
မဒမပင္
မဒရတ္အိမ္
မဓီရည္(ႏုိ႔ၾကက္တက္ရည္)
မနီးမကမ္း
မနက္ျဖန္
မႏုိင္မကန္
မႏုိင္ရင္ကန္
မႏုိင့္တႏုိင္
မႏုႆီဟ
မျဖစ္ညစ္က်ယ္
မမီမကမ္း
မမွိတ္မသုန္
မယုိးမယိမ္း
မေယာင္မလည္
မယံုသကၤာ
မရကန္ပင္
မရမန္ငွက္ေပ်ာ
မရမန္ပိတ္
မေရမရာ
မရန္းပင္
မေရြးမုန္႔
မရႈဆိတ္
မေလးမခန္႔
မလိမ့္တပတ္
မလံုမလဲ
မလွမ္းမကမ္း
မဝံ့မရဲ
မသာရကန္ေက်ာက္
မသုိးမသန္႔
မသုိးသကၤန္း
မသဒၶါေရစာ
မဟာဆန္-
မဟာဒုက္ဆြမ္း
မဟာဒါန္ဝန္
မဟာပိႏၷဲ
မဟာဘုတ္
မဟာမိတ္
မဟာရံတံတုိင္း
မဟာလတာတန္ဆာ
မဟာဝုန္ေတာ
မဟားတရား
မေဟာ္ဂနီပင္
မေဟာ္သဓာဇာတ္
မဟုတ္ကဟုတ္က
မဟုတ္တရုတ္
မဟုတ္တမ္းတရမ္း
မဟုတ္မဟတ္
မအီမသာ
မဦးမခၽြတ္
မအကၡရာ
မအပ္မရာ

မာ
မာက်ီ(ဖာေထးစရာ)
မာက်ဴရီမီးလံုး
မာေက်ာ-
မာခ်ာ-
မာဃနကၡတ္
မာဆရုိက္ခ်ည္
မာၾတာ
မာယာ
မာရသြန္ေျပးပြဲ
မာေရေက်ာေရ
မာလကာပင္
မာလက်င္ပိတ္
မာလက်ိက်ဳပင္

မား
မားမားမတ္မတ္

မိ
မိေက်ာင္းကြမ္းဖတ္ပင္
မိေက်ာင္းတံုး
မိဂဒါဝုန္ေတာ
မိဂသီနကၡတ္
မိတဆုိးဖတဆုိး
မိေထြး
မိနစ္
မိဖုရား
မိဘ
မိဘေမာင္ဖား
မိရုိးဖလာ

မီ
မီ(မသြား...၊ မလာ...၊ အခ်ိန္...)

မီး
မီးကုန္ယမ္းကုန္
မီးကပ္(မီးေနကပ္)
မီးကပ္မီးခ်ိတ္
မီးက်ီးခဲ
မီးက်ဳိးေမာင္းပ်က္
မီးက်ည္မီးပန္း
မီးေၾကြတုိက္-
မီးခံျပား-
မီးခံအုတ္
မီးခုိးၾကြက္ေလွ်ာက္
မီးခုိးတိတ္
မီးခတ္ေက်ာက္
မီးျခစ္ဆံ
မီးစာကုန္ဆီခန္း
မီးစဥ္ၾကည့္က-
မီးစုန္းဓာတ္
မီးေဆာင္းေပး-
မီးညႇိ-
မီးညႇပ္
မီးတုတ္
မီးေနသည္
မီးပေလြ
မီးပံုပြဲ
မီးပံုးပ်ံ
မီးပ်ဳိး-
မီးျပင္းတုိက္-
မီးေျပာင္း
မီးပြား
မီးပြတ္ခံု
မီးဖုိေခ်ာင္
မီးဖုန္းပြဲ
မီးမယ္ဖ်ဴး
မီးမႈတ္-
မီးၿမိႇဳက္-
မီးေမႊး-
မီးယပ္ေရာဂါ
မီးလွ်ံမီးေတာက္
မီးသၿဂႋဳဟ္-
မီးအုပ္ေဆာင္း
မီးအံုး-

မု
မုခ်ဆတ္ဆတ္
မုဆုိး
မုဆုိးေက်ာ္ေဆး
မုဆုိးဖုိမုဆုိးမ
မုဒရက္ပင္
မုဒိမ္းမႈ
မုေနာလင္ပန္း
မုေယာစပါး
မုရားႀကီးပင္
မုရားသိမ္ပင္
မုရုိးစည္
မုရုိးပင္
မုရင္းစပါး
မုေလးပန္း
မုေလးပြား
မုသားစကား

မူ
မူတည္-
မူနည္(အက်င့္)
မူရာမာယာ
မူလနကၡတ္
မူလီစုပ္-

မူး
မူးတိမ္(ေျမနိမ့္)
မူးယစ္-

ေမ
ေမထုန္ရာသီ
ေမၿမိဳ႕ပန္း
ေမလ

ေမ့
ေမ့က်န္-
ေမ့ေၾကာ
ေမ့ေျမာ-
ေမ့ေလ်ာ့-

ေမး
ေမးေစ့
ေမးျမန္း-
ေမးဝဲေမးရုိက္

မဲ
မဲႀကိဳး
မဲဇလီပင္
မဲနယ္
မဲျပာပင္
မဲမဲသဲသဲ
မဲရဥ္းပင္
မဲလိပ္

မဲ့
မဲ့ၿပံဳးၿပံဳး-
မဲ့ရြဲ႕-

ေမာ
ေမာေနယ်အက်င့္
ေမာပန္း-

ေမာ္
ေမာ္ကြန္း
ေမာ္ကြန္းထိန္း
ေမာ္ၾကြား-
ေမာ္ဇာ(ေျခအိတ္)

မံ
မံ-(အဂၤေတ...-)
မံဘုရား

မိုး
မုိးကုပ္စက္ဝုိင္း
မုိးႀကိဳး(...ပစ္-)
မုိးႀကိဳး(...သတၱဳ)
မုိးကြက္က်ားရြာ-
မုိးခ်ဳန္း-
မုိးခ်ဳပ္-
မုိးၿခိမ္း-
မုိးစဲ-
မုိးစည္းႏွီး
မုိးဆမ္းပန္း
မုိးေဆြငွက္
မုိးေဆြပန္းပင္
မုိးတစိပ္စိပ္ရြာ-
မုိးတစိမ့္စိမ့္ရြာ-
မုိးတုိးမတ္တတ္
မုိးတစ္ၿပိဳက္ရြာ-
မုိးႏွံပင္
မုိးၿပဲဒယ္
မုိးေျပာက္က်ားရြာ-
မုိးၿဖိဳင္ၿဖိဳင္ရြာ-
မုိးဖြားက်-
မုိးယုိ-
မုိးေရ
မုိးေလဝသ
မုိးသီးမုိးေပါက္
မုိးေသးမုိးဖြဲ
မုိးသည္းထန္-
မုိးအံု႔-

မက္
မက္ကေလာင္နာ
မက္ကတ္ပင္
မက္မန္းသီး
မက္မြန္သီး
မက္လင္ခ်ဥ္

မုက္
မုကၡပါဌ္

ေမာက္
ေမာက္ရူ(ဦးထုပ္)
ေမာက္လွ်ံ-

မိုက္
မုိက္ခြက္(ေရႊက်င္သည့္ခြက္)
မုိက္တိမုိက္ကန္း
မုိက္ထုတ္-
မုိက္မဲ-
မုိက္ရုိင္း-
မုိက္လံု(အဂၢိရတ္)

မုခ္
မုခ္ေပါက္

မဂ္
မဂၢဇင္း
မဂၢင္ရွစ္ပါး
မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္

မင္
မင္ေၾကာင္ထုိး-
မင္ခံစကၠဴ
မဂၤလာေၾကး
မင္ရည္
မင္ေသ့
မင္အုိးမင္တံ

မင္း
မင္းကုိကာပင္
မင္းကုိခ်ည္(မွန္ကူခ်ည္)
မင္းကုတ္ပင္
မင္းကြတ္ပင္
မင္းခမ္းမင္းနား
မင္းခ်င္း
မင္းစံေရႊ
မင္းတုိင္းေက်လုပ္-
မင္းတုပ္(တံခါး...)
မင္းေပါပင္
မင္းျပစ္စုိးဒဏ္
မင္းေျမာက္တန္ဆာ
မင္းေျမႇာင္စုိးကပ္
မင္းေလာင္းမင္းလ်ာ

ေမာင္
ေမာင္ႏွမ
ေမာင္ႏွံ
ေမာင္ဖားမိဘ
ေမာင္ဘြဲ႕မယ္ဘြဲ႕
ေမာင္ရွင္ဆိုင္းထမ္းၾကယ္
ေမာင္လည္ႏွမလည္

ေမာင္း
ေမာင္းေက်ာက္
ေမာင္းေၾကးနင္းခတ္-
ေမာင္းခတ္-
ေမာင္းခ်ဓား
ေမာင္းေခြးလက္စြပ္
ေမာင္းစည္းလက္ဖြဲ႕
ေမာင္းတံုး
ေမာင္းေထာင္းဆန္
ေမာင္းမမိႆံ
ေမာင္းမလည္ေဆာင္
ေမာင္းလည္-

မိုင္း
မုိင္းကုိင္စကၠဴ

မစ္
မစၧေဗဒ
မစၧရိယ
မေစၧရစိတ္

မိစ္
မိစၧာဒိ႒ိ

မဇ္
မဇၩိမေဒသ
မဇၩိမပဋိပဒါ
မေဇၩဝီထိ

မဥ္
မဥၨဴပန္းပင္
မဥၨဴသကပန္းပင္

မည္
မည္(ေဆးတစ္...၊ ဟင္းတစ္...)
မည္ကာမတၱ
မည္စည္ပင္
မည္မည္ရရ
မည္မည္ဝါးဝါး
မည္ေရြ႕မည္မွ်
မည္သို႔မည္ညာ

မည္း
မည္း-(နက္...-)
မည္းေက်ာ-
မည္းၾကဳတ္-
မည္းခ်ိပ္ခ်ိပ္
မည္းႏွမ္း-
မည္းပုပ္-

မုဋ္
မုေ႒ာ

မဏ္
မ႑ဳိင္
မ႑ပ္ကနား

မတ္
မတ္-(ေျဖာင့္...-၊ ေထာင္...-)
မတ္(ခဲအုိ၊ ...)
မတ္ေစ့
မတ္ေစာက္-
မတ္တတ္ရပ္-
မတ္ပဲ
မတ္ရပ္ပံုေတာ္
မတ္လ

မိတ္
မိတ္ကပ္
မိတ္ကၽြမ္းဝင္-
မိတ္ေဆြ
မိတၱဴ(...ျဖတ္ပုိင္း)
မိတ္တူနံတူ
မိတ္ေပါက္-
မိတ္လင္စံု(မဂၤလသုတ္...)
မိတ္သဟာယ
မိတ္သဂၤဟ

မုတ္
မုတ္ခါး
မုတ္ဆိတ္
မုတၱကတ္နာ
မုတၱက်ိတ္နာ
မုတၱေရာဂါ
မုတ္ပုတီး
မုတ္သံုေလ

ေမတ္
ေမတၱာစာ

မန္
မန္က်ည္းၾကက္ဆူ
မန္က်ည္းပနီပင္
မန္က်ည္းပင္
မႏၱရား
မႏၱေလးတုိင္း
မႏၱန္
မန္ဒါလီ
မႏၶာတ္မင္း
မန္ေနဂ်ာ

မန္း
မန္းမႈတ္-
မန္းရည္ငန္းရည္
မန္းအနာ

မာန္
မာန္-
မာန္ေစာင္
မာန္စြယ္က်ဳိး-
မာန္ဖီ-
မာန္မာန
မာန္မဲ-
မာန္ယစ္-

မိန္
မိန္ေကာင္(ငွက္ဆုိး)
မိန္ရာသီ

မိန္႔
မိန္႔ခြန္းျမြက္ၾကား-

မိန္း
မိန္းကေလး
မိန္းမ
မိန္းမခ်ည္ခ်ည္-
မိန္းမလ်ာ
မိန္းေမာ-
မိန္းမႈိင္-

မုန္
မုန္(ဆင္...)
မုန္ညင္းပင္
မုန္တုိင္း(ေလ...)
မုန္ပင္
မုန္ယုိ-(ဆင္...-)
မုန္ယစ္-(ဆင္...-)
မုန္ရည္
မုန္လာပင္

မုန္႔
မုန္႔(စားဖြယ္)
မုန္႔ႀကိဳးလိမ္
မုန္႔ၾကက္အူ
မုန္႔ကၽြဲသည္း
မုန္႔ၾကြပ္
မုန္႔စိမ္းေပါင္း
မုန္႔ဆန္း
မုန္႔တြန္စာ
မုန္႔ထုပ္
မုန္႔နပ္
မုန္႔ပ်ားတူအံု
မုန္႔ပ်ားသလက္
မုန္႔ဗုိင္းေတာင့္
မုန္႔မုန္႔ညက္ညက္
မုန္႔ေလေပြ
မုန္႔လက္ေဆာင္း
မုန္႔ေသတၱာ
မုန္႔ဟင္းခါး
မုန္႔ဦးေႏွာက္
မုန္႔အုိးကင္းကပ္

မုန္း
မုန္းတီး-
မုန္းမာန္

မပ္
မပ္-(တိမ္း...-)

မံု
မံု(ၾကာ...၊ ေၾကး...)

မယ္
မယ္ညိဳငွက္
မယ္ဒလင္
မယ္ဘြဲ႕ေမာင္ဘြဲ႕
မယ္သီလ

မာရ္
မာရ္ငါးပါး
မာရ္နတ္

မလ္
မလႅိကာတန္ဆာ

မိလ္
မိလႅာ(အညစ္အေၾကး)
မိလႅာထည္
မိလႅာေရာင္

မိသ္
မိႆရာသီ
မိႆလင္ပင္

မ်ား
မ်ား-(အလုပ္...-)
မ်ား(ခုေန...၊ က်ဳပ္တုိ႔...)
မ်ားျပား-
မ်ားျဖင္-
မ်ားမၾကာမီ
မ်ားလ်ား

ေမ်ာ
ေမ်ာ-(ေမွ်ာ၍...-)
ေမ်ာ-(ရက္ေတြ...-)
ေမ်ာေက်ာက္(မုိးကုတ္ေက်ာက္တြင္း)
ေမ်ာခြက္
ေမ်ာတုိင္
ေမ်ာဝါး

မ်ဳိ
မ်ဳိ-(အစာကုိ...-)
မ်ဳိခ်-
မ်ဳိသိပ္-

မ်ဳိး
မ်ဳိး(...ေျမပဲ၊ မင္း...မင္းႏြယ္၊ ေလး...ငါး...)
မ်ဳိးကန္း-
မ်ဳိးကပ္-(ဇီးကပ္-)
မ်ဳိးႀကဲ-
မ်ဳိးခ်-
မ်ဳိးခ်စ္စိတ္
မ်ဳိးျခား(လူ...)
မ်ဳိးေစ့
မ်ဳိးစဥ္
မ်ဳိးစိတ္
မ်ဳိးစပ္-
မ်ဳိးတိုးမ်က္တက္(...နာက်င္-)
မ်ဳိးမႈန္
မ်ဳိးရုိးစဥ္ဆက္
မ်ဳိးရိကၡာ
မ်ဳိးသန္႔စပါး

မ်က္
မ်က္-(ခါး...-၊ အရုိး...-)
မ်က္-(စိတ္...-)
မ်က္-(ႏုိ႔...-)
မ်က္(ခ်ည္တစ္...)
မ်က္ကလူးဆန္ပ်ာ
မ်က္ကလဲဆန္ပ်ာ
မ်က္ကဲခတ္-
မ်က္ေၾကာတင္း-
မ်က္ၾကဳတ္ကုိးတန္
မ်က္ကြက္ျခင္းေတာင္း
မ်က္ကြင္းက်-
မ်က္ခမ္းစပ္-
မ်က္ခံုးေမြး
မ်က္ေခ်း
မ်က္ေခ်ာင္က်-
မ်က္ခ်စ္ေဆး
မ်က္ျခည္ျပတ္-
မ်က္ခြံ
မ်က္ၿငိဳးထား-
မ်က္စပစ္-
မ်က္စမ်က္န
မ်က္စိက်-
မ်က္စိက်ိန္း-
မ်က္စိေၾကာင္-
မ်က္စိစြန္-
မ်က္စိတက်ည္းလြဲ-
မ်က္စိတစ္ဆံုး
မ်က္စိတစ္မွိတ္ လွ်ပ္တစ္ျပက္
မ်က္စိျပာ-
မ်က္စိဖန္-
မ်က္စိမႈန္-
မ်က္စိယဥ္-
မ်က္စိရည္နားရည္ဝ-
မ်က္စိရွင္-
မ်က္စိရႈပ္-
မ်က္စိလည္လမ္းမွား-
မ်က္စိလွ်ံ-
မ်က္စိလွ်မ္း-
မ်က္စိသငယ္
မ်က္စိသငယ္
မ်က္စိသူငယ္အိမ္
မ်က္စိသန္လည္
မ်က္ေစာင္းခ်ိတ္-
မ်က္စဥ္းေက်ာက္
မ်က္စဥ္းခတ္-
မ်က္စပ္ပုိးဝင္
မ်က္ဆန္(မ်က္စိ...)
မ်က္ဆန္က်ယ္ဝါး
မ်က္ဆန္ေၾကာင္
မ်က္ေတာင္ခတ္-
မ်က္ေတာင္စင္း-
မ်က္တြင္းေခ်ာင္-
မ်က္ေထာင့္နီ-
မ်က္နက္မ်က္ဝန္း
မ်က္ႏွာကဲခတ္-
မ်က္ႏွာေၾကာတည့္
မ်က္ႏွာၾကက္(အိမ္...)
မ်က္ႏွာေခ်မႈန္႔
မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္
မ်က္ႏွာျခယ္မႈန္႔
မ်က္ႏွာစိမ္း
မ်က္ႏွာစံုညီ
မ်က္ႏွာတန္းမိ-
မ်က္ႏွာထားကတ္-
မ်က္ႏွာထိမ်က္ႏွာထား
မ်က္ႏွာပုိးသတ္-
မ်က္ႏွာပန္းပင္
မ်က္ႏွာပန္းလွ-
မ်က္ႏွာပုပ္-
မ်က္ႏွာပ်က္-
မ်က္ႏွာျပင္(ေျမ...)
မ်က္ႏွာေျပာင္တုိက္-
မ်က္ႏွာပြင့္လန္း-
မ်က္ႏွာဖံုး
မ်က္ႏွာမည္းစာလံုး
မ်က္ႏွာျမင္-
မ်က္ႏွာရိပ္မ်က္ႏွာကဲ
မ်က္ႏွာရႈံ႕-
မ်က္ႏွာလႊဲခဲပစ္
မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါ
မ်က္ႏွာသုန္-
မ်က္ပါးခတ္-(ေရႊ...-)
မ်က္ပ်ဥ္းက်-
မ်က္ျပဴးဆန္ပ်ာ
မ်က္ျဖဴဆုိက္-
မ်က္ျဖဴလန္-
မ်က္မုန္းက်ဳိး-
မ်က္ျမင္ဒိ႒
မ်က္ေမွာင္ကုတ္-
မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္-
မ်က္မွန္
မ်က္မွန္းတန္းမိ-
မ်က္ေျမႇး
မ်က္ရည္
မ်က္ရည္ခံမွည့္
မ်က္ရည္စမ္းစမ္း
မ်က္ရည္ယုိဗံုး
မ်က္ရည္လည္-
မ်က္ရိပ္မ်က္ျခည္
မ်က္ရမ္းဆ-
မ်က္လံုးမ်က္ဆန္
မ်က္လံုးမ်က္ဖန္
မ်က္လွည့္ဆရာ
မ်က္ဝါးထင္ထင္
မ်က္ဝတ္
မ်က္ဝန္း

ေမ်ာက္
ေမ်ာက္(သတၱဝါ)
ေမ်ာက္ႀကိမ္ပင္
ေမ်ာက္ခါးပတ္ပင္
ေမ်ာက္ခံုညင္းပင္
ေမ်ာက္ေခ်ာပင္
ေမ်ာက္ခ်ဳိးဝါး
ေမ်ာက္စပ္(သတၱဝါ)
ေမ်ာက္ဆိပ္ပင္
ေမ်ာက္တည္ပင္
ေမ်ာက္ႏွဲေစး
ေမ်ာက္ႏွဲပင္
ေမ်ာက္ပန္းေျမႇာက္-
ေမ်ာက္မထား-
ေမ်ာက္မ်ဥ္းအိပ္-
ေမ်ာက္ျမားျမက္(ေမာင္ရင္ငုိျမက္၊ ေနာက္ပုိးျမက္)
ေမ်ာက္ၿမီးခ်-(ခါးေတာင္းက်ဳိက္-)
ေမ်ာက္ၿမီးျမက္
ေမ်ာက္ေယာက္မပင္
ေမ်ာက္လက္(တံခါး...)
ေမ်ာက္လုတ္ပင္
ေမ်ာက္ေလွ်ာ္ပင္
ေမ်ာက္ဝံ(သတၱဝါ)
ေမ်ာက္ဥပင္

မ်ဥ္း
မ်ဥ္းက်ား(လမ္းကူး)
မ်ဥ္းႀကိဳး
မ်ဥ္းေၾကာင္း
မ်ဥ္းခတ္-
မ်ဥ္းခ်-
မ်ဥ္းညႇပ္
မ်ဥ္းတံ
မ်ဥ္းတုိမ်ဥ္းရွည္
မ်ဥ္းတစ္ေျပးတည္း
မ်ဥ္းနီမ်ဥ္းနက္ေပ
မ်ဥ္းပစ္ႀကိဳး
မ်ဥ္းၿပိဳင္တန္း-
မ်ဥ္းေျဖာင့္
မ်ဥ္းျဖတ္
မ်ဥ္းမတ္
မ်ဥ္းလံုး
မ်ဥ္းသား-

ျမ
ျမႀကိဳးႏြယ္အဆင္
ျမစိမ္းစပါး
ျမမန္းသုပ္
ျမျမ(ခ်ဳိ...)
ျမျမ(...ထက္-)
ျမရာပင္

ျမာ
ျမာ(မိန္းမ၊ ရည္းစား)
ျမာတုိင္(အိမ္...)

ျမား
ျမား(ဒုိင္း...)
ျမား(ေလး...)
ျမားဆိပ္ပင္
ျမားတာရာ
ျမားေတာင့္
ျမားေထာက္(အကြာအေဝး)
ျမားျမက္ပင္
ျမားလႊပင္

ၿမီ
ၿမီခ်ၿမီဆယ္
ၿမီစားၿမီရွင္

ၿမီး
ၿမီးေကာင္ေပါက္
ၿမီးစြပ္ႏြား
ၿမီးဆံ
ၿမီးေညာင္းရုိး
ၿမီးေညႇာင့္ေကာင္
ၿမီးညႇပ္ေကာင္
ၿမီးတံ
ၿမီးတံုးစပါး
ၿမီးထူးၿမီးပပ္
ၿမီးပ်မ္းႀကိဳး
ၿမီးေရွမုန္႔

ျမဴ
ျမဴ(ႏွင္း...)
ျမဴေျခ
ျမဴျခည္
ျမဴစြမ္
ျမဴတာအုိး
ျမဴပင္
ျမဴမႈန္
ျမဴမႈန္႔
ျမဴအုိး

ျမဴး
ျမဴး-(အူ...-)
ျမဴးကြန္႔-
ျမဴးခုန္-
ျမဴးထူး-
ျမဴးေပ်ာ္-

ေျမ
ေျမ(...ႀကီး)
ေျမ(...ခံရ-)
ေျမက်က္
ေျမက်စ္-
ေျမက်ဥ္ပစ္-
ေျမေၾကာရႈပ္-
ေျမေၾကာရႈံ႕-
ေျမခံရက္
ေျမေခြး(ေခြး)
ေျမေခြး(ပုရစ္ေကာင္တစ္မ်ဳိး)
ေျမခြဲထြန္(သံုးသြားထြန္)
ေျမခြန္
ေျမငံုး
ေျမေငြ႕ျပန္-
ေျမစနစ္-
ေျမစာျမက္(ေနစာျမက္)
ေျမေစး
ေျမစုိင္ခဲ
ေျမေတာင္ေျမႇာက္-
ေျမပဲလိပ္
ေျမေပါင္ေျမရုိး
ေျမပစ္ပင္
ေျမပံု(...ဆြဲ-)
ေျမပံုခရမ္းပင္
ေျမျပင္
ေျမျပန္႔
ေျမဖုတ္ဘီလူး
ေျမမ်ဳိ-
ေျမမ်က္ႏွာျပင္
ေျမယာ(လယ္ယာေျမ)
ေျမရာ(အိမ္...)
ေျမလတ္(ျမန္မာျပည္ အလယ္ပုိင္း)
ေျမလပ္(ရွမ္းျပည္...နယ္)
ေျမလံုးငွက္
ေျမလွန္စနစ္
ေျမလွ်ဳိး-
ေျမဝပ္ငွက္
ေျမဟပ္ေျမကုိင္-
ေျမၾသဇာ

ေျမ့
ေျမ့ေျမ့(...ေခ်ာ-)

ေျမး
ေျမး(...အဘုိး)

ျမဲ
ၿမဲ-(အေန...)
ၿမဲ(လုပ္...ကုိင္...)
ၿမဲၿမံ-

ေျမာ
ေျမာ-(ေမ့...-)
ေျမာပါး(ေသလု...)

ေျမာ့
ေျမာ့ေျမာ့(အသက္...က်န္-)

ေျမာ္
ေျမာ္-(ဖူး...-)
ေျမာ္ခ်င့္-
ေျမာ္ဆ-
ေျမာ္ျမင္-

ၿမိဳ႕
ၿမိဳ႕(ထုိ...၊ ထုိမွတစ္ပါး)
ၿမိဳ႕(...ရြာနယ္ပယ္)
ၿမိဳ႕(ဝါစာသိလိ႒)
ၿမိဳ႕ကြပ္
ၿမိဳ႕ေစာင့္တပ္
ၿမိဳ႕စြန္ၿမိဳ႕ဖ်ား
ၿမိဳ႕တည္-
ၿမိဳ႕ပတ္ရထား
ၿမိဳ႕ပ်က္ခရမ္းပင္
ၿမိဳ႕ျပျပည္ရြာ
ၿမိဳ႕ဖိတ္ေန႔
ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ
ၿမိဳ႕ဝန္
ၿမိဳ႕သိမ္းတပ္

ၿမိဳး
ၿမိဳးၿမိဳးျမျမ
ၿမိဳးၿမိဳးျမက္ျမက္

ျမက္
ျမက္-(ဆား...-)
ျမက္ကလံုး(ျမက္တစ္မ်ဳိး)
ျမက္ၾကားမႈိ
ျမက္ၾကြပ္ရြက္
ျမက္ခုတ္
ျမက္စဥ္းဓား
ျမက္ထံုး
ျမက္နရား
ျမက္ဖုတ္
ျမက္မုန္ညင္း
ျမက္ျမက္(ဓား...ထက္-)
ျမက္ျမက္စား-
ျမက္ျမက္စက္စက္
ျမက္ရိတ္-
ျမက္လက္သည္း
ျမက္လံုး(ျမက္တစ္မ်ဳိး)
ျမက္ေလွ်ာေျမြ
ျမက္သီးခပ္-
ျမက္သင္တုန္း
ျမက္သိမ္

ေျမာက္
ေျမာက္-(ေျမႇာက္၍...-၊ ေလးႏွစ္...)
ေျမာက္(ေတာင္၊ ...)
ေျမာက္ျမား-
ေျမာက္ၿမီ(ေၾကြးၿမီ)

ၿမိဳက္
ၿမိဳက္-(ေလာင္...-)
ၿမိဳက္ခနဲ

ျမင္
ျမင္-(ၾကည့္၍...-)
ျမင္ကြင္းက်ယ္
ျမင္ဆံဝါး
ျမင္ျပင္းကတ္-
ျမင္ျဖဴဝါး
ျမင္ေျမာ္-
ျမင္ေယာင္ျမင္မွား
ျမင္ဝါး

ျမင့္
ျမင့္-(ျမႇင့္၍...-)
ျမင့္ျဖဴး-
ျမင့္သြန္း-

ျမင္း
ျမင္း(သတၱဝါ)
ျမင္းေကာင္းခြာလိပ္
ျမင္းက်ား
ျမင္းႀကိမ္
ျမင္းခံ
ျမင္းခံု(ထုိင္ခံုရွည္)
ျမင္းခံုတုိင္
ျမင္းစဂံုနီပင္
ျမင္းေဇာင္း
ျမင္းဖုေရာဂါ
ျမင္းမုိရ္(ေက်ာက္ပ်ဥ္...)
ျမင္းမုိရ္(စိန္တစ္မ်ဳိး)
ျမင္းမုိရ္ခ်က္အင္း
ျမင္းမုိရ္ေတာင္
ျမင္းမုိရ္ပိတ္
ျမင္းဝံငွက္
ျမင္းသရုိက္နာ
ျမင္းသီလာေက်ာက္
ျမင္းသြားအင္း
ျမင္းဟီ-
ျမင္းအံုး(ကုန္းႏွီးခံ)

ေျမာင္
ေျမာင္(လွ်ဳိ...၊ တစ္...ႏွစ္...)
ေျမာင္က်ပ္
ေျမာင္ေခ်ာက္ၾကား

ေျမာင္း
ေျမာင္း(ေရ...)
ေျမာင္းကာ(ဗိသုကာသံုး)
ေျမာင္းထုိးေရြေပၚ
ေျမာင္းေပါင္

ၿမိဳင္
ၿမိဳင္-(...ဆုိင္-)
ၿမိဳင္(ေတာ...)
ၿမိဳင္က်-
ၿမိဳင္စိန္
ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆုိင္ဆုိင္
ၿမိဳင္ယံ

ျမစ္
ျမစ္-(တား...-)
ျမစ္(ေခ်ာင္း၊ ...)
ျမစ္(ေျမး၊ ...)
ျမစ္(ဝါး...၊ သစ္...)
ျမစ္ကမ္းပါး
ျမစ္က်ဳိးအင္း
ျမစ္က်ဥ္း
ျမစ္ခ်င္းၿပီးေဆး
ျမစ္ေျခာက္နာ
ျမစ္ျခင္းလံုး(ဘူးေမွ်ာ)
ျမစ္ေတြးငွက္
ျမစ္ထာ-
ျမစ္ပ်ဥ္း-
ျမစ္ျပင္
ျမစ္ဖ်ားခံ-
ျမစ္လုိက္ဥပင္
ျမစ္ေလွ်ာက္နာ
ျမစ္ဝွမ္း

ျမည္
ျမည္-(ေအာ္...-)
ျမည္ႀကိဳး-
ျမည္ေၾကြး-
ျမည္တမ္း-
ျမည္တြန္ေတာက္တီး-
ျမည္ဟည္း-
ျမည္ဟိန္း-

ျမည့္
ျမည့္-(ေၾက...-၊ ေဆြး...-၊ ႏူး...-)
ျမည့္-(ဓား...-)
ျမည့္ျမည့္ေၾက-

ျမည္း
ျမည္း-(ဆား...-)
ျမည္း(သတၱဝါ)

ျမတ္
ျမတ္-(ေစ်းေရာင္း၍...-၊ ျမင့္...-)
ျမတ္စြန္း-
ျမတ္သတ္-

ၿမိတ္
ၿမိတ္စုိ႔ဆံထံုး
ၿမိတ္ဆာခ်ည္
ၿမိတ္ဆြဲသရက္
ၿမိတ္ထံုးဒဂၤါး

ျမန္
ျမန္-(လ်င္...-)
ျမန္ဆန္-
ျမန္သန္-

ျမန္း
ျမန္း-(ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္း-)
ျမန္း-(စံ...-၊ ဆင္...-၊ သိမ္း...-၊ ေသြ႕...-)
ျမန္းၾကြ-

ၿမိန္
ၿမိန္-(ထမင္း...-)
ၿမိန္ဆိမ္-
ၿမိန္ဆိမ့္-
ၿမိန္ျမတ္-
ၿမိန္ေရရွက္ေရ

ၿမိန္႔
ၿမိန္႔ၿမိန္႔(...ႀကီးေန-)

ျမဳပ္
ျမဳပ္-(ျမႇဳပ္၍...-)

ျမံဳ
ၿမံဳ-(အသီး...-၊ မိန္းမ...-၊ အနာ...-)
ၿမံဳ(သုိက္...၊ ၾကက္...)
ၿမံဳစိစိ

ျမံဳ႕
ၿမံဳ႕
ၿမံဳ႕-(လက္ဖက္ကုိ...-)

မြ
မြမြေၾက-
မြမြရြရြ

ေမြ
ေမြေတာ္

ေမြ႕
ေမြ႕ႏြန္း
ေမြ႕ရာ
ေမြ႕ေလ်ာ္

ေမြး
ေမြးကၽြတ္နာ
ေမြးခ်င္းေပါက္ေဖာ္
ေမြးစုတ္တဘက္
ေမြးညင္း
ေမြးညႇပ္
ေမြးတံု႔ေမြးလွည့္
ေမြးျမဴ-
ေမြးရွင္ေတာ္
ေမြးသကၠရာဇ္
ေမြးသေႏၶပါ

မြဲ
မြဲ-(မ်က္စိ...-)
မြဲေျခာက္ေျခာက္
မြဲျပာက်-

မြတ္
မြတ္မြတ္ညက္ညက္
မြတ္သိပ္-

မြန္
မြန္(ထူးသံ)
မြန္ျပည္နယ္
မြန္ျမတ္-
မြန္ရည္-

မြန္း
မြန္း-(ေရ...-)
မြန္းတီး-
မြန္းတည့္-
မြန္းတိမ္း-
မြန္းယိမ္း-
မြန္းလတ္

မြမ္း
မြမ္းခၽြန္(စုလစ္...)
မြမ္းျဖင္-
မြမ္းမံ-
မြမ္းမြမ္းညိတ္-

မွ
မွတစ္ပါး

မွာ
မွာၾကား-
မွာတမ္း

မွား
မွားယြင္း-

မီွ
မွီ-(တုိင္ကုိ...-)
မွီကပ္-
မွီျငမ္းျပဳ-
မွီအံုး

မႈ
မႈထမ္းရာထမ္း
မႈျပစ္

မွဴး
မွဴးမတ္

ေမွး
ေမွးေပ်ာ္-
ေမွးမွိတ္-
ေမွးမွိန္-

မွဲ႔
မွဲ႕ေခ်
မွဲ႕ေျခာက္
မွဲ႕စြန္း-
မွဲ႕ေျပာက္
မွဲ႕မည္း
မွဲ႕ရွင္

ေမွာ္
ေမွာ္ခ်ဥ္ပင္
ေမွာ္ညႇိ
ေမွာ္ပညာ
ေမွာ္ရံုေတာ

မႈိ
မႈိၾကြပ္ပင္
မႈိခ်ဳိးမွ်စ္ခ်ဳိး
မႈိခ်ဥ္ပင္
မႈိခၽြန္ပင္
မႈိနားတုိ

မွက္
မွက္(...၊ ျခင္၊ ယင္)
မွကၡရုနာ
မွက္စိမ္းေကာင္

ေမွာက္
ေမွာက္ခံု(...အိပ္-)
ေမွာက္လဲ-
ေမွာက္လွန္-

မွင္
မွင္စာတေစၦ
မွင္ဆံ
မွင္တက္မိ-
မွင္ေမာင္း
မွင္ရုိး(ေစာင္းေကာက္...)
မွင္ေသ-

ေမွာင္
ေမွာင္မည္း-
ေမွာင္ရိပ္က်-

ေမွာင့္
ေမွာင့္ေရာင့္-

မႈိင္
မႈိင္-
မႈိင္ေတြခ်-
မႈိင္ပံုထုတ္-

မႈိင္း
မႈိင္းခံ-
မႈိင္းမႈန္-
မႈိင္းရီ-
မႈိင္းလံုးေကာ္ေဇာ
မႈိင္းအံု႔-

မွည့္
မွည့္-(အမည္...-)
မွည့္-(အသီး...-)
မွည့္ေပ်ာ္-
မွည့္ရြဲ-
မွည့္ရြမ္း-

မွတ္
မွတ္ေက်ာက္
မွတ္က်ံဳ-
မွတ္ခ်က္ခ်-
မွတ္တမ္း
မွတ္ပံုတင္-
မွတ္ျပင္

မွိတ္
မွိတ္-(မ်က္စိ...-)
မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္

မႈတ္
မႈတ္-(မီး...-၊ ပေလြ...-)
မႈတ္(အုန္း...-)

မွန္
မွန္-(ဟုတ္...-၊ ထိ...-)
မွန္(ဖန္၊ ...)
မွန္ကူကြက္
မွန္ကူခ်ည္(မင္းကုိခ်ည္)
မွန္ကူပင္
မွန္ကင္း
မွန္ကန္-
မွန္ခံုး
မွန္စာတုိက္-
မွန္စီေရႊခ်
မွန္ေတာ့ပင္
မွန္တင္ခံု
မွန္တုပ္(လွ်ဳိ႕ဝွက္)
မွန္တမ္း
မွန္ထုပ္(ဗိသုကာသံုး)
မွန္ေပါင္
မွန္ျပသတ္ပံု
မွန္ေျပာင္း
မွန္ျဖဴပင္
မွန္ဘီလူး
မွန္လာပင္
မွန္လွ်င္းပင္
မွန္အိမ္

မွန္း
မွန္း-(...ဆ-)
မွန္း(ေကာင္း...ဆုိး...)
မွန္းေျခ
မွန္းစမ္း
မွန္းဆ-

မွိန္
မွိန္-(အေရာင္...-)

မွိန္း
မွိန္း(...လက္နက္)
မွိန္းစက္-
မွိန္းေန-

မႈန္
မႈန္-(မ်က္စိ...-)
မႈန္ကုပ္ကုပ္
မႈန္ဆန္-
မႈန္မႊား-
မႈန္ရီ-
မႈန္ဝါး-

မႈန္႔
မႈန္႔(ဆန္...၊ ပဲ...)

မႈန္း
မႈန္း-(ေခ်...-)
မႈန္း-(ယာကုိ...-)

ေႁမြ
ေျမြက်င္ေကာင္
ေျမြငန္း
ေျမြစိမ္းၿမီးေျခာက္
ေျမြစြယ္ငရုတ္
ေျမြဆိပ္မႊန္-
ေျမြနားပင္
ေျမြပတံု႔
ေျမြပါ(သတၱဝါ)
ေျမြပါပင္
ေျမြပါးကင္းပါး
ေျမြပုပ္မ
ေျမြျပဒါး
ေျမြေပြး
ေျမြရုိး(လယ္လုပ္ငန္း၊ ပန္းပုလုပ္ငန္း)
ေျမြလက္ပပ္
ေျမြလမၸာယ္
ေျမြလိမ္ေျမြေကာက္
ေျမြသံျဖတ္
ေျမြသံေရာင္
ေျမြေဟာက္
ေျမြအန္ပင္

ႁမြက္
ျမြက္ၾကား-
ျမြက္ေျခြ-

မွ်
မွ်-(ညီ...-)
မွ်-(ေဝ...-)
မွ်(ဤေရြ႕ဤ...၊ မည္ေရြ႕မည္...)
မွ်ေလာက္ရံု

မွ်ား
မွ်ား-(ငါး...-၊ ...ေခၚ-)

ေမွ်ာ
ေမွ်ာ-(ေမ်ာေအာင္...-)
ေမွ်ာစာ
ေမွ်ာပုိက္
ေမွ်ာဘူး

ေမွ်ာ့
ေမွ်ာ့(ေဆြးမ်ဳိးဆက္)
ေမွ်ာ့(သတၱဝါ)
ေမွ်ာ့ကုပ္
ေမွ်ာ့ႀကိဳး
ေမွ်ာ့ေၾကာင္း
ေမွ်ာ့ေရြေပၚ
ေမွ်ာ့လံုး(လက္သမားသံုး)
ေမွ်ာ့ဝမ္း(လက္သမားသံုး)
ေမွ်ာ့ေသြးစမ္း-

ေမွ်ာ္
ေမွ်ာ္-(အစာကုိ...-)
ေမွ်ာ္ကုိး-
ေမွ်ာ္ၾကည့္-
ေမွ်ာ္ငံ့-
ေမွ်ာ္စင္
ေမွ်ာ္မွန္း-
ေမွ်ာ္ရႈ-
ေမွ်ာ္လင့္-

မွ်ဳိ႕
မွ်ဳိ႕က်က္သေရ

မွ်င္
မွ်င္(ခ်ည္...)
မွ်င္ငါးပိ
မွ်င္ပုစြန္
မွ်င္မွ်င္ေသးေသး

မွ်စ္
မွ်စ္(ဝါး...)
မွ်စ္ခ်ဥ္
မွ်စ္စိမ္းခ်ဳိးခ်ဳိး-
မွ်စ္ဆတ္

မွ်ဥ္း
မွ်ဥ္းေပ်ာင္း-
မွ်ဥ္းမွ်ဥ္းဆြဲ-
မွ်ဥ္းသတ္-

ျမႇဴ
ျမႇဴ-(ေခ်ာ့...-)
ျမႇဴၿမႇိဳက္-

ေျမႇး
ေျမႇး(ၾကက္သြန္...)
ေျမႇးကပ္-
ေျမႇးၿငိ-
ေျမႇးယွက္-

ေျမႇာက္
ေျမႇာက္-(ေျမာက္ေအာင္...-)
ေျမႇာက္ကိန္း
ေျမႇာက္ႀကဲ-
ေျမႇာက္ေျခ
ေျမႇာက္စည္
ေျမႇာက္လဒ္

ၿမိႇဳက္
ၿမႇိဳက္-(မီး...-)
ၿမႇိဳက္ခ်ဴ-

ျမႇင့္
ျမႇင့္-(ျမင့္ေအာင္...-)

ေျမႇာင္
ေျမႇာင္-(ကပ္...-)
ေျမႇာင္စား-
ေျမႇာင္ဆြယ္-
ေျမႇာင္ေပါင္-

ေျမႇာင့္
ေျမႇာင့္(ေလး...သံ၊ ရွစ္...ေစတီ)

ေျမႇာင္း
ေျမႇာင္း(ငါးေျခာက္တစ္...)

ျမႇပ္
ျမႇပ္ရုိး(ညႇပ္ရုိး)

ျမႇဳပ္
ျမႇဳပ္-(ျမဳပ္ေအာင္...-)
ျမႇဳပ္(ေရ...)
ျမႇဳပ္ႏွံ-

ျမႇံဳး
ၿမံႇဳး(ငါးဖမ္း...)
ၿမံႇဳးကတံုး
ၿမံႇဳးက်စ္-
ၿမံႇဳးဆင္လိမ္
ၿမံႇဳးေပါင္းလဲ
ၿမံႇဳးဗံုလံု
ၿမံႇဳးရက္ေဖာက္
ၿမံႇဳးရင္ကြဲ
ၿမံႇဳးသားလွည့္

ေမႊ
ေမႊေႏွာက္-

ေမႊ႕
ေမႊ႕ယမ္း-

ေမႊး
ေမႊး-(မီး...-)
ေမႊးၾကဴ-
ေမႊးႀကိဳင္-
ေမႊးထံု-
ေမႊးပ်ံ႕-

မႊတ္
မႊတ္-(လည္ပတ္-)
မႊတ္-(သခြားသီး...-)

မႊန္
မႊန္-(အဆိပ္...-)

မႊန္း
မႊန္း-(ႀကိဳင္...-၊ ပ်ံ႕...-)
မႊန္း-(ဓားျဖင့္...-)
မႊန္း-(ပရိတ္...-)
မႊန္း-(မြန္းေအာင္...-)

ႁမႊာ
ႁမႊာ-(လက္ျဖင့္...-)
ႁမႊာ(တစ္...ႏွစ္...)
ႁမႊာ(အ...ပူး)

ႁမႊင္း
ႁမႊင္း-(ဓားျဖင့္...-)