နကန္း(...တစ္လံုးမွ်မသိ)
နက်ယ္ေကာင္
နက်ယ္ပင္
နဂထာ
နဂဘာရီအုန္း
နဂါးက်စ္တြင္း
နဂါးရံုဘုရား
နဂါးလွည့္
နဂုိမူလ
နဂုိရ္ယာယီ
နငယ္နားပင္းပိတ္
နငယ္အကၡရာ
နႏြင္းမႈန္႔
နပန္းလံုး-
နပုန္းပ႑ဳက္
နပံုသက
နပုလ’ိင္
နဖားႀကိဳး
နဖူး
နဖူးစာ
နဖူးစည္း
နဖူးေရဒူးေရ
နဘူးႏြယ္ပင္
နဘူးလိမ္ပန္းဆြဲ
နေဘထပ္
နမသေလးဆန္
နေမာ္နမဲ့
နယုန္လ
နရား
နရီစည္းဝါး
နရည္းသံ
နရြဲပင္
နလပိန္းတံုး
နဝကမၼ
နဝတတ္ေရအုိင္
နဝမ
နဝရတ္ေက်ာက္
နဝလီလုိက္-
နဝံပီယံ(အသစ္ျဖစ္၍ ႏွစ္သက္ျခင္း)

နာ
နာက်င္-
နာၾကည္း-
နာခံမွတ္သား-
နာတာရွည္
နာနတ္ပုိး
နာနတ္ပင္
နာဖ်ားမက်န္း
နာမည္(နံမည္)
နာမည္မွည့္-
နာရဒဇာတ္
နာရီျပန္(...တစ္ခ်က္)
နာလန္ထ-

နား
နားကပ္နားေတာင္း
နားက်ပ္-
နားၾကားျပင္းကတ္-
နားၾကပ္ကိရိယာ
နားခံေတာ္
နားခ်-
နားၿငီး-
နားစိမ္း-
နားစြန္နားဖ်ား
နားေတာင္း
နားထင္
နားပူနားဆာလုပ္-
နားပူသံက်ပ္
နားပင္းပိတ္
နားပန္
နားပန္းႀကိဳး
နားပန္းကြင္း(လွည္း...)
နားပန္းဆံ
နားဖာေခ်း
နားမွ်ေလသံ့
နားေယာင္ပက္ကား
နားရင္းအုပ္-
နားရည္ဝ-
နားလည္-
နားေဝတိမ္ေတာင္
နားဝင္ပီယံ(နားဝင္ခ်ဳိျခင္း)
နားသန္သီး
နားသယ္
နားအံု

နိ
နိကာယ္ငါးရပ္
နိဂံုးခ်ဳပ္-
နိဂံုးရြာငယ္
နိေျဂာဓာရံုေက်ာင္း
နိတံုေရႊ
နိဒါန္း
နိပါတ္ေတာ္
နိပါတ္ပုဒ္
နိမိတ္ဖတ္-
နိယထံုက်င့္-
နိယာမတရား
နိယံမျပတ္

နီ
နီၾကင္ၾကင္
နီၾကင့္ၾကင့္
နီၾကန္ၾကန္
နီၾကန္႔ၾကန္႔
နီခ်ိပ္-
နီစပ္စပ္
နီစြတ္-
နီတာလံ-
နီတ်ာတ်ာ
နီႏွမ္းႏွမ္း
နီပါးသိမ္ပင္
နီဖလံေရႊ
နီဖန္ဖန္
နီျမန္း-

နီး
နီးကပ္-
နီးစပ္-

ႏု
ႏုႏုထြတ္ထြတ္
ႏုႏုဖပ္ဖပ္
ႏုပ်ဳိ-
ႏုၿဖိဳး-
ႏုမ်စ္-

ႏူး
ႏူးညံ့-
ႏူးၫြတ္-
ႏူးနပ္-

ေန
ေနကုန္ေနခန္း
ေနၾကာပန္း
ေနျခည္
ေနစာျမက္(ေျမစာျမက္)
ေနဆာခံ-
ေနဆာလႈံ-
ေနဆိတ္-
ေနထြတ္တျပဴ
ေနပူက်ဲက်ဲ
ေနပူဆာ
ေနပူလွန္း
ေနေျပာက္ထုိး-
ေနမိဇာတ္
ေနရာထုိင္
ေနရပ္
ေနလၾကစ္-
ေနလၾကတ္-
ေနလ်က္-
ေနလြဲညစာ
ေနလွည့္ပင္
ေနဝင္ဖ်ဳိးဖ်
ေနဝင္ရီတေရာ
ေနဝင္ရုိးရီ
ေနဝန္း
ေနသားတက်
ေနသူရိန္

ေန႔
ေန႔ခ်င္းညခ်င္း
ေန႔ခ်င္းေပါက္
ေန႔ေစ့လေစ့
ေန႔တြက္စီ-
ေန႔နံ
ေန႔လယ္စာ

နဲ႔
နဲ႕-(ႏွဲ႕၍...-)

ေနာ
ေနာေက်-

ေနာ္
ေနာ္
ေနာ္(လာခဲ့...)
ေနာ္ဇာပန္းပင္

နံ
နံ-(အနံ႔...-)
နံ(ေန႔...)
နံကထုိင္မုန္႔
နံက်ဥ္း နံက်ယ္ နံေျပာက္(နိႆယ)
နံငယ္ပုိင္း
နံေစာ္-
နံေစာင္
နံတုိရုိး
နံေတာင္း
နံနံပင္
နံနက္ခ်ိန္ခါ
နံႏွိပ္-
နံပါး
နံပါတ္
နံျပားမုန္႔
နံေဘး
နံမည္(နာမည္)
နံရံအကာ
နံရုိး

နံ႔
နံ႕(အ...၊ ရ...)
နံ႕သာပုငွက္ေပ်ာ
နံ႕သာေပ်ာင္း
နံ႕သာမႈန္႔

ႏို
ႏုိဝင္ဘာလ

ႏို႔
ႏုိ႔ကန္း-
ႏုိ႔စိမ္းဘူး
ႏုိ႔ထိန္း
ႏုိ႔ဓမ္း(ႏုိ႔ခ်ဥ္)
ႏုိ႔ပ်ဥ္းက်-
ႏုိ႔မ်က္သား
ႏုိ႔မႈန္႔
ႏုိ႔ရည္
ႏုိ႔လည္-
ႏုိ႔သည္
ႏုိ႔အတ္ေစာ္နံ-

ႏိုး
ႏုိးႏုိးၾကားၾကား

နက္
နက္ေက်ာ-
နက္ၾကဳတ္-
နကၡတ္တာရာ
နက္ခ်ိပ္-
နက္ျဖန္ခါ
နက္ရႈိင္း-
နက္ဝွမ္း-

ေနာက္
ေနာက္က်ိ-
ေနာက္က်ဳ-
ေနာက္ေၾကာတက္-
ေနာက္ေစ့
ေနာက္ဆုတ္-
ေနာက္ဆံုးပိတ္
ေနာက္တြန္႔-
ေနာက္ထပ္
ေနာက္ပစ္
ေနာက္ပိတ္ေခြး
ေနာက္ပိတ္ဆံုး
ေနာက္ေဖးေနာက္ဖီ
ေနာက္ေယာင္ခံ-

နိဂ္
နိဂၢဟိတ္

နင္
နင္ပဲငဆေျပာ-

နင့္
နင့္နင့္သီးသီး

နင္း
နင္းၾကမ္း
နင္းနယ္-
နင္းႏွိပ္-
နင္းျပား

ေနာင္
ေနာင္ၾကဥ္-

ႏိုင္
ႏုိင္-(စြမ္း-၊ ေအာင္-)
ႏုိင္ငံ

ႏိုင္း
ႏုိင္းခ်င္း

နစ္
နစ္နာ-
နစ္ေမ်ာ-
နစ္ျမဳပ္-
နစ္မြန္း-

နိစ္
နိစ္(ေဗဒင္သံုး၊ ...ဥစ္)
နိစၥဓူဝ
နိစၥဘတ္ဆြမ္း

နည္း
နည္း-(မမ်ား)
နည္း(မည္သူ...)
နည္းနာခံ-
နည္းပါး-

နိဋ္
နိ႒ိတံ

နတ္
နတ္ကနားပြဲ
နတ္ကြန္း
နတ္ကြပ္
နတ္ခ်င္း
နတ္စိမ္း
နတ္ေတာ္လ
နတ္ထိန္း
နတ္ဒုိး
နတ္ရကာပြဲ
နတ္သုဓာ
နတ္သံပစ္-

ႏုတ္
ႏုတ္-(ထုတ္...-)
ႏုတ္ကိန္း
ႏုတ္ပယ္-
ႏုတ္သိမ္း-

နန္
နႏၵမူလိုဏ္
နႏၵဝန္ဥယ်ာဥ္

နန္႔
နန္႔-(ႏွန္႔၍...-၊ လႈပ္-)
နန္႔ေၾကာဆြဲ-
နန္႔နန္႔တက္

နန္း
နန္းႀကီးမုန္႔တီ
နန္းႀကိဳး
နန္းခ်ည္
နန္းစဥ္စာတမ္း
နန္းဆန္-
နန္းရံ(ေစာ္ဘြား)
နန္းရန္(အိမ္ေရွ႕မင္း)
နန္းလံုးႀကိဳင္ပင္

ႏုန္႔
ႏုန္႔နဲ႕-

ႏုန္း
ႏုန္းကၽြံ-
ႏုန္းေျမ

နပ္
နပ္-(ႏွပ္၍...-)
နပ္-(အက်ဳိး...-)
နပ္(တစ္...စာ)
နပ္ေက်ာ္ထမင္း

နိပ္
နိပ္-(ေကာင္းမြန္-)
နိပ္-(ေလ...-)

ႏုပ္
ႏုပ္-(ေသး...-)
ႏုပ္ႏုပ္စဥ္း-

နိဗ္
နိဗၺာန္
နိဗၺိႏၵေတးထပ္

နမ္း
နမ္းထုပ္(မီးေနသည္သံုး)
နမ္းရႈပ္-

နိမ္
နိမ္-(ႏွိမ္၍...-)
နိမၼိတရုပ္ပြားေတာ္

နိမ့္
နိမ့္-
နိမ့္ပ်ပ္-
နိမ့္ေလွ်ာ-
နိမ့္ဝွမ္း-

ႏံု
ႏံုခ်ာ-
ႏံုအ-

ႏံု႔
ႏံု႔- (ဉာဏ္ ...)

ႏံုး
ႏံုးခ်ည့္-
ႏံုးေခြ-

နယ္
နယ္ကန္(ရက္ကန္းသံုး)
နယ္ကၽြံ-
နယ္နိမိတ္
နယ္ပြတ္-
နယ္ဖတ္စား-
နယ္ဖြပ္-
နယ္သတ္-

နိသ္
နိႆယ
နိႆရည္း(နည္း...)

ႏ်ဴ
ႏ်ဴကလီးယား
ႏ်ဴထရြန္

ႏြား
ႏြားကန္ႀကိဳး
ႏြားေခ်းပုိး
ႏြားငတ္ေရက်
ႏြားစာငုတ္ပင္
ႏြားပုိက္
ႏြားၿပီး(သင္းၿပီးႏြား)
ႏြားမတမ္း
ႏြားေျမရင္းပင္
ႏြားလပုိ႔
ႏြားလားဥသဘ
ႏြားလံ-
ႏြားလံႀကိဳး
ႏြားလွ်ာႀကီးပင္
ႏြားသုိးႀကိဳးျပတ္

ႏြဲ႕
ႏြဲ႕ေနာင္း-
ႏြဲ႕ေပ်ာင္း-
ႏြဲ႕လ်-

ႏြံ
ႏြံ(ရံႊ႕...)
ႏြံကၽြံ-
ႏြံနာ-

ႏြမ္း
ႏြမ္းခ်ည့္-
ႏြမ္းနယ္-
ႏြမ္းရိ-
ႏြမ္းေရာ္-
ႏြမ္းလ်-

ႏြယ္
ႏြယ္ခ်ဳိပင္
ႏြယ္ငန္းပင္
ႏြယ္စပ္ပင္
ႏြယ္တန္း
ႏြယ္ႏွမ္းပင္
ႏြယ္ပုပ္ပင္
ႏြယ္ေယာင္ပင္ေယာင္

ႏွ
ႏွမ(ေမာင္...)
ႏွမိႏွေျမာ
ႏွေျမာ-
ႏွလံုးရည္

ႏွာ
ႏွာေခါင္း
ႏွာေခ်-
ႏွာေစး-
ႏွာႏွတ္-
ႏွာပုပ္-
ႏွာမႊန္-
ႏွာယက္ေရ
ႏွာေရာင္
ႏွာေရာင္ခန္း
ႏွာရည္က်-
ႏွာရည္ဆုပ္မုန္႔
ႏွာရြပ္
ႏွာရႈပ္ႀကိဳး

ႏွီး
ႏွီးေၾကာဖ်ာ
ႏွီးတဘက္
ႏွီးေႏွာဖလွယ္-
ႏွီးႏႊယ္-
ႏွီးျဖာ-
ႏွီးသပ္-

ေႏွး
ေႏွးကန္-

ႏွဲ
ႏွဲတံ(ေညာင္ေစးတံ)

ေႏွာ
ေႏွာကိန္း

ႏွံ
ႏွံ(စပါး...)
ႏွံေကာင္
ႏွံစားေျပာင္း
ႏွံစုတ္ငွက္
ႏွံပဲပင္
ႏွံျဖတ္ပုိး
ႏွံအပ္-

ႏွံ႔
ႏွံ႕စပ္-

ႏႈိက္
ႏႈိက္-(ခါးပုိက္...-)
ႏႈိက္ထုတ္-
ႏႈိက္ႏႈိက္ခၽြတ္ခၽြတ္
ႏႈိက္ႏႈိက္ႏွဲႏွဲ
၌(...၊ မွာ၊ တြင္၊ ဝယ္)

ႏွင္
ႏွင္တံ
ႏွင္ထုတ္-

ႏွင္း
ႏွင္းရည္
ႏွင္းသတ္-(ႏွင္းရည္စြဲေအာင္ျပဳ-)
ႏွင္းသပ္-(ႏွင္းရည္လိမ္းသပ္-)
ႏွင္းအပ္-

ေႏွာင္
ေႏွာင္ႀကိဳးတည္း-
ေႏွာင္ဖြဲ႕-
ေႏွာင္အိမ္

ေႏွာင့္
ေႏွာင့္ယွက္-

ေႏွာင္း
ေႏွာင္းတန္ခူးလ

ႏႈိင္း
ႏႈိင္းခ်င့္-
ႏႈိင္းခ်ိန္-
ႏႈိင္းစံ-
ႏႈိင္းတမ္း
ႏႈိင္းႏႈန္း-
ႏႈိင္းယွဥ္-
ႏႈိင္းရွည့္-

ႏွစ္
ႏွစ္ကုန္းတစ္ေကာ့
ႏွစ္ခ်ဳိ႕
ႏွစ္ခ်င္းေပါက္-
ႏွစ္ၿခိဳက္-
ႏွစ္ျခင္းသာသနာ
ႏွစ္ပရိေစၦဒ
ႏွစ္ပါးစံုေမြး
ႏွစ္ပတ္လည္
ႏွစ္ၿမိဳ႕-
ႏွစ္လုိ႔-
ႏွစ္လည္ခါက်ဴး
ႏွစ္သိမ့္-

ႏွတ္
ႏွတ္(ရက္ကန္း...)
ႏွတ္ေၾကာင္းေပး-

ႏႈတ္
ႏႈတ္(ခံတြင္း)
ႏႈတ္ေကာင္းခြန္းၿမိန္
ႏႈတ္က်ဴးလက္လြန္
ႏႈတ္က်ဳိး-
ႏႈတ္ၾကမ္း-
ႏႈတ္ကၽြံ-
ႏႈတ္ခမ္း
ႏႈတ္ခ်ဳိသွ်ဳိတစ္ပါး
ႏႈတ္ခြန္းဆက္-
ႏႈတ္ငံုေဆာင္-
ႏႈတ္တံု႔ျပန္-
ႏႈတ္တုံ႕လွန္-
ႏႈတ္ပူလက္ၾကမ္း
ႏႈတ္ျပန္-
ႏႈတ္လြတ္ရ-
ႏႈတ္လြန္လက္လြန္
ႏႈတ္လွံထုိး-

ႏွန္႔
ႏွန္႔-(နန္႔ေအာင္...-၊ အၿမီး...-)

ႏႈန္း
ႏႈန္း(ေစ်း...)
ႏႈန္းႏႈိင္း-
ႏႈန္းႏွန္း-
ႏႈန္းဖြဲ႕-

ႏွပ္
ႏွပ္-(နပ္ေအာင္...-)
ႏွပ္(ယုိသည့္...)
ႏွပ္ခ်-
ႏွပ္ေခ်း
ႏွပ္ခ်ဳိ႕ပင္
ႏွပ္႐ႈပ္-

ႏွိပ္
ႏွိပ္ကြပ္-
ႏွိပ္စက္-
ႏွိပ္နယ္-

ႏွမ္း
ႏွမ္း-(ရူး...-)
ႏွမ္းၾကတ္ပင္
ႏွမ္းခၽြတ္
ႏွမ္းခၽြတ္ပင္
ႏွမ္းခၽြတ္မုန္႔
ႏွမ္းပင္
ႏွမ္းပ်စ္မုန္႔
ႏွမ္းဖတ္
ႏွမ္းျဖဴး-
ႏွမ္းလ်င္

ႏွိမ္
ႏွိမ္-
ႏွိမ္ခ်ဳိး-
ႏွိမ္နင္း-

ႏွိမ့္
ႏွိမ့္-(နိမ့္ေအာင္...-)
ႏွိမ့္ခ်-

ႏွယ္
ႏွယ္ႏွယ္ရရ

ႏႊာ
ႏႊာ-(အခြံ...-)

ေႏႊး
ေႏႊး-(ေႏြးေအာင္...-)
ေႏႊး-(ႏႊာ-)

ႏႊံ
ႏႊံ-(ႏြံေအာင္...-)
ႏႊံခ်ဳိး-

ႏႊင္
ႏႊင္-(အခြံ...-)