ငေၾကာင္သခြား
ငကၽြဲစပါး
ငခ်ိပ္ေကာက္ညႇင္း
ငစိန္စပါး
ငဆစ္သခြား
ငျပဳပ္သခြား
ငဖုန္းေဆးပင္
ငမွန္ကန္သုိက္
ငေျမႇာင္ေတာင္ပုိး
ငယြန္းစပါး
ငရမန္ငွက္ေပ်ာ
ငရဲႀကီး-
ငရဲခ်ဳိး
ငရံ႕ပတူပင္
ငရုတ္ေကာင္း
ငရုတ္ဆံု
ငရုတ္ပင္
ငလ်င္လႈပ္-
ငသလြန္စပါး
ငအကၡရာ

ငါ
ငါတေကာ

ငါ႔
ငါ့(ငါ)
ငါ့ရွင္(အာဝုေသာ)

ငါး
ငါး
ငါးကတုိး
ငါးက်ည္း
ငါးက်ည္းေျခာက္
ငါးက်ပ္တုိက္
ငါးႀကီးအန္ဖတ္
ငါးၾကင္း
ငါးၾကင္းပြတ္
ငါးေၾကာင္း
ငါးကြမ္းရွပ္
ငါးခံုးမ
ငါးခ်ဥ္
ငါးေျခာက္
ငါးစင္စပ္
ငါးစင္ရုိင္း
ငါးစင္း
ငါးစည္ပူ
ငါးစည္ေဖာင္း
ငါးစုန္း
ငါးစပ္ေစာင္(အထည္)
ငါးဆုပ္လံုးဟင္း
ငါးတံခြန္
ငါးတင္လံုး
ငါးတန္
ငါးတုပ္
ငါးတြပ္-
ငါးထန္းရြက္
ငါးဓားရွည္
ငါးႏုသန္း
ငါးနက္ျပာ
ငါးႏွပ္
ငါးပါးမ
ငါးပိ
ငါးပိရည္
ငါးပိလိမၼာေၾကာ္
ငါးပူတင္း
ငါးေပါင္းေၾကာ္
ငါးပုဏၰား
ငါးပတ္
ငါးပုတ္သင္
ငါးပုန္း
ငါးပုပ္ေျခာက္
ငါးပ်ံ
ငါးျပာစင္း
ငါးေျပတက္သက္ႀကိဳး
ငါးေျပမ
ငါးျပက္
ငါးေဖာင္ရုိး
ငါးေဖာင္ရုိးေျခာက္
ငါးဖန္းမ
ငါးဖိန္း
ငါးဖယ္
ငါးဖယ္ျပန္-
ငါးဖယ္ျဖဴ
ငါးဖ်ံ
ငါးဖ်င္းသလက္
ငါးျဖဴစလြင္
ငါးဘူစီ
ငါးဘဲျဖဴ
ငါးေဘာ့ငန္း
ငါးမုတ္
ငါးမန္း
ငါးမန္းစြယ္လႊ
ငါးမုန္႔
ငါးမ်က္ဆန္က်ယ္
ငါးၿမီးတံသြယ္
ငါးျမင္းရင္း
ငါးျမစ္ခ်င္း
ငါးေျမြထုိး
ငါးမွ်ားခ်ိတ္
ငါးယင္ေပါင္စာ
ငါးရာတြင္းခရီး
ငါးရုဇနပါးမည္း
ငါးရံ႕ဒုိင္း
ငါးရုိးခ်ဳပ္
ငါးရစ္တက္-
ငါးရြဲ
ငါးရွဥ့္
ငါးရွဥ့္ပနီ
ငါးရွဥ့္ပုန္း
ငါးရွဥ့္ၿမီးဓား
ငါးရွဥ့္ေသြးေရာင္
ငါးလူးငါးလဲ
ငါးလင္ပန္း
ငါးလိပ္ေက်ာက္
ငါးလိပ္ျပာ
ငါးဝန္
ငါးသလဲထုိး
ငါးသလိမ္
ငါးသံခ်ိတ္
ငါးသင္တုန္း
ငါးသင္းအံု
ငါးေသတၱာ
ငါးသန္
ငါးဟင္းငံ
ငါးအံုတံု

ငု
ငုစပ္ပင္
ငုစံု(အန္ကစားနည္း)
ငုသိမ္ပင္

ငံ
ငံျပာရည္

ငံ့
င့ံ-(ေစာင့္ေမွ်ာ္-)
င့ံေမွ်ာ္-

ငို
ငုိႀကီးခ်က္မ
ငိုေၾကြး-
ငုိခ်င္းခ်-
ငုိျမည္-
ငုိယုိ-

ေငါက္
ေငါက္ငမ္း-
ေငါက္ဆတ္ဆတ္

ငိုက္
ငုိက္မ်ဥ္း-
ငုိက္ရြမ္း-

ေငါင္း
ေငါင္းငွက္

ငတ္
ငတ္ႀကီးက်-
ငတ္မြတ္ေခါင္းပါး-

ငုတ္
ငုတ္(သစ္...)
ငုတ္တုတ္ထုိင္-

ငန္
ငန္-(ဆား...-)
ငန္က်ိက်ိ
ငန္ၿငိၿငိ
ငန္ပ်ပ်

ငန္း
ငန္း(လုပ္...၊ ကုိင္...)
ငန္းငွက္
ငန္းစြယ္ပင္
ငန္းေဆး
ငန္းေတာ္က်ားေျမြ
ငန္းနီေက်ာ္ေဆး
ငန္းပုပ္ေျမြ
ငန္းျပားတူးရြင္း
ငန္းဖမ္း-
ငန္းဖ်ား
ငန္းဖြဲ႕-
ငန္းရည္မန္းရည္
ငန္းသႏၷိပါတ္နာ

ငုပ္
ငုပ္-(ေပ်ာက္ကြယ္-)
ငုပ္-(ေရ...-)
ငုပ္လွ်ဳိး-

ငမ္း
ငမ္း-(မက္ေမာ-)
ငမ္းငမ္းတက္

ငံု
ငံု-(ဖူး...-)
ငံု-(ေရ...-)
ငံုမိ-

ငံု႔
ငံု႕ၾကည့္-
ငံု႕ခံ-
ငံု႕စံုပစ္
ငံု႕လွ်ဳိး-

ငံုး
ငံုးငံုးတုိ-
ငံုးငွက္
ငံုးတိတိ
ငံုးျမက္ပင္

ငယ္
ငယ္က်ဳိးငယ္နာ
ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်း
ငယ္ထိပ္

ျငာ
ျငာသံေပး-

ျငား
ျငား(သုိ႔ေသာ္...လည္း)

ၿငိ
ၿငိ-(ခ်ိတ္တြယ္-၊ တြယ္ကပ္-)
ၿငိကပ္-
ၿငိစြန္း-

ၿငီး
ၿငီးေငြ႕-
ၿငီးစီစီ
ၿငီးေစာ္နံ-
ၿငီးေနာက္ေနာက္

ျငဴ
ျငဴစူ-

ၿငိဳ
ၿငိဳျငင္-

ၿငိဳး
ၿငိဳး-(ရန္...-)
ၿငိဳးၿငိဳးၿငိမ့္ၿငိမ့္
ၿငိဳးသူရန္ဘက္

ျငင္း
ျငင္းခံု-
ျငင္းဆန္-
ျငင္းတူရိယာ

ေျငာင့္
ေျငာင့္တံသင္း

ျငမ္း
ျငမ္း(မွီရာ)

ၿငိမ္
ၿငိမ္-
ၿငိမ္ခ်က္သားေကာင္း-
ၿငိမ္ဆိမ္-
ၿငိမ္ဝပ္-

ၿငိမ့္
ၿငိမ့္(အ...ပြဲ)
ၿငိမ့္ေညာင္းသာယာ-

ၿငိမ္း
ၿငိမ္း-(ၿငိႇမ္း၍...-)
ၿငိမ္းခ်မ္း-

ငြား
ငြားငြားစြင့္စြင့္

ေငြ
ေငြကုန္ေၾကးက်
ေငြကုန္သံျပာ
ေငြေၾကး
ေငြေခ်-
ေငြထိန္း
ေငြ၏ဒဏ္
ေငြယား
ေငြလည္-

ငွား
ငွားရမ္း-

ငွက္
ငွက္က်ား
ငွက္ႀကီးေတာင္ဓား
ငွက္ႀကီးတံုးစပ္
ငွက္ႀကီးဝန္ပုိ
ငွက္ေခ်းခံ
ငွက္ေျခာက္ရုပ္
ငွက္စပ္
ငွက္တိန္ညင္း
ငွက္ပစ္ေတာင္
ငွက္ေပ်ာပင္
ငွက္ေပ်ာပပ္
ငွက္ေပ်ာဖီးၾကမ္း
ငွက္ေပ်ာဖူး
ငွက္ေပ်ာဖက္
ငွက္ဖ်ားေရာဂါ
ငွက္ဖ်ဥ္းေရာဂါ
ငွက္ျမတ္နား

ၿငႇိမ္း
ၿငိႇမ္း-(ၿငိမ္းေအာင္...-)