<<<<<< ဉ >>>>>>

ဉာဉာဥ္ဉာဏ္ဉတ္ဉာသ္ဉေလးအကၡရာ

ဉာ
ဉာတကာ(ေဆြမ်ဳိး...)
ဉာတိ(ေဆြမ်ဳိး...)

ဉာဥ္
ဉာဥ္(...ဆုိး-၊ ...ေကာင္း-)

ဉာဏ္
ဉာဏ္စဥ္
ဉာဏ္ေတာ္(ဆင္းတု...၊ ေစတီ...)
ဉာဏ္တိမ္-
ဉာဏ္တံုး-
ဉာဏ္ထံု-
ဉာဏ္ႏံု႔-
ဉာဏ္ပညာ
ဉာဏ္မီ-

ဉတ္
ဉတ္ကထိန္

ဉာသ္
ဉာသ္က်မ္း