ဉေလးအကၡရာ

ဉာ
ဉာတကာ(ေဆြမ်ဳိး...)
ဉာတိ(ေဆြမ်ဳိး...)

ဉာဥ္
ဉာဥ္(...ဆုိး-၊ ...ေကာင္း-)

ဉာဏ္
ဉာဏ္စဥ္
ဉာဏ္ေတာ္(ဆင္းတု...၊ ေစတီ...)
ဉာဏ္တိမ္-
ဉာဏ္တံုး-
ဉာဏ္ထံု-
ဉာဏ္ႏံု႔-
ဉာဏ္ပညာ
ဉာဏ္မီ-

ဉတ္
ဉတ္ကထိန္

ဉာသ္
ဉာသ္က်မ္း


ညႀကီးမင္းႀကီး
ညတြင္းခ်င္း
ညေနခ်မ္း
ညေနရီတေရာ
ညလံုးေပါက္
ညသိပ္ေရ
ညအကၡရာ

ညာ
ညာ-(လိမ္...-)
ညာ(လက္ယာဘက္)
ညာတရံမုန္႔
ညာတုိင္(ျမာတုိင္)
ညာဝါျဖန္းသန္း-
ညာဝါး-

ညား
ညား-(ေတြ႕ဆံု-)
ညား-(လင္မယား...-)

ညိ
ညိ-(မီးညႇိ၍...-)

ညီ
ညီညာျဖျဖ
ညီၫြတ္-
ညီမွ်-
ညီလာခံ
ညီအစ္ကုိ
ညီအစ္မ

ညီး
ညီး-(ထြန္းေတာက္-)
ညီးညီးေျပာင္ေျပာင္

ညဳ
ညဳ-
ညဳတုတုခရာတာတာ

ညဲ
ညဲမင္းရုပ္(ယမင္းရုပ္)

ညံ
ညံ-(ဆူ...-)
ညံေကာင္
ညံစာစာ
ညံပင္(ေရသက်ည္းမ်ဳိး)

ညံ့
ညံ့-(ႏူး...-)
ညံ့ေပ်ာင္း-
ညံ့ဖ်င္း-

ညိဳ
ညိဳခ်ိပ္ခ်ိပ္
ညိဳစိမ့္စိမ့္
ညိဳမည္း-

ညိဳ႕
ညိဳ႕ညိဳ႕ဆုိင္းဆုိင္း
ညိဳ႕သက်ည္း

ညိဳး
ညိဳးညိဳးညီးညီး
ညိဳးညိဳးညံညံ
ညိဳးညိဳးညိတ္ညိတ္

ညက္
ညက္ေညာ-
ညက္ညက္ေၾက-

ညင္
ညင္သာ-

ညင္း
ညင္းညင္းသာသာ
ညင္းေပ်ာင္း-

ေညာင္
ေညာင္ကုကၠား
ေညာင္ကန္ၾကက္
ေညာင္ၾကတ္ပင္
ေညာင္ခ်ဥ္ပင္
ေညာင္ညည့္ညည့္
ေညာင္နာနာ
ေညာင္ပတ္ပင္
ေညာင္ေရသြန္း-
ေညာင္ရမ္းေခတ္
ေညာင္ရမ္းတုိင္
ေညာင္လန္းပင္
ေညာင္အုပ္ပင္

ေညာင္း
ေညာင္း-(ၾကာ...-)
ေညာင္း-(ၾသဇာ...-)
ေညာင္းက်ေရာဂါ
ေညာင္းညာ-
ေညာင္းေညာင္းညဳန္းညဳန္း

ညစ္
ညစ္က်ိ-
ညစ္က်ဳ-
ညစ္က်ယ္က်ယ္
ညစ္စုတ္-
ညစ္ညဴး-
ညစ္ညမ္း
ညစ္ထည္း-
ညစ္ထတ္ထတ္
ညစ္ႏြမ္း-
ညစ္ပတ္-
ညစ္ပုပ္-

ညဥ့္
ညဥ့္ကာလ
ညဥ့္ၿခံဳေစာင္
ညဥ့္နက္သန္းေခါင္
ညဥ့္ဦးယံ
ညဥ့္အိပ္ညဥ့္ေန

ညည့္
ညည့္ညည့္(အသံ)

ညည္း
ညည္း(...တုိ႔ ငါတုိ႔)
ညည္းခ်င္း
ညည္းညဴ-
ညည္းတြား-

ညတ္
ညတ္ညတ္(အသံ)

ညိတ္
ညိတ္-(ေခါင္း...-)
ညိတ္ညိတ္မြမ္း-

ညန္
ညန္ပင္(သစ္အယ္မ်ဳိး)

ညပ္
ညပ္-(ညႇပ္၍...-)
ညပ္ညပ္သပ္သပ္

ၫြတ္
ၫြတ္-
ၫြတ္က်ဳိး-
ၫြတ္တုပ္-
ၫြတ္တြား-
ၫြတ္ပက္ၫြတ္ပက္
ၫြတ္ေပ်ာင္း-

ၫြန္
ၫြန္ကၽြံ-
ၫြန္ႏုန္း
ၫြန္ေပ်ာင္း
ၫြန္ပ်စ္

ၫြန္႔
ၫြန္႕-
ၫြန္႕(ဘူး...၊ ခဝဲ...)
ၫြန္႕လန္းရတုခ်နည္း

ညႇာ
ညႇာ-(ငဲ့...-)
ညႇာတာ-
ညႇာတံ

ညႇိ
ညႇိ-(ညီေအာင္...-)
ညႇိ-(မီးညိေအာင္...-)
ညႇိထြန္း-
ညႇိႏႈိင္း-

ညႇီ
ညႇီေစာ္နံ-
ညႇီပုပ္-
ညႇီေဟာက္-

ေညႇာ္
ေညႇာ္ခံေဆး
ေညႇာ္ေစာ္နံ-
ေညႇာ္ပုန္း

ညႇိဳ
ညိႇဳ(တစ္ထြာ တစ္...)
ညိႇဳဆုိင္

ညႇိဳ႕
ညိႇဳ႕-(စိတ္...-)
ညိႇဳ႕(ေလး...)

ညႇိဳး
ညိႇဳးႀကံဳ-
ညိႇဳးခ်ံဳး-
ညိႇဳးေျခာက္-
ညိႇဳးႏြမ္း-
ညိႇဳးျမန္း-
ညိႇဳးေရာ္-
ညိႇဳးသမ္း-

ညႇက္
ညႇက္-(ေသးငယ္-)

ညႇင္း
ညႇင္း-(အမဲသားကုိ...-)
ညႇင္း(ဖဲပြင့္)
ညႇင္း(ေရာဂါ...)
ညႇင္းေျပာက္
ညႇင္းလံုး(ဂီတသံစဥ္)
ညႇင္းလံုးေျပာက္အဆင္

ေညႇာင့္
ေညႇာင့္-

ညႇစ္
ညႇစ္ထုတ္-
ညႇစ္ဖ်စ္-

ညႇဥ္း
ညႇဥ္း-
ညႇဥ္းဆဲ-
ညႇဥ္းဆုိးဆုိး(ညႇဥ္းသုိးသုိး)
ညႇဥ္းပန္း-
ညႇဥ္းသုိးသုိး(ညႇဥ္းဆုိးဆုိး)

ညႇပ္
ညႇပ္-(ညပ္ေအာင္...-၊ ျဖတ္-)
ညႇပ္ပူးညႇပ္ပိတ္
ညႇပ္ပံု
ညႇပ္ရုိး
ညႇပ္ရည္(ထန္း...)
ညႇပ္အုတ္

ၫႊတ္
ၫႊတ္-(ၫြတ္ေအာင္...-)
ၫႊတ္ကြင္း

ၫႊန္
ၫႊန္
ၫႊန္-(လက္ညိႇဳး...-)
ၫႊန္ၾကားခ်က္

ၫႊန္း
ၫႊန္း
ၫႊန္း-(ရည္...-)