ပကတိ
ပကာပ်ဥ္
ပခံုးထမ္း
ပျခဳပ္
ပစိပစပ္
ပေစာက္အကၡရာ
ပဆစ္ပစ္-
ပဆုပ္ပနီေကာင္
ပဥႇာ(မိလိႏၵ...)
ပညာသည္
ပေညာင္ပင္
ပညတ္အမည္
ပဋိဃာတ္
ပဋိညာဥ္
ပဋိပကၡ
ပဋိပတ္
ပဋိဘာန္ဉာဏ္
ပဋိသႏၶာရစကား
ပဋိစၥသမုပၸာဒ္တရား
ပဏာမ(...ညီလာခံ)
ပတဲေကာပင္
ပေတာက္ပရစ္ေျပာ-
ပတတ္ရပ္-
ပထမ
ပေထြး
ပဒိုင္းခတၱာပင္
ပဒုမၼာၾကာ
ပဓာန(အရင္းခံ)
ပနံစား-
ပနံရ-
ပနံသင့္-
ပမာဏ(အတုိင္းအတာ)
ပမာပမည္း
ပမာမခန္႔
ပမုန္းပင္
ပေယာဂ
ပယင္း
ပယတ္(ဌာန္၊ ကရုိဏ္း၊ ...)
ပရေဆး
ပရမာဏုျမဴ
ပရမတ္တရား
ပရဝဏ္(ပရိဝုဏ္)
ပရိကံ
ပရိနိဗၺာန္
ပရိေယသန
ပရိယတ္
ပရိယာယ္ေဝဝုစ္
ပရိဝုဏ္(ပရဝဏ္)
ပရိသတ္
ပေရာပရည္ျပဳ-
ပရံပရ
ပရိကၡရာ
ပရိတ္ခ်ည္
ပရိတ္မႊန္း-
ပရုတ္ပင္
ပရႏၷဝါပင္
ပရမ္းတီးတာေျပာ-
ပရမ္းပတာ
ပလီစိေခ်ာက္ခ်က္
ပလူပ်ံ-
ပေလကတ္(...လံုခ်ည္)
ပလက္တီနမ္
ပလတ္စတာ
ပလတ္စတစ္
ပလိတ္ျပား
ပလုတ္က်င္း-
ပလုတ္တုတ္
ပလုတ္ပေလာင္းစား-
ပလပ္-
ပလိပ္ေရာဂါ
ပလုပ္(ဖာ)
ပလိမ္းပက်ံ
ပလံုး(ေတာင္း)
ပေလြ
ပဝါ
ပဝါရဏာပြဲ
ပေဝဏီ(ထံုးတမ္းစဥ္လာ)
ပေဝသဏီ(ေရွး...)
ပဝတၱိအရပ္
ပသိ
ပသိေရာင္နာ
ပသွ်ဴးခ်ဳပ္
ပေဟဠိ
ပဟုိရ္စည္
ပအံုးပင္
ပအံုးရည္

ပါ
ပါခ်ည္ပါခ်ဲ႕
ပါစင္ေအာင္လြဲ-
ပါစဥ္ေဆး
ပါစြံ
ပါဋလိပုတ္ျပည္
ပါဏာတိပါတ္
ပါတိတ္
ပါဒရက္နာ
ပါေမာကၡ
ပါလဒုတၳာ
ပါဠိပါဌ္သား

ပါး
ပါးကြက္
ပါးေခ်ာင္က်-
ပါးခ်ဳိင့္
ပါးခ်ိတ္ရုိး
ပါးခ်ပ္ႀကိဳး
ပါးေစာင္
ပါးစုန္႔ထြက္-
ပါးစပ္
ပါးနပ္-
ပါးပါးခ်ပ္ခ်ပ္
ပါးပါးလ်ားလ်ား
ပါးပ်ဥ္း
ပါးမုိ႔
ပါးမုန္းေမြး
ပါးၿမိဳင္ေမြး
ပါးရဲထုိး-
ပါးရည္နပ္ရည္
ပါးလ်-
ပါးလွပ္-(ပါးလွ်ပ္-)
ပါးလွ်ပ္-(ပါးလွပ္-)
ပါးသက္နာ
ပါးဟက္(ငါး...)
ပါးအုိ႔နီ

ပိ
ပိစပ္ပဲ
ပိစပ္ပင္
ပိဋကတ္
ပိေတာက္ပင္
ပိတာန္မ်က္ႏွာၾကက္
ပိတုန္း
ပိပိရိရိ
ပိျပား-

ပီ
ပီ-(...ေအာင္ဆုိ-)
ပီနံသီး(ငရုတ္မ်ဳိး)
ပီပီ(...မသိ)
ပီျပင္-
ပီလမ(ေဆာင္းစရာ)
ပီလားေကာင္
ပီေလာပီနံပင္
ပီေလာပင္
ပီသ-

ပု
ပုခက္
ပုဂံေခတ္
ပုစုခရု
ပုစဥ္းေကာင္
ပုစဥ္းထုိးငွက္
ပုစဥ္းရင္ကြဲ
ပုစြန္
ပုစြန္ကယ္ၿမႇံဳး
ပုစြန္ေက်ာ့
ပုစြန္ခ်ဥ္
ပုစြန္ေျခေၾကြပင္
ပုစြန္ေျခာက္
ပုစြန္ခြံ(ေရႊ...)
ပုစြန္စာပင္
ပုစြန္ဆိတ္
ပုစြန္တာရာ
ပုစြန္တုပ္
ပုစြန္လံုး
ပုဆုိး
ပုဆုိးၾကမ္း(အမဲဝမ္းတြင္းသား)
ပုဆုိးဆီး-
ပုဆုိးတန္းတင္
ပုဆစ္တုပ္-
ပုဆိန္
ပုတီး
ပုတီးစိပ္-
ပုတတ္(ဖြတ္၊ ...)
ပုတတ္စာပင္
ပုထုဇဥ္
ပုထုိး
ပုပ်ပ္ပ်ပ္
ပုရပုိက္
ပုေရာဟိတ္
ပုရစ္ေကာင္
ပုရစ္ဖူး
ပုရြက္ေၾကာင္း
ပုရြက္ဆိတ္
ပုရြက္ပ်ံ
ပုလဲကံုး
ပုလင္း
ပုသိမ္ထီး
ပုအိုင့္အုိင့္

ပူ
ပူခ်စ္-
ပူစပ္ပူေလာင္
ပူဆာ-
ပူေဇာ္သကာ
ပူေဇာ္သကၠာရ
ပူညံပူညံ
ပူဒီနာပင္
ပူပင္-
ပူပန္-
ပူပံုပန္း
ပူပံုဖမ္း-
ပူျပင္း
ပူေဖာင္း
ပူရီမုန္႔
ပူရွိန္-
ပူရွိမ္းစပ္ရွိမ္း

ပူး
ပူးကပ္-
ပူးယွက္-
ပူးယွဥ္-
ပူးသတ္-

ေပ
ေပကလတ္ေပကလတ္
ေပကတ္ကတ္
ေပက်ံ-
ေပတံ
ေပတစ္ရာလမ္း
ေပတံုး-(ဉာဏ္...-)
ေပထုပ္
ေပမီ-
ေပေျမႇး
ေပယ်ာလကန္-
ေပယ်ာလထုိး-
ေပေရညစ္ပတ္-

ေပး
ေပးကမ္း-
ေပးေခ်-
ေပးစြန္႔-
ေပးဆပ္-
ေပးေလ်ာ္-
ေပးအပ္-

ပဲ
ပဲ(လူ...၊ နတ္...၊ ဖတ္ရံု...ဖတ္-)
ပဲကတၱီပါ
ပဲကပ္ေၾကာ္
ပဲက်ား
ပဲက်ပ္ပ်ဥ္
ပဲႀကီးခြံတြန္႔-
ပဲခူးတုိင္း
ပဲခြပ္
ပဲငါးပိ
ပဲငံျပာရည္
ပဲစင္းငံု
ပဲေစာင္းလ်ား
ပဲစုန္းျပဴး
ပဲစိမ္းစားဥ
ပဲဆန္
ပဲဆုပ္မုန္႔
ပဲတီခ်ဥ္
ပဲတင္းပဲေက်
ပဲေတာင့္ျပဳတ္ငွက္
ပဲေထြး(ငွက္)
ပဲဒလက္
ပဲနျပား
ပဲနံ႕သာ
ပဲပိစပ္
ပဲပုစြန္
ပဲပုပ္
ပဲယဥ္း
ပဲယြံ
ပဲေလးညႇင္း
ပဲလိပ္
ပဲလြမ္း
ပဲသီတာနာ

ပဲ့
ပဲ့ခ်ိတ္စက္
ပဲ့စင္
ပဲ့တင္ထပ္-
ပဲ့တံုး(ဦးတံုး၊ ...)
ပဲ့ျပင္ဆံုးမ-

ေပါ
ေပါမ်ား-
ေပါယယ္-
ေပါေသာ(လူ...)
ေပါသြပ္သြပ္

ေပါ႔
ေပါ့တန္-
ေပါ့ျပက္ျပက္
ေပါ့ရႊတ္ရႊတ္
ေပါ့ေလ်ာ့-
ေပါ့လွ်ံ-
ေပါ့သြပ္-

ေပၚ
ေပၚေၾကာ့(လူ...)
ေပၚထြန္း-
ေပၚလစီ
ေပၚဦးေပၚဖ်ား

ပံ့
ပံ့-(ကူ...-)
ပံ့ပုိး-
ပံ့သကူပစ္-

ပို
ပုိလွ်ံ-

ပို႔
ပုိ႔ခ်-
ပုိ႔စကတ္

ပိုး
ပုိးက်ဳိင္းေကာင္
ပုိးခ်င္းမ
ပုိးေစးႏွဲ
ပုိးစုန္းၾကဴး
ပုိးစပ္ေကာင္
ပုိးေတာင့္တဲ
ပုိးတံုးလံုး
ပုိးနားသန္ေကာင္
ပုိးပရန္ေကာင္
ပုိးပန္း-
ပုိးဖလံေကာင္
ပုိးမည္းေတာင္စာ(ပုန္းရည္ေတာင္စာ)
ပုိးျမည္ျမဴး(ပုိးရည္ျမဴး)
ပုိးရည္ျမဴး(ပုိးျမည္ျမဴး)
ပုိးေလာက္လမ္း
ပုိးဟပ္

ပက္
ပကၠလာ
ပက္က်ိ
ပက္ခြန္႔(ေလွ...)
ပက္ၿပဲ-
ပက္ဖ်န္း-
ပက္လက္လန္-

ေပါက္
ေပါက္ျခမ္း
ေပါက္ဆီးေပါက္ဆတ္
ေပါက္ဆတ္ေပါက္ဆတ္
ေပါက္ေပါက္ဆုပ္
ေပါက္ပန္းေစ်း
ေပါက္ဖတ္(သတၱဝါ)
ေပါက္လႊတ္ပဲစား
ေပါက္ေသာက္

ပိုက္
ပုိက္က်ဴးကစား-
ပုိက္ကြန္
ပုိက္ခ်ဳပ္-
ပုိက္ၿခံဳ-
ပုိက္စိပ္တုိက္-
ပုိက္ဆံျပား
ပုိက္ဆန္ပင္
ပုိက္တစ္ဖံု
ပုိက္ထုပ္-
ပုိက္ဓမင္း
ပုိက္ျဖား-
ပုိက္ဗဝန္း

ပုဂ္
ပုဂၢလဓိ႒ာန္
ပုဂၢလိကပစၥည္း
ပုဂိၢဳလ္

ပင္
ပင္ကုိမူလ
ပင္က်ပ္ႏုတ္-
ပင္စင္ယူ-
ပင္စည္
ပင္စိမ္းပင္
ပင္နယန္
ပင္နီဆီလင္
ပင္ပန္း-
ပင္ပ်ပ္
ပင္မွည့္
ပင္လံုးကၽြတ္
ပင္လယ္တိမ္

ပင့္
ပင့္ကူမွ်င္
ပင့္ကူေျမႇး
ပင့္ကန္(ေလွ...)
ပင့္ဖိတ္-

ပင္း
ပင္းယေခတ္
ပင္းသကား(လည္ေထာက္)

ေပါင္
ေပါင္(ကန္...၊ ခ်ိန္ခြင္...၊ တံခါး...၊ မွန္...)
ေပါင္ၿခံ
ေပါင္တံ
ေပါင္တုတ္ငွက္
ေပါင္ႏွံ-
ေပါင္ပဲ့ပင္
ေပါင္ပုိးခု-
ေပါင္ပုိးစမ
ေပါင္ပုပ္လက္ပုပ္နာ
ေပါင္ေျမႇာင္-

ေပါင္း
ေပါင္းကုပ္
ေပါင္းကြတ္(ရက္မ...)
ေပါင္းေခ်ာင္
ေပါင္းခ်ဳပ္-
ေပါင္းၿခံဳ-
ေပါင္းေခၽြး
ေပါင္းစည္း-
ေပါင္းစပ္-
ေပါင္းဆံု-
ေပါင္းျပန္ေရ
ေပါင္းေဖာ္-
ေပါင္းယွက္-
ေပါင္းရံုး-
ေပါင္းလန္-

ပိုင္
ပုိင္ရွင္

ပိုင္း
ပုိင္းျခား-
ပုိင္းေျခ
ပုိင္းတန္းခတ္-
ပုိင္းပုိင္းက်ဳိး-
ပုိင္းျဖတ္-

ပစ္
ပစ္ခတ္-
ပစၥယာ(ေစတီ...)
ပစ္စလက္ခတ္
ပေစၥကဗုဒၶါ
ပစၥကၡ
ပစၥင္(...၊ ရင္တား)
ပစၥည္း(သဒၵါ)
ပစၥည္းပစၥယ
ပစၥည္းပစ္ယံ
ပစၥည္းဥစၥာ
ပစၥဳေဒၶရ
ပစၥႏၱရစ္
ပစၥဳပၸန္
ပစ္စြန္႔-
ပစ္တုိင္းေထာင္
ပစ္ပစ္ခါခါ
ပစ္ပယ္-

ပုစ္
ပုစၧာအေမး
ပုစၧန္းနတ္ဝင္

ပဇ္
ပဇၨဳန္

ပဥ္
ပဥၥကာနီပင္
ပဥၥငါးပါး
ပဥၥပြတ္
ပဥၥမ
ပဥၥမံတပ္သား
ပဥၥလက္အတတ္
ပဥၥင္တူရိယာ
ပဥၥင္းခံရွင္ျပဳ-

ပည္း
ပည္းျဖင္-
ပည္းသိပ္-

ပဋ္
ပ႒ာန္းက်မ္း

ပါဌ္
ပါဌ္ဆင့္
ပါဌ္ပါဠိ
ပါဌ္ေလွ်ာက္

ပဏ္
ပ႑ဳကမၺလာ
ပ႑ဳက္နပုန္း
ပ႑ိတ္
ပ႑ာ(လက္ေဆာင္)

ပိဏ္
ပိ႑ပါတ္ဆြမ္း

ပုဏ္
ပု႑ရိက္ၾကာ
ပု႑ရိက္ပင္
ပုဏၰကတုိက္-
ပုဏၰားကြယ္(အိမ္...)
ပုဏၰားတုိင္
ပုေဏၰးမ

ပတ္
ပတ္(ခုနစ္ရက္တစ္...)
ပတ္ကံုးဝန္းက်င္
ပတ္ၾကမ္းတုတ္-
ပတ္ခ်ာလည္-
ပတ္ၿခံ-
ပတ္ေျခာက္က-
ပတ္ခၽြဲနပ္ခၽြဲ
ပတ္စာခြာဖ်ာသိမ္း
ပတၱက်ည္ပင္
ပတၱပုိဏ္ဓူတင္
ပတၱျမား
ပတၱလား
ပတၱာ(တံခါး...)
ပတၱာခံ-
ပတၱာေျမ
ပတ္တီးစည္း-
ပတၱဴစ
ပတ္တုတ္-
ပတၳနာဆုေတာင္း
ပတ္ပတ္နပ္နပ္
ပတ္ပတ္လည္-
ပတ္ပ်ဳိးသီခ်င္း
ပတ္မႀကီး
ပတ္ေျမႇာင္-
ပတ္ယတ္လကၡဏာ
ပတ္ရံ-
ပတ္ရစ္-
ပတ္လည္
ပတ္လံုး(တစ္ႏွစ္...)
ပတ္ဝန္းက်င္
ပတ္သက္-

ပိတ္
ပိတ္ခ်င္းပင္
ပိတ္ခ်ဳပ္-
ပိတ္စပိတ္ထည္
ပိတ္စိမ္းပါး
ပိတ္စြယ္ပင္
ပိတ္ဆုိ႔-
ပိတ္တက်ည္ပင္
ပိတ္တြန္႔
ပိတ္ေပါင္း(ခ်ံဳ...)
ပိတ္ပိတ္သား
ပိတ္ဖံုး-
ပိတ္ဝမ္းကုိက္-
ပိတ္သင္းခတ္ပင္
ပိတ္အုပ္

ပုတ္
ပုတ္ကက္က်ီၾက
ပုတ္ခတ္-
ပုတ္တလုတ္ကစားနည္း
ပုတ္တလုတ္ကန္
ပုတ္ေပါင္း
ပုတ္ျပတ္ငွား-
ပုတ္သင္ညိဳ

ပါဒ္
ပါဒ္ဗီဇနာ

ပုဒ္
ပုဒ္(အဘိဓာန္...)
ပုဒ္ျဖတ္
ပုဒ္မ

ပိုဒ္
ပုိဒ္စံုရတု

ပန္
ပန္ကာ
ပန္ၾကား-
ပန္ဆင္-
ပန္ေတာ္ညိဳျမက္
ပန္ေတာ္ျဖဴျမက္
ပန္တ်ာ
ပန္ထြာ-
ပန္ေထြေဖ်ာ္
ပႏၷက္ငုတ္
ပႏၷက္ရုိက္-
ပႏၷက္သဲ

ပန္း
ပန္း-(ပင္...-)
ပန္း-(...၍တက္-)
ပန္း-(...၍ထြက္-)
ပန္းကန္ျပား
ပန္းကံုး
ပန္းကံုးစြပ္-
ပန္းႀကိဳး
ပန္းခံု
ပန္းခ်ီ
ပန္းခ်ဥ္ေပါင္
ပန္းၿခံ
ပန္းေျခာက္
ပန္းေဂၚဖီ
ပန္းစည္းႀကိဳး
ပန္းစံုငါးပိ
ပန္းစြဲသရက္ပင္
ပန္းဆြဲ(အိမ္...)
ပန္းဆြဲေရက်
ပန္းဆြတ္-
ပန္းညိဳပင္
ပန္းတေမာ့
ပန္းေတာ့
ပန္းတဥ္း
ပန္းတည္ခံု
ပန္းတံုးတုိင္
ပန္းထိမ္
ပန္းထိမ္ငုိပန္း
ပန္းထိမ္ဖုိငွက္
ပန္းနာေရာဂါ
ပန္းႏုပန္းမ
ပန္းပု
ပန္းပဲ
ပန္းျပားပင္
ပန္းေျပးပြဲ
ပန္းေျပာက္
ပန္းပြတ္
ပန္းဖြား
ပန္းမန္
ပန္းမုန္လာ
ပန္းယြန္း
ပန္းရက္
ပန္းရည္စုပ္ငွက္
ပန္းရန္ဆရာ
ပန္းရြဲ
ပန္းလည္တုိင္
ပန္းသုန္းပင္
ပန္းအိပင္

ပိန္
ပိန္ကပ္ကပ္
ပိန္ႀကံဳ-
ပိန္ခ်ည့္-
ပိန္ခ်ပ္
ပိန္ခ်ံဳး-
ပိန္ေျခာက္-
ပိန္ညင္းငွက္(တိန္ညင္းငွက္)
ပိန္ေညႇာ္-
ပိန္ေညႇာင္ေညႇာင္
ပိႏၷဲတုိင္
ပိႏၷဲပင္
ပိႏၷဲပ်ဥ္
ပိန္မသာလိမ္မသာ
ပိန္ရႈံ႕-

ပိန္း
ပိန္း(ေရႊ...ခ်-)
ပိန္းေကာေလွ
ပိန္းက်ားရုိက္-(သနပ္ခါး...-)
ပိန္းတန္းဖိနပ္
ပိန္းပိတ္ေမွာင္-
ပိန္းၿပဲကုိယ္ေရာင္နာ
ပိန္းရုိက္-
ပိန္းဥ

ပုန္
ပုန္ကန္-
ပုႏၷဖုသွ်ဳနကၡတ္

ပုန္း
ပုန္းကြယ္-
ပုန္းစလုတ္ကစားနည္း
ပုန္းညက္ပင္
ပုန္းမၾကည္(ပုဗၺၾကယ္)
ပုန္းမဲစာပင္
ပုန္းရည္ေတာင္စာ(ပုိးမည္းေတာင္စာ)
ပုန္းရည္ေတာင္စာပင္
ပုန္းလွ်ဳိးကြယ္လွ်ဳိး
ပုန္းေအာင္း-

ပပ္
ပပ္-(အသား...-)
ပပ္ၾကားအပ္-
ပပ္ေသးထ-

ပုပ္
ပုပ္(အစိမ္း...၊ အနီ...)
ပုပ္ေစာ္နံ-
ပုပ္စပ္-
ပုပ္ပြ-
ပုပ္အဲ့အဲ့

ပုဗ္
ပုဗၺၾကယ္(ပုန္းမၾကည္)

ပိမ့္
ပိမ့္(ေပအံ့)
ပိမ့္(ဖဲပြင့္)
ပိမ့္(အဖုအ...)

ပံု
ပံု-(စု...-)
ပံုစံ
ပံုတလုတ္ငွက္
ပံုတုိပတ္စ
ပံုေတာင္း(လွည္း...)
ပံုႏွိပ္တုိက္
ပံုပမာ
ပံုပန္းသဏၭာန္
ပံုပ်က္ပန္းပ်က္
ပံုျပမ်ဥ္း
ပံုျပင္
ပံုယင္(အမ်ား)
ပံုလံုတုိင္(ေလွဆုိင္ရာ)
ပံုလံုပင္
ပံုဝတၳဳ
ပံုေသကားက်
ပံုသြန္း-

ပံု႔
ပံု႔ပံု႔

ပံုး
ပံုး(ေရ...)
ပံုးရည္

ပယ္
ပယ္ၾကဥ္-
ပယ္ထုတ္-
ပယ္ရွား-

ပလ္
ပလႅင္

ပုလ္
ပုလႅိင္

ပိုလ္
ပုိလ္(ခ်ိန္ဝန္)

ပိသ္
ပိႆာခ်ိန္

ပ်
ပ်ပုိး
ပ်ပ်(ခ်ဳိ...၊ ငန္...)
ပ်ပ်(ေလညင္း...)
ပ်ပ်ျမင္-

ပ်ာ
ပ်ာကလတ္
ပ်ာကသီ
ပ်ာတိပ်ာေလာင္
ပ်ာပ်ာေလာင္ေလာင္
ပ်ာပ်ာသလဲ
ပ်ာယာခတ္-
ပ်ာယီးပ်ာယာ
ပ်ာေလာင္ခတ္-

ပ်ား
ပ်ားေကာင္
ပ်ားႀကီးစြဲ(ဗိသုကာ)
ပ်ားစားလက္ေဆး
ပ်ားစုပ္ပန္း
ပ်ားစြဲ(ဆင္...)
ပ်ားဆုပ္မုန္႔
ပ်ားတူေကာင္
ပ်ားတူငွက္
ပ်ားတူအံု
ပ်ားပန္းခပ္-
ပ်ားဖေယာင္း
ပ်ားဖြပ္-
ပ်ားဖြပ္ငွက္
ပ်ားရည္
ပ်ားရည္စုပ္ပင္
ပ်ားရည္ဆမ္း(ငွက္ေပ်ာ)
ပ်ားလပုိ႔
ပ်ားသလက္
ပ်ားအံု

ပ်ဴ
ပ်ဴပ်ဴငွာငွာ
ပ်ဴယဥ္ေက်းမႈ

ေပ်ာ့
ေပ်ာ့-(မမာ)
ေပ်ာ့စိစိ
ေပ်ာ့စိေပ်ာ့ညက္
ေပ်ာ့စိေပ်ာ့နဲ
ေပ်ာ့ညံ့-
ေပ်ာ့ေပ်ာ့(သံုးမုိင္...)
ေပ်ာ့ေပ်ာင္း-
ေပ်ာ့ဖတ္(စကၠဴ...)
ေပ်ာ့ဖပ္ဖပ္
ေပ်ာ့ရႊတ္ရႊတ္
ေပ်ာ့အိ-
ေပ်ာ့အိေပ်ာ့နဲ႕

ေပ်ာ္
ေပ်ာ္-(ေန...-၊ ေသ...-)
ေပ်ာ္-(မွည့္၍...-)
ေပ်ာ္-(အရည္...-)
ေပ်ာ္-(အိပ္...-)
ေပ်ာ္စံ-
ေပ်ာ္ျမဴး-
ေပ်ာ္ျမန္း-
ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးထူး-

ပ်ံ
ပ်ံ-(ငွက္...-)
ပ်ံက်သမား
ပ်ံခ်ီဘြဲ႕
ပ်ံေတာ္မူ-
ပ်ံတံတံ နန္႔တန္႔တန္႔
ပ်ံလြန္-
ပ်ံလႊားငွက္
ပ်ံသန္း-

ပ်ံ႕
ပ်ံ႕-(ႀကိဳင္...-)
ပ်ံ႕ၾကြယ္-
ပ်ံ႕ႏွံ႕-
ပ်ံ႕ပ်ဴး-(ရနံ႕...-)
ပ်ံ႕ေမႊး-
ပ်ံ႕မႊန္း-
ပ်ံ႕လြင့္-
ပ်ံ႕သင္း-

ပ်ဳိ
ပ်ဳိဖြံ႕ဖြံ႕
ပ်ဳိမ်စ္-

ပ်ဳိ႕
ပ်ဳိ႕-(ေရာင္ျခည္...-)
ပ်ဳိ႕ကဗ်ာ
ပ်ဳိ႕အန္-

ပ်ဳိး
ပ်ဳိး-(စုိက္...-၊ စကား...-၊ ေမွာင္စ...-)
ပ်ဳိးႀကဲ-
ပ်ဳိးေခ်းခါ-
ပ်ဳိးစည္း
ပ်ဳိးႏုတ္-
ပ်ဳိးေပါ
ပ်ဳိးဖတ္

ပ်က္
ပ်က္ေက်-
ပ်က္စီး-
ပ်က္ျပား-
ပ်က္ၿပိဳ-
ပ်က္ျပဳန္း-
ပ်က္ျပယ္-
ပ်က္ယြင္း-
ပ်က္သုဥ္း-

ေပ်ာက္
ေပ်ာက္ျခင္းမလွေပ်ာက္-
ေပ်ာက္ဆံုး-
ေပ်ာက္ပ်က္-
ေပ်ာက္ျပယ္-
ေပ်ာက္ရွ-

ပ်င္း
ပ်င္းေၾကာဆြဲ-
ပ်င္းေျခာက္ေျခာက္
ပ်င္းတိပ်င္းတြဲ
ပ်င္းေမြးပ်င္းေတာင္
ပ်င္းရိပ်င္းတြဲ

ေပ်ာင္း
ေပ်ာင္းေခြ-
ေပ်ာင္းညံ့-
ေပ်ာင္းၫြတ္-
ေပ်ာင္းႏံုး-
ေပ်ာင္းႏြဲ႕-
ေပ်ာင္းႏြမ္း-
ေပ်ာင္းေပ်ာ့-
ေပ်ာင္းအိ-

ပ်စ္
ပ်စ္-(အရည္...-)
ပ်စ္(ဓနိ...၊ သက္ငယ္...)
ပ်စ္ခၽြဲ-
ပ်စ္ဆြဲႀကီးေန-
ပ်စ္ထူ
ပ်စ္ထူစပါး
ပ်စ္ထုိင္း
ပ်စ္ပ်စ္ညစ္ညစ္
ပ်စ္ပ်စ္ႏွစ္ႏွစ္

ပ်ဥ္
ပ်ဥ္-(ခဲ...-)
ပ်ဥ္ၾကြပ္အုပ္ၾကြပ္
ပ်ဥ္ခံု
ပ်ဥ္ခ်ုပ္
ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္
ပ်ဥ္ျပား
ပ်ဥ္ၿမီးဆက္ေရာင္း-

ပ်ဥ္း
ပ်ဥ္းကတုိးပင္
ပ်ဥ္းေတာ္သိမ္ပင္
ပ်ဥ္းတြဲ-
ပ်ဥ္းပင္
ပ်ဥ္းမပင္
ပ်ဥ္းလွေရႊဝါပင္

ပ်တ္
ပ်တ္ပ်တ္ျမည္-

ပ်ပ္
ပ်ပ္-(နိမ့္-)
ပ်ပ္စပ္-
ပ်ပ္ၫြတ္-
ပ်ပ္နိမ့္-
ပ်ပ္ဝပ္-

ပ်မ္း
ပ်မ္း
ပ်မ္းညႇိ-
ပ်မ္းမွ်ေၾကး
ပ်မ္းမွ်ႏႈန္း

ျပ
ျပ-(ၫႊန္...-၊ ေျပာ...-၊ ဥပမာ...-၊ ေနေရာင္...-)
ျပ(ေဗဒင္သံုး၊ နိစ္...)
ျပခန္း
ျပစားျပေလ်ာ္
ျပဇာတ္ ကဇာတ္
ျပၫႊန္-
ျပၫႊန္း-
ျပဌာန္း -
ျပတုိ႔
ျပတင္းေပါက္
ျပတန္ေဆာင္း
ျပဒါးတုိင္
ျပယုိးယားေက်ာက္
ျပယုဂ္ဥဒါဟရုဏ္
ျပယာယ္
ျပရုပ္(ဟန္ျပ)
ျပလမ္းဒူးလမ္း

ျပာ
ျပာ-(ဆန္...-)
ျပာ-(အေရာင္...-)
ျပာ-(အသံ...-)
ျပာ(မီးဖုိ...)
ျပာကရုိက္ဘာသာ
ျပာခ်-
ျပာဆား
ျပာဋိဟာ
ျပာတီး-
ျပာထုပ္(ေကာက္ညႇင္း...)
ျပာႏွမ္းႏွမ္း
ျပာလဲ့လဲ့
ျပာသုိလ
ျပာသာဒ္
ျပာသိပ္မုိး

ျပား
ျပား(ေတာ)
ျပား(...၍ရယ္-)
ျပားခ်ပ္ခ်ပ္
ျပားျပားဝပ္-

ၿပီ
ၿပီ(လာပါ...)

ၿပီး
ၿပီး-(ဓားလွံ...-)
ၿပီး-(ေရႊအတိ...-)
ၿပီး-(လုပ္ကုိင္...-)
ၿပီးကပစ္
ၿပီးကေပ်ာက္
ၿပီးၿငိမ္း-
ၿပီးစီး-
ၿပီးဆံုး-
ၿပီးၿပီးေပ်ာက္ေပ်ာက္
ၿပီးေျပ-
ၿပီးျပည့္စံု-
ၿပီးျပတ္-
ၿပီးေျမာက္-

ျပဳ
ျပဳ-(မင္း...-၊ ရွင္...-)
ျပဳ(လိမ့္...က်မည္)
ျပဳက်င့္-
ျပဳျပင္-
ျပဳလုပ္-

ျပဴ
ျပဴ-(ေခါင္း...-)
ျပဴျပတင္း

ျပဴး
ျပဴး-(မ်က္လံုး...-)
ျပဴး(တစ္...၊ ႏွစ္...)
ျပဴးတူးေၾကာင္ေတာင္
ျပဴးတူးပ်ာတာ(ပ်ာယီးပ်ာယာ)
ျပဴးတူးၿပဲတဲ

ေျပ
ေျပ-(ေျဖ၍...-)
ေျပ-(အေရာင္...-)
ေျပကံု-
ေျပေခ်ာ-
ေျပၿငိမ္း-
ေျပစာျဖတ္ပုိင္း
ေျပေပ်ာက္-
ေျပေျပ(နီ...၊ မႈန္...)
ေျပျပစ္-(စကားေျပာ...-)
ေျပျပတ္-
ေျပရာေျပေၾကာင္း
ေျပလည္-

ေျပး
ေျပး-(ေရာင္နီ...-)
ေျပးၾကည့္-
ေျပးခုန္ကစားပြဲ
ေျပးပုန္း-

ျပဲ
ၿပဲ-(ၿဖဲ၍...-)
ၿပဲၿပဲစင္-

ျပဲ့
ၿပဲ႕ၿပဲ႕(ထင္ရွား)

ေျပာ
ေျပာ-(စကား...-)
ေျပာၾကြယ္-
ေျပာေျခေျပာလက္
ေျပာစဥ္ဆုိစဥ္
ေျပာထံုးဆုိထံုး
ေျပာပံုဆုိပံု
ေျပာရည္ဆုိရည္

ေျပာ့
ေျပာ့ႀကီးမွဴး
ေျပာ့ေၾကာင္းထုိး-
ေျပာ့ေဆာင္
ေျပာ့ေရြေပၚ
ေျပာ့သား

ၿပိဳ
ၿပိဳ-(ၿဖိဳ၍...-)
ၿပိဳပ်က္-
ၿပိဳလဲ-

ၿပိဳး
ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ျပက္
ၿပိဳးၿပိဳးေျပာက္ေျပာက္
ၿပိဳးၿပိဳးေျပာင္ေျပာင္
ၿပိဳးျပြမ္း-

ျပက္
ျပက္-(ဆား...-)
ျပက္-(လွ်ပ္စစ္...-)
ျပက္(သံုး...တစ္...)
ျပက္ကယ္ျပက္ကယ္
ျပကၡဒိန္
ျပက္ေခ်ာ္ေခ်ာ္
ျပက္ျပက္ထင္ထင္
ျပက္မုသား
ျပက္ရယ္ျပဳ-
ျပက္လံုးထုတ္-
ျပက္သိကာ
ျပက္သန္း-

ေျပာက္
ေျပာက္က်ားတပ္
ေျပာက္က်ိေျပာက္က်ား
ေျပာက္စြန္း
ေျပာက္တိေျပာက္က်ား

ၿပိဳက္
ၿပိဳက္(မုိးတစ္...)
ၿပိဳက္ခနဲ
ၿပိဳက္ၿပိဳက္က်-

ျပင္
ျပင္-(ပ်က္၍...-)
ျပင္က်ယ္
ျပင္ဆင္-
ျပင္ညီ
ျပင္ေတာင္ဦးပင္
ျပင္ပန္းလွ-
ျပင္ျပင္(သူစိမ္း...)
ျပင္သာလိပ္(သတၱဝါ)

ျပင္း
ျပင္း-(ၾကား...-၊ ခံ...-)
ျပင္းထန္-
ျပင္းျပ-
ျပင္းဟုပ္

ေျပာင္
ေျပာင္-(ေခ်ာေမြ႕-)
ေျပာင္(သတၱဝါ)
ေျပာင္ေခ်ာ-
ေျပာင္ေခ်ာ္ေခ်ာ္
ေျပာင္စပ္စပ္
ေျပာင္တလင္းခါ-
ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း
ေျပာင္ေျပာင္ေရာင္ေရာင္
ေျပာင္ၿဖဲၿဖဲ
ေျပာင္ရႊတ္ရႊတ္
ေျပာင္ရႊန္း-
ေျပာင္ေလွာင္-

ေျပာင္း
ေျပာင္း(မီး...၊ ေသနတ္...)
ေျပာင္းပင္
ေျပာင္းၿပိေျပာင္းျပန္
ေျပာင္းျပန္
ေျပာင္းဖူးပင္
ေျပာင္းလဲ-
ေျပာင္းလႊဲ-

ၿပိဳင္
ၿပိဳင္စံရွား-
ၿပိဳင္ဘက္
ၿပိဳင္ယွဥ္-

ၿပိဳင္း
ၿပိဳင္းၿပိဳင္း(အေၾကာ...ထ-)

ျပစ္
ျပစ္ခ်က္
ျပစ္ဆာ
ျပစ္ဒဏ္
ျပစ္မွား-

ျပည္
ျပည္-(က်ီစယ္-)
ျပည္(ဆန္တစ္...)
ျပည္(ၿမိဳ႕ျပ...ရြာ၊ ျမန္မာ...)
ျပည္(ေသြး...)
ျပည္ႀကီးပန္း(ေဗဒါပန္း)
ျပည္စြန္ရြာနား
ျပည္ေတာ္ျပန္(ဂီတသံစဥ္)
ျပည္ေတာ္ျပန္(ဝါမ်ဳိး)
ျပည္တည္-(အနာ...-)
ျပည္တည္တည္လုပ္-
ျပည္ထဲေရး
ျပည္ေထာင္စု
ျပည္ႏွင္ဒဏ္
ျပည္ပန္းညိဳပင္
ျပည္ဖံုးကား
ျပည္လံုးကၽြတ္
ျပည္ဝတ္တည္-

ျပည့္
ျပည့္-(ျဖည့္၍...-)
ျပည့္ကံေကၽြး
ျပည့္က်ပ္-
ျပည့္စင္ပင္
ျပည့္စံု-
ျပည့္ညပ္-
ျပည့္တန္ဆာ
ျပည့္ၿဖိဳး-
ျပည့္မီ-
ျပည့္မြမ္း-
ျပည့္လွ်ံ-
ျပည့္လွ်မ္း-
ျပည့္ဝန္း-
ျပည့္ဝွန္-
ျပည့္သိပ္-

ျပဋ္
ျပ႒ာန္း-

ျပတ္
ျပတ္-(ျဖတ္၍...-)
ျပတ္ဆုိ-
ျပတ္ျပတ္ေျပာ-
ျပတ္လပ္-
ျပတ္သား-

ၿပိတ္
ၿပိတၱာ
ၿပိတ္ျမက္

ျပဳတ္
ျပဳတ္-(ခ်က္...-)
ျပဳတ္-(ျဖဳတ္၍...-)
ျပဳတ္ေၾကာ္ဟင္း
ျပဳတ္ေၾကြ-
ျပဳတ္ဆန္
ျပဳတ္တူ
ျပဳတ္ျပဳတ္(မီးခုိး...ထ-)
ျပဳတ္ျပဳတ္ျပဳန္း-
ျပဳတ္ျပဳတ္ျပဳန္းအသံ
ျပဳတ္ဖတ္
ျပဳတ္ေျဖာ-
ျပဳတ္လုတဲကာ

ျပန္
ျပန္-(အိမ္...-)
ျပန္-(အိပ္မက္...-၊ ဘာသာ...-)
ျပန္(ျဖစ္...ပ်က္...)
ျပန္ကဘက္ႀကိဳးသီခ်င္း
ျပန္ကဟပ္စာစပ္နည္း
ျပန္ၾကား-
ျပန္ေၾကာ္ဟင္း
ျပန္ခရာ
ျပန္တမ္း
ျပန္ေပါင္းထုပ္-
ျပန္ေျပာင္းေျပာဆုိ-
ျပန္လည္ထူေထာင္-
ျပန္လွန္-

ျပန္႔
ျပန္႔-(ျဖန္႔၍...-၊ သတင္း...-)
ျပန္႔က်ဲ-
ျပန္႔ျပဴး-(ေျမ...-)
ျပန္႔ေျပာ-
ျပန္႔ျပန္႔ရန္႔ရန္႔
ျပန္႔ပြား-

ၿပိန္
ၿပိန္ဖ်င္း-

ၿပိန္း
ၿပိန္းျမက္
ၿပိန္းသြမ္း

ျပဳန္း
ျပဳန္း-(ဝက္အူရစ္...-)
ျပဳန္းတီး-

ျပဳပ္
ျပဳပ္ဆတ္ဆတ္(မႏူး)
ျပဳပ္ထ-
ျပဳပ္ရွပ္ရွပ္(မေခ်ာမညက္)

ျပဳဗ္
ျပဳဗၺဖလဂုနီနကၡတ္
ျပဳဗၺဘျဒပုိဒ္နကၡတ္
ျပဳဗၺာသာဠ္နကၡတ္

ျပံဳ
ၿပံဳ-(စု...-၊ တစ္...လံုး)

ျပံဳး
ၿပံဳးစနဲ႕နဲ႕
ၿပံဳးစိစိ
ၿပံဳးၿဖဲၿဖဲ
ၿပံဳးရယ္-
ၿပံဳးရႊင္-

ျပယ္
ျပယ္-(အနံ႔...-)

ျပသ္
ျပႆဒါးရက္
ျပႆနာ

ၿပိသ္
ၿပိႆျပဏီပင္(သန္လ်က္သိမ္ပင္)
ၿပိႆရာသီ

ပြ
ပြေရာင္းေရာင္း
ပြရြ-

ပြား
ပြားစီး-
ပြားျပန္႔-
ပြားမ်ား-

ေပြ
ေပြရႈပ္-
ေပြလီ-
ေပြလိမ္-

ေပြ႕
ေပြ႕အံုး

ေပြး
ေပြးစုန္႔နာ
ေပြးညႇင္း

ပြဲ
ပြဲက်-
ပြဲခ်င္းၿပီး-
ပြဲၿငိမ္း
ပြဲထုတ္-
ပြဲထိန္း-
ပြဲျပတ္-
ပြဲရံ(ပြဲႀကီး...)
ပြဲရံု
ပြဲလမ္းသဘင္
ပြဲသိမ္း-

ပြဲ႕
ပြဲ႕လ်က္

ပြက္
ပြက္စီပြက္စီ
ပြက္ေသးၾကမ္း-

ပြင့္
ပြင့္ခ်ပ္
ပြင့္ငံု
ပြင့္ဆံ
ပြင့္တံ
ပြင့္ဖတ္
ပြင့္မံု
ပြင့္လန္း-
ပြင့္ဝတ္

ပြတ္
ပြတ္-(ႏွမ္း...-)
ပြတ္ကာသီကာ
ပြတ္ေက်
ပြတ္ခံ-
ပြတ္ခံု
ပြတ္ျခမ္းပြတ္လံုး
ပြတ္ေစတီ
ပြတ္စင္
ပြတ္တုိင္လည္-(ေျခ...-)
ပြတ္တြန္း-
ပြတ္သီးပြတ္သပ္

ပြန္
ပြန္-(ေက်...-၊ တတ္...-)

ပြန္း
ပြန္းတီး-
ပြန္းပဲ့-
ပြန္းရိ-
ပြန္းရွ-

ပြပ္
ပြပ္-(ရိ...-)

ႁပြတ္
ျပြတ္(ေရ...)
ျပြတ္ခဲ-
ျပြတ္ငွက္
ျပြတ္တံ
ျပြတ္ျပြတ္က်ဳိး-
ျပြတ္သုိက္ႀကီး
ျပြတ္သိပ္ထုိး-
ျပြတ္အုိး

ႁပြန္
ျပြန္(ေရ...)
ျပြန္က်ပ္
ျပြန္ေခ်ာင္း
ျပြန္တံ
ျပြန္ထြက္-

ႁပြမ္း
ျပြမ္း-(ေရာ...-)