ဖခင္
ဖေစာင္ဖမုိး
ဖတဆုိးမိတဆုိး
ဖတူမိျပား
ဖထုိင္
ဖေနာင့္ဖက်ည္း
ဖမုိး(လက္...၊ ေျခ...)
ဖမ်က္(ေျခ...)
ဖေယာင္းခ်က္
ဖေယာင္းဝါး
ဖရဲပင္
ဖရုိဖရဲ
ဖရင္းခ်ားသီခ်င္း
ဖရံုစိတ္(စြန္ကုပ္...)
ဖရံုဆြဲ
ဖရံုပင္
ဖလဂုနီနကၡတ္
ဖလား
ဖလားစံုကြမ္းအစ္
ဖလံေတာင္ေဝွးပင္
ဖလံပင္
ဖလံျဖဴ
ဖလန္နယ္အက်ႌ
ဖလွယ္-
ဖဝါး
ဖဝါးေျခထပ္
ဖဦးထုပ္အကၡရာ
ဖေအ
ဖေအာင္းပင္

ဖာ
ဖာလာေစ့
ဖာလာနဖိတ္ပင္
ဖာလူဒါအေဖ်ာ္
ဖာလံု

ဖား
ဖား-(ေမာ-)
ဖား-(ရွည္...-)
ဖား(သတၱဝါ)
ဖားခုန္ဖားဆင္း(မညီၫြတ္)
ဖားခံုညင္း
ဖားစည္
ဖားတလက္
ဖားျပဳပ္
ဖားျပဳပ္ဆုတ္ဆုိင္းပင္
ဖားေလာင္းေကာင္
ဖားလားခ်-

ဖိ
ဖိ-(ပိေအာင္...-)
ဖိစီး-
ဖိနပ္ခၽြတ္
ဖိနပ္တစ္ရန္
ဖိႏွိပ္-
ဖိႏွိမ္-
ဖိဖိစီးစီး
ဖိသိပ္-

ဖီ
ဖီဆန္-
ဖီတားဟန္႔-
ဖီလာကန္႔လန္႔
ဖီလာဖဝါး(ျခင္းခတ္နည္း)

ဖီး
ဖီး-(ဝ...-)
ဖီး(ငွက္ေပ်ာ...)
ဖီးၾကမ္းငွက္ေပ်ာ

ဖု
ဖုထစ္-
ဖုထံုး
ဖုသွ်နကၡတ္

ဖူ
ဖူလံု-

ဖူး
ဖူး-(ဘုရား...-)
ဖူး(မျဖစ္...ဘူး)
ဖူးငံု-
ဖူးစာ
ဖူးစာက်ဲ-
ဖူးဖူးမႈတ္-
ဖူးေျမာ္-
ဖူးျမင္-
ဖူးရရူးထ-
ဖူးေရာင္-

ေဖ
ေဖေဖ
ေဖေဖာ္ဝါရီလ

ေဖး
ေဖး(အနာ...)
ေဖးေဖးတက္-
ေဖးမ-

ဖဲ
ဖဲ(ပုိးထည္...ထည္)
ဖဲၾကဥ္-

ဖဲ့
ဖဲ့
ဖဲ့-(ပဲ့ေအာင္...-)
ဖဲ့ထုတ္-
ဖဲ့ရြဲ႕-

ေဖာ
ေဖာျခင္းေသာျခင္း
ေဖာေဖာသီသီ
ေဖာေရာင္-
ေဖာသြပ္-

ေဖာ့
ေဖာ့-(ေပါ့ေအာင္...-)
ေဖာ့ခ်ိတ္(...ပုစြန္)
ေဖာ့ပင္
ေဖာ့ျဖဴေဆးလိပ္
ေဖာ့လံုးေပါင္း(ေခါင္းေပါင္း)

ေဖာ္
ေဖာ္-(ေဆး...-)
ေဖာ္-(ေပၚေအာင္...-)
ေဖာ္က်ဴး-
ေဖာ္စပ္-
ေဖာ္ၫႊန္း-
ေဖာ္ထုတ္-
ေဖာ္ျပ-
ေဖာ္ေရြ-

ဖို
ဖုိ(မီး...)
ဖုိက်င္ထုိး-
ဖုိခံုေလာက္
ဖုိလႈိက္-
ဖုိသီဖတ္သီ

ဖို႔
ဖုိ႔-(ပုိ႔ေအာင္...-)
ဖုိ႔(သူ႕...ငါ့...)
ဖုိ႔မံ-

ဖိုး
ဖုိး(တစ္က်ပ္...ဝယ္-)
ဖုိးေခါင္ငွက္
ဖုိးရုိးဖားရား
ဖုိးဝရုပ္
ဖုိးသူေတာ္

ဖက္
ဖက္-(ပုိက္...-)
ဖက္-(ယွဥ္တြဲ-)
ဖက္စပ္-
ဖက္ဆြတ္ပင္
ဖက္ဆြတ္မုိး
ဖက္တြဲ-
ဖက္ထုပ္
ဖက္ၿပိဳင္-
ဖက္ဖူးေရာင္
ဖက္ယားပင္
ဖက္ယမ္း-
ဖက္ယွဥ္-
ဖက္ရြက္
ဖက္လဲတကင္း
ဖက္လိပ္(တူရိယာ)
ဖက္လိပ္နားေတာင္း
ဖက္ဝန္းပင္
ဖက္သကတ္နာ
ဖက္သခ်ာနာ
ဖက္သက္တေရာ္ပင္
ဖက္သန္းပင္
ဖက္အုပ္ပင္

ေဖာက္
ေဖာက္-(ေပါက္ေအာင္...-၊ ပစ္...-)
ေဖာက္ကားေရာင္းဝယ္-
ေဖာက္ႀကံ့ပင္
ေဖာက္ခ်ည္တိုင္ခ်ည္
ေဖာက္တံ
ေဖာက္ျပား-
ေဖာက္ျပန္-
ေဖာက္ဖ်က္-
ေဖာက္ယြင္း-
ေဖာက္လုပ္-
ေဖာက္လွဲေဖာက္ျပန္-
ေဖာက္သည္ခ်-
ေဖာက္သည္ပင္သည္
ေဖာက္အိတ္(အက်ႌ...)

ဖဂ္
ဖဂၢဳနီနကၡတ္

ဖင္
ဖင္ၿမဲ-

ဖင့္
ဖင့္ႏႊဲ-

ေဖာင္
ေဖာင္(စာ...)
ေဖာင္(လက္ခုပ္တစ္...)
ေဖာင္(ေလွ...)
ေဖာင္စၾကာ
ေဖာင္စီးကဏန္း
ေဖာင္စိမ္း
ေဖာင္တိန္
ေဖာင္ဓမင္း
ေဖာင္ပန္းေလွတက္
ေဖာင္ေဖာင္(စကား...ေျပာ-)
ေဖာင္ဖြဲ႕-
ေဖာင္ေမွ်ာ-

ေဖာင္း
ေဖာင္း(...ၾကက္)
ေဖာင္း(ႏြားတန္ဆာ...)
ေဖာင္းကားၾကက္တူေရြး
ေဖာင္းကားျမက္
ေဖာင္းကန္အုိး
ေဖာင္းစိမ္းပင္
ေဖာင္းဖ်ဥ္း
ေဖာင္းရစ္
ေဖာင္းလံုး
ေဖာင္းဝတ္ျမင္း

ဖိုင္
ဖုိင္တြဲ(စာ...)

ဖိုင့္
ဖုိင့္ဖုိင့္တုတ္တုတ္

ဖည္
ဖည္ယမ္း-

ေဖာဋ္
ေဖာ႒ာဗၺာရံု

ဖတ္
ဖတ္-(စာ...-)
ဖတ္-(ဝါ...-)
ဖတ္(ဟင္း...)
ဖတ္စာ
ဖတ္တငံ့ငံ့
ဖတ္ဖတ္ေမာ-
ဖတ္ရြတ္-
ဖတ္လတ္ဖတ္လတ္က်-
ဖတ္သီဖတ္သီ

ဖိတ္
ဖိတ္-(ေရ...-)
ဖိတ္ၾကားစာ
ဖိတ္စဥ္-
ဖိတ္ဖိတ္ေတာက္-
ဖိတ္ဖိတ္လွ်ံ
ဖိတ္မႏၱကျပဳ-
ဖိတ္လွ်ံ-

ဖုတ္
ဖုတ္-(မီး...-)
ဖုတ္(ဖုန္မႈန္႔)
ဖုတ္ေကာင္
ဖုတ္ၾကည္းသၿဂØဳဟ္-
ဖုတ္ခနဲ
ဖုတ္စု
ဖုတ္တေစၦ
ဖုတ္ပူမီးတုိက္
ဖုတ္ဖုတ္(ျမည္သံ)
ဖုတ္ၿမိႇဳက္-
ဖုတ္လူးငွက္
ဖုတ္လႈိက္ဖုတ္လႈိက္
ဖုတ္သုိက္
ဖုတ္သြင္းရထား(ဖုႆရထား)

ဖန္
ဖန္-(ဝါ...-)
ဖန္(ႀကိမ္...-)
ဖန္ခါးပင္
ဖန္ခုန္ကစား-
ဖန္ခြက္
ဖန္ဆင္း-
ဖန္တလီဖန္တလာ
ဖန္တီဖန္တြတ္
ဖန္တီး-
ဖန္တြတ္တြတ္
ဖန္ပဒုိင္း
ဖန္ဘူး
ဖန္မွန္
ဖန္ရည္
ဖန္ရည္စြန္းသကၤန္း

ဖန္႔
ဖန္႔-(ေျခာက္ေသြ႕-)
ဖန္႔ဖန္႔(ခ်ဥ္...)
ဖန္႔ဖန္႔(ဝါ...)

ဖိန္း
ဖိန္း-(ကုိယ္လက္...-)
ဖိန္းႏႊဲခါ
ဖိန္းဖိန္း(ျမည္သံ)

ဖုန္
ဖုန္-(လမ္း...-)
ဖုန္ပြပြ
ဖုန္ဖုန္(...လိမ္းက်ံ-)
ဖုန္မႈန္႔

ဖုန္း
ဖုန္းဆုိးေတာ
ဖုန္းေတာင္းယာစကာ

ဖပ္
ဖပ္ဖပ္စုိ-

ဖမ္း
ဖမ္းခ်ဳပ္-
ဖမ္းဆီး-

ဖိမ့္
ဖိမ့္ဖိမ့္တုန္-

ဖံု
ဖံု(ေဆးတစ္...၊ ပုိက္တစ္...)
ဖံု(ထုိင္စရာ...)

ဖံုး
ဖံုးကြယ္-
ဖံုးတုန္းလံုးတုန္း
ဖံုးပိတ္-
ဖံုးမသိန္ပင္
ဖံုးလႊမ္း-
ဖံုးဝွက္-
ဖံုးအုပ္-

ဖယ္
ဖယ္ၾကဥ္-
ဖယ္ထုတ္-
ဖယ္ရွား-
ဖယ္ေရွာင္-

ဖိုလ္
ဖုိလ္(မဂ္...)

ဖုသ္
ဖုႆရထား(ဖုတ္သြင္းရထား)

ဖ်
ဖ်(သန္းဥသန္း...)

ဖ်ာ
ဖ်ာ(သင္ျဖဴး...)
ဖ်ာရုိင္သင္ျဖဴး

ဖ်ား
ဖ်ား(အစြန္အ...၊ ျမစ္...ခံ-)
ဖ်ားနာ-
ဖ်ားေရ

ေဖ်ာ့
ေဖ်ာ့-(အေရာင္...-)
ေဖ်ာ့ေတာ့ေတာ့
ေဖ်ာ့ေတာ့နာ

ေဖ်ာ္
ေဖ်ာ္-(ေပ်ာ္ေအာင္...-)
ေဖ်ာ္စပ္-
ေဖ်ာ္ေျဖ-
ေဖ်ာ္ျဖည့္-
ေဖ်ာ္ရည္

ဖ်ံ
ဖ်ံ(သတၱဝါ)
ဖ်ံပင္

ဖ်ဳိး
ဖ်ဳိးဖ်(ေနဝင္...)
ဖ်ဳိးဖ်ဳိးဖ်စ္ဖ်စ္
ဖ်ဳိးဖ်ဳိးဖ်တ္ဖ်တ္(ဖ်တ္ဖ်တ္လတ္လတ္)
ဖ်ဳိးဖ်ဳိးဖ်ပ္ဖ်ပ္

ဖ်က္
ဖ်က္-(ပ်က္ေအာင္...-)
ဖ်က္ေခ်-
ဖ်က္ၿဖိဳ-
ဖ်က္ျဖဳန္း-
ဖ်က္မႈန္း-
ဖ်က္သေဘၤာ
ဖ်က္သိမ္း-

ေဖ်ာက္
ေဖ်ာက္-(ေပ်ာက္ေအာင္...-)
ေဖ်ာက္ဆိပ္ၾကယ္
ေဖ်ာက္ဆိပ္ပင္
ေဖ်ာက္ဖ်က္-

ဖ်င္
ဖ်င္-(ခုတ္...-)
ဖ်င္ထပ္မဂၤလာ
ဖ်င္ဖ်င္(မုိး...ရြာ-)
ဖ်င္အက်ၤ

ဖ်င္း
ဖ်င္း-(ညံ့...-)
ဖ်င္း-(ေရြ-)
ဖ်င္းခ်ာ-
ဖ်င္းပံုဖ်င္းလတ္
ဖ်င္းမႀကီး(ေရာေက်ာ္စပါး)
ဖ်င္းသုဥ္း-
ဖ်င္းသိမ္-
ဖ်င္းသြံ-
ဖ်င္းသြမ္း-

ေဖ်ာင္း
ေဖ်ာင္းဖ်-

ဖ်စ္
ဖ်စ္-(လက္ႏွင့္...-)
ဖ်စ္ညႇစ္ထုတ္-
ဖ်စ္ဖ်စ္ျမည္-

ဖ်ဥ္
ဖ်ဥ္-(ရန္...-)
ဖ်ဥ္တား-

ဖ်ဥ္း
ဖ်ဥ္းနာ
ဖ်ဥ္းဖ်ဥ္းတက္-
ဖ်ဥ္းအုိး

ဖ်တ္
ဖ်တ္ခနဲ
ဖ်တ္ဖ်တ္လတ္လတ္
ဖ်တ္လတ္-

ဖ်န္
ဖ်န္-(ရန္ပြဲ...-)
ဖ်န္ေျဖ-

ဖ်န္း
ဖ်န္း-(ဆြတ္...-)
ဖ်န္းဆြတ္-
ဖ်န္းပက္-
ဖ်န္းသတ္-(နံ႕သာရည္ထံုေစ-)
ဖ်န္းသတ္-(မီးကုိေရျဖင့္...-)
ဖ်န္းသပ္-(နံ႕သာရည္လိမ္းသပ္-)

ဖ်ပ္
ဖ်ပ္ဖ်ပ္(မည္သံ)
ဖ်ပ္ဖ်ပ္ပ်ာပ်ာ
ဖ်ပ္ဖ်ပ္လူး-
ဖ်ပ္ဖ်ပ္လန္႔-

ျဖ
ျဖျဖညီညာ-
ျဖျဖအံု-

ျဖာ
ျဖာ-(ႏွီး...-)
ျဖာထြက္-

ျဖား
ျဖားေယာင္း-

ၿဖီး
ၿဖီး-(ေခါင္း...-)
ၿဖီးစည္-
ၿဖီးထပ္-
ၿဖီးျဖန္းေျပာ-
ၿဖီးလိမ္း-
ၿဖီးလံုးျဖန္းလံုး

ျဖဴ
ျဖဴေကာင္
ျဖဴခါစင္-
ျဖဴခါျပာခါက်-
ျဖဴစပ္စပ္
ျဖဴဆံျမက္
ျဖဴဆြတ္-
ျဖဴဖပ္ျဖဴေရာ္
ျဖဴေျဖာင့္-
ျဖဴေရာ္-
ျဖဴလွပ္-

ျဖဴး
ျဖဴး-(ေျဖာင့္...-)
ျဖဴး-(ျမင့္...-)
ျဖဴး-(သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္...လုိ႔)
ျဖဴး-(အေပၚက...-)
ျဖဴးေျဖာင့္-

ေျဖ
ေျဖ-(စာေမးပြဲ...-)
ေျဖ-(ေျပေအာင္...-)
ေျဖ-(အေမာ...-)
ေျဖၾကား-
ေျဖခၽြတ္-
ေျဖဆည္-
ေျဖေဖ်ာ္-
ေျဖေဖ်ာက္-
ေျဖဖ်န္-
ေျဖျဖတ္-
ေျဖေလွ်ာ့-
ေျဖလႊတ္-(ႀကိဳး...-)
ေျဖသိမ့္-

ျဖဲ
ၿဖဲ-(ၿပဲေအာင္...-)
ၿဖဲ-(သြား...-)
ၿဖဲေျခာက္-
ၿဖဲစပ္စပ္

ေျဖာ
ေျဖာ-(ျပဳတ္...-)
ေျဖာေျဖာ(ဝမ္း...သြား-)
ေျဖာေရ

ေျဖာ္
ေျဖာ္ေျဖာ္(ေသနတ္...ပစ္-)

ၿဖိဳ
ၿဖိဳ-(ၿပိဳေအာင္...-)
ၿဖိဳဖ်က္-
ၿဖိဳလွဲ-

ၿဖိဳး
ၿဖိဳး-(မ်ား-)
ၿဖိဳးၿဖိဳးေျဖာက္ေျဖာက္
ၿဖိဳးၿဖိဳးျဖဳတ္ျဖဳတ္
ၿဖိဳးၿဖိဳးျဖဳန္းျဖဳန္း
ၿဖိဳးဝွန္-
ၿဖိဳးဟံု-

ေျဖာက္
ေျဖာက္ေျဖာက္(ျမည္သံ)

ျဖင္
ျဖင္ပည္း-
ျဖင္မြမ္း-

ျဖင္း
ျဖင္းျဖင္း(ျမည္သံ)

ေျဖာင္
ေျဖာင္ခနဲ(ျမည္သံ)

ေျဖာင့္
ေျဖာင့္စင္း-
ေျဖာင့္တန္း-
ေျဖာင့္ျဖဴး-
ေျဖာင့္မတ္-
ေျဖာင့္မွန္-
ေျဖာင့္သန္း-

ေျဖာင္း
ေျဖာင္းေျဖာင္း(ျမည္သံ)

ၿဖိဳင္
ၿဖိဳင္ၿဖိဳင္(မုိး...ရြာ-)

ျဖစ္
ျဖစ္ကတတ္ဆန္း
ျဖစ္စဥ္
ျဖစ္စဥ္ျပန္တမ္း
ျဖစ္ဆန္းကာ
ျဖစ္ျဖစ္(တစ္ေယာက္...၊ ခဏ...၊ ဘာပဲ...)
ျဖစ္ရုိးျဖစ္စဥ္

ျဖည့္
ျဖည့္-(ျပည့္ေအာင္...-)
ျဖည့္စြမ္း-
ျဖည့္ဆည္း-
ျဖည့္ျဖဴး-

ျဖည္း
ျဖည္းညင္း-
ျဖည္းျဖည္းေဆးေဆး
ျဖည္းသုတ္-

ျဖတ္
ျဖတ္-(ျပတ္ေအာင္...-)
ျဖတ္ကူးတုိ႔
ျဖတ္ခ်ဳိင္-
ျဖတ္ျခင္း(ျခင္းခတ္နည္း)
ျဖတ္ေျခြ-
ျဖတ္စာခ်-
ျဖတ္စားလွ်ပ္စား
ျဖတ္တမ္းစာ
ျဖတ္ထုိးဉာဏ္
ျဖတ္ထံုး
ျဖတ္ႏႈန္း
ျဖတ္မ်ဥ္း
ျဖတ္လမ္း
ျဖတ္လွီး-
ျဖတ္လွဲ-(ခုတ္လွဲ...-)
ျဖတ္သန္း-

ျဖဳတ္
ျဖဳတ္-(ျပဳတ္ေအာင္...-)
ျဖဳတ္ေကာင္
ျဖဳတ္ခနဲ
ျဖဳတ္ျခည္းရုတ္ျခည္း
ျဖဳတ္စိမ္းပုိး
ျဖဳတ္ဖ်ားေရာဂါ
ျဖဳတ္ျဖဳတ္(ျမည္သံ)

ျဖန္
ျဖန္(နက္...)

ျဖန္႔
ျဖန္႔-(ျပန္႔ေအာင္...-)
ျဖန္႔က်င္း-
ျဖန္႔ႀကဲ-
ျဖန္႔ၾကက္-
ျဖန္႔ခ်ိ-
ျဖန္႔ျဖဴး-

ျဖန္း
ျဖန္း-(ညာ...-)
ျဖန္း-(ေလးညႇိဳ႕...-)
ျဖန္း-(ေသြးေလ...-)
ျဖန္းခနဲ
ျဖန္းျဖန္း(ၾကက္သီး...ထ-)
ျဖန္းျဖန္းက်ဳိး-
ျဖန္းျဖန္းကြဲ-
ျဖန္းသန္းေျပာ-

ျဖဳန္း
ျဖဳန္း-(ျပဳန္းေအာင္...-)
ျဖဳန္းေၾကာ(ေက်ာက္အျဖဳန္းေျမေၾကာ)
ျဖဳန္းခနဲ
ျဖဳန္းစပ္ထမင္း
ျဖဳန္းတီး-
ျဖဳန္းျဖဳန္း(ျမည္သံ)
ျဖဳန္းေျမ(ေက်ာက္အျဖဳန္းရွိေသာေျမ)

ျဖဳပ္
ျဖဳပ္-(ႏွာရည္...-)
ျဖဳပ္ျဖဳပ္(ႏွာေခါင္းျမည္သံ)

ျဖံဳ
ၿဖံဳ-(မ...)

ျဖံဳ႕
ၿဖံဳ႕ၿဖံဳ႕(ခ်ဥ္...)

ျဖံဳး
ၿဖံဳးၿဖံဳး(ခ်ဥ္...)

ဖြာ
ဖြာဆန္ႀကဲ-
ဖြာေလာင္ဖြာေလာင္
ဖြာလန္ႀကဲ-

ဖြား
ဖြား-(ေမြး-)
ဖြားဖက္ေတာ္
ဖြားဖက္ပင္
ဖြားရရား
ဖြားသီလ

ေဖြ
ေဖြႏွည္-
ေဖြရွာ-

ေဖြး
ေဖြးေဖြးျဖဴ-
ေဖြးေဖြးလႈပ္-

ဖြဲ
ဖြဲၾကမ္း
ဖြဲျပာ
ဖြဲဖြဲက်-

ဖြဲ႕
ဖြဲ႕-(စာ...-)
ဖြဲ႕ႀကိဳး(ေကာက္လႈိင္း...၊ ႏြား...၊ ေစာင္း...)
ဖြဲ႕ခ်ည္-
ဖြဲ႕စည္း-
ဖြဲ႕ယွက္-

ဖြံ႕
ဖြံ႕-(ထြားက်ဳိင္း-)
ဖြံ႕ၿဖိဳး-

ဖြင့္
ဖြင့္-(ပြင့္ေအာင္...-)
ဖြင့္ခ်-
ဖြင့္ထုတ္-

ဖြတ္
ဖြတ္(သတၱဝါ)
ဖြတ္က်ား
ဖြတ္ေခ်းေျမ
ဖြတ္စအုိနာ
ဖြတ္ဖြတ္ေၾက-
ဖြတ္ၿမီးထုိး-
ဖြတ္သုိနာ
ဖြတ္ဥက်ည္

ဖြပ္
ဖြပ္-(ပ်ား...-၊ ဆန္...-)
ဖြပ္နရားျမက္
ဖြပ္ေလွ်ာ္-

ဖြယ္
ဖြယ္-(ရႊံ႕...-)
ဖြယ္(စား...ေသာက္...)
ဖြယ္ရာ-