ရေကာက္အကၡရာ
ရကန္
ရခုိင္ျပည္နယ္
ရဂံု
ရတနာေရႊခ်ဳိင့္
ရတီ(စိန္ေက်ာက္...)
ရတုပုိဒ္စံု
ရတက္ေပြ-
ရနံ႔
ရနယ္(အျခင္...)
ရဗ(ႏွီးဗန္း)
ရမထာႀကိမ္
ရမင္းပင္
ရမန္ခံ-
ရမယ္ရွာ-
ရလဒ္(သခ်ၤာသံုး)
ရေဝ(နန္း)
ရသ(...စာေပ)
ရဟုိင္းစပါး
ရဟတ္
ရဟႏၱာ
ရဟန္း
ရဟံုးႏြယ္

ရာ
ရာက်ပုဆုိး
ရာေက်ာ္စပါး
ရာခုိင္ႏႈန္း
ရာဇဂုဏ္
ရာဇၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕
ရာဇဌာနီ(ရာဇဓာနီ)
ရာဇတုိင္(ေလွဆုိင္ရာ)
ရာဇဒဏ္
ရာဇဓာနီ(ရာဇဌာနီ)
ရာဇဓံ
ရာဇမတ္
ရာဇမတၱဏ္က်မ္း
ရာဇမတ္သရက္ပင္
ရာဇမာန္
ရာဇဝတ္
ရာဇသံ
ရာဇသတ္
ရာဇူ(ခ်ိန္ခြင္)
ရာတန္ေစ့
ရာထမ္းမႈထမ္း
ရာႏႈန္း
ရာျပည့္အုိင္ခ်င္း
ရာျပတ္
ရာရာသသ
ရာသီထိမ္-
ရာသီဥတု
ရာသက္ပန္
ရာဟုသံေဒါင္း

ရိ
ရိ-(...စုတ္-)
ရိခၽြဲ-
ရိတိတိေျပာ-
ရိနာ
ရိႏြမ္း-
ရိပြပ္-
ရိရြဲ-
ရိရွား-
ရိသဲ့သဲ့လုပ္-

ရီ
ရီတေမွာင္
ရီတေရာ(ေနဝင္...)
ရီေမွာင္-
ရီမႈိင္း-
ရီမႈန္-
ရီေဝ-

႐ူ
ရူတ-
ရူပကာယ
ရူပနိကာယ္
ရူပါရံု

႐ူး
ရူးေၾကာင္ေၾကာင္
ရူးခ်ာခ်ာ
ရူးႏွမ္း-
ရူးသြပ္-

ေရ
ေရက်ဳိငါးပိ
ေရက်က္ေအး
ေရေက်ာက္ေရာဂါ
ေရေၾကာ
ေရၾကက္
ေရခအံုးပင္
ေရခဲျခစ္
ေရခံတည္(ေက်ာက္ပ်ဥ္...)
ေရခပ္-
ေရခ်ဳိး-
ေရခ်င္းယားပင္
ေရခ်မ္းစင္
ေရငန္
ေရငုပ္-
ေရစီးကမ္းၿပိဳနာ
ေရစင္းစင္းေသ-
ေရစုန္ေရဆန္
ေရစိမ္း
ေရဆြတ္-
ေရညႇိ
ေရေညႇာင့္ေကာင္ငွက္
ေရတေကာင္း
ေရတံခြန္
ေရတံေလွ်ာက္
ေရဒီယုိ
ေရနံေခ်း
ေရေႏြးေျဖာ-
ေရပန္းစား-
ေရပံုး
ေရျပင္ညီ
ေရျပန္(က်င္ငယ္)
ေရဖတ္တုိက္-
ေရဖိတ္စပါး
ေရဖ်ဥ္းနာ
ေရဖ်န္း-
ေရမာက်ီ
ေရေမ်ာကမ္းတင္
ေရမ်ဳိ(လည္ပင္း...)
ေရျမဳပ္ပင္
ေရမႈတ္
ေရမႈန္
ေရျမႇဳပ္
ေရႁမႊာ
ေရယက္
ေရယဥ္ေၾကာ
ေရယုန္နာ
ေရရြတ္-
ေရလာေျမာင္းေပး
ေရလဲ
ေရလက္ၾကား
ေရလည္-
ေရလံုျပဳတ္-
ေရဝတီနကၡတ္
ေရေဝေၾကာ
ေရဝပ္-
ေရသက်ည္းပင္
ေရသႏုပ္
ေရသဖန္းပင္
ေရသရဲ(ဘဝဲ)
ေရသီႀကိဳး(ရြက္...)
ေရသီလံငွက္ေပ်ာ
ေရေသာက္ျမစ္
ေရသပၸာယ္-
ေရသြန္-
ေရအနည္
ေရအလ်ဥ္
ေရအီ-

ေရး
ေရးႀကီးခြင့္က်ယ္
ေရးႀကီးသုတ္ပ်ာ
ေရးျခားလိမၼာ-
ေရးျခစ္-
ေရးျခယ္-
ေရးခၽြတ္-
ေရးထံုး
ေရးေရးရိပ္ရိပ္ျမင္-

ရဲ
ရဲစြမ္းသတၱိ
ရဲတင္း(ပုဆိန္)
ရဲေဘာ္ရဲဘက္
ရဲယုိပင္
ရဲဝံ့-

ေရာ
ေရာ-(...ေႏွာ-)
ေရာ(လူ...နတ္...)
ေရာ(အာေမဍိတ္)
ေရာေက်ာ္စပါး
ေရာစပ္-
ေရာျပြမ္း
ေရာယွက္-
ေရာရိေရာရာ
ေရာဟဏီနကၡတ္

ေရာ့
ေရာ့(...၊ စပါး)
ေရာ့(စားေပေရာ့)

ေရာ္
ေရာ္-(ေက်းငွက္...-)
ေရာ္-(သစ္ရြက္...-၊ ညႇိဳး...-)
ေရာ္ရမ္း-

ရံ
ရံ-(ဝန္း...-)
ရံတုိင္(လွည္း...)
ရံပတ္-
ရံဖန္ရံခါ
ရံေရြေတာ္

႐ို
ရုိက်ဳိး-
ရုိၫြတ္-
ရုိေသ-

႐ို႕
ရုိ႕(သူငယ္ခ်င္း...)
ရုိ႕ရုိ႕(ဝက္ေခၚသံ)

႐ိုး
ရုိး(ေခ်ာင္း...၊ ေျမာင္း...)
ရုိးက်ပင္
ရုိးခနဲရိပ္ခနဲ
ရုိးတုိးရိပ္တိပ္
ရုိးတုိးရြတ
ရုိးပိန္ဆံမာ
ရုိးျပတ္(ေကာက္ပင္...)
ရုိးေျဖာင့္-
ရုိးရာဓေလ့
ရုိးရဲ(အေရာင္...)
ရုိးရုိးကုပ္ကုပ္
ရုိးရုိးတန္းတန္း
ရုိးရုိးရြရြ
ရုိးရင္း
ရုိးလား(ခံႏုိင္...)

ရက္
ရက္-(ထရံ...-)
ရက္(မစား...၊ မေသာက္...)
ရက္ကန္းႀကိဳးေျမြ
ရက္ကန္းစင္
ရက္ကန္းရက္-
ရက္ကန္းရွယ္-
ရက္ခ်ိန္း
ရက္ခ်ဳပ္
ရက္ျခာဖ်ား
ရက္စက္-
ရက္စံုသတ္-
ရက္တက္ရည္
ရက္ေဖာက္တန္း
ရက္ေဖာက္ေယာက္-
ရက္မလွ်ဳိ
ရက္ေရာ-
ရက္ရက္(...လွဴ-)
ရက္လည္ဆြမ္းသြတ္-
ရက္သတ္-

ရိက္
ရိကၡာ

႐ုက္
ရုကၡစုိးနတ္

ေရာက္
ေရာက္-(ဆုိက္...-)
ေရာက္တတ္ကရ
ေရာက္တတ္ရာရာ

႐ိုက္
ရုိက္ၾကဴး-
ရုိက္ၾကည္း-
ရုိက္ခတ္-
ရုိက္ခ်ဳန္း-
ရုိက္ေျခာင္း-
ရုိက္ၿခိမ္း-
ရုိက္ေညာင္း-
ရုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝ-
ရုိက္ပုတ္-
ရုိက္လွဲ-
ရုိက္ဟည္း-
ရုိက္အုန္း-

ရင္
ရင္ကမ္းပင္
ရင္က်ပ္ေရာဂါ
ရင္ၾကားေစ့-
ရင္ကြဲၿမႇဳံး
ရင္ခတ္ပင္
ရင္ခုန္-
ရင္ေခ်ာင္-
ရင္ေစ့အက်ၤ
ရင္စုိ႔
ရင္စည္းပဝါ
ရင္တုန္-
ရင္တြန္း(ငါးဖမ္းသည့္...)
ရင္ေပါင္တန္း-
ရင္ျပင္(ဘုရား...)
ရင္ဖံုးအက်ၤ
ရင္ဘတ္
ရင္ရွား-(ထဘီ...ဝတ္-)
ရင္သပ္အံ့ၾသ-
ရင္အုပ္
ရင္အံု

ရင့္
ရင့္က်ဴး-
ရင့္က်က္-
ရင့္ေၾကြး-
ရင့္ရူ-
ရင့္ေရာ္-
ရင့္သီး-

ရင္း
ရင္း-(အနာ...-)
ရင္း(ဆြမ္းခံ...ငွက္သင့္)
ရင္းခ်ာ-
ရင္းစားျပန္-
ရင္းစပ္ပင္-
ရင္းဆြဲရင္းေထာင္
ရင္းတုိက္ပင္
ရင္းေႏွာင္းႏြယ္ပင္
ရင္းျပားပင္
ရင္းမာပင္
ရင္းရဲပင္
ရင္းေရႊပင္

ေရာင္
ေရာင္ျခည္
ေရာင္ျပား
ေရာင္ျပန္ဟပ္-
ေရာင္ရမ္း-(မုိ႔ေဖာင္း-)
ေရာင္လွ်ံေတာ္
ေရာင္ဝွန္
ေရာင္အန္း-(မုိ႔ေဖာင္း-)

ေရာင့္
ေရာင့္တက္-
ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္-

ေရာင္း
ေရာင္းတမ္း
ေရာင္းပန္းလွ-
ေရာင္းရင္း
ေရာင္း၍စြံ-
ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကား-

႐ိုင္
ရုိင္ပတ္
ရုိင္ဖ်ာ
ရုိင္ရုိင္(အမ်ား)

႐ိုင္း
ရုိင္းပင္း-
ရုိင္းပ်-
ရုိင္းပ်ံ႕-

ရစ္
ရစ္(ဗုိင္းငင့္ေသာ...)
ရစ္(ေန...ခဲ့)
ရစ္ငွက္
ရစ္တံထုိး-
ရစ္ပတ္-
ရစ္လိမ္-
ရစ္သီရစ္သီ
ရစ္သန္း-

ရဥ့္
ရဥ့္-(ျဖတ္-)

ရည္
ရည္(ဆယ္မူး...)
ရည္(ေဖ်ာ္...)
ရည္ငံ-
ရည္ၫႊန္း-
ရည္မြန္-
ရည္မွတ္-
ရည္မွန္း-
ရည္ေမွ်ာ္-
ရည္ေရာ္-
ရည္ရြယ္-
ရည္သန္-

ရည္း
ရည္းစားသနံ

ရတ္
ရတၱပိတ္နာ

ရိတ္
ရိတ္ျဖတ္-
ရိတ္လွီး-
ရိတ္သိမ္း-

႐ုတ္
ရုတ္ျခည္း
ရုတ္တရက္
ရုတ္ရက္ခတ္-
ရုတ္ရုတ္(ျမည္သံ)
ရုတ္ရုတ္ရက္ရက္
ရုတ္ရုတ္သဲသဲ

ရန္
ရန္(ျပဳ...၊ မူ...)
ရန္(ဖိနပ္တစ္...၊ လက္ေကာက္တစ္...)
ရန္(အတြင္း...၊ အျပင္...)
ရန္ကုန္တုိင္း
ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕-
ရန္ၿငိမ္း-
ရန္ဆူးရန္ေျငာင့္
ရန္တံု႔မူ-
ရန္ပံုေငြ
ရန္ေျပမာန္ေျပ
ရန္ဖ်ဥ္-
ရန္မာန္ေဘးဒဏ္
ရန္သတၱရုျပဳ-

ရန္း
ရန္း-(သကၤန္း...-)

႐ုန္႔
ရုန္႔-(ခ်ည္...-)
ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္း-

႐ုန္း
ရုန္း-(ခ်ည္...-)
ရုန္း-(လွည္း...-)
ရုန္းကန္-
ရုန္းရင္းဆန္ခတ္

ရပ္
ရပ္-(မတ္တတ္...-)
ရပ္(ဤလည္းတစ္...)
ရပ္တည္-
ရပ္တန္႔-
ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး
ရပ္ဝန္း(မုိးေခါင္ေရရွား...)

ရိပ္
ရိပ္(အ...အာဝါသ)
ရိပ္ကာသီကာ(...ေျပာ-)
ရိပ္ခနဲ
ရိပ္ျခည္(ေစာင္းပါး...)
ရိပ္ၿငိမ္
ရိပ္စားမိ-
ရိပ္တိပ္တိပ္
ရိပ္ဖမ္းသံဖမ္း
ရိပ္ၿမံဳ
ရိပ္ရိပ္လွီး-

႐ုပ္
ရုပ္ကလာပ္
ရုပ္ၾကြ
ရုပ္ၾကြင္း
ရုပ္တုဆင္းတု
ရုပ္ဓာတ္
ရုပ္ေျပာင္
ရုပ္ေျပာင္းရုပ္လႊဲ
ရုပ္ဖ်က္-
ရုပ္ေဖ်ာက္-
ရုပ္ရည္
ရုပ္သိမ္း-

ရမ္
ရမၼက္

ရမ္း
ရမ္းကား-
ရမ္းဆ-
ရမ္းတုတ္-
ရမ္းေရာ္-
ရမ္းသန္းေျပာ-

႐ံု
ရံု-(သကၤန္း...-၊ ဝန္း...-၊ ၿခံဳ...-)
ရံု(ေစ်း...၊ ကုန္ေလွာင္...)
ရံု(ေတာ္...သင့္...)
ရံုဂိုဏ္းတံုဂုိဏ္း

႐ံုး
႐ံုး (တရား ...)
႐ံုးခ်ဥ္း -
႐ံုးစု -
႐ံုးစည္း -
႐ံုးတံဆိပ္
႐ံုးမတီပင္
႐ံုးပင္
႐ံုးျပင္ကနား

ရယ္
ရယ္ၿပံဳး-
ရယ္ျမဴး-
ရယ္ရယ္ဖတ္ဖတ္
ရယ္ရႊန္းဖတ္ရႊန္း
ရယ္သြမ္းေသြး-

ရသ္
ရႆ(ဒီဃ၊ ...)

ရြ
ရြ-(ပြ...-)
ရြစိရြစိ
ရြပုိး
ရြပုိးထုိး-
ရြရြၾကြပ္ၾကြပ္

ရြာ
ရြာႀကိဳး-(မုိး...-)
ရြာနီးခ်ဳပ္စပ္
ရြာသူႀကီး
ရြာသြန္း-(မုိး...-)

ရြား
ရြား-(ဆုိး...-)

ေရြ
ေရြ-(သစ္...-)
ေရြေပၚ(လက္သမားသံုး)
ေရြေဖာ္-

ေရြ႕
ေရြ႕-(ေရႊ႕၍...-)
ေရြ႕(ျဖစ္သ...ပ်က္သ...)
၍(သမၺႏၶ)
ေရြ႕ရွား-(ေရြ႕လ်ား-)
ေရြ႕လ်ား-(ေရြ႕ရွား-)
ေရြ႕ေလ်ာ-(ကာလ...-)

ေရြး
ေရြးႀကီးပင္
ေရြးခ်ယ္-
ေရြးထုတ္-
ေရြးႏုတ္-

ရြဲ
ရြဲ-(မွည့္...-၊ မ်က္ရည္...-)
ရြဲ(ကြမ္း...၊ ငါး...)
ရြဲလံုး

ရြဲ႕
ရြဲ႕ေစာင္း-

ရြံ
ရြံရွာ-(စက္ဆုပ္...-)

ရြံ႕
ရြံ႕ေၾကာက္-
ရြံ႕တီးရြံ႕တြံ႕

ရြက္
ရြက္-(ေခါင္းျဖင့္...-)
ရြက္(ေလွ...၊ သစ္...)
ရြက္က်င္
ရြက္ၾကမ္းေရက်ဳိ(သာမန္)
ရြက္ေၾကြေတာ
ရြက္ခ်ပ္
ရြက္ထည္
ရြက္ပုန္းသီး
ရြက္ဖ်င္
ရြက္အုပ္သီး

ရြတ္
ရြတ္-(လူ...-)
ရြတ္(အမာ...၊ အမဲ...)
ရြတ္ေစာင္
ရြတ္တိရြတ္ထုိး
ရြတ္တီ(ဖားဖုိ)
ရြတ္တြ-
ရြတ္ဖတ္-
ရြတ္အံ-

ရြပ္
ရြပ္ဆတ္-
ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံ

ရြမ္း
ရြမ္း-(ငုိက္...-၊ အုိ...-)
ရြမ္း-(စည္...-)
ရြမ္း-(သစ္သီးမွည့္...-)
ရြမ္း(လူစိမ္းလူ...)
ရြမ္းျပင္း(ဆီးသီး...)

ရြယ္
ရြယ္-(ရည္...-၊ ခ်ိန္...-)
ရြယ္တူတန္းတူ
ရြယ္မွန္း-

ရွ
ရွ-(ဓား...-)
ရွ-(အရသာ...-)
ရွလကာရည္

ရွာ
ရွာႀကံ-
ရွာခ်ည္ဖ်င္
ရွာပန္းထည္
ရွာေဖြ-

ရွား
ရွား-(ေရွာင္...-၊ ဖယ္...-)
ရွားေစး
ရွားေစာင္းလက္ပပ္ပင္
ရွားေစာင္းသိဂၤနိက္ပင္
ရွားပါး-
ရွားမီးက်ီး
ရွားေရပါးေရ

ရွိ
ရွိ-(တူညီအနက္)
ရွိ-(ပညာ...-၊ ဂုဏ္...-)
ရွိ-(အတၳိအနက္)
ရွိခုိး-

႐ႈ
ရႈဆိတ္-
ရႈေထာင့္
ရႈမၿငီး
ရႈေမွ်ာ္-

႐ွဴ
ရွဴ-(အသက္...-)
ရွဴနာရႈိက္ကုန္း

႐ွဴး
ရွဴး-(အဖ်ား...-)
ရွဴးတုိက္-
ရွဴးပ်ံ(သတၱဝါ)
ရွဴးရွဴးရွားရွား
ရွဴးရွဴးရွဲရွဲ

ေရွ႕
ေရွ႕တုိးေနာက္ဆုတ္

ေရွး
ေရွးရႈ-
ေရွးဦးေရွးဖ်ား

ရွဲ
ရွဲ-(ခြာ...-)
ရွဲရွဲ(ျမည္သံ)

ေရွာ
ေရွာေစာင္
ေရွာတုိးမုိးႀကိဳး
ေရွာေရွာရွဴရွဴ

ရွံ
ရွံေစာင္
ရွံသားပိတ္

႐ႈိ႕
ရႈိ႕-(မီး...-)
ရႈိ႕ၿမိႇဳက္-

႐ႈိး
ရႈိးတုိးရွန္႔တန္႔

ရွက္
ရွက္-
ရွက္ကုိးရွက္ကန္း
ရွက္ရမ္းရမ္း-
ရွက္ေသြးျဖန္း-
ရွက္အမ္းအမ္း

ေရွာက္
ေရွာက္ရႊာမုိး
ေရွာက္သီး

႐ႈိက္
ရႈိက္ကုန္း
ရႈိက္ႀကီးတငင္
ရႈိက္ပက္-
ရႈိက္ရွဴ-

ရွင္
ရွင္-(အသက္...-)
ရွင္(...မဟာသီလဝံသ)
ရွင္ကစၥည္းပင္
ရွင္ခန္းေသခန္း
ရွင္ပင္ေပါင္းလည္း
ရွင္ျပဳ-
ရွင္ဘုရင္
ရွင္လိင္ျပန္-
ရွင္သာမေဏ
ရွင္သူငယ္(...ဂမုန္း)
ရွင္သန္-

ရွင္း
ရွင္း-(ေျဖ...-)
ရွင္းတမ္း(ေငြစာရင္း...)
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း

ေရွာင္
ေရွာင္ၾကဥ္-
ေရွာင္တခင္
ေရွာင္တိမ္း-
ေရွာင္ဖယ္-
ေရွာင္ရွား-

ရွစ္
ရွစ္(...ဂဏန္း)

ရွဥ့္
ရွဥ့္(သတၱဝါ)
ရွဥ့္ၿမီးဆပ္စပါး

ရွဥ္း
ရွဥ္း(ႏြားတစ္...)

ရွည္
ရွည္က်ဴး-(ကာလ...-)
ရွည္ၾကာ-
ရွည္ေမ်ာ-
ရွည္လံ-
ရွည္လ်ား-

႐ႈတ္
ရႈတ္ခ်-
ရႈတ္ရႈတ္(ျမည္သံ)

ရွိန္
ရွိန္(အ...အဟုန္)
ရွိန္ရွိန္ေတာက္(...ပူ-)

ရွိန္း
ရွိန္းခနဲဖိန္းခနဲ
ရွိန္းခုိ
ရွိန္းၿပီး-
ရွိန္းအံ့ဆာဟာ
ရွိန္းစပ္-
ရွိန္းလဲ့လဲ့

႐ႈန္း
ရႈန္းရႈန္း(ျမည္သံ)

ရွပ္
ရွပ္ေကာင္
ရွပ္တုိက္-
ရွပ္ျပဳပ္-
ရွပ္ရွပ္(သဲႏွင့္...)
ရွပ္အက်ၤ

႐ႈပ္
ရႈပ္-(နမ္း...-)
ရႈပ္ေထြး-
ရႈပ္ယွက္ခတ္-
ရႈပ္လိမ္-

ရွမ္း
ရွမ္းေခ်ေခ်-
ရွမ္းၿငိမ္းစပါး
ရွမ္းျပည္နယ္

ရွိမ္း
ရွိမ္းစပ္ -
ရွိမ္းလဲ့လဲ့

႐ႈံ႕
ရႈံ႕-(ေျမေၾကာ...-၊ ႏွာေခါင္း...-)
ရႈံ႕ခ်ည္ႏွပ္ခ်ည္
ရႈံ႕တြန္႔-

႐ႈံး
ရႈံး-(က်...-)
ရႈံးနိမ့္-
ရႈံးပင္

ေရႊ
ေရႊ-(ေစာင္း-)
ေရႊက်ီ-
ေရႊက်င္-
ေရႊက်င္ခပ္ပဝါ
ေရႊႀကိဳ
ေရႊခ်ီဆႏြင္းမကင္း
ေရႊခ်ီမႈန္႔
ေရႊခ်ည္ထုိးအထည္
ေရႊတိဂံုေစတီ
ေရႊတံတုိင္းပင္
ေရႊတစ္ဆုပ္ေဆး
ေရႊပိန္းခ်-
ေရႊျပားခတ္-
ေရႊပြတ္-
ေရႊဖီမုိးလြတ္လက္ဖက္ေျခာက္
ေရႊမ်က္ပါးခတ္-
ေရႊမ်ဥ္းဓမၼသတ္
ေရႊမႈန္ဝါး
ေရႊယက္ျပား
ေရႊရည္စိမ္-
ေရႊေလွာင္စကၠဴ
ေရႊအပ္ငရုတ္

ေရႊ႕
ေရႊ႕ေျပာင္း-

ရႊံ႕
ရႊံ႕ေစး
ရႊံ႕ၫြန္႔
ရႊံ႕ပုပ္
ရႊံ႕ဗြက္

ရႊင္
ရႊင္ပ်-
ရႊင္ၿပံဳး-
ရႊင္ျမဴး-
ရႊင္လန္း-

ရႊန္း
ရႊန္း-(အေရာင္...-)
ရႊန္းရႊန္းစားစား
ရႊန္းရႊန္းေဝ-

ရႊပ္
ရႊပ္ပက္-

ရႊမ္း
ရႊမ္း-(အရည္...-)
ရႊမ္းရႊမ္းစုိ-
ရႊမ္းရႊမ္းဖပ္ဖပ္
ရႊမ္းရႊမ္းအိ-