ဆတူ
ဆတက္ထမ္းပုိး
ဆႏြင္းမကင္းမုန္႔
ဆလတ္ရြက္
ဆလိမ္အကၡရာ

ဆာ
ဆာ-(ထမင္း...-)
ဆာ(နားပူနား...)
ဆာေလာင္မြတ္သိပ္-

ဆား
ဆား
ဆားက်င္း
ဆားခတ္-
ဆားငန္သီး
ဆားပုပ္
ဆားပ်ားသင့္-
ဆားျပက္-
ဆားျဖဴး
ဆားမီးဖုတ္
ဆားျမက္-
ဆားျမည္း-

ဆီ
ဆီ
ဆီေၾကာ္မုန္႔
ဆီၾကည္
ဆီေခ်း
ဆီခ်ဳိလိပ္
ဆီခ်က္
ဆီဆံု
ဆီျပန္ဟင္း
ဆီပြတ္-
ဆီပြတ္က်ည္ေပြ႕
ဆီဘူးဆြဲ
ဆီမီးျမင္းမုိရ္ပြဲ
ဆီလည္ေရလည္
ဆီေလ်ာ္-
ဆီသတ္-
ဆီဦးေထာပတ္

ဆီး
ဆီး-(တား...-)
ဆီး-(ပုဆုိး...-)
ဆီးကန္႔-
ဆီးႀကိဳ-
ဆီးခံု
ဆီးခ်ဴ-
ဆီးခ်ဳိေရာဂါ
ဆီးခ်ိပ္ပင္
ဆီးခ်ဳပ္-
ဆီးၿခိဳက္
ဆီးေစာင္းပင္
ဆီးစပ္
ဆီးတန္႔-
ဆီးပနီပင္
ဆီးပင္
ဆီးျဖဴပင္
ဆီးရည္
ဆီးဝမ္း

ဆု
ဆုထူးပန္-
ဆုလာဘ္

ဆူ
ဆူႀကံဳနိမ့္ျမင့္
ဆူညံ-
ဆူၿဖိဳး-
ဆူလြယ္နပ္လြယ္
ဆူလွယ္

ဆူး
ဆူးေကာက္နက္ပင္
ဆူးက်င့္ပင္
ဆူးၾကမ္းပုိးပင္
ဆူးခ်ံဳ
ဆူးေျငာင့္ခလုတ္
ဆူးဆူးရားရား(အမ်က္ျပင္းစြာ)
ဆူးတပ္
ဆူးပေလြပင္
ဆူးပန္းေတာင္းပင္
ဆူးပန္းပင္
ဆူးပုပ္ပင္
ဆူးရစ္ပင္

ေဆး
ေဆးကလာပ္ေက်ာ္
ေဆးကုလားမ
ေဆးကင္ပိမ့္ပင္
ေဆးကတ္ေၾကးပင္
ေဆးက်-(ဓား...-)
ေဆးေၾကာ-
ေဆးၾကမ္း(ပေယာဂ...)
ေဆးခတ္-
ေဆးေခ်း
ေဆးေျခာက္
ေဆးဂဠဳန္ပင္
ေဆးဂႏၶမာပင္
ေဆးဆုိးပန္းရုိက္
ေဆးတဘက္(ေဆးျပင္းလိပ္...)
ေဆးတံ
ေဆးတုိ႕ဖတ္
ေဆးတစ္ဖံု
ေဆးတစ္မည္
ေဆးတစ္လံုးပင္
ေဆးထမင္းခ်ဳိး
ေဆးဒန္း
ေဆးပဲစိတ္
ေဆးေပါ့လိပ္
ေဆးျပင္းလိပ္
ေဆးေဖာ္ေၾကာဖက္
ေဆးဖုိးဝါးခ
ေဆးဖက္ဝင္-
ေဆးမိ-
ေဆးမန္က်ည္း
ေဆးၿမီးတုိ
ေဆးေျမြပါ
ေဆးရံု
ေဆးသုတ္-
ေဆးအုိးပုပ္ပင္

ဆဲ
ဆဲေရးတုိင္းထြာ-

ေဆာ
ေဆာလ်င္-

ေဆာ္
ေဆာ္ၾကဴး-
ေဆာ္ေႃကြး-
ေဆာ္ဖန္-
ေဆာ္ရြမ္း-
ေဆာ္ၾသ-

ဆံ
ဆံ-(ဆက္...-)
ဆံက်င္(ဆံထုိး)
ဆံက်စ္ရေသ့
ဆံခ်-
ဆံျခည္(နာရီ...)
ဆံျခည္ေထြး
ဆံျခည္မွ်င္
ဆံစု
ဆံစပ္
ဆံေတာက္
ဆံထုိးဆံညႇပ္
ဆံထံုး
ဆံႏွိပ္
ဆံပင္ရိတ္-
ဆံပတ္
ဆံၿမိတ္
ဆံရစ္ဝုိင္း
ဆံလ်ဥ္
ဆံအိတ္ခ်-

ဆံ့
ဆံ့-(ဝင္...-)

ဆို
ဆုိျမည္-
ဆုိေယာင္ျမည္တမ္း-
ဆုိရွယ္လစ္

ဆို႔
ဆုိ႔ပိတ္-
ဆုိ႔ၿမိဳ႕-

ဆိုး
ဆုိးခနဲဆတ္ခနဲ
ဆုိးဆုိးဆတ္ဆတ္
ဆုိးတူေကာင္းဖက္
ဆုိးမ်ဳိးခံ-
ဆုိးယုတ္-
ဆုိးရည္
ဆုိးရြား-(ဆုိးဝါး-)
ဆုိးဝါး-(ဆုိးရြား-)
ဆုိးသြမ္း-

ဆက္
ဆက္ကပ္-
ဆက္ေၾကး
ဆက္ခံ-
ဆက္စပ္-
ဆက္ဆံ-
ဆက္တုိက္
ဆက္ႏႊယ္-
ဆက္ရက္ငွက္

ေဆာက္
ေဆာက္ေၾကာင္း
ေဆာက္ခံုး(လက္သမားသံုး)
ေဆာက္ခ်ဥ္ပင္
ေဆာက္တည္-
ေဆာက္ဓား
ေဆာက္ႏွင္း-
ေဆာက္ပင္
ေဆာက္ပုတ္(လက္သမားသံုး)
ေဆာက္ျဖတ္(...လက္ေကာက္)
ေဆာက္လိပ္(သတၱဝါ)
ေဆာက္လုပ္-

ဆိုက္
ဆုိက္ကပ္-
ဆုိက္ဆုိက္ၿမိဳက္ၿမိဳက္

ဆင္
ဆင္ကပ္(အိမ္...၊ ေက်ာင္း...)
ဆင္ေက်ာ့ဖမ္း-
ဆင္ႀကံႀကံ-
ဆင္ၾကန္ျမင္းၾကန္
ဆင္ကြန္း(စုန္း)
ဆင္ခူလည္ျပတ္နာ
ဆင္ေခ်းတံုးဆပ္ျပာ
ဆင္ေျခကန္-
ဆင္ေျခဆင္လက္
ဆင္ေျခဖံုး
ဆင္ေျခေလွ်ာေျမ
ဆင္ျခင္-
ဆင္ျခင္တံုတရား
ဆင္တူယုိးမွား
ဆင္တံုးမႏြယ္ပင္(ဆင္သမႏြယ္ပင္)
ဆင္ထိန္းျမင္းထိန္း
ဆင္ႏွာေမာင္းပင္
ဆင္ပစ္ေျမြ
ဆင္ျပာသည္းပင္
ဆင္ျပင္-
ဆင္ေျပာင္
ဆင္ဖိနပ္နာ
ဆင္မုန္ယုိ-
ဆင္ျမန္း-
ဆင္ယင္-
ဆင္ရာတိမ္မုိး
ဆင္ရံ-(ဆင္ဖမ္း-)
ဆင္လဲျမင္းမပ္
ဆင္လိမ္ၿမႇံဳး
ဆင္သငယ္
ဆင္သမႏြယ္ပင္(ဆင္တံုးမႏြယ္ပင္)
ဆင္ေသျမင္းလဲ
ဆင္အံငွက္ေပ်ာ

ဆင္း
ဆင္းတုေတာ္
ဆင္းေတာင့္ဆင္းရဲ

ေဆာင္
ေဆာင္ၾကဥ္း-
ေဆာင္ဓား
ေဆာင္ပုဒ္
ေဆာင္ပန္း
ေဆာင္ပံုတင္-
ေဆာင္ပ်ံ
ေဆာင္ရြက္-

ေဆာင့္
ေဆာင့္ႀကီးေအာင့္ႀကီး
ေဆာင့္ေၾကာင့္ထုိင္-
ေဆာင့္ၾကြားၾကြား

ေဆာင္း
ေဆာင္းထပ္သား
ေဆာင္းၿဖီးနာ
ေဆာင္းေမးခါးနာ
ေဆာင္းေမးခါးပင္
ေဆာင္းၿမီးနာ

ဆိုင္
ဆုိင္ကနား
ဆုိင္တည္-
ဆုိင္ပံုထုိး-(ေကာက္လႈိင္း...-)
ဆုိင္ၿပိဳင္-

ဆိုင္း
ဆုိင္းငံ့-
ဆုိင္းထမ္း
ဆုိင္းဘုတ္

ဆစ္
ဆစ္ -
    ေဈးဆစ္ -
    ထုဆစ္္ -
ဆစ္ဆစ္ဖုဖု
ဆစ္ဆြက္
ဆစ္ပုိး
ဆစ္ဖလစ္
အဆစ္အျမစ္
အဆစ္ေတာင္း -

ဆည္
ဆည္-(ကန္...-)
ဆည္တမံ
ဆည္တံ့-
ဆည္ေျမာင္း

ဆည္း
ဆည္းကပ္-
ဆည္းဆာအခ်ိန္
ဆည္းပူး-
ဆည္းလည္း

ဆဋ္
ဆ႒မ

ဆတ္
ဆတ္-(စိတ္...-)
ဆတ္(သတၱဝါ)
ဆတ္ေကာ့လတ္ေကာ့
ဆတ္ခနဲ
ဆတ္ခ်ဳိႏု
ဆတ္ခ်ဳိရစ္ပင္
ဆတ္ေဆာ့-
ဆတ္ဆတ္ၾကား-
ဆတ္ဆတ္ႀကဲ
ဆတ္ဆတ္ခါ-
ဆတ္ဆတ္တုန္-
ဆတ္ဆန္တည္-
ဆတ္တငံ့ငံ့
ဆတၱာသည္
ဆတ္တြန္႔အထည္
ဆတ္ထုပ္(ပုစြန္...)

ဆိတ္
ဆိတ္-(လက္ျဖင့္...-)
ဆိတ္(သတၱဝါ)
ဆိတ္ေခ်းပင္
ဆိတ္ခ်ဳိ(သံႏုတ္)
ဆိတ္ၿငိမ္-
ဆိတ္ဆြန္း(အနည္းငယ္)
ဆိတ္နံပင္
ဆိတ္ႏုိ႔ပင္
ဆိတ္ႏုိ႔မုန္႔
ဆိတ္ဖဲ့-
ဆိတ္ဖြား
ဆိတ္သုဥ္း-

ဆုတ္
ဆုတ္-(ေနာက္...-)
ဆုတ္ကန္ကန္-
ဆုတ္ကပ္(...တက္ကပ္)
ဆုတ္ကပ္ၿမႇဳံး
ဆုတ္ခံခံ-
ဆုတ္ဖဲ့-
ဆုတ္ၿဖဲ-
ဆုတ္ယုတ္-

ဆဒ္
ဆဒၵန္ဆင္

ဆန္
ဆန္-(ေခတ္...-)
ဆန္-(စုန္...-)
ဆန္ေကာ(ဆန္ျပာကိရိယာ)
ဆန္ကုန္ေျမေလး
ဆန္ေက်ာ္ဆန္ၾကမ္း
ဆန္ကြဲဆန္ႏုပ္
ဆန္ခါ(ဆန္ေကာ...)
ဆန္ခါက်ဲ
ဆန္ခါခံုး
ဆန္ခါစိပ္
ဆန္ခတ္(လံုးႀကီးတင္...)
ဆန္ေခ်ာင္(ၾကက္ဥ...)
ဆန္ပန္းေပါက္ေပါက္
ဆန္ပံုးရည္
ဆန္ျပာ-
ဆန္ေျပာင္းပင္
ဆန္ျပဳတ္
ဆန္ျဖဳန္း
ဆန္ဖြပ္-
ဆန္လတ္
ဆန္လံုးတီး

ဆန္႔
ဆန္႔-(စန္႔ေအာင္...-)
ဆန္႔က်င္ဘက္
ဆန္႔တငင္ငင္
ဆန္႔တန္း-

ဆန္း
ဆန္း-(လ...-)
ဆန္း(ျပဳ...ကာမွ်)
ဆန္းၾကယ္-
ဆန္းစစ္-
ဆန္းျပား-
ဆန္းအလကၤာ

ဆုန္း
ဆုန္း-(သကၤန္း...-)
ဆုန္း(...၊ ဟသၤပဒါး)
ဆုန္းဆ-

ဆပ္
ဆပ္-(အေႂကြး...-)
ဆပ္ကပ္ပြဲ
ဆပ္ကံုးလည္ဆြဲ
ဆပ္စပါး
ဆပ္ျပာ
ဆပ္သြားပင္
ဆပ္သြားဖူးပင္
ဆပ္သြားဘီး

ဆိပ္
ဆိပ္(ေလွ...၊ လွည္း...)
ဆိပ္(အ...)
ဆိပ္ကမ္း
ဆိပ္က်ပင္
ဆိပ္ခံသမၺန္
ဆိပ္ဖလူးပင္
ဆိပ္ဖူးပင္

ဆုပ္
ဆုပ္(ထမင္း...)
ဆုပ္ကုိင္-
ဆုပ္နယ္-

ဆမ္း
ဆမ္း-(ဆီ...-)

ဆိမ့္
ဆိမ့္-(အရသာ...-)
ဆိမ့္အီ-
ဆိမ့္အိမ့္-

ဆံု
ဆံု-(ေတြ႕...-)
ဆံု(ဆီ...၊ ငရုတ္...၊ ေမာင္း...)
ဆံုက်ည္
ဆံုစည္း-
ဆံုဆီ
ဆံုဆုိ႔နာ
ဆံုလည္ကုလားထုိင္

ဆံုး
ဆံုး-(ေပ်ာက္...-၊ ၿပီး...-၊ အ...စြန္)
ဆံုးခန္းတုိင္ေရာက္-
ဆံုးျဖတ္-
ဆံုးမ-
ဆံုးရႈံး-

ဆယ္
ဆယ္ႀကိဳးဆယ္လ
ဆယ္ဆထမ္းပုိး
ဆယ္မူးရည္ေရႊ
ဆယ္ယူ-
ဆယ္ေရးတစ္ေရး
ဆယ္ရံ႕ရံဖန္
ဆယ္လီေက်-
ဆယ္လီစိတ္-

ဆယ့္
ဆယ့္ႏွစ္နာရီ

ေဆြ
ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္
ေဆြနီးမ်ဳိးစပ္
ေဆြမ်ဳိးဉာတိ
ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္
ေဆြမ်ဳိးရင္းခ်ာ
ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း
ေဆြရိပ္မ်ဳိးရိပ္

ေဆြ႕
ေဆြ႕ေဆြ႕ခုန္-

ေဆြး
ေဆြးျမည့္-
ေဆြးရိ-

ဆြဲ
ဆြဲႀကိဳးခ်-
ဆြဲႀကိဳးတန္ဆာ
ဆြဲခ်ဳိင့္
ဆြဲခ်ိတ္-
ဆြဲျခင္း
ဆြဲအံ

ဆံြ႕
ဆြံ႕-(ေျခလက္...-)
ဆြံ႕အ-

ဆြတ္
ဆြတ္-(စြတ္ေအာင္...-)
ဆြတ္ခူး-
ဆြတ္ေျခြ-
ဆြတ္ဆြတ္ျဖဴ-
ဆြတ္ပ်ံ႕-
ဆြတ္ဖ်န္း-

ဆြန္႔
ဆြန္႔ရွား-

ဆြပ္
ဆြပ္-(ကုိက္...-၊ ဆိတ္...-)

ဆြမ္း
ဆြမ္းကပ္-
ဆြမ္းခံျပန္ခ်ိန္
ဆြမ္းစဥ္
ဆြမ္းဆန္စိမ္း
ဆြမ္းပန္း
ဆြမ္းဖိတ္-
ဆြမ္းဘုဥ္းေပး-
ဆြမ္းရင္း-
ဆြမ္းရပ္-
ဆြမ္းလုတ္
ဆြမ္းလုပ္ေကၽြး-
ဆြမ္းဝတ္
ဆြမ္းသိမ္းပြဲ
ဆြမ္းသြတ္-
ဆြမ္းအုပ္

ဆြယ္
ဆြယ္တာအက်ႌ
ဆြယ္ေျမႇာင္-