စက(ခုလတ္)
စကားက်ေကာက္-
စကားေၾကာရွည္-
စကားကၽြံ-
စကားခ်ီး
စကားခ်ပ္
စကားစျမည္
စကားစဥ္
စကားစပ္
စကားတံရွည္-
စကားထာဝွက္-
စကားပံု
စကားပ်က္-
စကားေျပ
စကားေျပာင္စကားျပက္
စကားျပန္-
စကားဖာ-
စကားဖုိစကားမ
စကားဖန္ထုိး-
စကားမစပ္
စကားေရာေဖာေရာ
စကားရည္လုပြဲ
စကားရႊန္း
စကားလက္ဆံုက်-
စကားသြမ္း
စကားအေခ်အတင္ေျပာ-
စကားဦးသန္း-
စကုျဗတ္ဆန္
စေကာစက
စက်င္ေက်ာက္
စၾကဝေတးမင္း
စၾကဝဠာ
စၾကာ
စေၾကာအိမ္
စခန္း
စခြန္႔တီး-
စဆြံ(အာရံုခံတန္ေဆာင္း)
စတိ(အရိပ္အျမြက္)
စတိလက္ေကာက္
စတုဂံ
စတုဒိသာဇရပ္
စတုမဓူ
စတုရန္း
စတည္းခ်-
စတုတ္တုိက္-
စတုတၳ
စတုန္(အေလးခ်ိန္)
စတမ္း(မျပဳ...)
စေနေန႔
စႏုိးစေနာင့္
စနက္တံ
စေနာင့္စနင္း
စနစ္တက်
စနည္းနာ-
စနယ္ေျမ(တနယ္ေျမ)
စပါးက်ီ
စပါးႀကီးေျမြ
စပါးၾကည့္ၾကည့္-
စပါးႏွံ
စပါးဖံုး
စပါးဖ်င္း
စပါးေရာဖြဲေရာ
စပါးလင္ပင္
စပါးအံုးေျမြ
စေပၚေငြ
စပယ္ယာ
စပ်စ္ပင္(သပ်စ္ပင္)
စမူဆာမုန္႔
စမုတ္ေဆာင္
စမုန္စပါး
စမုန္နက္
စျမင္ေဆာင္
စျမင္းေဒါသ
စၿမိတ္ပင္
စမြတ္ပင္
စရုိပင္
စရုိက္အက်င့္
စရည္းပင္
စရည္းအုိး
စရိတ္စက
စရန္ေငြ
စေရြးဆက္
စရြတ္(ခ်င့္ဝန္)
စလထာပင္
စလုိစလာ(လုိရမည္ရ)
စလုတ္(ငွက္...)
စလံုးစခု
စလံုးအကၡရာ
စလယ္ေတာင္း
စေဝွ႕(ျခင္းခတ္နည္း)
စအုိ

စာ
စာကုိယ္
စာေက်-
စာက်က္-
စာေၾကာင္း
စာၾကပ္စာမ
စာၾကမ္း
စာခ်-
စာခ်ီ
စာခ်ဳိး-
စာခ်ပ္
စာခ်ဳပ္စာတမ္း
စာခ်ဳပ္ေပတည္း
စာေျခာက္ရုပ္
စာခၽြန္
စာစီစာကံုး
စာေစာင္
စာစဥ္
စာစပ္-
စာညႇင္း
စာတုိက္ေသတၱာ
စာတစ္တန္ေပတစ္တန္
စာတည္း
စာတန္း(...ထုိး-)
စာတမ္း(သုေတသန...၊ စာရြက္...)
စာတမ္းျပဳ-
စာပေလြ
စာေပါင္းသုိက္
စာေပါင္းေသာင္း
စာပစ္-
စာပုိဒ္
စာပံုႏွိပ္တုိက္
စာေျပာင္
စာျပန္ပြဲ
စာဖြဲ႕-
စာဘူးေတာင္း
စာမရီသားၿမီးယပ္
စာေရးစာခ်ီ
စာေရးတံမဲ
စာရံနားကပ္
စာရင္းကုိင္
စာရင္းကန္-
စာရင္းကုပ္-
စာရင္းခ်ဳပ္-
စာရည္ေသြး-
စာရိတၱ(အက်င့္)
စာလံုးေပါင္း
စာဝတီးငွက္
စာသငယ္
စာသင္ပုန္း
စာဥေျပာက္ႏြား
စာအံ-
စာအိတ္
စာအုပ္

စား
စားကိန္း
စားကုန္ေသာက္ကုန္
စားေက်းစားလက္
စားက်က္ေျမ
စားက်င္း(ႏြား...)
စားေၾကြးေသာက္ေၾကြး
စားၾကြင္းစားက်န္
စားခ်ဥ့္ျပန္-
စားေျခ
စားစရိတ္
စားေတာ္ကဲ
စားေတာ္ပဲ
စားေနက်ေၾကာင္ဖား
စားနပ္ရိကၡာ
စားႏုပ္စားေပါက္
စားပုိးနင့္-
စားပြဲ(ထမင္း...၊ စာေရး...)
စားဖား
စားဖုိေဆာင္
စားဖြယ္ေသာက္ဖြယ္
စားမာန္ခုပ္-
စားမ်ဳိ-
စားၿမိန္စာ
စားၿမံဳ႕ျပန္-
စားေရရိကၡာ
စားလဒ္
စားသံုးသူ
စားဦးစားဖ်ား

စိ
စိစိညက္ညက္ေၾက-
စိစစ္စူးစမ္း-
စိၾတနကၡတ္

စီ
စီ-(ေန႔တြက္...-)
စီကာပတ္ကံုး
စီကံုး-
စီျခယ္-
စီစဥ္-
စီတန္း-
စီမံ-
စီရင္ထံုး

စီး
စီး(လွည္းတစ္...)
စီးပုိး-
စီးပြားေရး
စီးျဖန္း-

စု
စုစုရရ
စုစည္း-
စုတိစိတ္က်-
စုေတ-
စုေတ့ခ်ဳပ္-
စုပံု-
စုၿပံဳ-
စုဘူး
စုရံုး-
စုလစ္မြမ္းခၽြန္
စုလည္းဆံထံုး
စုလ်ားရစ္ပတ္-

စူ
စူလာနဖာပင္
စူဠာမဏိေစတီ

စူး
စူးစူးရားရား(ထက္ျမက္-)
စူးစူးရြားရြား(စူးစူးဝါးဝါး)
စူးစူးဝါးဝါး(စူးစူးရြားရြား)
စူးစမ္း-
စူးရွ-

ေစ
ေစတသိက္
ေစတီရံ
ေစလႊတ္-

ေစ့
ေစ့-(တံခါးကုိ...ထား-)
ေစ့ေကာက္လႊ
ေစ့ကုတ္-
ေစ့င-
ေစ့ေစ့ၾကည့္-
ေစ့စပ္ေသခ်ာ-
ေစ့စံု-
ေစ့ပြတ္-

ေစး
ေစးကပ္-
ေစးခ်ဳံ
ေစးထန္းထန္း
ေစးႏွဲ-
ေစးပ်စ္(ခ်ံဳ...)
ေစးမခန္းပင္

စဲ
စဲ-(ရပ္...-)

ေစာ
ေစာေၾကာ-
ေစာေစာစီးစီး
ေစာထြတ္
ေစာဒကတက္-
ေစာျပာပင္

ေစာ္
ေစာ္-(နံ...-)
ေစာ္ဘြားေစာ္ကန္

စံ
စံ(နမူနာ)
စံကားစိမ္းပင္
စံကားပင္
စံေက်ာင္း
စံခန္း
စံခ်ိန္မီ-
စံငွားခြန္
စံစားခံစား-
စံေတာ္ခ်ိန္
စံတည္-
စံႏႈန္း
စံပ-
စံပယ္-
စံပယ္တင္မွဲ႕
စံပယ္ထပ္အမုိး
စံပယ္ပင္
စံျပ
စံမီ-
စံျမန္း-
စံေရြး-

စို
စုိစြတ္-
စုိထန္းထန္း
စုိျပည္-

စို႔
စုိ႔စုိ႔ပုိ႔ပုိ႔(လံုလံုေလာက္ေလာက္)
စုိ႔သက္တံ

စိုး
စုိးစံ-
စုိးစဥ္းမွ်
စုိးျမန္း-
စုိးရိမ္-
စုိးရြံ႕-
စုိးအုပ္-

စက္
စကၠဝါက္
စကၠဴ
စကၠန္႔
စက္ႀကိတ္ဆန္
စက္ခုတ္-
စက္ခန္း
စက္ခ်ဳပ္-
စက္ဆုပ္-
စက္တင္ဘာလ
စက္တန္႔ေရာဂါ
စက္ပုန္းခုတ္-
စက္ဘီး

ေစာက္
ေစာက္မွန္းကန္းမွန္း

စိုက္
စုိက္ကပ္လုိက္-(စပါး...-)
စုိက္စုိက္မတ္မတ္
စုိက္ထုတ္-(အရင္း...-)
စုိက္ပ်ဳိး-
စုိက္လုိက္မတ္တတ္

စင္
စႀကႍေလွ်ာက္-
စင္ၾကမ္းပင္
စင္ၾကယ္-
စင္ျပြမ္းပင္
စင္ျမင့္
စင္ယွဥ္ျပာသာဒ္
စင္ေရာ္ငွက္

စင္း
စင္း-(ေျဖာင့္...-)
စင္းေခ်ာ
စင္းလံုးကၽြတ္
စင္းလံုးေခ်ာ

ေစာင္
ေစာင္ခ်မ္းပင္
ေစာင္ျခမ္း(အုိးကြဲ)
ေစာင္ၿခံဳ-
ေစာင္ထား-
ေစာင္ရန္း

ေစာင့္
ေစာင့္ၾကပ္-
ေစာင့္စည္း-
ေစာင့္ထိန္း-
ေစာင့္ေမွ်ာ္-
ေစာင့္ေရွာက္-
ေစာင့္သံုး-

ေစာင္း
ေစာင္း(အနား)
ေစာင္းကန္းေစာင္းကန္း
ေစာင္းခ်င္း
ေစာင္းခ်ိတ္ေျပာ-
ေစာင္းျငင္း
ေစာင္းစလြယ္(ျခင္းခတ္နည္း)
ေစာင္းတန္း
ေစာင္းပါးရိပ္ျခည္
ေစာင္းေျမာင္း-
ေစာင္းရိပ္-
ေစာင္းရြဲ႕-
ေစာင္းလ်ားပင္

စိုင္
စုိင္ေပါင္(တူမီးေသနတ္...)
စုိင္ေပါင္သရက္ပင္
စုိင္ရွဴးၾကယ္
စုိင္ေလ်ာ္ျမင္း

စိုင္း
စုိင္းျပင္း-

စစ္
စစ္ကုိင္းတုိင္း
စစ္ကပ္စစ္ခြာ
စစ္ေၾကညာ-
စစ္ေၾကာေမးျမန္း-
စစ္ႀကိဳေခတ္
စစ္ေၾကာင္း
စစ္ခံစစ္ထုိး
စစ္ငုတ္-
စစ္စလီငွက္
စစ္စီ-
(တ)စစ္စစ္ကိုက္ -
စစ္ဆုတ္-
စစ္တုရင္ကစား-
စစ္တမ္း
စစ္တံုပင္
စစ္ေျပၿငိမ္း-
စစ္ရိပ္စစ္ခ်ည္
စစ္သံအရာရွိ
စစ္သည္သူရဲ
စစ္သိမ္ပင္

စဥ္
စဥ္-(လြင့္...-)
စဥ္(ေျပာ...ဆုိ...)
စဥ္တုိက္
စဥ္နကၡတ္

စဥ့္
စဥ့္ကြင္း
စဥ့္အုိး

စဥ္း
စဥ္း-(ႏုပ္ႏုပ္...-)
စဥ္းေကာ(စားစရာ)
စဥ္းခုတ္-
စဥ္းခ်ိန္ခြင္
စဥ္းငယ္
စဥ္းစား-
စဥ္းတီတံုး
စဥ္းလဲ-
စဥ္းဝါးမိ-
စဥ္းသိမ်ဥ္းသိ

စည္
စည္-(လူ...-)
စည္ကား-
စည္ပင္-
စည္ပုိင္း
စည္ေဖာင္း
စည္ေျဗာ
စည္သြတ္အစာ

စည့္
စည့္(စပါး...)

စည္း
စည္း(တူရိယာ)
စည္း(နယ္နိမိတ္)
စည္း(ပန္းတစ္...)
စည္းကမ္းသတ္-
စည္းကံုး(လွည္း...)
စည္းႀကိဳး
စည္းၾကပ္-
စည္းေခါင္း(ေကာက္စုိက္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္)
စည္းခံုေစတီ
စည္းခ်က္ဒံုးခ်က္
စည္းခ်က္ဝါးခ်က္
စည္းၿခံ
စည္းစုပ္(တူရိယာ)
စည္းစိမ္
စည္းတန္း
စည္းတိမ္ေသာင္တိမ္
စည္းထုပ္ဖန္-
စည္းေႏွာင္-
စည္းပံု
စည္းဖြဲ႕(ေကာက္လႈိင္းစည္းႀကိဳး)
စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ
စည္းရုိး
စည္းရံုး-
စည္းလံုခ်ည္
စည္းလံုး-
စည္းလြတ္ဝါးလြတ္
စည္းေဝးပြဲ
စည္းသား-
စည္းသုတ္

စဏ္
စ႑ာလ(သခ်ိဳင္းေစာင့္)
စ႑ီနတ္

စိတ္
စိတ္-(ခြဲ...-)
စိတ္(ေလးပံုတစ္ပံု)
စိတ္ကူးစိတ္သန္း
စိတ္ေက်-
စိတ္ခ်ဳပ္-
စိတ္ဆတ္-
စိတၱဇ
စိတ္ေတာင္း(ခ်င့္ဝန္)
စိတ္တုိင္းက်-
စိတၱဳပၸာဒ္
စိတ္တမ္း-
စိတ္ဓာတ္
စိတ္ျဖာ-
စိတ္မေက်ပြဲ
စိတ္မႏွံ႕
စိတ္လုိက္မာန္ပါ
စိတ္ဝမ္း(ႏွလံုး)
စိတ္သႏၱာန္
စိတ္ဥပါဒ္-

စုတ္
စုတ္-(ဂါထာ...-)
စုတ္-(ဆုတ္၍...-)
စုတ္ခ်ာ-
စုတ္ခၽြန္းခၽြန္း
စုတ္ေစာဒနာ
စုတ္စုတ္(ျမည္သံ)
စုတ္စုတ္(အေမြး...)
စုတ္စုတ္ႏုပ္ႏုပ္
စုတ္စုတ္လန္(...ေအာင္ခ်ဥ္-)
စုတ္တံ
စုတ္ထုိး-(အိမ္ေျမႇာင္...-)
စုတ္ျပတ္-
စုတ္ဖြာ-
စုတ္လာဘ္
စုတ္သပ္-

စန္
စႏၵကုမာရဇာတ္
စႏၵကူးပင္
စႏၵရား
စႏၵာ
စႏၵား(ငါးဖမ္းပုိက္)
စျႏၵကန္ေက်ာက္
စျႏၵမာသ

စန္႔
စန္႔-(ဆန္႔၍...-)
စန္႔စန္႔ရန္႔ရန္႔

စန္း
စန္း(တနလၤာၿဂိဳဟ္)
စန္းက်-
စန္းတင္-
စန္းထ-
စန္းပြင့္-
စန္းယွဥ္နကၡတ္

စိန္
စိန္(အမ်က္ေက်ာက္)
စိန္ေခၚ-
စိန္ျခယ္ပန္း
စိႏၱာမဏိဂါထာ
စိန္တံခ်ဴ
စိန္ေထာင္(ဗိသုကာသံုး)
စိႏၷေဘာ္ပင္
စိန္နီျမင္းသြား
စိန္ေပါက္-
စိန္ပန္းပင္
စိန္ေျပးတမ္း
စိန္ေျပာင္း
စိန္ဖူး(ေစတီ...)

စိန္း
စိန္းစိန္းၾကည့္-
စိန္းစိန္းဝါးဝါး

စုန္
စုန္-(ေရ...-)
စုန္ဆန္-

စုန္႔
စုန္႔စုန္႔တက္-

စုန္း
စုန္းကေဝ
စုန္းျပဴး-

စပ္
စပ္-(ဆက္...-)
စပ္-(ပူ...-)
စပ္ကူးမပ္ကူး
စပ္က်ိန္း-
စပ္ၾကား
စပ္ေၾကာင္း
စပ္စပ္(...ျမင္-)
စပ္စပ္(ျမည္သံ)
စပ္စပ္(...ရုိက္-)
စပ္စပ္(ဟုိ...သည္...)
စပ္စပ္ဖာဖာ
စပ္ဖ်ဥ္းဖ်ဥ္း
စပ္ၿဖဲၿဖဲ
စပ္ယွက္-
စပ္ယွဥ္-
စပ္ရွိန္းပူရွိန္း
စပ္လ်ဥ္း-
စပ္သမား
စပ္သီး
စပ္ဟပ္-

စိပ္
စိပ္-(ပုတီး...-)
စိပ္-(မက်ဲ)
စိပ္ပုတီး

စုပ္
စုပ္-(ပါးစပ္ျဖင့္...-)
စုပ္-(ဝက္အူ...-)
စုပ္စျမဳပ္စ
စုပ္စုပ္ျမဳပ္-
စုပ္ဖတ္(ႀကံ...)

စမ္
စမၸာပင္
စမၼခဏ္
စမၼခန္း(ေဗဒင္သံုး)

စမ္း
စမ္း(ျပဳ...မူ...)
စမ္းေခ်ာင္း
စမ္းစလုတ္
စမ္းတဝါးဝါး
စမ္းတိစမ္းတမ္း
စမ္းသပ္-

စိမ္
စိမ္-(ေရ...-)
စိမ္ပင္အရက္
စိမ္ေျပနေျပ
စိမ္ေရသင့္-
စိမ္ရည္

စိမ့္
စိမ့္-(ေရ...-)
စိမ့္(လုပ္...မည္)
စိမ့္ႀကီးၿမိဳင္ႀကီး
စိမ့္စမ္း
စိမ့္ေအး-

စိမ္း
စိမ္း-(မက်က္)
စိမ္း-(အေရာင္...-)
စိမ္းကား-
စိမ္းေကာ-
စိမ္းဆတ္ဆတ္
စိမ္းဖန္႔ဖန္႔
စိမ္းေရႊေရႊ
စိမ္းလန္း-

စံု
စံု-(ျပည့္...-)
စံု(တစ္...၊ ႏွစ္...)
စံုကန္-
စံုစီနဖာ
စံုစမ္း-
စံုစံုေစ့ေစ့
စံုတြဲသီခ်င္း
စံုပတတ္ပင္
စံုဖက္-
စံုမက္-
စံုၿမိဳင္
စံုေရမက္ေရ
စံုေရမ်က္ၿပဲ
စံုလင္-

စံုး
စံုးစံုးျမဳပ္-

စြာ
စြာက်ယ္စြာက်ယ္

ေစြ
ေစြ-(...ေစာင္း-)
ေစြ-(မုိး...-)
ေစြတိေစြကန္း

ေစြ႕
ေစြ႕(ရွဥ့္...၊ ငွက္...)
ေစြ႕ခနဲ

စြဲ
စြဲကပ္-
စြဲႀကိဳး(ကန္ႀကိဳး)
စြဲခ်က္တင္-
စြဲၿငိ-
စြဲလမ္း-

စြံ
စြံ-(ေရာင္း၍...-)

စြက္
စြက္ဖက္-

စြတ္
စြတ္-(ေရ...-)
စြတ္(...ေျပာ-၊ ...လုပ္-)
စြတ္ကပါစိ နံပါစိ ကစား-
စြတ္ကယ္စြတ္ကယ္
စြတ္ေၾကာင္း
စြတ္ခနဲထြက္သြား-
စြတ္စုိ-
စြတ္စြတ္ရြတ္ရြတ္(...လုပ္-)
စြတ္ဖား

စြန္
စြန္-(ပုိ-၊ လြန္-)
စြန္-(မ်က္စိ...-)
စြန္(အစြန္အဖ်ား)
စြန္ကုပ္
စြန္ငွက္
စြန္တာနီ
စြန္ေတာင္
စြန္ပလြံပင္
စြန္မလက္သည္းပင္
စြန္လက္သည္းပင္
စြန္သည္းႏြယ္ပင္
စြန္သုတ္(ျမင္းစီးနည္း)

စြန္႔
စြန္႔-(ေပး...-)
စြန္႔ႀကဲ-
စြန္႔စား-
စြန္႔ပစ္-
စြန္႔လႊတ္-

စြန္း
စြန္း-(မင္...-)
စြန္း(အစြန္အဖ်ား)
စြန္းထင္း-

စြပ္
စြပ္-(ေခါင္းမွာ...-)
စြပ္က်ယ္အက်ၤ
စြပ္စြဲ-
စြပ္စြပ္(ျမည္သံ)
စြပ္စြပ္ရြပ္ရြပ္ေတြ႕-
စြပ္တံ(စီးကရက္...)
စြပ္ျပဳတ္ဟင္းခ်ဳိ

စြမ္း
စြမ္းစြမ္းတမံ
စြမ္းႏုိင္-
စြမ္းပကား
စြမ္းရည္သတၱိ
စြမ္းသန္-
စြမ္းအန္

စြယ္
စြယ္စံု(ဆင္တစ္မ်ဳိး)
စြယ္စံုက်မ္း
စြယ္ပုန္း
စြယ္ဖံုး
စြယ္ေယာင္ျပ-
စြယ္ရံ(သြား)
စြယ္ရန္း(လွည္း...၊ ရထား...)