တကတဲ
တကာ
တကား
တကားကား
တကူးတက
တကူးတကန္႔
တကုပ္ကုပ္(...လုပ္-)
တကယ္တမ္း
တက်ဴက်ဴငုိ-
တက်က္က်က္(...ရန္ျဖစ္-)
တက်ည္က်ည္(...ငုိ-)
တက်ည္းလြဲ-
တက်ယ္ပကတ္ပင္
တေၾကာ္ေၾကာ္(...ေအာ္-)
တၾကဳတ္ၾကဳတ္(အူ...ျမည္-)
တကြ
တကြဲတျပား
တၾကြၾကြတရြရြ
တခမ္းတနား
တခ်ဳိ႕
တခ်ဳိ႕တေလ
တခ်ဳိ႕တစ္ဝက္
တျခား
တျခားတစ္ပါး
တၿခိမ့္ၿခိမ့္(ဆုိင္း...တီး-)
တခၽြင္ခၽြင္(ခ်ဴ...ျမည္-)
တခၽြတ္ခၽြတ္(ျမည္သံ)
တေငးတေမာ
တငုိငုိတရီရီ
တၿငိမ့္ၿငိမ့္
တစျပင္
တစိ
တစီတတန္းႀကီး
တစီတလ်ဥ္
တစီးတေစာင္း
တစုတရံုး
တစုတလံုး
တေစ့တေစာင္း
တစုိးတစိ
တေစာင္း
တစည္းတေပါင္း
တစည္းတရံုး
တစည္းတလံုး
တစည္းတေဝး
တစိန္းစိန္း(...ၾကည့္-)
တစိပ္စိပ္(မုိး...ရြာ-)
တစိမ့္စိမ့္(မုိး...ရြာ-)
တစြတ္စြတ္(ထမင္း...စား-)
တေဇာက္ကန္း
တညီတၫြတ္
တညင္းပင္
တညင္းလံုး
တတိယ
တတန္တက
တတြတ္တြတ္(...ရြတ္-)
တေထရာတည္း
တထစ္ခ်
တဒဂၤပဟာန္
တဒိတ္ဒိတ္(...ျမည္-)
တဒုတ္ဒုတ္(...ျမည္-)
တဒုန္းဒုန္း(...ျမည္-)
တနဂၤေႏြေန႔
တနလၤာေန႔
တနသၤာရီတုိင္း
တႏံု႔ႏုံ႔
တနယ္ေျမ(စနယ္ေျမ)
တႏႈန္း
တပိတပုိင္း
တပုိတပါးသြား-
တပုိ႔တြဲလ
တပင္တပန္း
တေပါင္းတစည္း
တေပါင္းလ
တပည့္တပန္း
တေပ်ာ္တပါး
တပ်င္းေဆာင္(အိမ္...)
တျပဳပင္
တျပက္ပင္
တေျပာင္းျပန္ျပန္
တပြတ္(ႏွဲ...)
တျပြတ္ပင္
တျပြတ္ျပြတ္
တဖိတ္ဖိတ္(...ေတာက္-)
တဖုတ္ဖုတ္(...က်-)
တဖိန္းဖိန္း
တဖုန္းဖုန္းက်-
တဖ်င့္တပါး
တဖ်စ္ေတာက္ေတာက္
တဖ်စ္ဖ်စ္(...ျမည္-)
တဖ်ဥ္းဖ်ဥ္း(ေသြး...တက္-)
တဖ်ပ္ဖ်ပ္လန္႔-
တျဖဴးျဖဴး(ေလ...တုိက္-)
တေျဖာက္ေျဖာက္(မုိး...ရြာ-)
တေျဖာင္းေျဖာင္း(ျမည္သံ)
တၿဖိဳင္ၿဖိဳင္
တျဖည္းျဖည္း
တျဖဳတ္ျဖဳတ္(...ေၾကြ-)
တျဖန္းျဖန္း(ၾကက္သီး...ထ-)
တျဖဳန္းျဖဳန္း(...ပ်ံ-)
တဖြဲ႕တႏြဲ႕
တဘက္ပဝါ
တေဘာင္စနည္း
တမလန္းပင္
တမလြန္
တေမ့တေျမာ
တေမ့တေလ်ာ့
တမံတုတ္-
တမင္တကာ
တမတ္ေစာက္ေစာက္
တမုတ္ႀကိဳး
တမန္ေစ-
တမန္း(လယ္...ရ-)
တမန္းဝဲနာ
တမိန္းမိန္း
တမ်ားမ်ား(သြားရည္...က်-)
တျမျမ(အရက္...ေသာက္-)
တျမည့္ျမည့္
တျမန္ေန႔
တၿမံဳ႕ၿမံဳ႕(အစာ...စား-)
တမြတ္
တမွ်
တမွ်ဥ္းမွ်ဥ္း
တျမႇင့္
တယုတယ
တေယာ(တူရိယာ)
တေယာပင္
တေယာင္တေဆာင္
တရၾကမ္း
တရစပ္
တရတြန္း
တရထည္
တရႏွံ႕
တရပတ္(ယပ္)
တရမန္းၾကမ္း
တရရ
တရားကုိယ္
တရားခံေျပး
တရားတေပါင္
တရားမေၾကာင္း
တရိရိ(...ပူေဆြး-)
တေရာ္ပင္
တရုိတေသ
တရင္းတႏွီး
တရုတ္ကတ္တံခါး
တရုတ္စံကားပင္
တရုတ္ေျမာင္း(သကၤန္းကြက္)
တရုတ္အိမ္(သကၤန္းကြက္)
တရုန္းရုန္း
တရိပ္ရိပ္
တရြဲ႕တေစာင္း
တရြတ္ဆြဲ-
တရြတ္တသီ
တရွိ
တရွည့္
တရႈပ္ရႈပ္(...ငုိ-)
တရႊပ္ရႊပ္
တလူလူလြင့္-
တလူးလူးတလဲလဲ
တလင္းက်ံ-
တလင္းေခ်းခါ-
တလင္းျပင္
တလည္းပင္
တလိန္းထုိး-
တလိမ့္ေခါက္ေကြး
တလိမ့္တံုး
တလံုးတစည္း
တလံုးလံုး(ေခၽြး...က်-)
တလြဲတေခ်ာ္
တလွပ္လွပ္(ရင္...ခုန္-)
တလွ်ပ္လွ်ပ္(အေရာင္...လက္-)
တလွ်မ္းလွ်မ္း
တဝတၿပဲ
တဝဲလည္လည္
တဝုန္းဝုန္း(ျမည္သံ)
တဝမ္းပူအကၡရာ
တသီတတန္းႀကီး
တသီးတျခား
တသီးတသန္႔
တသုန္သုန္
တသြတ္သြတ္(တစြတ္စြတ္)
တဟီးဟီးတဟားဟား
တဟုန္းဟုန္း
တဟုပ္ဟုပ္(ေခ်ာင္း...ဆုိး-)
တဟြပ္ဟြပ္(ေခ်ာင္း...ဆုိး-)
တအုန္းအုန္း
တအိမ့္အိမ့္(...ျမည္-)
တအံုေႏြးေႏြး

တာ
တာငန္း
တာတမံ
တာေတလံ-
တာပတ္ကြင္း
တာယာ(ကၽြတ္ႏွင့္...)
တာရာ(နကၡတ္...)
တာရွည္-
တာလပတ္
တာဝတိ ံသာ
တာဝန္
တာဝန္ေက်-

တား
တားဆီး-
တားဆည္-
တားဖ်ဥ္-
တားျမစ္-

တိ
တိစီဝရိတ္သကၤန္း
တိတိက်က်
တိတိပပ
တိတိရိရိ
တိတိလင္းလင္း
တိရစၧာန္
တိလကၤသာေဆးပင္
တိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္

တီ
တီတီတာတာ
တီတီတြတ္ငွက္
တီထြင္-

တီး
တီးျပာ-
တီးမႈတ္-

တု
တုဏွိေဘာ
တုရင္(အေျပာက္အမြမ္း)
တုရုိဏ္တုိင္

တူ
တူတန္-
တူရာသီ
တူရိယာ
တူရူ

တူး
တူးခ်စ္-
တူးရြင္း

ေတ
ေတမိဇာတ္
ေတေလၾကမ္းပုိး

ေတး
ေတးသီခ်င္း

တဲ
တဲကုပ္
တဲတဲကေလး
တဲပုတ္
တဲအံု

တဲ့
တဲ့တုိးေျပာ-

ေတာ
ေတာႀကီးမ်က္မည္း
ေတာကၽြံ-
ေတာကၽြမ္း-
ေတာခ်ံဳ
ေတာေျခာက္-
ေတာစြန္
ေတာထုတ္-
ေတာပုန္း
ေတာရမ္းပယ္ဖြဲ႕
ေတာလည္-
ေတာဝွမ္း
ေတာအုပ္
ေတာအုံ
ေတာအံုမ်က္မည္း

ေတာ္
ေတာ္စပ္-
ေတာ္စြေလ်ာ္စြ
ေတာ္တည့္-
ေတာ္မွန္-
ေတာ္ရိေလ်ာ္ရိ
ေတာ္လည္းငလ်င္
ေတာ္လွန္ေရး
ေတာ္သလင္းလ

တံ
တံ(ဆင္တစ္မ်ဳိး)
တံကူ(ေလွ...၊ လွည္း...)
တံကဲအမွီ
တံေကာက္(တူရိယာ)
တံေကာက္ေကြး
တံက်င္
တံခါးက်င္
တံခါးခံု
တံခါးေပါင္
တံခါးမုခ္
တံခ်ဴ
တံခြန္
တံငါသည္
တံစူးဝါး
တံစုိ႔
တံစုိးလက္ေဆာင္
တံစက္ၿမိတ္
တံစဥ္(ျမက္ရိတ္ကိရိယာ)
တံစဥ္း(က်ားလွ်ာမ်ဳိး)
တံစည္း(သစ္ေရြ...)
တံစုန္း(ေရျမဳပ္သစ္ငုတ္)
တံဆိပ္ခတ္-
တံညႇပ္
တံတား(ေခ်ာင္းကူး...)
တံတင္း(ေသတၱာ)
တံေတာင္ဆစ္
တံတုိင္း(အကာ)
တံတြာသေဘာ
တံေတြးေထြး-
တံပူ(ဒန္ပူ)
တံပုိး(မႈတ္စရာ)
တံပုိးလႈိင္း
တံျပက္
တံပြတ္တံ
တံဖ်ာ(ႏြားရုိက္...)
တံဖ်င္ပင္
တံမ်ဥ္းႀကိဳး
တံျမက္စည္း
တံျမြာ(တူရိယာ)
တံရွည္(တူရိယာ)
တံလွပ္(တံလွ်ပ္)
တံေလွ်ာက္(ေရ...)
တံလွ်ပ္(တံလွပ္)
တံသင္းေျငာင့္
တံသုတ္
တံသုတ္က်မ္း-

တံ့
တံ့တံ့စားစား
တံ့တံ့ၿမဲခုိင္

တို
တုိေရရွားေရ

တို႔
တုိ႔(...ေက်ာင္းသား)
တုိ႔ဖတ္

တိုး
တုိးစီခံုး(ပန္းရန္လုပ္ငန္း)
တုိးနရား
တုိးလုိးတန္းလန္း
တုိးလွ်ဳိေပါက္
တုိးလွ်ဳိး-
တုိးေဝွ႕-

တက္
တက္ကစီး
တကၠတြန္း
တကၠသုိလ္
တက္ခတ္-(ေလွ...-)
တက္ေခတ္
တက္တက္စင္
တက္မက်င္
တက္သုတ္ရုိက္-

ေတာက္
ေတာက္တဲ့
ေတာက္တုိမည္ရ
ေတာက္တက္ခတ္-
ေတာက္ရပ္ပင္
ေတာက္ေလွ်ာက္

တိုက္
တုိက္ကတံုး
တုိက္ကုန္ခ်ိတ္ကုန္
တုိက္ခတ္-
တုိက္ခန္း
တုိက္ခ်ိန္-
တုိက္ခၽြတ္-
တုိက္ေစ်း(တစ္ပိႆာလွ်င္ တစ္က်ပ္ေစ်း)
တုိက္တြန္း-
တုိက္ႏႊံ-(ခ်င္းနင္း...-)
တုိက္ရုိက္
တုိက္အုပ္တုိက္ၾကပ္

တင္
တင္က်ီးငွက္
တင္က်ည္းတုတ္
တင္ႀကိဳျပဳျပင္-
တခၤဏုပၸတၱိဉာဏ္
တင္စီး-
တင္ပါးဆံု
တင္ပ်ဥ္ေခြ-
တင္ေျမႇာက္-
တင္လဲရည္

တင့္
တင့္အပ္ေလ်ာက္ပတ္-

တင္း
တင္းကုပ္
တင္းက်ပ္-
တင္းက်မ္း
တင္းတိပ္
တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲ-
တင္းထိမ္ေစာင္
တင္းပုတ္
တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္

ေတာင္
ေတာင္ကတံုး
ေတာင္ကလပ္
ေတာင္ကုန္း
ေတာင္ကမ္းပါးယံ
ေတာင္ခလုတ္ပင္
ေတာင္ခါးပန္း
ေတာင္ခုလတ္
ေတာင္ငူေခတ္
ေတာင္စဥ္ဖက္
ေတာင္ဇလပ္
ေတာင္ညာစံ
ေတာင္တလည္းပင္
ေတာင္တန္ကတုိး
ေတာင္တန္ႀကီး
ေတာင္ထိပ္
ေတာင္ထိပ္ပန္းစပါး
ေတာင္ထြတ္
ေတာင္ပူစာ
ေတာင္ပံ
ေတာင္ပုိ႔
ေတာင္ပံုရာပံု
ေတာင္ျပန္(ၾကက္...)
ေတာင္ျပန္စပါး
ေတာင္ျပန္ေလ
ေတာင္ျပဳန္းပြဲ
ေတာင္ယာ
ေတာင္ေဝွး

ေတာင့္
ေတာင့္တ-
ေတာင့္တဲစာပင္
ေတာင့္တဲတြန္႔ရတု
ေတာင့္တဲပုိး

ေတာင္း
ေတာင္းစုတ္ပလံုးစုတ္
ေတာင္းပန္-
ေတာင္းရမ္း-

တိုင္
တုိင္တည္-
တုိင္တန္း-

တိုင္း
တုိင္းက်ပ္ျပည္က်ပ္
တုိင္းခန္းလွည့္လည္-
တုိင္းေျချပည္ျမစ္
တုိင္းစြန္ျပည္နား
တုိင္းတာ-
တုိင္းထြာ-

တစ္
တစ္(...၊ ႏွစ္၊ သံုး၊ ေလး)
တစ္ေကာင္တေလ
တစ္ေကာင္တစ္ၿမီး
တစ္ကုိယ္ေကာင္း
တစ္ကုိယ္တည္း
တစ္ကုိယ္ေရတစ္ကာယ
တစ္ေက်ာ့ႏွစ္ေက်ာ့
တစ္က်ံ႕တည္း
တစ္က်ိတ္တည္း တစ္ႀကံတည္း
တစ္က်ိတ္တည္း တစ္ဉာဏ္တည္း
တစ္ေၾကာ(ဇမၺဴ...)
တစ္ႀကိဳးတည္း(...ေျပး-)
တစ္ေၾကာင္းဆြဲပန္းခ်ီ
တစ္ကၽြန္းက်-
တစ္ခဏခ်င္း
တစ္ခဏပန္း
တစ္ခါတေလ
တစ္ခါတစ္ေခါက္
တစ္ခါတစ္ရံ
တစ္ခါတည္း
တစ္ခုခု
တစ္ခုတေလ
တစ္ခုလပ္
တစ္ခဲနက္
တစ္ေခၚတစ္ေမွ်ာ္
တစ္ခုိ
တစ္ေခါက္တစ္က်င္း
တစ္ခန္းရပ္-
တစ္ခ်ဳိးတည္း(တစ္ပံုစံတည္း)
တစ္ခ်က္စည္း
တစ္ခ်က္တည္း
တစ္ခ်က္လႊတ္အမိန္႔
တစ္ေခ်ာင္းပုဒ္
တစ္ျခမ္း(ထက္ဝက္)
တစ္ျခမ္းပဲ့
တစ္ခြင္တစ္ျပင္
တစ္စတစ္စ
တစ္စု(လူ...)
တစ္စုတစ္အုပ္
တစ္စဥ္တည္း
တစ္စည္း(ပန္း...)
တစ္စိတ္တစ္ေဒသ
တစ္စိတ္တစ္ဝမ္းတည္း
တစ္စပ္တည္း
တစ္စံု(သကၤန္း...)
တစ္စံုတစ္ခု
တစ္စံုတစ္ေယာက္
တစ္စံုတစ္ရာ
တစ္စံုတစ္ဦး
တစ္စြန္းတစ္စ(...ၾကား-)
တေစၦမွင္စာ
တစ္ဆံျခည္
တစ္ဆင့္
တစ္ဆင့္ခံ
တစ္ဆစ္ခ်ဳိး(...လမ္း)
တစ္ဆိတ္(...ကုိ တစ္အိတ္လုပ္-)
တစ္ဆိတ္စာ
တစ္ဆုပ္တစ္ခဲ
တစ္ဆယ့္ႏွစ္ရာသီ
တစ္ေဆြ႕ခုန္(ျမားဆိပ္)
တစ္ဇြတ္ထုိး(...လုပ္-)
တစ္ညႇဳိတစ္ထြာ
တစ္တိတစ္တိ
တစ္တစ္ရစ္ရစ္(ကုိယ္လံုး...ရွိ-)
တစ္တည္(ဤလည္း...)
တစ္တန္(ထုိမွ...)
တစ္တပ္တစ္အား
တစ္တံုးထြန္လယ္
တစ္ေတြ(တုိ႔...)
တစ္ေထာက္တစ္နား
တစ္ထမ္းတစ္ပုိး
တစ္ေနကုန္တစ္ေနခန္း
တစ္ေန႔(မေန႔...)
တစ္ေန႔တျခား
တစ္ေန႔သ၌
တစ္နဲ
တစ္ႏုိင္
တစ္ပါတည္း
တစ္ေပါက္တစ္လမ္း
တစ္ပုိင္း
တစ္ပုိင္းေၾကာင္
တစ္ပုိင္းတစ္ပစ္
တစ္ပုိင္းတစ္ပ်က္
တစ္ပတ္ေက်ာ့-
တစ္ပတ္ႏြမ္း
တစ္ပတ္ရုိက္-
တစ္ပတ္ရစ္
တစ္ပတ္လွိမ့္-
တစ္ပတ္လွ်ဳိဆံထံုး
တစ္ပန္းရႈံး-
တစ္ပံုတစ္ေခါင္း
တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္(ပုိက္ဆံ...မွ်မရွိ)
တစ္ျပဴး
တစ္ၿပိဳက္(မုိး...ရြာ-)
တစ္ျပင္(အေရွ႕...၊ အေနာက္...)
တစ္ၿပိဳင္တည္း
တစ္ၿပိဳင္နက္တစ္ခ်က္တည္း
တစ္ၿပံဳတစ္ေခါင္း
တစ္ၿပံဳလံုး
တစ္ေပြ႕တစ္ပုိက္
တစ္ပြဲတစ္လမ္း(...စမ္း-)
တစ္ဖက္ကမ္းခပ္-
တစ္ဖက္ဆည္ကန္
တစ္ဖက္ယပ္တဲ
တစ္ဖက္လွည့္(...လုပ္-)
တစ္ဖက္သတ္
တစ္ဖန္တံု
တစ္ဖံု(ေဆး...)
တစ္ၿဖိဳးတည္း(...ဝ-)
တစ္ျဖစ္လဲ-
တစ္ျဖတ္တည္း
တစ္ျဖဳတ္တစ္ခဏ
တစ္ဘာသာ
တစ္ဘီးလိမ့္-
တစ္မုဟုတ္ခ်င္း
တစ္မူကား
တစ္မူတစ္ရာ
တစ္မတ္(ေငြ...)
တစ္မ်ဳိးတစ္မည္
တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု
တစ္မ်က္(ခ်ည္...)
တစ္ၿမံဳတစ္မ
တစ္ေမွ်ာ္တစ္ေခၚ
တစ္ယူသန္
တစ္ေယာက္တစ္ကြဲ
တစ္ေယာက္တစ္ျပန္
တစ္ေယာက္တည္း
တစ္ေယာက္ထီးတည္း
တစ္ေယာက္ေယာက္
တစ္ရံဆံ(သူစိမ္း...)
တစ္ရံတစ္ဖန္
တစ္ရံေရာအခါ
တစ္ရက္ခ်န္
တစ္ရက္ျခား(...ဖ်ား-)
တစ္ရန္(ဖိနပ္...)
တစ္ရပ္(လူ...)
တစ္ရပ္တစ္ေက်း
တစ္ရွဴးထုိး
တစ္ရွဥ္း(ႏြား...)
တစ္ရွိန္တည္း
တစ္ရွိန္ထုိး
တစ္လီ
တစ္လံ(အတုိင္းအတာ)
တစ္လည္(မိဘ...၊ ရန္သူမည္၏)
တစ္လုတ္တစ္ဆုပ္
တစ္လံုး(ပန္းကန္...)
တစ္လံုးတစ္ပါဒ
တစ္လံုးတစ္ဝတည္း
တစ္ေလွ်ာက္(ျမစ္ရုိး...)
တစ္ဝ(ဤလည္း...)
တစ္ဝက္
တစ္ဝက္က်ဳိး-
တစ္ဝက္ခ
တစ္ဝက္တစ္ပ်က္
တစ္ဝုိက္
တစ္ဝန္း(ႏုိင္ငံ...လံုး)
တစ္ဝမ္းကြဲ(ညီ...)
တစ္သမတ္တည္း
တစ္သေဝမတိမ္း
တစ္သီးပုဂၢလ
တစ္သက္တစ္ကၽြန္း
တစ္သက္ပန္
တစ္သက္လ်ာ
တစ္သုိက္တစ္ဝန္း
တစ္သတ္ႀကီး(တစ္ေလွ်ာက္လံုး)
တစ္သုတ္(...ၿပီး...လာ-)
တစ္သြန္တည္း
တစ္ဟုန္ထုိး
တစ္အူထံု႔ဆင္း
တစ္ဦးတေလ

တည္
တည္-(ၾကက္...-)
တည္(ဆင္တစ္မ်ဳိး)
တည္ကိန္း
တည္ၾကက္
တည္ၾကည္-
တည္ေကၽြး-
တည္ခင္းေကၽြးေမြး-
တည္ၿငိမ္-
တည္တံ့-
တည္တည္ပပ
တည္ေထာင္-
တည္ထြန္း-
တည္ပင္
တည္ပုဒ္
တည္ရွိ-

တည့္
တည့္-(မြန္း...-)
တည့္မတ္-

တည္း
တည္း-(...ခုိ-)
တည္း-(ခ်ည္ေႏွာင္-)
တည္း(ျဖစ္သ...)
တည္း(တစ္ေယာက္...)
တည္းခုိ-
တည္းစပ္
တည္းျဖတ္-(စာ...-)
တည္းအပ္

တတ္
တတ္-(ျဖစ္...-၊ လုပ္...-)
တတ္ကၽြမ္း-
တတ္စြမ္း-
တတ္တုိင္း(သူ႕...အေလ်ာက္)
တတ္ႏုိင္-
တတ္ပြန္-
တတ္ေယာင္ကား

တိတ္
တိတ္ဆိတ္-
တိတ္တခုိး
တိတ္တဆိတ္
တိတ္တိတ္ပုန္း
တိတၳိတကၠတြန္း
တိတၳဳံက်မ္း

တုတ္
တုတ္-(ကေလာ္...-)
တုတ္-(ခရာ...-)
တုတ္-(...ခုိင္-)
တုတ္-(တာတမံ...-)
တုတ္-(ေသာက္...-)
တုတ္ေကာင္
တုတ္ခေနာင္း
တုတ္ခတ္-
တုတ္ေခ်ာင္း
တုတ္တျပက္ ဓားတျပက္
တုတ္တုတ္(ျမည္သံ)
တုတ္တုတ္စီးက်-
တုတ္တုတ္မွ်မလႈပ္
တုတ္တုတ္ဝဝ
တုတ္ႏြား(မသန္စြမ္းေသာႏြား)
တုတ္မီး(လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီး)

တန္
တန္-(ထုိက္...-၊ အခ်ိန္...-)
တန္-(အက်င့္...-၊ အက်ည္း...-)
တန္(မဂ္ေလး...၊ ဖုိလ္ေလး...)
တန္က်စ္ကြက္
တန္က်စ္ႏြယ္ပင္
တန္ခူးလ
တန္ခုိးေတဇာ
တန္စီး(ရႊံ႕)
တန္စမ္း(ေရထြက္)
တန္စယ္ေျမ
တန္စြက္ပင္
တန္ဆာ(လက္ဆြဲ...)
တန္ဆာပလာ
တန္ေဆးတမန္
တန္ဆင္းပင္
တန္ေဆာင္ဆီမီး
တန္ေဆာင္တုိင္
တန္ေဆာင္မုန္းလ
တန္ေဆာင္းျပာသာဒ္
တန္တား(အမွာစာ)
တန္ျပန္-
တန္ဖုိးျဖတ္-
တန္မဲ့(လူႀကီး...)
တန္ရာတန္ေၾကး
တန္ရံုသင့္ရံု
တန္ရွယ္(အုိးစည္...)
တန္လည္းေရက်

တန္႔
တန္႔တီး-(ရပ္တန္႔-)
တန္႔ရပ္-

တန္း
တန္း-(ႀကိဳး...-)
တန္း-(စီ...-)
တန္းတူရည္တူ
တန္းတန္းမတ္မတ္
တန္းလန္း
တန္းလ်ားေဆာင္

တိန္
တိန္က်စ္ငွက္
တိန္ညင္ၾကက္
တိန္ညင္းငွက္(ပိန္ညင္းငွက္)

တိန္း
တိန္းညက္ပင္

တုန္
တုန္-(ဆတ္ဆတ္...-)
တုန္ခ်ည့္-
တုန္တုန္ခုိက္ခုိက္
တုန္တုန္ယင္ယင္
တုန္တုန္လဲ့လဲ့
တုန္လႈပ္-

တုန္း
တုန္း(သြား...လာ...)

တပ္
တပ္(...ဆင္-)
တပ္ၾကပ္
တပ္ၿငိ-
တပ္စိတ္မွဴး
တပ္စြန္း-
တပ္ေတာင္တာ
တပ္တပ္အပ္အပ္
တပ္ေဖ်ာက္-
တပ္ျဖဳတ္-
တပ္ဖြဲ႕
တပ္မေတာ္
တပ္မက္-
တပ္ျမဳပ္-
တပ္ရုပ္-
တပ္လန္-
တပ္လွန္႔-
တပ္အပ္ေသခ်ာ

တိပ္
တိပ္ေခြ

တုပ္
တုပ္-(ကင္း...-၊ ပ်ား...-)
တုပ္-(ႀကိဳးျဖင့္...-)
တုပ္-(သန္းဥ...-)
တုပ္ကြ-
တုပ္ေကြးေရာဂါ
တုပ္ေႏွာင္-
တုပ္ပ်ပ္-
တုပ္ဝပ္-

တမ္
တမၸဒိပ္ေဒသ

တမ္း
တမ္း(ေနာက္မဆုတ္...)
တမ္းခ်င္း
တမ္းတ-
တမ္းတမ္းစြဲ-
တမ္းမွန္း-

တိမ္
တိမ္-(ေရ...-)
တိမ္(မုိး...)
တိမ္(မ်က္စိ...)
တိမ္ေကာ-
တိမ္ေျခ
တိမ္ျခည္
တိမ္ငုပ္-
တိမ္ပုပ္
တိမ္ျမဳပ္-
တိမ္မႈန္
တိမ္လိပ္
တိမ္သလာၾကက္ဆူး

တိမ္း
တိမ္း-(အယူ...)
တိမ္းေစာင္း-
တိမ္းၫြတ္-
တိမ္းပါး-
တိမ္းမပ္-
တိမ္းယိမ္း-
တိမ္းေရွာင္-
တိမ္းလဲ-

တံု
တံု(နား...ပ်ံ...)
တံုဂုိဏ္းရံုဂုိဏ္း

တ႔ံု
တံု႔
တံု႕ေႏွး-
တံု႕ပယ္တံု႕ပယ္သြား-
တံု႕ျပန္-
တံု႕ဝပ္-

တံုး
တံုး-(ဓား...-)
တံုး-(သရက္သီး...-)
တံုး-(အၫြန္႔...-)
တံုး(ဘယ့္ႏွယ္...)
တံုး(သစ္...)
တံုးကုလားငွက္
တံုးႀကီးငွက္
တံုးစပ္ငွက္
တံုးတိတိေျပာ-
တံုးတုိက္တုိက္ ကမ္းတုိက္တုိက္
တံုးတံုးခ်-(စိတ္ႏွလံုး...-)
တံုးပလုပ္ေကာင္
တံုးပလုပ္ေကာင္
တံုးေပကတ္သတ္
တံုးၿမီးကြက္ငွက္
တံုးလံုးလဲ-

တယ္
တယ္လီဖုန္း

တ်ာ
တ်ာခ်င္း
တ်ာတ်ာနီ-

ႀတိ
ႀတိကဋဳက္
ႀတိေကာဏ(ေဗဒင္သံုး)
ႀတိဂံ

ေတြ႕
ေတြ႕ႀကံဳ-
ေတြ႕ဆံု-

ေတြး
ေတြးခ်င့္-
ေတြးေတြးနီ-
ေတြးေျမာ္-
ေတြးေရာ္-

တြဲ
တြဲဖက္-
တြဲလဲ
တြဲေလာင္းက်-

တြက္
တြက္ကတ္-
တြက္ကိန္း
တြက္ေျခကုိက္-

တြင္
တြင္က်ယ္-
တြင္ခုတ္-
တြင္ခံု
တြင္စုပ္-

တြတ္
တြတ္-(ခရာ...-)
တြတ္(ေဆြမ်ဳိးဆက္)
တြတ္တြတ္နီ-
တြတ္တြတ္ျမည္-

တြန္
တြန္-(ၾကက္...-)
တြန္က်ဴး-

တြန္႔
တြန္႔ေၾက-
တြန္႔ဆုတ္-
တြန္႔တုိ-
တြန္႔ရႈပ္-
တြန္႔ရႈံ႕-
တြန္႔လိပ္-
တြန္႔လိမ္-

တြန္း
တြန္း-(ေၾကး...-)
တြန္းကန္-
တြန္းခံု
တြန္းပုိ႔-
တြန္းလွဲ-
တြန္းလွန္-

တြပ္
တြပ္-(ေက်ာက္ကုိ...-၊ ငါး...-)
တြပ္ကြက္လက္ေကာက္

တြယ္
တြယ္ကပ္-
တြယ္ခ်ိတ္
တြယ္အပ္