သကဒါဂါမ္
သက်သာကီဝင္
သၾကား(စားစရာ)
သခြပ္ပင္
သဇင္ပန္း
သညာ(အမွတ္...)
သတဘိသွ်နကၡတ္
သတိပ႒ာန္တရား
သတိသမၸဇဥ္
သတီ-
သတုိ႔သားသတုိ႔သမီး
သတုိး
သတင္းစကား
သတင္းစာ
သတတ္(ျပဳ...)
သေတြးဥ
သတြတ္ပင္(ကတြတ္ပင္)
သနေထာ္ပင္
သနံျပည္သုပ္
သနစ္(အျဖစ္...)
သနပ္(သရက္သီး...)
သနပ္ခါးပင္
သနပ္ပင္
သနပ္ပစၥည္းပင္
သေပါ့ဖ်ာ
သပိတ္
သပိတ္လြယ္ငွက္
သပိတ္သြတ္-
သပ်စ္ပင္(စပ်စ္ပင္)
သျပဳပင္
သေျပတုိင္(အိမ္...)
သေျပပင္
သပြတ္ပင္
သပြတ္လိုက္-(ေျခ...-)
သဖန္းပင္
သျဖန္(ေဒြးခ်ဳိး...)
သဖြယ္
သေဘာေၾကာင္-
သေဘာေခြ႕-
သေဘာျဖဴအူစင္း
သေဘာသကန္
သမနိရွည္-
သမသတ္
သမာပတ္တရား
သမာသမတ္
သမားရုိးက်
သမံတလင္း
သမက္
သမုစၥည္း(သဒၵါသံုး)
သမုတ္ေခၚေဝၚ-
သမုဒၵရာ
သမန္းျမက္
သမုန္းပင္
သမာသ္ပုဒ္
သယံဇာတပစၥည္း
သေယာက္လင္
သေယာင္း-(ေျခာက္...-)
သရဏဂံုတင္-
သရဝဏ္နကၡတ္
သရီရဓာတ္ေတာ္
သေရေခတၱရာ
သေရစာ
သေရပြဲ
သရဲတေစၦ
သေရာခုိင္း-
သေရာ္-
သရုိးကုိင္-
သရုိးသရီျဖစ္-
သရကၡန္ပင္
သရက္ထည္ပိတ္
သရက္ပနီပင္
သရက္ပမြန္ပင္
သရက္ပ်ဥ္(စားစရာ)
သရဇၩာယ္-
သရုပ္ျပ-
သရုပ္သကန္
သရမ္း-
သရြတ္(...ကုိင္-)
သလင္းစိပ္
သလင္းေထာင္
သလပ္-(ေလ...-)
သလိပ္
သလိပ္ဟက္-
သလံုးသား
သလြန္ေညာင္ေစာင္း
သေဝခ်ာလည္-
သေဝထုိး-
သဝဏ္စာ
သဝန္ေၾကာင္-
သဟဇာတျဖစ္-
သအကၡရာ

သာ
သာခ်င္း
သာဂူေစ့
သာဓုကီဠနသဘင္
သာမည
သာမန္
သာမန္ကာလွ်ံကာ
သာလာယံဇရပ္
သာလိကာငွက္
သာဝွမ္း-

သား
သားခ်င္း(ေဆြမ်ဳိး...)
သားစဥ္ေျမးဆက္
သားနံရည္
သားပုပ္ေလလြင့္
သားျပြမ္းထမင္း
သားျမတ္
သားေရနယ္လုပ္ငန္း
သားရဲတိရစၦာန္
သားသည္အေမ

သိ
သိၾကားပဲဆုပ္ကစားနည္း
သိၾကားမင္း
သိသိေၾက-

သီ
သီကာရီကာ
သီကံုး-
သီက်ဴး-
သီခ်င္း
သီတင္းကၽြတ္လ
သီတင္းသီလ
သီတင္းသံုး-
သီရံုး-
သီလေၾကာင္
သီလရွင္
သီလဝန္

သီး
သီးျခား
သီးနင္-
သီးပင္
သီးရင့္-
သီးသီးနင့္နင့္
သီးသန္႔

သု
သုခမိန္
သုည
သုဓာဘုတ္
သုနာပရႏၱတုိင္း
သုဝဏၰသာမဇာတ္
သုဝဏၰသွ်ံဇာတ္
သုသာန္သခၤ်ဳိင္း

သူ
သူေကာင္းသား
သူငယ္ခ်င္း
သူငယ္ျပန္
သူငယ္အိပ္ဆိတ္အခ်ိန္
သူငယ္အိမ္(မ်က္စိ...)
သူစိမ္းတစ္ရံဆံ
သူစိမ္းျပင္ျပင္
သူစိမ္းသူက်က္
သူေဌးသူၾကြယ္
သူတစိမ္း
သူေတာ္စင္
သူေတာင္းစား
သူတစ္ထူး
သူတစ္ပါး
သူပုန္သူကန္
သူဖုန္းစား
သူရကန္ေက်ာက္
သူရဲေကာင္း
သူရဲေဘာနည္း-
သူရင္းငွား
သူရင္းတုိင္
သူရႆတီ
သူလွ်ဳိ

သူ႔
သူ႕ဘက္ကုိယ့္ဘက္

ေသ
ေသေကာင္ေပါင္းလဲ
ေသေက်-
ေသခ်ာ-
ေသခ်ာဂန-
ေသခ်င္ပက္က်ိ
ေသျခင္းဆုိး
ေသတမ္းစာ
ေသနဂၤဗ်ဴဟာ
ေသနတ္
ေသရည္ေသရက္
ေသလုေျမာပါး
ေသဝပ္-
ေသေသသပ္သပ္
ေသေသာက္ၾကဴး-

ေသး
ေသးႏုပ္-
ေသးေသးတင္
ေသးသိမ္-

သဲ
သဲႀကီးမဲႀကီး
သဲပလုပ္ေကာင္
သဲပံုေစတီ
သဲရွပ္ရွပ္
သဲလဲစင္-(ေျခာက္ျပစ္ကင္း...-)
သဲလြန္စ
သဲသဲကြဲကြဲ
သဲသဲမဲမဲ
သဲသဲအုတ္အုတ္

သဲ့
သဲ့ယူ-

ေသာ
ေသာၾကာေန႔
ေသာတာပန္
ေသာေသာရုတ္ရုတ္

ေသာ့
ေသာ့ခတ္-
ေသာ့တံ
ေသာ့သြမ္း-

ေသာ္
ေသာ္လည္း(မခ်စ္...)

သံ
သံ(အ...)
သံႀကိဳးစာ
သံခိပ္က်မ္း
သံေခ်း
သံခ်ဳိသီခ်င္း
သံခ်ိတ္
သံခ်ပ္ထုိး-
သံခ်ပ္အက်ၤ
သံေျခခ်င္းခတ္-
သံခၽြန္
သံညႇပ္
သံတမန္
သံတူေၾကာင္းကြဲ
သံေတာ္ဦးတင္-
သံတုိမယ္န
သံေတာင္(အတုိင္းအတာ)
သံေဒါင္း(ေဗဒင္)
သံႏုတ္
သံပရာခြံဦးထုပ္
သံပရာပင္
သံပရာပုိင္းဒယ္အုိး
သံပရုိပင္
သံေပါက္
သံပုိင္းစာ
သံပတ္(နာရီ...)
သံပံုး
သံပ်င္(ကလန္...)
သံမဏိ
သံမႏုိင္ေက်ာက္မႏုိင္ပင္
သံမီးက်ည္
သံေယာဇဥ္
သံယုဂ္ဗ်ည္း
သံေယာင္လုိက္-
သံယုတ္က်မ္း
သံေရာင္တက္-
သံသရာ
သံေသဒဇ
သံေသာ့ပင္
သံသတၱဳ
သံသတ္ပင္

သံ့
သံ့သံ့ၾကား-

သို
သုိရင္းအက်ႌ
သုိရံုးႀကိဳး(ေလွ...)
သုိဝွက္-
သုိသိပ္-

သို႔
သုိ႔စင္
သုိ႔စင္မွ်ေလာက္
သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း
သုိ႔ေသာ္လည္း

သိုး
သုိးသုိးသံ့သံ့
သုိးအူ-(အနံ႔...-)
သုိးအုန္-(အနံ႔...-)

သက္
သကၠတဘာသာ(သသၤကရုိက္ဘာသာ)
သကၠဒါန္ေလွ
သကၠရာဇ္
သကၠလတ္ထည္
သက္က်ားအုိ
သက္ႀကီးေခါင္းခ်အခ်ိန္
သက္ငယ္ပ်စ္
သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္း
သက္ဆုိးရွည္-
သက္တံ(စုိ႔...)
သက္တမ္း
သက္ႏွံ
သက္ရင္းႀကီးပင္
သက္လံု
သက္လ်ာ
သက္သာေခ်ာင္ခ်ိ-
သက္ေသသက္ကန္
သက္ေသာင့္သက္သာ
သက္သတ္လြတ္
သက္ဦးဆံပုိင္

သိက္
သိကၡာက်-
သိကၡာပုဒ္

သုက္
သုက္ေသြး

ေသာက္
ေသာက္တုတ္-
ေသာက္ရွဴးၾကယ္
ေသာက္ေသာက္လဲ

သိုက္
သုိက္တေဘာင္
သုိက္ၿမံဳ
သုိက္သုိက္ၿမိဳက္ၿမိဳက္
သုိက္သုိက္ဝန္းဝန္း

သင္
သကၤန္းနက္သား
သကၤန္းပင္
သကၤန္းဖြပ္ငွက္
သကၤန္းရန္း-
သကၤႆနဂုိရ္ျပည္
သႀကၤန္
သင္ခန္းစာ
သခၤမ္းေက်ာင္း
သခၤ်ာ
သခၤ်ဳိင္းကုန္း
သဂၤါယနာ
သၿဂဳႋဟ္က်မ္း
သၿဂဳႋဟ္ေထာက္ပံ့-
သင္တုိင္းစြပ္ငွက္
သင္တုိင္းဝတ္ငွက္
သင္တုန္းဓား
သင္ပုတ္ဆြမ္း
သင္ပုန္းႀကီး
သင္ပုန္းေခါင္း
သင္ပုန္းေခ်-
သင္ျဖဴးဖ်ာ
သေဘၤာ
သေဘၤာၾကမ္း(အထပ္ခုိး)
သေဘၤာပင္
သင္ရုိးၫႊန္းတမ္း
သသၤကရုိက္ဘာသာ(သကၠတဘာသာ)

သင့္
သင့္ျမတ္-
သင့္ေလ်ာ္-

သင္း
သင္း(...တုိ႔တေတြ)
သင္းေက်ာစင္ၾကယ္-
သင္းက်စ္
သင္းၾကဴ-
သင္းေၾကာင္(ႏြား...)
သင္းကြပ္-
သင္းၾကြပ္ထ-
သင္းေခ်ာ-
သင္းေခြခ်ပ္(သတၱဝါ)
သင္းထံု-
သင္းပုိင္
သင္းပ်ံ႕-
သင္းသတ္-
သင္းအံုပင္

သိင္
သိဂၤနိက္ေရႊ
သိဂၤါသံသီခ်င္း
သိဂၤုတၱရေတာင္

ေသာင္
ေသာင္ခုတ္သေဘၤာ
ေသာင္ခံု

ေသာင္း
ေသာင္းက်န္း-
ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ
ေသာင္းဖ်င္း-
ေသာင္းေသာင္းညံညံ
ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ
ေသာင္းေသာင္းသဲသဲ

သိုင္း
သုိင္းၿခံဳ-

သစ္
သစ္က်ဳတ္(သတၱဝါ)
သစ္ၾကားပင္
သစ္ႀကံပုိးပင္
သစ္ခုတ္က်ားစီး
သစ္ခုတ္သမား
သစၥပန္းပင္
သစ္ေစး
သစ္ဆည္းလည္းပင္
သစ္ဆိမ့္ပင္
သစ္ေတာ္သီး(သစ္ေသာ့သီး)
သစ္တပ္
သစ္တံုး
သစ္ပကန္ပင္
သစ္ပေလြပင္
သစ္ပုပ္ပင္
သစ္ပုပ္ေရဝ
သစ္မည္စည္ပင္
သစ္မ်က္ဝါးမ်က္
သစ္ရာပင္
သစ္ရပ္ထုပ္ေလ်ာက္
သစ္သီးဝလံ
သစ္ေသာ့သီး(သစ္ေတာ္သီး)
သစ္အယ္ပင္

သဥ္
သဥၨာလီ

သိဥ္
သိဥၨိဳးငရဲ

သုဥ္း
သုဥ္း-(ထီး...-၊ နန္း...-)
သုဥ္း-(ဝါး...-)

ေသဥ္
ေသဥ္ေျမ

သည္
သည္(...မ၊ ...ရံ၊ ...ေထြး)
သည္(..မုိး ...ေလ)

သည္း
သည္း-(မုိး...-)
သည္းႀကိဳး(ဖိနပ္...)
သည္းခံ-
သည္းခ်ာ
သည္းေျခ
သည္းညည္းခံ-
သည္းထန္-
သည္းပြတ္
သည္းအူ

ေသဋ္
ေသေ႒း

သဏ္
သဏၭာန္(ပံု...)

သတ္
သတ္-(စံပယ္နံ႔...-)
သတ္-(ရက္...မွတ္-)
သတ္-(ေသေအာင္...-၊ ဆီ...-)
သတ္စံုေရး
သတ္ၫႊန္းက်မ္း
သတၱဌာန
သတၱေဗဒ
သတၱဘာဂနတ္
သတၱမ
သတၱရဘန္
သတၱဝါ
သတၱိ
သတၱဳခ်-
သတၱဳဓာတ္
သတၱရည္
သတၳႏၱရကပ္
သတ္ပုတ္-
သတ္ပံုက်မ္း
သတ္ျဖတ္-
သတ္မွတ္-
သတ္သတ္(...ဖယ္ထား-)

သုတ္
သုတ္-(စြန္...-၊ ေလတုိက္-)
သုတ္(သဒၵါသံုး)
သုတ္တံ(ငါးမွ်ား...)
သုတၱန္က်မ္း
သုတ္လိမ္း-
သုတ္သီးသုတ္ပ်ာ
သုတ္သင္-
သုတ္သုတ္သြား-

ေသတ္
ေသတၱာ

သဒ္
သဒၵေဗဒ
သဒၵါက်မ္း
သဒၵါရံု
သဒၶါတရား

သိဒ္
သိဒၶိတင္-

သုဒ္
သုဒၶႀကိယာ
သုဒၶဒိန္ရက္

သန္
သန္-(အား...-၊ ရည္...-)
သန္ေကာင္(ဝမ္းတြင္း...)
သန္ခ်ေဆး
သန္စြမ္း-
သႏၱာေက်ာက္
သႏၱာလန္-(ကၽြမ္း...-)
သႏၱာန္(စိတ္...)
သေႏၶေကာင္း-
သႏၷိပါတ္နာ
သႏၷိ႒ာန္
သန္ဘက္ခါ
သန္ျမန္-
သန္လ်က္ခံု
သန္လ်က္ဓား
သန္လ်င္းခ်ိတ္
သန္လ်င္းထမ္းစင္

သန္႔
သန္႔-(ခြဲျခား-)
သန္႔စင္-
သန္႔ျပန္႔-
သန္႔ရွင္း-
သန္႔သက္ေရ
သန္႔သန္႔(...ဖယ္ထား-)

သန္း
သန္း(သိန္း...ကုေဋ)
သန္းေခါင္အခ်ိန္
သန္းတုပ္-
သန္းပင္
သန္းဥသန္းဖ်

သိန္
သိေႏၶာဆား
သိေႏၶာျမင္း
သိန္သေရ

သိန္း
သိန္း(...သန္းကုေဋ)

သုန္
သုန္ဖ်င္း-
သုန္မႈန္-
သုန္သုန္(ေလရူး...)
သုန္သုန္မာန္မာန္

သပ္
သပ္-(ပြတ္...-)
သပ္(လွ်ဳိသည့္...)
သပ္စီခံုး(ပန္းရန္အတတ္)
သပၸာယျဖစ္-
သပၸာယ္-
သပ္ရပ္-

သိပ္
သိပ္-(ကေလးကုိ...-)
သိပ္-(ငါးပိငါးခ်ဥ္...-)
သိပ္-(မ်ဳိ...-၊ မြတ္...-)
သိပ္(...ေကာင္း...ဆုိး)
သိပ္နယ္-
သိပၸံပညာ
သိပ္သည္း-

သုပ္
သုပ္-(လက္ဖက္...-)

ေသာပ္
ေသာပၸယုိမ

သဗ္
သဗၺညဳတဉာဏ္

သမ္
သမၺန္-(အနက္...-)
သမၺန္ေလွ
သမၻာရင့္-
သမၼတ
သမၼာေဒဝနတ္
သမၼန္စာ

သမ္း
သမ္း-(အေရာင္ညႇိဳးမွိန္-)
သမ္း-(အိပ္ခ်င္၍...-)
သမ္းမည္း-

သိမ္
သိမ္(ဥပုသ္...)
သိမ္ႏုတ္-(ရဟန္း...-)
သိမ္ႏုပ္-
သိမ္ဖ်င္း-
သိမ္ေမြ႕-
သိမ္သမုတ္-

သိမ့္
သိမ့္သိမ့္တုန္-

သိမ္း
သိမ္း-(အမႈိက္...-)
သိမ္းက်ံဳး-
သိမ္းငွက္
သိမ္းဆည္း-
သိမ္းထုပ္-
သိမ္းျမန္း-
သိမ္းရံုး-

သံု႔
သံု႔ပန္း
သံု႔ေသး

သံုး
သံုး(တစ္၊ ႏွစ္၊ ...၊ ေလး)
သံုးစားပါက်-
သံုးစြဲ-
သံုးေထာင့္အုိင္ခ်င္း
သံုးထပ္သား
သံုးႏႈန္း-
သံုးပံုဖဲ
သံုးဖန္လွပန္း
သံုးျဖဳန္း-
သံုးသပ္-

သယ္
သယ္ေဆာင္-
သယ္ပုိး-

သိဟ္
သိဟ္ရာသီ

သြာ
သြာတိနကၡတ္

သြား
သြားက်ိန္း-
သြားေၾကာင္တုိက္-
သြားႀကိတ္-
သြားေစ့-
သြားပြတ္တံ
သြားဖံုး
သြားရည္ယုိ-

ေသြ
ေသြဖည္-
ေသြလွန္-

ေသြ႕
ေသြ႕ေျခာက္-
ေသြ႕ျမန္း-
ေသြ႕ေယာင္း-

ေသြး
ေသြးေၾကာ
ေသြးခ်င္းသားခ်င္း
ေသြးျခည္ဥ
ေသြးစည္းညီၫြတ္-
ေသြးစုန္းအရြယ္
ေသြးစုပ္ေကာင္
ေသြးစမ္း-
ေသြးစိမ္းရွင္ရွင္
ေသြးဆုတ္-
ေသြးဆံုးေရာဂါ
ေသြးတံကူေလတံကူ
ေသြးျပည္
ေသြးမစြန္း(အႏူ)
ေသြးရူးေသြးတန္း
ေသြးသဖံုးေလသဖံုး
ေသြးသံရဲရဲ
ေသြးသြန္-

သြံ
သြံ-(ပ်က္စီး-)
သြံဖ်င္း-

သြက္
သြက္ခ်ာပါဒေရာဂါ
သြက္ခ်ာလည္-
သြက္လက္-

သြတ္
သြတ္ကယ္သြတ္ကယ္
သြတၱပတ္ပင္
သြတ္သြင္း-

သြန္
သြန္-(ေရကုိ...-)
သြန္သင္-

သြန္း
သြန္း-(ပံု...-)
သြန္းဖ်န္း-
သြန္းဘုရား

သြပ္
သြပ္ေခ်ာင္ေခ်ာင္
သြပ္ျပား
သြပ္သတၱဳ

သွ်ား
သွ်ားျဖဴပင္

သွ်ိ
သွ်ိသွ်ားပင္

သွ်ဳိ
သွ်ိဳ
သွ်ိဳ(ပီယ...၊ သဗၺ...)

သွ်ဳိး
သွ်ိဳးလုိက္ရတု

ေသွ်ာင္
ေသွ်ာင္(ဦး...)
ေသွ်ာင္ႀကီးေဗြ
ေသွ်ာင္ထံုး

သွ်တ္
သွ်တၱရက်မ္း