ဝေျပာသာယာ-
ဝရဇိန္မုိးႀကိဳး
ဝရီး
ဝရန္တာ
ဝရုန္းသုန္းကား
ဝရမ္းေျပး
ဝလံုးအကၡရာ
ဝဝတုတ္တုတ္
ဝသန္ကာလ
ဝသႏၱဥတု
ဝဟည္းပင္
ဝဥ

ဝါ
ဝါကပ္-
ဝါႀကိတ္ကိရိယာ
ဝါႀကိတ္လိမ္ပင္
ဝါၾကန္႔ၾကန္႔
ဝါၾကြား-
ဝါေခါင္လ
ဝါခ်ည္
ဝါဂြမ္း
ဝါစာကမာ
ဝါစာသိလိ႒
ဝါဆုိလ
ဝါဏိဇၨေဗဒ
ဝါပန္-
ဝါဖတ္-
ဝါဖန္-
ဝါဖန္႔ဖန္႔
ဝါယမစုိက္-
ဝါရမိတၱဳရက္
ဝါသနာထံု-

ဝါး
ဝါးကပ္မုိး
ဝါးက်ည္ေတာက္
ဝါးျခမ္း
ဝါးခၽြန္
ဝါးညႇပ္
ဝါးပပ္
ဝါးဖေယာင္း
ဝါးဖတ္စားဖတ္
ဝါးရင္းတုတ္
ဝါးေရာင္းခ်ဥ္ပင္
ဝါးလက္ခုပ္
ဝါးလတ္စည္း

ဝိ
ဝိၿဂိဳဟ္ျပဳ-
ဝိညာဥ္
ဝိဓူရဇာတ္
ဝိနည္းဓုိရ္ပုဂိၢဳလ္
ဝိပါက္လုိက္-
ဝိပႆနာတရား
ဝိဘတ္
ဝိေရာဓိတရား
ဝိသႀကံဳနတ္သား
ဝိသမေလာဘ
ဝိသာခါနကၡတ္
ဝိသဇၨနီ

ဝီ
ဝီစီမႈတ္-
ဝီရိယ-

ေဝ
ေဝျခမ္း-
ေဝဇယန္
ေဝတမ္းေဝပံု
ေဝပံုက်
ေဝဖန္-
ေဝဖန္တိကျပဳ-
ေဝျဖန္႔-
ေဝယ်ာဝစၥ
ေဝဝုစ္(ပရိယာယ္...)

ေဝ့
ေဝ့လည္ေၾကာင္ပတ္
ေဝ့ဝုိက္-

ေဝး
ေဝးလံ-

ဝဲ
ဝဲေျခာက္နာ
ဝဲစလုတ္
ဝဲပ်ံေဆာင္
ဝဲျပန္(ေရ...)
ဝဲၾသဃ

ဝံ
ဝံ(သတၱဝါ)
ဝံပုေလြ
ဝံပုိင့္(သတၱဝါ)
ဝံေရႊ(သတၱဝါ)
ဝံသာႏု

ဝံ့
ဝံ့-(ရဲ...-)
ဝံ့စား-

ဝက္
ဝက္ႀကိမ္ပင္
ဝက္ၾကြပ္ပင္
ဝက္ခုတ္လယ္
ဝက္ေခ်းပနဲပင္
ဝက္ခ်ဳပ္နာ
ဝက္ၿခံ(လွည္း...)
ဝက္ၿခံတင္းတိပ္
ဝက္ပုတ္
ဝက္ဖရံုပင္
ဝက္မလြတ္အုန္းပင္
ဝက္ေျမစာဥ
ဝက္ရူးျပန္-
ဝက္ရန္းပင္
ဝက္ဝံ
ဝက္သုိးခ်ဳပ္
ဝက္သစ္ခ်ပင္
ဝက္အူစုပ္-
ဝက္အူလွည့္

ဝိုက္
ဝုိက္ႀကိဳ႕-
ဝုိက္ခ်ေမာက္ခ်
ဝုိက္ၿခံဳ-
ဝုိက္လည္-

ဝဂ္
ဝဂၢႏၲအကၡရာ
ဝဂ္ဗ်ည္း

ဝင္
ဝင္ကစြပ္ေကာင္
ဝကၤပါ
ဝကၤဝုတၱိအလကၤာ
ဝကၤႏၲဉာဏ္
ဝင္ဆံ့-
ဝင္ရိုး(လွည္း...)

ဝင့္
ဝင့္ၾကြား-

ဝင္း
ဝင္းၿခံ
ဝင္းထရံ

ဝိုင္း
ဝုိင္းႀကီးခ်ဳပ္
ဝုိင္းဝုိင္းလည္-
ဝုိင္းဝန္း-
ဝုိင္းအံု-

ဝစ္
ဝစၥေပါက္

ဝိဇ္
ဝိဇၨာ

ဝဋ္
ဝဋ္ဒုကၡ

ဝတ္
ဝတ္ေက်တမ္းေက်
ဝတ္ေက်ဝတ္ကံု
ဝတ္ေက်ာင္း
ဝတ္ေၾကာင္
ဝတ္ဆံ(ပန္း...)
ဝတ္ဆင္-
ဝတၱရား
ဝတၳဳ(လံုးခ်င္း...)
ဝတၳဳကံေျမ
ဝတၳဳပစၥည္း
ဝတ္ပန္း(ျမင္းမ်ဳိး)
ဝတ္ပန္းပင္
ဝတ္ျဖည့္-
ဝတ္မုိးဝတ္ေျမ
ဝတ္မႈန္ဝတ္ဆံ
ဝတ္ရက္(ပန္း...)
ဝတ္ရံု
ဝတ္လံု

ဝန္
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
ဝန္ခံ-
ဝန္ခ်-
ဝန္စည္စလယ္
ဝန္တုိ-
ဝန္ေထာက္
ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိး
ဝန္ထမ္း
ဝန္ပုိငွက္
ဝန္လုိငွက္
ဝန္လက္ငွက္

ဝန္း
ဝန္းက်င္
ဝန္းၿခံဳ-
ဝန္းရံ-
ဝန္းလည္-
ဝန္းဝုိင္း-

ဝုန္း
ဝုန္းဝုန္းဒုိင္းဒုိင္း

ဝပ္
ဝပ္-(...၍ေန-)
ဝပ္က်င္း
ဝပ္စင္း-
ဝပ္လွ်ဳိး-

ဝမ္း
ဝမ္းေက်ာင္း-
ဝမ္းၾကဳတ္-
ဝမ္းခ်ဴ-
ဝမ္းဆြဲ(လက္သည္)
ဝမ္းနည္းပန္းနည္း
ဝမ္းႏုတ္-
ဝမ္းပတ္ႀကိဳး
ဝမ္းပန္းတသာ
ဝမ္းပ်ဥ္းသား
ဝမ္းျပည့္-
ဝမ္းေဖာဝမ္းေရာင္
ဝမ္းဗုိက္
ဝမ္းဘဲငွက္
ဝမ္းဘဲစာျမက္
ဝမ္းေျမာက္-
ဝမ္းရုတ္-
ဝမ္းလ်ားေမွာက္-
ဝမ္းေလွ်ာ-
ဝမ္းသာအယ္လဲ

ဝယ္
ဝယ္ျခမ္း-

ဝသ္
ဝႆာနဥတု

ေဝသ္
ေဝႆႏၱရာဇာတ္

ေဝွ႔
ေဝွ႕-(တုိး...-၊ ေလ...-)
ေဝွ႕-(ႏြား...-)
ေဝွ႕ယမ္း-

ေဝွး
ေဝွးေစ့
ေဝွးပင္

ဝွဲ
ဝွဲခ်ီး-

ဝွန္
ဝွန္-(...ဆူ-၊ ...ေက်ာ္-)
ဝွန္(ေရာင္...)

ဝွန္း
ဝွန္း-(ေက်ာ္...-)

ဝွမ္း
ဝွမ္း-(ေကာ-၊ ...-)
ဝွမ္း-(ခ်ဳိင့္...-)
ဝွမ္း-(သာ...-)