ယကြင္း(ငါးဖမ္းကိရိယာ)
ယဂင္ဆံထံုး
ယတိျပတ္
ယၾတာေခ်-
ယထာဘူတက်-
ယနမကင္းျဖစ္-
ယပက္လက္အကၡရာ
ယမကာအေဖ်ာ္
ယမေနပင္
ယမံဆံ
ယမုိက္ျပာဋိဟာ
ယမင္းရုပ္(ညဲမင္းရုပ္)
ယမန္အခါ
ယမုန္နာ
ယျမားႀကိဳး
ယရည္း(ဆင္ထိန္း)
ယေသးစပါး

ယာ
ယာ-(ကြမ္း...-)
ယာ(လယ္...)
ယာ(ဝဲ...)
ယာကြတ္တီေဆး
ယာဂု(...၊ ဆန္ျပဳတ္)
ယာစကာ
ယာယီ(...နဂုိရ္၊ ယၾတာ)

ယား
ယားက်ိက်ိ
ယားယံ-

ယီး
ယီးတီးယားတား
ယီးတီးေယာင္ေတာင္
ယီးတိုက္-
ယီးေယာင္-
ယီးေလ့ေလ့

ယု
ယုဂႏၶိဳရ္ေတာင္
ယုဇနပင္
ယုယ-
ယုဝတီ

ယူ
ယူကလစ္ပင္
ယူက်ံဳးမရ
ယူဇနာ

ယူး
ယူးယူး(လုနီးနီး)

ေယ
ေယဘုယ်
ေယရႈ(ခရစ္ေတာ္)

ယဲ့
ယဲ့ယဲ့

ေယာ
ေယာဖက္(...၊ သနပ္ဖက္)
ေယာလံုခ်ည္

ယံ
ယံ(ညဥ့္ဦး...၊ ကမ္း...၊ အေပၚ...)

ယို
ယုိ-(ေရ...-)
ယုိ(စားဖြယ္)
ယုိစိမ့္-
ယုိဖိတ္-
ယုိယီးေလး
ယုိယုိမရွက္တီး
ယုိယြင္း-
ယုိဟီးျငာ-
ယုိအိမ္

ယုိ႔
ယုိ႔-(ေနာက္...-)
ယုိ႔ပ်ပ္ပ်ပ္
ယုိ႔ယုိ႔(ခပ္...ေန-)

ယုိး
ယုိး-(စြပ္စြဲ-)
ယုိးစြဲလုိက္-
ယုိးစြပ္-
ယုိးမယ္ဖြဲ႕-
ယုိးမွားေၾကာ္

ယက္
ယက္-(ထြန္...-၊ ၾကက္...-)
ယက္(ေရ...)
ယက္ကန္ယက္ကန္
ယက္ေၾကာင္း
ယက္ပန္းစား-
ယက္ျပား(ေရႊ...)
ယက္မန္းရည္
ယက္သဲ့(ငါးဖမ္းကိရိယာ)

ေယာက္
ေယာက္-(ခ်ည္...-၊ ပုဆုိးကုိလည္မွာ...-)
ေယာက္(ခြက္...)
ေယာက္(တစ္... ႏွစ္...)
ေယာက်္ား
ေယာကၡမ
ေယာက္ခ်ဳိ
ေယာက္ဖ
ေယာက္မ(ေဆြမ်ဳိးဆက္)
ေယာက္မ(ဟင္းေမႊ...)
ေယာက္ယီးေယာက္ယက္
ေယာက္ယက္ခတ္-
ေယာက္ယက္ဆန္-
ေယာက္ရုိးတံ
ေယာက္လည္တံ
ေယာက္လံုး
ေယာက္သြား

ယုဂ္
ယုဂ္ေလးပါး

ယင္
ယင္-(ပြဲႀကီး...-)
ယင္ေကာင္
ယင္ေခ်းဥ
ယင္ေပါင္ငွက္
ယင္ေပါင္စာငါး
ယင္ပ်ားေကာင္
ယင္မမဲရုိင္း
ယင္ရဲ

ယင္း
ယင္း(ငါးဖမ္းကိရိယာ)
ယင္း(ထုိ၊ ¤င္း)
ယင္း(သံုးပံုဖဲ)
ယင္းကပ္(ေလွ...)
ယင္းလိပ္

ေယာင္
ေယာင္-(...ေအာ္-)
ေယာင္(ျပဳ...မူ...)
ေယာင္(အသြင္)
ေယာင္ကန္းကန္း
ေယာင္ခ်ာခ်ာ
ေယာင္တိေယာင္ခ်ာ
ေယာင္နန
ေယာင္ေယာင္(...ႀကီး-)
ေယာင္ယမ္း-
ေယာင္လည္လည္
ေယာင္သံုးဆယ္
ေယာင္အမ္းအမ္း(ေၾကာင္တက္တက္)

ေယာင္း
ေယာင္း-(ျဖား...-)
ေယာင္း(ေျခာက္သ...-၊ သစ္...ဝါး...)
ေယာင္းယင္ငွက္

ယိုင္
ယုိင္-(ယိမ္း...-)

ယစ္
ယစ္ထုတ္

ယဇ္
ယဇ္နတ္

ယဥ္
ယဥ္ေက်း-
ယဥ္စြန္းတန္း
ယဥ္ပါး-
ယဥ္သြား(ရက္ကန္း...)

ယဥ့္
ယဥ့္သီ-

ယဥ္း
ယဥ္းနာ

ယာဥ္
ယာဥ္(ေလွ...၊ လွည္း...)

ယတ္
ယတ္(ပတ္...လကၡဏာ)

ယုတ္
ယုတ္-(ဆုတ္...-)
ယုတ္ကန္း-
ယုတ္စြအဆံုး
ယုတ္ညံ့-
ယုတၱိတန္-
ယုတၱိယုတၱာ
ယုတ္ပတ္-
ယုတ္မာ-
ယုတ္ေလ်ာ့-

ယန္
ယႏၱရား

ယန္း
ယန္းေငြ

ယုန္
ယုန္(သတၱဝါ)
ယုန္တစ္တုတ္
ယုန္တုတ္
ယုန္သမာနာ

ယပ္
ယပ္-(မီးကုိ...-)
ယပ္-(လက္...ေခၚ-)
ယပ္(အိမ္ဖီ၊ အိမ္...)
ယပ္ခတ္-
ယပ္ေတာင္
ယပ္မား

ယမ္း
ယမ္း-(ခ...-)
ယမ္း-(လႈပ္...-)
ယမ္း(ခဲ...မီးေက်ာက္)
ယမ္းကုန္မီးကုန္
ယမ္းကပ္
ယမ္းစိမ္း
ယမ္းေတာင့္အိတ္
ယမ္းပံုမီးက်

ယိမ္း
ယိမ္း-(ဟုိ...သည္...)
ယိမ္းၫြတ္-
ယိမ္းႏြဲ႕-
ယိမ္းပီယိမ္းပါး
ယိမ္းဖည္-
ယိမ္းယုိင္-
ယိမ္းသမ
ယိမ္းအက

ယံု
ယံု-(...ၾကည္-)
ယံုၾကည္-
ယံုတမ္းစကား

ယံု႔
ယံု႔-(က်ံဳ႕...-)
ယံု႔-(ေၾကာက္...-)
ယံု႔ယံု႔
ယံု႔ယြင္း-

ယြံ
ယြံ-(ပဲႏွယ္...-)

ယြက္
ယြက္-(ပ်က္ယြင္း-)

ယြင္း
ယြင္းေခ်ာ္-
ယြင္းခၽြတ္-
ယြင္းပါး-
ယြင္းဖည္-
ယြင္းယုိ-

ယြတ္
ယြတ္ယုိ-
ယြတ္ယုိင္-

ယြန္း
ယြန္း-(တိမ္းေစာင္း-၊ သြား-)
ယြန္းဆက္(ဗိသုကာသံုး)
ယြန္းထည္
ယြန္းေပါင္ပုရပုိက္
ယြန္းယြန္း(ေျမာက္...)

ယွက္
ယွက္-(ေရာ...-)
ယွက္-(အေစ့...-)
ယွက္(မုန္႔တစ္...)
ယွက္စပ္-
ယွက္ျဖာ-
ယွက္ေျမႇာင္-
ယွက္သန္း-

ယွဥ္
ယွဥ္-
ယွဥ္ၿပိဳင္-