ဇ ၊ ဈ


ဇကြဲအကၡရာ
ဇနကဇာတ္
ဇနပုဒ္
ဇနီးေမာင္ႏွံ
ဇယ
ဇယတု
ဇယားေက်-
ဇယားခ်-
ဇယားရႈပ္-
ဇေယာ္ဇယ
ဇရာအုိ
ဇရုိက္ၿမႇံဳး
ဇရစ္ပင္
ဇရန္းလက္ဖက္
ဇရပ္
ဇလား
ဇလီဖားတံုး
ဇလီသတ္-
ဇလဲေထာ္ပန္း
ဇလတၱာပန္း
ဇလပ္ပန္း
ဇလံု
ဇဝါေရးျခယ္-
ဇေဝဇဝါ
ဇေဝဇဝက္
ဇဝက္သာ

ဇာ
ဇာ(...ဖ်င္)
ဇာခ်ဲ႕
ဇာဂနာ
ဇာတာခြင္
ဇာတိမာန္
ဇာတိပၹဳိလ္
ဇာနည္
ဇာေဘာ္လီ
ဇာမနီပင္
ဇာၿမိတ္
ဇာရီမႈ

ဇိ
ဇိ(လည္ေစ့)
ဇိကုပ္-

ဇီ
ဇီဇဝါပန္းပင္
ဇီဇာေၾကာင္-
ဇီရာပင္
ဇီဝဇုိးငွက္
ဇီဝိန္ခ်ဳပ္-

ဇီး
ဇီးကပ္-
ဇီးကြက္ငွက္
ဇီးရွိ-
ဇီးေလွ်ာ-

ဇူ
ဇူလုိင္လ

ေဇ
ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္
ေဇယ်

ေဇာ
ေဇာကပ္-
ေဇာေခၽြးျပန္-
ေဇာတိရသ္ေက်ာက္

ေဇာ္
ေဇာ္ဂနီစုန္း
ေဇာ္ဂ်ီေတာင္ေဝွးပင္
ေဇာ္ဂ်ီမံ-
ေဇာ္ဂ်ီမုတ္ဆိတ္ပင္
ေဇာ္ဆြဲ-
ေဇာ္တခုိင္လံုးစာစပ္နည္း
ေဇာ္မံ-
ေဇာ္ရန္းအေရာင္

ဇက္
ဇက္ေၾကာ
ဇက္ႀကိဳး(ျမင္း...)
ဇက္ခံ-
ဇက္ခ်ဳပ္-
ဇက္ခြံ႕-
ဇက္သတ္-
ဇက္သုတ္-
ဇက္သံုးႀကိဳး

ေဇာက္
ေဇာက္(ဒု၊ ျဗက္၊ ...)
ေဇာက္ခ်လုပ္-
ေဇာက္ထိေဇာက္ထုိး
ေဇာက္ထုိးကၽြမ္းျပန္
ေဇာက္ထုိးမုိးေမွ်ာ္

ဇင္
ဇင္တံုး(လွည္း...)
ဇင္ပိတ္(ဖ်င္)

ဇင္း
ဇင္းမယ္လံုခ်ည္

ေဇာင္း
ေဇာင္း(ျမင္း...)
ေဇာင္းက်ဳိးနာ
ေဇာင္းေဂါနာ
ေဇာင္းေပး-
ေဇာင္းသင္ျဖဴးပင္

ဇာစ္
ဇာစ္ျမစ္

ေဇဋ္
ေဇ႒နကၡတ္

ဇာတ္
ဇာတ္ေၾကာရွည္-
ဇာတ္ေၾကာင္းျပန္-
ဇာတ္ခံု
ဇာတ္ခ်င္း
ဇာတ္ထုပ္
ဇာတ္ေမ်ာ-
ဇာတ္ျမဳပ္-
ဇာတ္ရံ
ဇာတ္ရည္လည္-
ဇာတ္လွန္-
ဇာတ္သမ

ဇန္
ဇန္နဝါရီလ

ဇုန္
ဇုန္(အပူပုိင္း...)

ဇမ္
ဇမၺဳသေျပပင္
ဇမၺဴဒိပ္ကၽြန္း
ဇမၺဴပနီပင္
ဇမၺဴရစ္ေရႊ

ဇိမ္
ဇိမ္ခံပစၥည္း

ဇယ္
ဇယ္ခုပ္-
ဇယ္ခြံ-

ဇြဲ
ဇြဲနပဲ
ဇြဲလံု႔လ

ဇြတ္
ဇြတ္(မဆုတ္မဆုိင္း)
ဇြတ္တရြတ္
ဇြတ္တိဇြတ္ထုိး
ဇြတ္တုိး-
ဇြတ္မွိတ္-

ဇြန္
ဇြန္ပန္းပင္
ဇြန္လ

ဇြန္း
ဇြန္း
ဇြန္းျခစ္အုန္းသီး


စ်မ်ဥ္းဆြဲအကၡရာ

ဈာ
စ်ာနင္တရား
စ်ာပနကိစၥ

ေဈး
ေစ်းႀကိဳ
ေစ်းခ်ဳိ-
ေစ်းခ်ဳပ္(...ထည္)
ေစ်းတည့္-
ေစ်းတန္း
ေစ်းႏႈန္း
ေစ်းေပါင္က်ဳိး
ေစ်းပတ္
ေစ်းျပင္ကနား
ေစ်းဖိတ္ေန႔
ေစ်းသည္

ဈာန္
စ်ာန္တရား
စ်ာန္ပ်ံ-
စ်ာန္ဝင္စား-
စ်ာန္သမာပတ္