<<<<<< ဈ >>>>>>

ဈာေဈးဈာန္စ်မ်ဥ္းဆြဲအကၡရာ

ဈာ
စ်ာနင္တရား
စ်ာပနကိစၥ

ေဈး
ေစ်းႀကိဳ
ေစ်းခ်ဳိ-
ေစ်းခ်ဳပ္(...ထည္)
ေစ်းတည့္-
ေစ်းတန္း
ေစ်းႏႈန္း
ေစ်းေပါင္က်ဳိး
ေစ်းပတ္
ေစ်းျပင္ကနား
ေစ်းဖိတ္ေန႔
ေစ်းသည္

ဈာန္
စ်ာန္တရား
စ်ာန္ပ်ံ-
စ်ာန္ဝင္စား-
စ်ာန္သမာပတ္